Nikolaj Vasiljevic Gogolj -Sinjel i Druge Price

Description
1

Please download to get full document.

View again

of 97
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 97

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Nikolaj Vasiljevič GogoljŠINJEL I DRUGE PRIČE Biblioteka Dom i škola Izdavačko preduzeće „Rad“ Beograd, 1986  NEVSKI PROSPEKT  !ema ičeg lepšeg od !ev#kog pro#pekta, bar e u $etrogradu, za $etrograd %e o #ve &oliko %e #%a%a i ra#koši u to% uli'i ( ukra#u aše pre#to i'e) *igura #am da i%eda %e #ta ov ik, bio o običa gra+a i ili či ov ik, e bi dao !ev#ki pro#pekt i za kakvo blago !ev#kim pro#pektomoduševl%ava%u #e e #amo o i ko%i ima%u dvade#et pet godi a, za o# e brkove i izva red o #ašive rede got, ego čak i o i ko%ima iz brade štrče #ede dlači'e, dok im %e glava glatka kao #rebr i ta %ir dame) -, damama %e !ev#ki pro#pekt %oš dra.i  i kome o i%e drag/ 0im čovek kroči a !ev#ki pro#pekt, odma o#eti da #e tu #amo šeta 2akar imao i eki va.a , eodlo.a po#ao, čim #e a+e a !ev#kom pro#pektu, zaboraviće #ve 3o %e %edi o me#to a ko%e l%udi dolaze dobrovol% o, a ko%e i e dovode u.da i merka til i i tere#, ko%i %e zavatio čitav $etrograd 0i i #e da %ečovek ko%eg #rećete a !ev#kom pro#pektu ma %i egoi#ta od o og u 2or#ko%, 4oroovo%, 5ite% o%,2ešča #ko% i drugim uli'ama, gde #e gramzivo#t, kori#tol%ubl%e i po#lov o#t primeću%u i kod o iko%i idu peši'e i kod o i ko%i #e voze u koči%ama i i%akerima !ev#ki pro#pekt %e .ila ku'avi'a$etrograda *ta ov ik $etrograd#ke ili 7iborške četvrti, ko%i više godi a i%e po#ećivao #vog pri%atel%a a $e#ku ili kod 2o#kov#ke trošari e, mo.e biti #igura da će #e tu #re#ti # %im !i%eda adre#ar, i%eda obavešta% i biro e da%e tako tač a obavešte %a kao !ev#ki pro#pekt *vemoć i !ev#ki pro#pekt) edi a razo oda $etrograda ko%i o#kudeva u zabavama) &ako #u či#ti %egovi ploč i'i i koliko %e ogu o#tavilo #vo% trag a %emu) I glomaz a blat %ava čizma i#lu.e og vo% ika, pod či%om te.i om kao da pu'a i #am gra it, i mi i%atur a, kao per'e laka, 'ipeli'a mlade dame, či%i#e vr okreće prema bleštavim izlozima kao #u 'okret prema #u 'u, i #abl%a potporuč ikai#pu %e og a%lepšim adama, ko%a, zve'ka%ući, o#tavl%a za #obom oštru ogreboti u ( #ve a %emu pokazu%e #vo%u moć ili emoć &akve #e a tazmagorič e prome e izvrše a %emu #amo u toku %ed og da a) &oliko me a o do.ivi za #amo dvade#et i četiri ča#a)$očećemo od ra i %utar %i ča#ova, kada čitav $etrograd miriše a vruć, upravo i#peče leb ikada a %egovim uli'ama ima m ogo #tari'a u odrpa im al%i ama i kaputima, ko%e kreću u pood a 'rkve i milo#rd e prolaz ike 3ada %e !ev#ki pro#pekt pu#t, bogati vla# i'i duća a i %iovi pomoć i'i %oš #pava%u u #vo%im ola d#kim košul%ama ili #apu %a%u #vo%a pleme ita li'a i pi%u kau,a pro#%a'i #e okupl%a%u pred vratima po#la#tičar i'e *a %ivi 4a imed, ko%i %e pretod og da a eumor o raz o#io čokolad i apitak, # metlom u ru'i i bez kravate izlazi i ba'a im u#ta%ale kolačei otpatke li'ama promiče zapo#le #vet, povreme o, .ureći a po#ao, pro+u ru#ki #el%a'i učizmama umaza im krečom, ko%e e bi bio u #ta %u da opere i &atari i ka al, čuve po #vo%o%či#to% vodi Damama e priliči da #e u to vreme po%avl%u%u a uli'i, %er ru#ki arod voli daupotrebl%ava grube reči ko%e #e e mogu čuti i u pozorištu $ovreme o, tetura%ući #e, pro+e po eki#a %ivi či ov ik, ako ga put u adleštvo vodi preko !ev#kog pro#pekta 2o.e #e #lobod o reći da !ev#ki pro#pekt u to vreme, to %e#t do dva ae#t ča#ova, i%e ikome 'il% već #amo #red#tvo: polako#e pu i l%udima ko%i ima%u #vo%e po#love, #vo%e brige, #vo%e eprilike i ko%i uopšte e mi#le a %ega Ru#ki #el%ak priča o grive %aku ili o #edam bakar i groševa, #tar'i i #tari'e mlatara%urukama ili razgovara%u #ami #a #obom, če#to veoma aglaše im pokretima, ali iti i ko #luša, itiim #e ko pod#meva, #em dečaka u la e im kaputićima ko%i # praz im lašama za raki%u iliugla 'a im čizmama u rukama mu %evito promiču !ev#kim pro#pektom  to vreme bilo šta daobučete, pa čak i da ume#to šešira, #tavite a glavu kačket ili da vam #e okovrat ik potpu o odvo%iod kravate ( iko to eće primetiti dva ae#t ča#ova a !ev#ki pro#pekt agr u va#pitači #vi a'io al o#ti u društvu #vo%i pitoma'a # bati#ta im okovrat i'ima ; gle#ki d.o #ovi i ra 'u#ke koki idu pod ruku # pitom'imako%i #u povere i %iovom roditel%#kom #tara %u i # primer om ozbil% ošću ob%aš %ava%u im da #eirme a rad %ama i#tiču zato da bi #e z alo šta #e u %ima alazi 4uver a te ( bledu %ave mi# irume e *love ke ( do#to%a #tve o idu za #vo%im vazduša#tim, e#taš im devo%či'ama, opomi %ućii da podig u rame a i da #e i#pravekratko, u to vreme !ev#ki pro#pekt %e pedagoški !ev#ki pro#pekt 2e+utim, što #e više bli.e  dva #ata, #ve %e ma %e va#pitača, pedagoga i de'e De'u a%zad potpu o poti#ku%u %iovi očevi,ko%i idu pod ruku #a #vo%im aki +ure im i raz obo% im #uprugama o#etl%ivi .iva'a 2alo( pomalo, %ima #e pridru.u%u #vi ko%i #u obavili a%va. i%e domaće po#love, kao a primer: o i ko%i#u #a #vo%im lekarem popričali o vreme u i malo% bubul%i'i a o#u, o i ko%i #u #e obave#tili ozdravl%u #vo%i ko %a i #vo%e de'e, ko%a #u, uzgred, izuzet o darovita, o i ko%i #u pročitali ovi #keogla#e i čla ak o va. im lič o#tima ko%e dolaze i odlaze, a%zad, o i ko%i #u i#pili šol%u kae i ča%a !%ima #e pridru.u%u i o i ko%e %e zavid a #udbi a agradila blago#love im zva %em či ov ika za poverl%ive po#love, kao i #lu.be i'i mi i#tar#tva #pol% i po#lova ko%i #e i#tiču pleme itimza ima %em i avikama Bo.e, kakvi #ve div i du. o#ti i #lu.bi ima) &ako o e uzdi.u i a#la+u%u dušu) li, ava%) a e #lu.im, pa e mogu da u.ivam u delikat om opo+e %u pretpo#tavl%e i*ve što #e mo.e videti a !ev#kom pro#pektu ( #ve odiše ugla+e ošću: muškar'i u dugačkimmu dirima, # rukama u d.epovima, dame u ru.iča#tim, belim i #vetloplavim atla# im ma tilima, #ašeširićima a glavama 3u ćete videti %edi #tve e zali#ke, #pret o i čude# o zavuče e pod kravatu,kadia#te, atla# e, 'r e kao #amur ili ugal%, ko%i, a.alo#t, pripada%u i#kl%učivo 2i i#tar#tvu #pol% i po#lova 0i ov ike u o#talim adleštvima provi+e %e %e lišilo prava a 'r e zali#ke, o i, a #vo%uveliku e#reću, mora%u da o#e ri+e zali#ke 3u ćete videti div e brkove ko%e e mo.e da opiše i%ed o pero, i%ed a kiči'a< brkove ko%ima %e po#veće a bol%a polovi a .ivota i ko%i #u predmetdugi da o oć i bde %a, brkove a ko%e #u izlive i čarob i miri#i i miomiri#i i utroše e a%#kupl%ei a%re+e vr#te pomada, brkove ko%i #e za oć uvrću ta kim pergame t#kim papirom, brkove ko%i #u pro.eti a%dirl%ivi%om l%ubavl%u #vo%i po#e#ora i ko%ima zavide #vi prolaz i'i =il%ade vr#ta šeširića,al%i a i marama ( šare i i vazduša#ti, ko%ima #u %iove vla# i'e privr.e e po ekad i po čitavadva da a ( za#lepiće #vakog a !ev#kom pro#pektu &ao da #e čitavo more leptira od%ed om podiglo #a #tabala, pa #e poput velikog oblaka komeša ad 'r im kuk'ima muškog pola3u ćete videti #trukove o ko%ima i#te mogli i da #a %ate: ta ak #truk, ta %i od grlića laše,kome ćete #e, prilikom #u#reta, # poštova %em uklo iti # puta, da ga ekim #luča%em e zakačite#vo%im e#pret im laktom< #r'e će vam obuzeti #trep %a i #tra da vaše eoprez o di#a %e #luča% o e prelomi to za o# o delo prirode i umet o#ti  tek kakve ćete dam#ke rukave videti a !ev#kom pro#pektu) , kakva lepota) - i pod#eća%u a dva vazduš a balo a i %iova vla# i'a bi #e #igur o podigla u vazdu kad %e e bi pridr.avao kaval%er, %er podići u vazdu šarma t u damu i#to %e takolako i pri%at o kao i pri eti u#tima pear pu šampa %'a !igde #e l%udi prilikom #u#reta e pozdravl%a%u tako do#to%a #tve o i eu#il%e o kao a !ev#kom pro#pektu 3u ćete aći %edi #tve o#me, o#me ko%i pred#tavl%a vru a' umet o#ti, takoda ćete ekad #ebi izgledati ma %i od makovog zr a, pa ćete pog uti glavu, a ekad ćete, opet, pomi#liti da #te viši od šil%ka a zgradi dmiraliteta, pa ćete dići glavu 3u ćete aći l%ude ko%i eobič o uzviše o i # o#eća %em lič og do#to%a #tva priča%u o ekom ko 'ertu ili vreme u 3u ćetevideti il%ade eobič i karaktera i po%avaBo.e) &akvi čud i karaktera ima a !ev#kom pro#pektu) 2 ogi će, kad va# #ret u, eizo#tav o pogledati u vaše čizme, a kad pro+ete, okre uće#e da vam pogleda%u rak !ikad eću #az ati zašto to či e  početku #am mi#lio da #u obućari, ali prevario #am #e: o i, uglav om, ili rade u adleštvima, m ogi mogu vrlo lako da upute pred#tavkuiz %ed og adleštva u drugo, ili u.iva%u u šet %i i čita%u ovi e po po#la#tičar i'ama, %ed om reč%u,#ve #u to če#titi l%udi to blago#love o vreme, izme+u dva i tri #ata po pod e, za ko%e bi #e moglo reći da pred#tavl%a pre#to i'u u šet %i po !ev#kom pro#pektu, odr.ava #e velika revi%a a%lepši l%ud#kido#tig uća eda pokazu%e ki'oški rede got # prvokla# im dabrovim krz om, drugi diva grčki o#, treći za o# e zali#ke, četvrti par ba% i oči%u i eobiča šeširić, peti ( pr#te # ama%li%om aki'oškom malom pr#tu, še#ta ( o.i'u u dra.e# o% 'ipeli'i, #edmi ( kravatu ko%a pobu+u%e #veopštedivl%e %e, o#mi ( brkove ko%i obezuml%u%u li izbi%a%u tri #ata i revi%a #e završava, gomila #e prore+u%e tri #ata ( ova prome a !a !ev#kom pro#pektu od%ed om a#ta%e proleće: uli'u prekriva%uči ov i'i u zele im vi'mu dirima Izglad eli titular i i drugi #avet i'i #vim #ilama a#to%e daubrza%u od 2ladi koleški regi#tratori, guber i%#ki i koleški #ekretari .ure da i#kori#te vreme i malo prošeta%u po !ev#kom pro#pektu< po %iovom dr.a %u iko e bi rekao da #u še#t #ati #edeli u adleštvu 2e+utim, #tari%i koleški #ekretari, titular i #avet i'i i či ov i'i #edme kla#e idu brzo,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks