Nghiên cứu về thói quen sử dụng sữa tươi thanh tiệt trùng của bé 9 2012

Description
Nghiên cứu về thói quen sử dụng sữa tươi thanh tiệt trùng của bé 9 2012

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 11 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Nghiên cứu   về  thói quen sử    dụng   sữa   tươi  thanh/ tiệt  trùng của  bé 9.2012  • ả ề ị ườ• ả ề ị ườ NỘI DUNG BÁO CÁO LIÊN HỆ  THÔNG TIN ĐÁP VIÊN  THÔNG TIN NGHIÊN CỨU      Thời  gian khảo  sát : 06.09 - 15.09.2012  Tổng   mẫu  nghiên cứu   : 187  Giới  tính : Nam và  Nữ    Ÿ Độ   tuổi   : 20 tuổi   trở   lên  Tỉnh  thành : Hồ  Chí Minh và Hà  Nội    Điều   kiện   đối   tượng  nghiên cứu   : Bố   mẹ  có con từ  1 đến  6 tuổi , Sữa   tươi  thanh / tiệt  trùng là loại   sữa  bé sử   dụng   thường  xuyên nhất .  Mục   đích  nghiên cứu   :  Nhằm  khám phá thói quen tiêu dùng về   mặt  hàng sữa   tươi   tiệt  trùng cho con. Ngoài ra, đo   lường   mức   độ   nhận    biết   của   người  tiêu dùng với  các nhãn hiệu   sữa   tươi   tiệt  trùng.  • ả ề ị ườ• ả ề ị ườ NỘI DUNG BÁO CÁO LIÊN HỆ  THÔNG TIN ĐÁP VIÊN  THÔNG TIN NGHIÊN CỨU     Phần  1. Tìm hiểu  chung về   thị   trường   sữa   tươi  thanh / tiệt  trùng Phần  2. Tóm tắt   kết   quả  nghiên cứu   Phần  3. Báo cáo chi tiết   Phần  4. Kết   luận    4 Phần 1. Thị trường sữa tươi tiệt  / thanh trùng  Phần 1. Thông tin thị   trường     Sữa   tươi  thanh / tiệt  trùng là một   loại   thực    phẩm   được   đóng  gói với  công nghệ  thanh / tiệt  trùng, rất  giàu dinh dưỡng , vitamin và các khoáng chất   tự  nhiên. Loại   thực    phẩm  này rất   tốt  cho cơ    thể   đặc    biệt  là đối   với   trẻ  em.  Theo một   số  nghiên cứu , t rẻ  em tại  thành  phố   lớn  tiêu thụ   khoảng   hơn  70% các sản    phẩm   sữa . Tuy nhiên, t ổng   sản   lượng   sữa   tươi   sản   xuất  trong nước   mới   chỉ   đáp   ứng   được   khoảng  20-25% nhu cầu,  còn lại    phải   nhập   khẩu   từ   nước  ngoài. Nói cách khác, thị   trường   sữa   tươi   Việt  Nam vẫn  còn nhiều   tiềm   năng  cho các doanh nghiệp   đầu   tư .   Hiện  trên thị   trường   sữa   tươi  thanh / tiệt  trùng đang  có nhiều   thương   hiệu  cùng kinh doanh: Vinamilk, TH True Milk, Mộc  Châu, Cô Gái Hà Lan …  Theo số   liệu   thống  kê từ  Euromonitor (2012), thị    phần   sữa   tươi   của  Vinamilk chiếm   khoảng  50%. TH true milk đứng   ở    vị  trí thứ  hai với  33% thị    phần , tỷ   lệ  còn lại  chia cho các thương   hiệu   sữa   tươi  thanh / tiệt  trùng khác trên thị   trường . 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks