ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) - PDF

Description
1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 31 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18 การ Tracking ร บส นค า 19 รายงาน ผลการจ ดส ง 20 จ ดการข อม ลผ ร บส นค า 21 ข อม ลศ นย บร การ 25 ค านวณค าส งส นค า 27 ข อม ลสมาช ก 29 การออกจากระบบ 33 เข าส appplication โดยกดท ไอคอน NiMExpress 3 4 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 1. เม อเข าส app NiMExpress จะปรากฏหน าจอการเข าส ระบบ ให กดท ป ม สม คร สามาช กเพ อเข าส ข นตอนการสม ครสมาช ก 5 2.เม อเข าส หน าจอสม ครสมาช กผ ใช จะต องกรอกข อม ลของผ สม ครลงไป และข อมล ผ สม ครจะเป นข อมลผ ส งส นค า โดยข อม ลท จ าเป นต องระบ ม ด งต อไปน 2.1 ข อม ลช อผ เข าใช งานระบบ โดยผ ใช จะสามารถระบ เป นข อม ลอ เมล หร อ ถ าหากไม ม อ เมล สามารถระบ ช อเข าใช งานได เอง 2.2 ข อม ลรห สผ านเข าใช งาน 2.3 ช อบร ษ ท กรณ สม ครในนาม น ต บ คคล 2.4 ช อ และ นามสก ล 2.5 เลขท บ านหร อเลขท ต งอาคาร 2.6 ข อม ลท อย โดยสามารถค นหาจากรห สไปรษณ ย, ช อจ งหว ด, ช ออ าเภอ หร อ ช อต าบล ตามล าด บ 2.7 ข อม ลเบอร โทรหร อเบอร ม อถ อ 6 3. เม อท าการกรอกข อม ลครบเร ยบร อยแล ว ให กดป ม ย นย นสม ครสมาช ก เพ อท า การย นย นการสม ครสมาช ก ถ าท าการสม ครสมาช กเสร จเร ยบแล วจะปรากฏข อม ลช อ เข าใช งานและรห สผ านในการเข าระบบ 7 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 1. เข าส Application NiMExpress แล วระบ ช อเข าใช งานและรห สผ านให ถ กต อง แล วกดป ม เข าส ระบบ หากช อเข าใช งานและรห สผ านถ กต องจะปรากฏ หน าจอหล กของระบบ แต ถ าหากระบ ช อเข าใช งานและรห สผ านไม ถ กต อง ระบบจะท าการแจ งเต อน หร อถ าผ ใช งานจ ารห สการเข าใช งานระบบไม ได สามารถกดป ม ล มรห สผ าน เพ อท าการขอรห สผ านส งไปย งอ เมล ของ ผ ใช งาน 8 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 1. กดท ไอคอน NiMExpress ด านซ ายบน หร อ กวาดน วบนหน าจอจาก ด านซ ายเพ อเร ยกเมน การใช งานระบบ และกดท เมน สร างบ ลส งส นค าใหม 9 2.เม อเข าส การสร างบ ลส งส นค าใหม จะปรากฏรายการบ ลส งส นค าใหม ซ งรายการ บ ลส งส นค าใหม เป นรายการบ ลท สร างจากผ ใช งานแต ย งไม ได ย นย นการส งส นค าใหม ก บทางระบบของ NiMExpress โดยให ผ ใช งานกดป มบวก ด านบนซ ายของ หน าจอ เพ อท าการสร างบ ลส งส นค าใหม 10 3. เม อเข าส หน าจอสร างบ ลส งส นค าใหม จะประกอบไปด วยหน าจอด วยก นท งหมด 4 ข นตอน ค อ 1.ข อม ลผ ส งส นค า 2.ข อม ลผ ร บส นค า 3.ข อม ลรายการส นค า 4.การย นย นและบ นท ก โดยส วนแรกน นจะเป นส วนของข อม ลผ ส งส นค าให ผ ใช งานตรวจสอบข อม ลหาก ถ กต องให กดป ม ถ ดไป ส วนท 2 ค อข อม ลผ ร บส นค าหากผ ร บไม ได ระบ ผ ร บส นค าระบบจะแสดง รายการผ ร บส นค าท ผ กอย ก บข อม ลผ ใช งาน แต ถ าหากต องการเพ มข อม ลผ ร บส นค า ใหม ให กดป ม เพ มผ ร บ เพ อท าการเพ มข อม ลผ ร บเข าส ระบบหร อหากผ ใช งาน ต องการค นหาข อม ลผ ร บส นค า ให กดป ม ค นหาผ ร บ เพ อค นหาข อม ลผ ร บส นค าท ได ระบ ไว และหากต องการเล อกข อม ลผ ร บส นค าในรายการ ให กดป ม ย นย นการ เล อกข อม ลผ ร บ เพ อท าการเล อกข อม ล เม อท าการระบ ข อม ลผ ร บส นค าแล ว ให ผ ใช งานกดป ม ถ ดไป เพ อท าการระบ ข อม ลในส วนของรายการส นค า แต ถ าหากผ ใช งานต องการเปล ยนข อม ลผ ร บส นค า สามารถกดป ม เปล ยนผ ร บ เพ อท าการระบ ผ ร บส นค าใหม ส วนท 3 ค อข อม ลรายการส นค าให ผ ใช งานกดป ม เพ มรายการส นค า เพ อท า การระบ ข อม ลรายการส นค าท ต องการจ ดส ง โดยเม อกดป มเพ มรายการส นค า จะ ปรากฏหน าจอการเพ มรายการส นค าโดยระบบจะให ระบ ข อม ล ช อส นค า, จ านวน ส นค า, หน วยส นค า โดยจะต องระบ ให ครบแล วกดป ม บ นท กข อม ล เพ อท าการ บ นท กข อม ลส นค าลงในรายการส นค า แต ถ าหากผ ใช งานต องการแก ไขหร อลบข อม ล รายการส นค า ให กดท รายการข อม ลแล วกดป ม แก ไขรายการน เพ อแก ไขข อม ล หร อกดป ม ลบรายการน เพ อลบข อม ล และเม อระบ รายการส นค าท ต องการจ ดส ง เร ยบร อยแล ว ให กดป ม ถ ดไป เพ อไปย งการย นย นข อม ลและบ นท ก ส วนท 4 ค อข นตอนการตรวจสอบข อม ลและย นย นข อม ลเพ อบ นท กการสร างบ ล ส งส นค าใหม เข าส ระบบ โดยระบบจะท าการแสดงข อม ลผ ส งส นค า, ข อม ลผ ร บส นค า, ข อม ลรายการส นค า เพ อให ผ ใช งานตรวจสอบข อม ลและย นย นข อม ลให ถ กต อง โดย ถ าหากผ ใช งานตรวจสอบข อม ลถ กต องแล วให กดป ม บ นท กข อม ล เพ อท าการ บ นท กข อม ลเข าส ระบบ แต ถ าหากต องการกล บไปแก ไขข อม ล ก สามารถกดป ม ย อนกล บเพ อท าการกล บไปแก ไขข อม ลท ผ านมาได 16 5. เม อท าการบ นท กข อม ลบ ลส งส นค าใหม แล วระบบ จะกล บไปย งหน ารายการบ ล ส งส นค าใหม โดยจะปรากฏข อม ลบ ลล าส ดตามท ได บ นท กเข าส ระบบ โดยผ ใช งาน สามารถกดป ม ด รายละเอ ยดข อม ลบ ล เพ อท าการด รายละเอ ยดของบ ล หร อหาก ต องการค ดลอกบ ล เพ อน าไปบ นท กใหม (ใช ในกรณ สร างบ ลโดยใช ข อม ลแบบเด ม) ให กดป ม สร างบ ลใหม โดยค ดลอกจากข อม ลน เพ อท าการค ดลอกข อม ลบ ล หร อ หากต องการลบข อม ลบ ลออกจากระบบก สามารถกดท ป ม ลบข อม ลบ ลน เพ อท า การลบข อม ลออกจากระบบ และหากต องดาวโหลดเอกสารบาร โค ดเพ อน าไป ปร น ข อม ลไปต ดกล อง โดยกดท ป ม ดาวโหลดเอกสารบาร โค ด เพ อท าการดาวโหลด เอกสารบาร โค ด 17 6. เม อผ ใช งานต องการน าข อม ลบ ลท สร างใหม ไปใช งานท ศ นย บร การของ NiMExpress ให ผ ใช งานแจ งเลขท บ ลให ก บพน กงานท ศ นย บร การเพ อท าการร บ ข อม ลการสร างบ ลเข าส ระบบ 18 การ Tracking ส งส นค า Tracking ส งส นค า ค อ การด ความเคล อนไหวของส นค าท เราส งว าตอนน อย ในสถานะไหน 19 การ Tracking ร บส นค า Tracking ร บส นค า ค อ การด ความเคล อนไหวของส นค าท จะส งถ งเราว า ตอนน อย ในสถานะไหน 20 รายงาน ผลการจ ดส ง รายงาน ผลการจ ดส ง ค อ การด ข อม ลการจ ดส งส นค าของเราสามารถเล อกด เป นช วงเวลาได และรายงานย งสามารถเล อกได ว าจะด เป นข อม ลประเภทไหนไม ว าจะ เป น PDF, Excel, Html พร อมท งเล อกได ว าจะโหลดไฟล ว าท ต วเคร องหร อส ง ไฟล ไปทาง ท ระบ ไว (ตามท ได ระบ ไว ในข อม ลสมาช ก) 21 จ ดการข อมลผ ร บส นค า จ ดการข อม ลผ ร บสามารถท าได สองอย างค อเพ มก บลบข อม ล - การเพ มผ ร บ สามารถเพ มได โดยการคล กท ป ม เพ มผ ร บส นค า ทาง ด านบนขวาม อ กรอกข อม ลให ครบถ วนแล วกดป ม บ นท กข อม ล ทางด านล างส ด 22 23 24 - การลบข อม ลผ ร บ คล กป ม ลบข อม ลรายการน ตรงข อม ลผ ร บท ต องการ ลบจากน นกด ใช 25 ข อมลศนย บร การ ข อม ลศ นย บร การ ใช ในการค นหาศ นย บร การท ใกล ท ส ดให โดยเราเล อกข อม ล ภาคและจ งหว ดท เราต องการเข าใช บร การแล วกดป ม ค นหาศ นย บร การท ใกล ท ส ด 26 และย งสามารถด พ ก ดท ต งของศ นย บร การท เราต องการใช ได อ กโดยคล กป ม ต าแหน งพ ก ดท ต ง 27 ค านวณค าส งส นค า ค านวณค าส งส นค า ค อเราสามารถค านวณค าส งส นค าเบ องต นได ด วยต วเอง โดยเล อกจ งหว ดต นทาง จ งหว ดปลายทาง อ าเภอปลายทาง ปร มาตรส นค า น าหน ส นค า แล วกดป ม ค านวณ (กร ณากรอกข อม ลให ครบถ วนเพ อการค านวณราคาท แม นย ามากข น) หล งจากกดป ม ค านวณ เสร จแล วจะปรากฏรายละเอ ยดด งร ป 28 29 ข อมลสมาช ก ไฟล ได ข อม ลสมาช กสามารถ แก ไขข อม ลสมาช ก แก ไขข อม ลรห สผ าน เปล ยนร ปโปร 30 - แก ไขข อม ลสมาช ก แก ไขข อม ลตามต องการแล วกดป ม บ นท กข อม ลสมาช ก ล างส ด 31 - แก ไขข อม ลรห สผ าน กรอกข อม ลให ครบถ วนแล วกดป ม ย นย นการเปล ยนรห สผ าน 32 - เปล ยนร ปโปรไฟล เปล ยนร ปโปรไฟล สามารถท าได โดยการกดป ม เล อกร ปภาพ จากน น เล อกร ปท เราต องการ เล อกร ปเสร จกดป ม บ นท กร ปภาพโปรไฟล ทางด านบนขวาม อ 2 1 33 การออกจากระบบ การออกจากระบบสามารถท าได โดยการคล กป ม ออกจากระบบ บนเมน รายการล างส ด ระบบจะออกมาส หน าจอเข าระบบ 34
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks