Інформаційний бюлетень - PDF

Description
Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження 5 (травень)» 2012 На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 50 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження 5 (травень)» 2012 На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у травні 2012 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: П М М К Ф П Е К Ч Е С Д М Т Т Д30 НАУКА В ЦІЛОМУ Погарська В.В. Наукове обгрунтування технологій каротиноїдних і хлорофілвмісних рослинніх добавок: автореф. дис... докт. техн. наук: / В.В.Погарська; Одеська нац. академія харчових технологій.- О., - 36 с. КОМПЬЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ Матвієнко М.П. Комп ютерна логіка [Текст]: навч. посіб./ М.П.Матвієнко.- К.: Ліра-К, с. Кільк. прим.: 5 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ Менеджмент і маркетинг туризму [Текст]: навч. посіб./ Т.М.Афонченкова, О.В.Булюк, Б.П.Масенко, Ю.В.Панченко; за ред. О.Є.Лугініна.- К.: Ліра-К, с. Кільк. прим.: 3 Кожушко О.В. Управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: / О.В.Кожушко; Харківський нац. екон. ун-т.- Х., с. Федулова І.В. Методичні рекомендації до написання економіко-математичної частини кваліфікаційних робіт за ОКР бакалавр, спеціаліст і магістр спеціальності Менеджмент організацій денної та заочної форм навчання [Текст]/ І.В.Федулова, Н.С.Скопенко.- К.: НУХТ, с. Портна О.В. Контролінг [Текст]: навч. посіб./ О.В.Портна.- Львів: Магнолія-2006, с.- (Вища школа в Україні) ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Економічна теорія: навч.-метод. посіб./ Н.М.Салатюк, О.М.Соломка, Т.В.Швед, М.В.Шипов.- К.: НУХТ, с. Кузнєцова Л.В. Політична економія [Текст]: навч.-метод. посіб./ Л.В.Кузнєцова, Н.М.Салатюк, О.М.Соломка.- К.: НУХТ, с. Кільк. прим.: 30 КЕРІВНИЦТВО ПЕРСОНАЛОМ Чурсіна Л.А. Сертифікація персоналу [Текст]: навч. посіб./ Л.А.Чурсіна, Ю.В.Березовський, Г.А.Тіхосова.- К.: Ліра-К, с. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ Еш С.М. Ринок фінансових послуг [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей , Фінанси і кредит денної та заочної форм навчання/ С.М.Еш.- К.: НУХТ, с. Кільк. Прим.: 20 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. МАРКЕТИНГ Случинська І.П. Міжнародні економічні відносини [Текст]: курс лекцій для студентів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування напряму підготовки Менеджмент денної та заочної форм навчання/ І.П.Случинська.- К.: НУХТ, с. Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов [Текст]: учеб. пособие/ А.П.Дурович.- 2-е изд., стер.- М.: Новое знание, с.- (Экономическое образование). Малишкіна Т.Г. Організаційно-економічний механізм формування підсистем забезпечення маркетингу молокопереробних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: / Т.Г.Малишкіна; ПВНЗ Європейський ун-т.- К., - 21 с. Ткачук С.В. Міжнародні транспортні перевезення [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки Менеджмент, спеціальності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності усіх форм навчання./ С.В.Ткачук.- К.: НУХТ, - 43 с. Кільк. прим.: 30 Ткачук С.В. Міжнародні транспортні перевезення [Текст]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки Менеджмент спеціальності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності всіх форм навчання/ С.В.Ткачук.- К.: НУХТ, - 73 с. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ Демиденко О.П. Методика навчання студентів немовних спеціальностей стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців: автореф. дис... канд. пед. наук: / О.П.Демиденко; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського.- О., - 21 с. О У Ж Х П К В П И Т К М С П Б Т47 Окопна Я.В. Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської): автореф. дис... канд. пед. наук: / Я.В.Окопна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського.- О., - 21 с. ВИЩА ОСВІТА Усі вищі навчальні заклади України [Текст]: довідник абітурієнта Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, с. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. ЕКОЛОГІЯ Желновач Г.М. Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору: автореф. дис... канд. техн. наук: / Г.М.Желновач; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем.- Х., - 20 с. ХІМІЯ Хімія [Текст]: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6, Товарознавство і торгівельне підприємництво денної та заочної форм навчання/ О.В.Грабовська, О.В.Подобій, Є.І.Ковалевська, Н.І.Сабадаш.- К.: НУХТ, - 65 с. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ Подобій О.В. Сучасні методи досліджень [Текст]: курс лекцій для студентів спеціальності Промислова біотехнологія денної та заочної форм навчання/ О.В.Подобій, О.В.Грабовська.- К.: НУХТ, с. Кільк. прим.: 30 Крилава К.Д. Характеристика дефективних фагів полілізогенної системи ERWINIA CAROTOVORA: автореф. дис... канд. біол. наук: / К.Д.Крилава; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного.- К., - 21 с. Волошина О.С. Методи досліджень в біотехнології [Текст]: конспект лекцій для студентів напряму Біотехнологія денної та заочної форм навчання/ О.С.Волошина, М.М.Антонюк.- К.: НУХТ, с. Пирог Т.П. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для магістрів спец Промислова біотехнологія, Фармацевтична біотехнологія, Екологічна біотехнологія та біоенергетика галузі знань 0514 денної та заочної форми навчання/ Т.П.Пирог, В.О.Красінько, М.М.Антонюк.- К.: НУХТ, - 40 с. Ісаєнко В.М. Біологічно активні речовини антипаразитної дії в агроекосистемах: автореф. дис... док. біол. наук: / В.М.Ісаєнко; Інститут агроекології та біотехнології.- К., с. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ Тихомирова Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на молочной основе [Текст]: учеб. пособие/ Н.А.Тихомирова.- СПб.: Троицкий мост, с. ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ Комбалов В.С. Методы и средства испытаний на трение и износ конструкционных и смазочных материалов [Текст]: справочник/ В.С.Комбалов; под ред. К.В.Фролова, Е.А.Марченко.- М.: Машиностроение, с. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст]: учебник/ В.Б.Арзамасов, А.Н.Волчков, В.А.Головин, В.А.Кузнецов; под ред. В.Б.Арзамасова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Академия, с. Ступчук С.М. Інтеграція діяльності машинобудівних підприємств у світове господарство: автореф. дис... канд. екон. наук: / С.М.Ступчук; Хмельницький нац. ун-т.- Хмельницький, - 20 с. Поржезінський Ю.Г. Котельні установки [Текст]: курс лекцій для студентів за напрямом Теплоенергетика денної та заочної форм навчання. Ч. 2. Паливо, теорія горіння та пальникові пристрої/ Ю.Г.Поржезінський.- К.: НУХТ, - 63 с. Бовсуновський А.П. Електротехнічні матеріали [Текст]: короткий довідник : навч.-метод. посіб./ А.П.Бовсуновський.- К.: НУХТ, - 36 с. Тітлов О.С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості [Текст]: навч. посіб./ О.С.Тітлов, С.Ф.Горикін.- Л.: Новий Світ-2000, с.- (Вища освіта в Україні) К Р Х К Г Є Ш Р Ш Т Л Т А К К Л34 Клименков С.С. Проектирование и производство заготовок в машиностроении [Текст]: учеб. пособие/ С.С.Клименков.- Минск: Техноперспектива, с. Рогов В.А. Современные машиностроительные материалы и заготовки [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Рогов, Г.Г.Позняк.- М.: Академия, с. Халайджі В.В. Наукове обгрунтування параметрів обладнання для групового пакування харчових продуктів: дис... канд. тех. наук: / В.В.Халайджі; НУХТ.- К., с. Кириченко В.В. Синтез і властивості екологічно безпечних мастильних матеріалів з технічних олій: автореф. дис... канд. хім. наук: / В.В.Кириченко; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії.- К., - 19 с. ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО Гуць В.С. Основи будівництва в галузі [Текст]: конспект лекцій для студентів напряму Біотехнологія денної та заочної форм навчання/ В.С.Гуць, О.В.Євтушенко.- К.: НУХТ, с. Євтушенко О.В. Основи промислового будівництва та санітарної техніки. Основи будівництва в галузі [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки : Біотехнологія, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Харчові технології та інженерія заочної форми навчання/ О.В.Євтушенко.- К.: НУХТ, с. ОВОЧІВНИЦТВО Шейко Т.В. Удосконалення процесу адсорбційного очищення соку столового буряка: дис... канд. тех. наук: / Т.В.Шейко; НУХТ.- К., с. ПТАХІВНИЦТВО Русиняк М.О. Автоматизована енергозберігаюча система керування виробництвом у промисловому пташнику: дис... канд. техн. наук: / М.О.Русиняк; НУХТ.- К., с. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Шаповал С.Л. Устаткування закладів ресторанного господарства. Механічне устаткування [Текст]: навч. посіб./ С.Л.Шаповал, І.І.Тарасенко, О.П.Шинкаренко; МОН України, КНТЕУ ; за ред. А.А.Мазаракі.- К.: КНТЕУ, с. Кільк. прим.: 5 КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Турчак В.В. Організація управління логістичною системою підприємства: автореф. дис...канд. екон. наук: / В.В.Турчак; Хмельницький нац. ун-т.- Хмельницький, - 20 с. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Литвиненко Н.О. Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахунків: автореф. дис... канд. екон. наук: / Н.О.Литвиненко; Львівська комерційна академія.- Л., - 21 с. Томілова Н.О. Внутрішньогосподарський облік виробництва продукції кормових культур: автореф. дис... канд. екон. наук: / Н.О.Томілова; Нац. ун-т. біоресурсів і природокористування України.- К., - 19 с. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ Арапов О.С. Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: / О.С.Арапов; Хмельницький нац. ун-т.- Хмельницький, - 20 с. Кудлаєнко С.В. Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов: автореф. дис...канд. екон. наук: / С.В.Кудлаєнко; Хмельницький нац. ун-т.- Хмельницький, - 19 с. Курган Н.В. Управління господарською діяльністю підприємств інноваційного типу розвитку: автореф. дис... канд. екон. наук: / Н.В.Курган.- Х., - 20 с. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Левандовський Л.В. Технологія переробки рослинної і тваринної сировини [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн денної та заочної форм навчання/ Л.В.Левандовський.- К.: НУХТ, - 31 с. Кільк. прим.: 30 Р П П Л П Р Ш К Ш24 Рева Л.П. Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру [Текст]: монографія/ Л.П.Рева.- К.: НУХТ, с. 4 Подлісна О.В. Удосконалення технології жирової основи функціональних маргаринів: автореф. дис... канд. техн. наук: / О.В.Подлісна; Нац. техн. ун-т ХПІ .- Х., - 19 с. Плахотна Ю.М. Технологія функціональних жирових емульсій на основі неповних ацилгліцеринів та структурованих ліпідів: автореф. дис... канд. техн. наук: / Ю.М.Плахотна; Нац. техн. ун-т ХПІ .- Х., - 20 с. Лебедева Л.Н. Производство кондитерских изделий на предприятиях и в цехах малой мощности [Текст]: учеб. пособие/ Л.Н.Лебедева, С.Д.Дудко, В.И.Оболкина.- К.: Инкос, с. Попова О.Г. Разработка новых видов кондитерских изделий по критерию качества [Текст]/ О.Г.Попова.- М.: ДеЛи принт, с. КОНСЕРВУВАННЯ Рогова Н.В. Розробка технології лактоферментованого березового соку та напоїв на його основі: автореф. дис... канд. техн. наук: / Н.В.Рогова; Одеська нац. академія харчових технологій.- О., - 19 с. МЕТАЛУРГІЯ Шаповал Н.О. Обгрунтування параметрів безперервної об ємної кристалізації
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks