ค ม อผ ใช Nokia Lumia PDF

Description
ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 21 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia Care ลองด ว ด โอท ส าหร บข อม ลเก ยวก บข อก าหนดบร การ Nokia และนโยบายความเป นส วนต ว โปรดไปท privacy ก อนอ นเลย ให เป ดเคร องก อน โทรศ พท เคร องใหม ของค ณมาพร อมก บค ณล กษณะช นเย ยมท จะได ร บการต ดต งเม อค ณเป ดใช งานโทรศ พท เป นคร งแรก อาจใชเวลาส กคร กว าท โทรศ พท จะพร อมใช งาน 2 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 สารบ ญ ความปลอดภ ย 5 การเร มต นการใช งาน 6 ป มและส วนประกอบ 6 ป มย อนกล บ เร มต น และค นหา 6 ต าแหน งเสาอากาศ 7 ใส ซ มการ ด 7 ใส การ ดหน วยความจ า 9 ถอดซ มและการ ดหน วยความจ าออก 10 การชาร จโทรศ พท ของค ณ 12 การเร มต นใช งานคร งแรก 13 การล อกป มและหน าจอ 16 การเช อมต อช ดห ฟ ง 17 การปร บระด บเส ยง 18 ไอคอนท แสดงบนโทรศ พท ของค ณ 18 การใช งานพ นฐาน 20 การท าความร จ กก บโทรศ พท ของค ณ 20 การปร บต งค าโทรศ พท ของค ณ 24 การถ ายภาพหน าจอ 29 การย ดอาย แบตเตอร 29 การประหย ดค าใช จ ายในการโรมม งข อม ล 30 การเข ยนข อความ 31 สแกนรห สหร อข อความ 34 นาฬ กา 34 SkyDrive 35 บ ญช Nokia 37 การต ดต อรายช อและส งข อความ 38 การโทร 38 รายช อ 40 เคร อข ายส งคม 43 ข อความ 45 อ เมล 49 กล องถ ายร ป 55 การถ ายภาพ 55 การใช โหมดถ ายภาพต างๆ 56 การดาวน โหลด เลนส Nokia จากร านค า 57 การบ นท กว ด โอ 57 เคล ดล บเก ยวก บกล องถ ายร ป 57 จ ดเก บภาพถ ายและว ด โอลงในการ ดหน วย ความจ า 57 การจ ดเก บข อม ลท ต งลงในภาพถ ายและว ด โอ 58 การแบ งป นภาพถ ายและว ด โอของค ณ 58 การจ ดการและการแก ไขภาพถ ายของค ณ 58 แผนท และการน าทาง 63 การเป ดบร การข อม ลท ต ง 63 การดาวน โหลด HERE Drive จากร านค า 63 HERE Maps 63 ว ธ การหาต าแหน ง 68 อ นเทอร เน ต 70 การก าหนดการเช อมต ออ นเทอร เน ต 70 การเช อมต อคอมพ วเตอร ของค ณก บเว บ 71 เว บบราวเซอร 71 การค นหาเว บ 73 การป ดการเช อมต ออ นเทอร เน ตท งหมด 73 ความบ นเท ง 74 การด และการฟ ง 74 การซ งค เพลงและว ด โอระหว างโทรศ พท ของค ณก บคอมพ วเตอร 74 ร านค า 75 เกมส 77 ส าน กงาน 79 Microsoft Office Mobile 79 3 การเข ยนบ นท กย อ 82 การท างานก บเอกสารต อในอ ปกรณ เคร องอ น 82 ปฏ ท น 83 การค านวณ 84 การใช โทรศ พท ของท ท างาน 84 เคล ดล บส าหร บผ ใช ในธ รก จ 84 การจ ดการและการเช อมต อโทรศ พท 87 การอ พเดตโทรศ พท ของค ณให ท นสม ยตลอด เวลา 87 Wi-Fi 88 บล ท ธ 89 หน วยความจ าและท เก บข อม ล 90 การค ดลอกเน อหาระหว างโทรศ พท ของค ณ ก บคอมพ วเตอร 91 ความปลอดภ ย 92 รห สผ าน 93 ว ธ ใช และการสน บสน น 95 ข อม ลเก ยวก บผล ตภ ณฑ และ ความปลอดภย 97 4 ความปลอดภ ย โปรดอ านและปฏ บ ต ตามค าแนะน าต อไปน ม ฉะน นอาจก อใหเก ดอ นตรายหร อเป นการผ ดกฎหมายได ป ดโทรศ พท เม ออย ในบร เวณท ห ามใช โทรศ พท ไร สาย ป ดโทรศ พท เม อไม ได ร บอน ญาตให ใช โทรศ พท ม อถ อหร อเม อโทรศ พท อาจก อใหเก ดส ญญาณรบกวน หร ออ นตราย ต วอย างเช น บนเคร องบ น, ในโรงพยาบาล หร อเม ออย ใกล ก บอ ปกรณ ทางการแพทย, น าม น เช อเพล ง, สารเคม หร อบร เวณท ม การระเบ ด ปฏ บ ต ตามค าแนะน าท กประการเม ออย ในพ นท ท จ าก ดการใช ค าน งถ งความปลอดภ ยในการข บข ยานพาหนะเป นอ นด บแรก ควรปฏ บ ต ตามกฎหมายท องถ น ไม ควรใช ม อจ บส งอ นใด เม อค ณข บข ยานพาหนะอย ส งส าค ญอ นด บแรกท ค ณควรค าน งในขณะข บข ยานพาหนะ ค อ ความปลอดภ ยบนท องถนน ส ญญาณรบกวน อ ปกรณ ไร สายท งหมดจะไวต อส ญญาณรบกวน ซ งจะส งผลต อประส ทธ ภาพการท างานของเคร องได บร การท ผ านการร บรอง เฉพาะผ ท ผ านการร บรองเท าน นท จะสามารถประกอบหร อซ อมอ ปกรณ ต างๆ ของเคร องได แบตเตอร อ ปกรณ ชาร จ และอ ปกรณ เสร มอ นๆ ใช แบตเตอร อ ปกรณ ชาร จ และอ ปกรณ เสร มอ นๆ ท ได ร บการร บรองจาก Nokia ว าใช ก บโทรศ พท ร นน ไดเท าน น อ ปกรณ ชาร จอ นท สอดคล องตามมาตรฐาน IEC/EN และสามารถเช อมต อก บช องเส ยบ Micro USB ในโทรศ พท ของค ณ อาจใช ร วมก บโทรศ พท เคร องน ได ห ามต อโทรศ พท เข าก บอ ปกรณ ท ไม สามารถ ใช งานร วมก นได เก บอ ปกรณ ไว ในท แห ง โทรศ พท ของค ณไม ก นน า ควรเก บโทรศ พท ไว ในท แห ง ช นส วนท ท าจากแก ว จอแสดงผลของอ ปกรณ ท ามาจากแก ว แก วชน ดน สามารถแตกกระจาย หากท าเคร องหล นบนพ นผ วท แข ง หร อได ร บการกระทบอย างแรง หากม การแตก อย าพยายามส มผ สส วนท ท าจากแก ว หร อพยายาม น าเศษแก วท แตกออกจากเคร อง หย ดการใชเคร องจนกว าจะเปล ยนช นส วนท เป นแก วโดยช างผ เช ยวชาญ ปกป องความสามารถในการได ย นของค ณ อย าฟ งระด บเส ยงท ด งเป นระยะเวลานานเพ อป องก นอ นตรายต อการได ย นเส ยง ควรใช ความระม ดระว งเม อ ถ อโทรศ พท ไว ใกล ห ขณะท เป ดล าโพง 5 การเร มต นการใช งาน ท าความเข าใจพ นฐานและเร มใช งานโทรศ พท ของค ณท นท ป มและส วนประกอบ ส ารวจป มและส วนประกอบต างๆ ของโทรศ พท เคร องใหม ของค ณ 1 ช องเส ยบห ฟ งและล าโพง (3.5 มม.) 2 ห ฟ ง 3 ป มปร บระด บเส ยง 4 ป มเป ดป ด/ล อก 5 ป มกล องถ ายร ป 6 ป มย อนกล บ 7 ป มเร มต น 8 ป มค นหา 9 ช องเส ยบ Micro-USB 10 ไมโครโฟน 11 เลนส กล องถ ายร ป 12 ล าโพง ป มย อนกล บ เร มต น และค นหา ป มย อนกล บ เร มต น และค นหาจะช วยค ณในการควบค มการท างานส วนต างๆ ของโทรศ พท ในการสล บระหว างแอพท เป ดอย ให กด ค าง ป ดไปทางซ ายหร อขวา และแตะแอพท ค ณต องการ ในการย อนกล บไปท หน าจอก อนหน า ให กด โทรศ พท ของค ณสามารถจดจ าแอพและเว บไซตท งหมด ท ค ณเข าเย ยมชมต งแต คร งล าส ดท หน าจอของค ณล อกอย 6 ในการไปย งหน าจอเร มต น ให กด แอพท ค ณใช ก อนหน าย งคงเป ดอย ท พ นหล ง ในการส งงานโทรศ พท ของค ณด วยเส ยง ให กด ค างไว แล วเปล งค าส งเส ยง ค ณสมบ ต น ไม สามารถใช ได ก บท กภาษา ส าหร บข อม ลเพ มเต มเก ยวก บค ณสมบ ต และความพร อมให บร การ โปรดอ านส วนของว ธ ใช ท ในการค นหาเว บ ให กด ต าแหน งเสาอากาศ เร ยนร ต าแหน งเสาอากาศในโทรศ พท ของค ณเพ อใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด หล กเล ยงการจ บบร เวณเสาอากาศขณะใช งานเสาอากาศ การส มผ สก บเสาอากาศขณะก าล งส งหร อร บส ญญาณ อาจส งผลต อค ณภาพของการส อสาร และอาจท าให อาย การใช งานแบตเตอร ส นลงเน องจากม การใช พล งงาน ส งข นขณะท างาน พ นท เสาอากาศค อบร เวณท ไฮไลต ใส ซ มการ ด อ านเพ อเร ยนร ว ธ การใส ซ มการ ดลงในโทรศ พท ของค ณ ข อส าค ญ: อ ปกรณ น ออกแบบมาให ใช ก บซ มการ ดแบบ mini-uicc หร อท เร ยกอ กอย างว าการ ด micro- SIM เท าน น การ ด micro-sim ม ขนาดเล กกว าซ มการ ดท วไป การใช ซ มการ ดท ใช งานร วมก นไม ได อาจ ท าใหเก ดความเส ยหายก บการ ดหร อต วเคร อง รวมท งข อม ลท จ ดเก บไว ในการ ดอาจได ร บความเส ยหาย หมายเหต : ป ดโทรศ พท และปลดการเช อมต ออ ปกรณ ชาร จและอ ปกรณ อ นๆ ก อนท าการถอดฝาครอบใด โปรดหล กเล ยงการส มผ สถ กส วนประกอบท เป นอ เล กทรอน กส ขณะท เปล ยนฝาครอบ ควรเก บและ ใช โทรศ พท โดยใส ฝาครอบท งสองข างไวเสมอ ตรวจสอบให แน ใจว าได ป ดโทรศ พท แล ว 1. ท ด านบนของโทรศ พท วางน วห วแม ม อของค ณลงในรอยต อระหว างกรอบหน าจอก บฝาครอบด านหล ง กด ตรงกลางฝาครอบด านหล ง แล วงอฝาครอบเพ อให หล ดจากขอเก ยวด านบน 2. กดแล วงอส วนล างของฝาครอบด านหล งเพ อให หล ดจากขอเก ยวด านข าง แล วถอดฝาครอบออก 7 3. หากม แบตเตอร ใส อย ให ถอดออก 4. ด นซ มลงในช องใส ซ มให ส ด ตรวจด ให แน ใจว าหน าส มผ สคว าลง 5. ห นแบตเตอร ให ตรงก บต วส มผ ส และใส แบตเตอร กล บค น 6. กดขอบด านล างของฝาครอบด านหล งลงบนขอบด านล างของโทรศ พท 8 7. กดด านหล งของฝาครอบไว จนกว าจะล อกเข าท ใส การ ดหน วยความจ า เร ยนร ว ธ การใส การ ดหน วยความจ า โปรดใช การ ดหน วยความจ าท ใช งานร วมก นได ท ได ร บการร บรองส าหร บใช ร วมก บอ ปกรณ น เท าน น การ ดท ไม สามารถใช งานร วมก นได อาจก อใหเก ดความเส ยหายแก การ ดและโทรศ พท รวมถ งข อม ลท ได ร บการจ ดเก บอย ใน การ ดอ กด วย โทรศ พท ของค ณสน บสน นการ โหน วยความจ าท ม ความจ ไม เก น 64 GB ตรวจสอบให แน ใจว าได ป ดโทรศ พท แล ว 1. ท ด านบนของโทรศ พท วางน วห วแม ม อของค ณลงในรอยต อระหว างกรอบหน าจอก บฝาครอบด านหล ง กด ตรงกลางฝาครอบด านหล ง แล วงอฝาครอบเพ อให หล ดจากขอเก ยวด านบน 2. กดแล วงอส วนล างของฝาครอบด านหล งเพ อให หล ดจากขอเก ยวด านข าง แล วถอดฝาครอบออก 3. หากม แบตเตอร ใส อย ให ถอดออก 9 4. ด นการ ดหน วยความจ าลงในช องใส การ ดหน วยความจ าจนกว าจะล อกเข าท 5. ห นแบตเตอร ให ตรงก บต วส มผ ส และใส แบตเตอร กล บค น 6. กดขอบด านล างของฝาครอบด านหล งลงบนขอบด านล างของโทรศ พท 7. กดด านหล งของฝาครอบไว จนกว าจะล อกเข าท ถอดซ มและการ ดหน วยความจ าออก ใช ซ มหร อการ ดหน วยความจ าใหม ใช หร อไม เร ยนร ว ธ ถอดการ ดอ นก อนออกจากโทรศ พท ของค ณ ตรวจสอบให แน ใจว าได ป ดโทรศ พท แล ว 1. ท ด านบนของโทรศ พท วางน วห วแม ม อของค ณลงในรอยต อระหว างกรอบหน าจอก บฝาครอบด านหล ง กด ตรงกลางฝาครอบด านหล ง แล วงอฝาครอบเพ อให หล ดจากขอเก ยวด านบน 2. กดแล วงอส วนล างของฝาครอบด านหล งเพ อให หล ดจากขอเก ยวด านข าง แล วถอดฝาครอบออก 10 3. หากม แบตเตอร ใส อย ให ถอดออก 4. ด นซ มผ านทางช อง แล วด งออก 5. ในการถอดการ ดหน วยความจ า ให ด งออกจากช อง 6. ห นแบตเตอร ให ตรงก บต วส มผ ส และใส แบตเตอร กล บค น 11 7. กดขอบด านล างของฝาครอบด านหล งลงบนขอบด านล างของโทรศ พท 8. กดด านหล งของฝาครอบไว จนกว าจะล อกเข าท การชาร จโทรศ พท ของค ณ เร ยนร ว ธ ชาร จโทรศ พท ของค ณ การชาร จโทรศ พท ของค ณด วยเคร องชาร จ USB แบตเตอร ของค ณได ร บการชาร จมาแล วเป นบางส วนจากโรงงาน แต ค ณอาจต องชาร จแบตเตอร อ กคร งก อนท จะสามารถเป ดเคร องในคร งแร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks