จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด. ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม - PDF

Description
ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ ดซ อระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ พร อมการต ดต ง ระบบซอฟแวร Microsoft office ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 14 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ ดซ อระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ พร อมการต ดต ง ระบบซอฟแวร Microsoft office ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๑. ความเป นมา ด วยกรมบ ญช กลางได ร บงบประมาณป ๒๕๕๖ ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ จ านวน ๓ รายการ วงเง นงบประมาณ ๑๓,๒๑๕,๐๐๐.- บาท (ส บสามล านสองแสนหน ง หม นห าพ นบาทถ วน) ตามรายการด งน ๑. เคร องไมโครคอมพ วเตอร ๒. เคร องคอมพ วเตอร Notebook ๓. ซอฟแวร Microsoft office ๒๐๑๐ Standard จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อให การใช ระบบคอมพ วเตอร ของกรมไปในแนวทางเด ยวก น เพ ยงพอต อการใช งานและ สอดคล องก บเทคโนโลย ในป จจ บ น ๒.๒ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน สามารถให บร การแก ส วนราชการและผ ใช บร การอ นได อย างรวดเร ว ๓. ค ณสมบ ต ผ เสนอราคา ๓.๑ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นผ ม อาช พขายพ สด ท ประกวดราคาซ อด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส ๓.๒ เป นน ต บ คคลท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ซ งม ว ตถ ประสงค ในการประกอบธ รก จเก ยวก บการ ขายและ/หร อการให เช า/ให เช าซ อ ระบบคอมพ วเตอร โดยตรงมาแล วเป นเวลาไม น อยกว า ๕ ป น บจนถ ง ว นย นเอกสารประกวดราคา ๓.๓ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นต วแทนจ าหน ายระบบคอมพ วเตอร ท ง Hardware และ Software ในประเทศไทยท ถ กต องตามกฎหมาย โดยต องม หน งส อร บรองการแต งต งให เป นต วแทนจ าหน าย และหน งส อน น ต องม อาย ไม เก น ๙๐ ว น น บจากว นท ออกจนถ งว นท ย นเอกสารประกวดราคา ๒ ๓.๔ ต องม ผลงานการจ าหน ายและต ดต งระบบคอมพ วเตอร ให หน วยงานราชการหร อร ฐว สาหก จอย าง น อย ๑ แห ง ม ลค าโครงการไม น อยกว า ๕ ล านบาทต อหน งส ญญา พร อมท งแนบส าเนาหน งส อร บรองผลงาน ซ งออกโดยห วหน าหน วยราชการ หร อผ ม อ านาจปฏ บ ต ราชการแทนโดยถ กต องตามกฎหมายหร อส ญญาซ อขาย แสดงให กรมบ ญช กลางพ จารณาในว นย นขอเสนอ ๓.๕ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการและ ได แจ งเว ยนช อแล วหร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคลหร อบ คคลอ นเป นผ ท งงานตามระเบ ยบของ ทางราชการ ๓.๖ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก นซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาล ไทย เว นแต ร ฐบาลของผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น ๓.๗ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ น และ/หร อต อง ไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นระหว างผ เสนอราคาก บผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศ ประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ กระท าการอ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคา อย างเป นธรรม ๓.๘ บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเข าเป นค ส ญญาต องไม อย ในฐานะเป นผ ไม แสดงบ ญช รายร บรายจ าย หร อแสดงบ ญช รายร บรายจ ายไม ถ กต องครบถ วนในสาระส าค ญ ๓.๙ บ คคลหร อน ต บ คลท จะเข าเป นค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐซ งได ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างด วย ระบบอ เล กทรอน กส (e-government Procurement : e-gp) ต องลงทะเบ ยนในระบบอ เล กทรอน กส ของ กรมบ ญช กลางท เว บไซต ศ นย ข อม ลจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ ๓.๑๐ ค ส ญญาต องร บจ ายเง นผ านบ ญช เง นฝากกระแสรายว น เว นแต การร บจ ายเง นแต ละคร งซ งม ม ลค าไม เก นสามหม นบาทค ส ญญาอาจร บจ ายเป นเง นสดก ได ๓.๑๑ ในกรณ ผ ประสงค เสนอราคาท เป นก จการร วมค า กรมจะปฏ บ ต ตามแนวทางพ จารณา ค ณสมบ ต ของผ เสนอราคาท เป นก จการร วมค า ๓.๑๒ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องได ร บการแต งต งจากบร ษ ทผ ผล ตในการให บร การส าหร บ Hardware ท เสนอ ๔. เง อนไขท วไป ๔.๑ ค ณล กษณะท วไปเก ยวก บระบบคอมพ วเตอร ๔.๔.๑ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท กรายการซ งผ ประสงค จะเสนอ ราคาเสนอขายจะต องเสนอค ณล กษณะเฉพาะไม ต ากว าค ณล กษณะเฉพาะท ก าหนด ๔.๔.๒ ระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท เสนอต องเป นร นท ย งอย ในสายการผล ตในว นย นข อเสนอ การประกวดราคาซ อด วยระบบอ เล กทรอน กส โดยม หน งส อร บรองจากบร ษ ทท เป นต วแทนจ าหน าย ใน ๓ ประเทศมาแสดงในว นย นข อเสนอทางเทคน ค และระบบคอมพ วเตอร ท จะน ามาต ดต งให กรมจะต องเป น เคร องใหม (Brand New) ไม ใช เคร องเก าใช แล ว (Used) หร อเคร องล าสม ย (Obsolete) หร อเคร องท ใช งาน แล วและน ามาปร บปร งใหม (Reconditioned) ๔.๔.๓ ระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท เสนอต องไม เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษ ทผ ผล ตท อย ใน ระหว างการค มครองเป นบ คคลหร อน ต บ คคลผ ล มละลายตามค าส งของศาลท ได ส งการตามกฎหมายของ ประเทศท บร ษ ทของผ ผล ตน นต งอย ๔.๔.๔ ระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท เสนอต องสามารถใช รห สภาษาไทยตามมาตรฐานท ก าหนดโดยส าน กมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม (สมอ.) ๔.๔.๕ ราคาของระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท เสนอให รวมค า Hardware, Software ค าต ดต งและค าอ ปกรณ เช อมต อเข าก บระบบเคร อข ายของกรมฯ โดยกรมบ ญช กลางไม ต องเส ยค าใช จ ายใด ๆ เพ มเต มจากท ปรากฏในใบเสนอราคา ๔.๔.๖ สามารถใช ก บระบบไฟฟ าประเทศไทยได ๔.๔.๗ ระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท งหมดต องท างานได ด ในสภาพแวดล อมปกต ของ ประเทศไทย ๔.๔.๘ ม เอกสารค ม อการใช งานและว ธ การบ าร งร กษา ๔.๒ เง อนไขในการด าเน นงาน ผ ขายจะต องด าเน นการต ดต งระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ และทดสอบการปฏ บ ต งานของ ระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท จ ดซ อผ านระบบเคร อข ายของกรมบ ญช กลางในส วนกลางและส วน ภ ม ภาค (ส าน กงานคล งเขต/ส าน กงานคล งจ งหว ด) ได อย างม ประส ทธ ภาพ ๔.๓ เง อนไขในการต ดต ง ส งมอบและตรวจร บ ๔.๓.๑ ผ ขายจะต องท าการต ดต งและส งมอบระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ภายใน ๑๒๐ ว น น บ ถ ดจากว นลงนามในส ญญา โดยต องแจ งก าหนดเวลาส งมอบงานให กรมทราบเป นลายล กษณ อ กษรล วงหน าอย าง น อย ๓ ว นท าการ ๔.๓.๒ การต ดต งส งมอบและการตรวจร บท สมบ รณ การต ดต งและส งมอบระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท ประกวดราคาซ อจะถ อว า เสร จสมบ รณ เม อม การต ดต ง ส งมอบหน งส อค ม อเป นแบบHard Copy พร อมแผ น CD รวมท งได ทดสอบ การใช งานของระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ แล วว าสามารถใช งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ อน ง ในระหว างท การต ดต งส งมอบและตรวจร บย งไม สมบ รณ กรมม ส ทธ ท จะใช ระบบ คอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ในส วนท ส งมอบแล วได และหากม เหต ให ต องเล กส ญญาอ นเน องจากความผ ด ๔ ของผ ขายเอง ผ ขายไม ม ส ทธ ท จะเร ยกร องค าเส ยหายใด ๆ อ นเก ดจากการใช ระบบคอมพ วเตอร พร อม อ ปกรณ ในระหว างท การต ดต งส งมอบและตรวจร บ ย งไม สมบ รณ ๔.๓.๓ คณะกรรมการตรวจร บพ สด จะทดสอบและตรวจร บระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ท ง ระบบตามรายละเอ ยดการทดสอบการใช งานคอมพ วเตอร ในส ญญาซ อขายคอมพ วเตอร เม อกรมบ ญช กลางได ร บ หน งส อแจ งจากผ ขายว าได ต ดต งเสร จเร ยบร อยแล วพร อมท จะส งมอบระบบคอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ๔.๓.๔ เอกสารรายการเคร องคอมพ วเตอร ท ส งมอบท งหมดต องแสดงรายละเอ ยดอย างน อย ด งต อไปน ย ห อ, ร น, หมายเลขเคร อง (Serial Number), Computer Name, หมายเลขประจ า Network Card Interface (MAC Address), หมายเลข IP Address, สถานท ต ดต ง,รายละเอ ยดเก ยวก บ License ของระบบปฎ บ ต การ Windows ท เสนอ ในการต ดต งของแต ละเคร องตามเอกสารแนบ ๒ ๔.๓.๕ ผ ขายต องจ ดท าและต ดสต กเกอร อย างด เคร องละ ๑ ช น โดยข อม ลบน สต กเกอร ต อง แสดง ช อบร ษ ทผ ขาย, Serial Number, เลขท ส ญญา, ช อโครงการ, ว นเร มและว นส นส ดการร บประก น ผล ตภ ณฑ ๔.๔ เง อนไขการช าระเง น การช าระเง น กรมบ ญช กลางจะช าระเง นตามจ านวนในส ญญาซ อขายหล งจากท ได ตรวจร บ ถ กต องเร ยบร อยแล ว และผ ขายปฏ บ ต ถ กต องครบถ วนตามท กรมฯ ก าหนด โดยจะช าระเง นตามเง อนไขและ ก าหนดเวลาด งน ๔.๕.๑ ช าระเง นงวดท ๑ จ านวน ๖๐% เม อผ ขายส งมอบงานงวดท ๑ และม หน งส อแจ งการ ส งมอบงาน ณ อาคารกรมบ ญช กลาง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กร งเทพมหานคร และกรมได ตรวจร บ เร ยบร อยแล ว ๔.๕.๒ ช าระเง นงวดท ๒ จ านวน ๔๐% เม อผ ขายส งมอบงานงวดท ๒ และกรมบ ญช กลางได ตรวจร บและทดสอบการใช งานระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ท งระบบแล วเสร จ โดยม หน งส อแจ งการส ง มอบงาน ณ อาคารกรมบ ญช กลาง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กร งเทพมหานคร และกรมได ตรวจร บ เร ยบร อยแล ว ๔.๕ ล ขส ทธ Software ในกรณ ท บ คคลภายนอกกล าวอ างหร อใช ส ทธ เร ยกร องใด ๆ ว าม การละเม ดล ขส ทธ หร อส ทธ บ ตร เก ยวก บคอมพ วเตอร และหร อ Software ท เสนอ ผ ขายต องด าเน นการท งปวง เพ อให การกล าวอ างหร อการ เร ยกร องด งกล าวระง บส นไปโดยเร ว ผ ขายต องเป นผ ช าระค าเส ยหายและค าใช จ ายต าง ๆ ท เก ดข นท งหมด ๔.๖ อ น ๆ ๔.๖.๑ ระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ค อ เคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook และซอฟแวร Microsoft office ท กรายการตามรายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะ ๕ ๔.๖.๒ ขนาดความจ ของหน วยความจ า ๑ Kilobyte (๑ KB) = ๑,๐๒๔ bytes ๑ megabyte (๑ MB) = ๑,๐๒๔ kilobytes ๑ gigabyte (๑ GB) = ๑,๐๒๔ megabytes ๔.๖.๓ ขนาดความจ ของจานแม เหล ก ๑ Kilobyte (๑ KB) = ๑,๐๐๐ bytes ๑ megabyte (๑ MB) = ๑,๐๐๐ kilobytes ๑ gigabyte (๑ GB) = ๑,๐๐๐ megabytes ๕. ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ ๖. การบ าร งร กษาและซ อมแซมแก ไขระบบคอมพ วเตอร ๖.๑ การบ าร งร กษาและซ อมแซมแก ไขและเปล ยนแทนระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ผ ขายต องร บประก นการบ าร งร กษา ซ อมแซม แก ไข หร อเปล ยนแทนระบบคอมพ วเตอร และ อ ปกรณ ท กรายการท ประกวดราคาซ อท กรายการ อ นเน องจากข อผ ดพลาดของการใช งานอ ปกรณ ระบบ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ เป นระยะเวลา ๒
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks