Normalizare Caz3

Description
Baze de date: normalizarea.

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 10 | Pages: 12

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Normalizare   prin   sintez   ă Caz practic nr. 3 Catering Universitatea Al.I. Cuza Iași Facultatea de Economie și Administrarea AfacerilorDepartamentul de Contabilitate, Informatică economică și Statistică Marin otache  De parcurs,    în prealabil   :  Prezentări (PPT) ◦ 04  – Dependen ţe între atribute ◦ 05  – Forme normale. Descompunere versus sintez ă. Caz practic nr. 1 ◦ 06  – Caz practic nr. 2 ◦ 07  – Metodologie de normalizare prin sintez ă  Suport de curs (cap. 3)  Tutorialele video corespunzătoare prezentărilor de mai sus  Tutorialul video 08_Catering  https://1drv.ms/v/s!AgPvmBEDzTOSwRfaqgNomi4iOM2l  Catering    –    specifica   ţii (1)  Firma (noastră) organizeză evenimente şi livrează la domiciliu/sediu produse şi preparate  Pentru produsele preparate, interesea ză şi reţeta (consumul din fiecare ingredient într-o unitate de preparat)  Fiecare produs face parte dintr-o clas ă de genul : băuturi spirtoase, vinuri, bere, antreuri, supe/ciorbe, gust ări calde etc.  Dintre produse, numai o parte apar în catalog (sunt comercializabile ca atare)  Un produs poate fi vândut ca atare, sau intra în prepararea unui alt produs (ex. Vodca poate fi servită ca atare, dar poate fi folosită şi la coctailuri)  Catering    –    specifica   ţii (2)  Pentru fiecare produs ne interesează o cantitate standard (ex. pizza, băuturi) şi un preţ unitar standard de comercializare  Clienţii pot fi persoane fizice (PF) sau firme/organiza ţ  ii(PJ)  Pentru clienţii PF interesează CNP, ocupaţia şi funcţia  Pentru clienţii PJ interesează codul fiscal, profilul firmei, numărul angajaţilor şi persoana de contact  Livrarea se face pe bază de comandă şi, în unele cazuri, comenzile au la bază un contract
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks