noile-miscari-religioase.pdf

Description
Nicolae Achimescu este profesor şi decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie a Universităţii , Alexandru Ioan Cuza Iaşi. Predă cursul de Istoria şi filosofia religiilor în cadrul acestei facultăţi şi la Facultatea de Litere, catedra de Literatură comparată şi estetică. Este doctor al Universităţii din Tubingen, Germania, unde, în anul 1993, şi-a susţinut teza de doctorat, cu titlul Die Vollendung des Menschen im Buddhismus. Bewertung aus or

Please download to get full document.

View again

of 316
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 316

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Nicolae Achimescu este profesor şi decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie a Universităţii , lexandru !oan u#a !aşi$ %redă cursul de  Istoria şi filosofia religiilor &n cadrul acestei facultăţi şi la Facultatea de 'itere, catedra de  Literatură comparată şi estetică. (ste doctor al Universităţii din Tu)ingen, *ermania, unde, &n anul +-, şi.a susţinut te#a de doctorat, cu titlul  Die Vollendung des Menschen im Buddhismus. Bewertung aus orthodoxer Sicht, su) &ndrumarea prof$ dr$ %$ /e0er1aus şi a prof, dr$ 2$ 3oltmann$%e l4ngă numeroase studii de istoria şi fenomenologia religiilor, autorul a  pu)licat următoarele cărţi5 estamentul Domnului nostru lisus !ristos, traducere din lim)a latină, cu note şi studiu introductiv, %olirom, !aşi, +67  Istoria şi filosofia religiilor la popoarele antice, 2unimea, !aşi, +8 9%remiul „lma 3ater 2ass0ensis al !nstitutului :aţional pentru Societatea şi ultura ;om4nă, pentru carte universitară la cea de.a <!!.a ediţie a Salonului :aţional de arte, !aşi, +87 ediţia a !i.a, Te1nopress, !aşi, =>>>?7  Budism şi creştinism. onsidera#ii pri$ind desă$%rşirea omului, 2unimea.Te1nopress, !aşi, +7  India. &eligie şi filosofie, Te1nopress, =>>+$ ^°  k  \i «   :!O'( @!3(SU  :O!'( 3!AB;! ;('!*!OS( (ditura '!3(S *luC.:apoca, =>>=  olecţia5 ;(STU;T!Ooordonator5 !O:@!;!'B(ditor5 3!;( %(T(: operta5 ;!ST!: @(AU(ditura '!3(S, =>>=Str$ Snagov -E+->> luCTel$ fax5 >6E++>7 3o)il5 >- E+>==e.mail5 edituralimesG0a1oo$com  !S/:5 H-.8>8..  Noile mişcări religioase £> m  Hm $ă De fapt, orice demers religios sau antireligios se &nscrie &ntr.o lume şi &ntr.o mare angoasă a căutărilor7 este vor)a de o &ncercare de a depăşi incertitudinile care ne copleşesc de o)icei$ Stăp4nit de  propriile insuficienţe, la nivel intelectual, afectiv, volitiv, omul se află &ntr.o permanentă incertitudine şi căutare$ şteaptă răspunsul şi acesta nu apare, pentru că este pri#onierul propriilor limite, propriei condiţii finite pe care a primit.o prin creaţie$ (ste prea mic pentru a deveni, din relativ şi finit, a)solut şi infinit$ Dar căutările, nă#uinţa şi strădaniile la care se supune &l determină să nu renunţe &n apropierea sa de Dumne#eu$Orice formă de religie sau religio#itate, indiferent de conotaţiile şi interpretările ei, nu este altceva dec4t o nouă &ncercare, o nă#uinţă spre )solutul care ne transcende, dar care ne c1eamă &n permanenţă spre a ne apropia de (l$ red că omul are, prin tot ceea ce face, g4ndeşte sau visea#ă, o singură vocaţie5 $oca#ia propriei depăşiri, a depăşirii de sine, indiferent de felul &n care &şi propune să reali#e#e acest lucru$ Din preistorie şi p4nă astă#i, de a#i şi pentru totdeauna, omul se va strădui, &n limitele şi &mpreCurările de care este dominat, să caute răspunsuri$Ai răspunsurile nu pot veni dec4t &ntr.o relaţie de reciprocitate$ Dumne#eu nu este un simplu o)iect de anali#ă7 urcăm şi accedem spre (l doar &n măsura &n care (l &nsuşi Se desc1ide şi Se apropie de noi$ )solutul nu poate fi cucerit prin miCloace convenţionale, care ţin de g4ndirea, categoriile şi instrumentele lim)aCului nostru convenţional$ &n momentul &n care (l este agresat prin raţionamente, logică şi dialectică, (l se retrage, răm4ne &n &ntuneric$ (l nu poate fi „diagnosticat , ci pur şi simplu trăit$ ccesul spre (l nu este miClocit de raţiune, ci de trăire$Dincolo de toate )i#areriile religioase sau pseudo.religioase pe care ni le oferă o aşa.numită „psi1opiaţă , conform unei adevărate le  Cgi a „cererii şi „ofertei , dincolo de confu#iile la nivel existenţial I5 e  omului, pendul4nd &ntre /ine şi ;ău, tre)uie &nţeles că această dialectică va continua5 ea ţine de li)ertatea omului$ Oferta „neore. u gioasă este un exemplu &n acest sens$
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks