NEWSLETTER. TrueBusiness. เป ดโลกการทำงานร ปแบบใหม ก บ Microsoft Office 365 ค มจร งท กไลฟ สไตล ก บโปรโมช น ค ยธ รก จไม อ น! แบบบ ฟเฟ ต ท กเคร อข าย - PDF

Description
TrueBusiness NEWSLETTER ฉบ บ ต ลาคม 2556 เป ดโลกการทำงานร ปแบบใหม ก บ Microsoft Office 365 สะดวกย งข น เพ ยงเช อมต ออ นเทอร เน ต ค มจร งท กไลฟ สไตล ก บโปรโมช น ค ยธ รก จไม อ น! แบบบ ฟเฟ ต ท กเคร อข าย

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
TrueBusiness NEWSLETTER ฉบ บ ต ลาคม 2556 เป ดโลกการทำงานร ปแบบใหม ก บ Microsoft Office 365 สะดวกย งข น เพ ยงเช อมต ออ นเทอร เน ต ค มจร งท กไลฟ สไตล ก บโปรโมช น ค ยธ รก จไม อ น! แบบบ ฟเฟ ต ท กเคร อข าย ภาพบรรยากาศ ก จกรรมแชร ประสบการณ และเทคน คการให บร การก บพ นธม ตรอย างใกล ช ด truebusiness True Business Newsletter Editor s Talk การแข งข นทางธ รก จในป จจ บ น ต องใช ท งความสามารถของบ คลากร และเทคโนโลย ต างๆเข ามาช วย เพ อให ประสบความสำเร จ Microsoft Office หน ง ในโปรแกรมพ น ฐานท ท ก ธ รก จต องใช นำเสนอโปรแกรมร น ใหม ท ส ามารถ ใช งานโปรแกรม Office ท งหลายได จากท กท บนออนไลน เซอร ว ส ซ งจะเข ามาช วยให การทำงานขององค กรง ายข น และรวดเร วมากข น โดยโปรแกรมน ม าพร อมก บบร การอ เมล การแชร ขอ ม ลผ านคลาวด ว ดโ อคอนเฟอเรนซ และอ ก หลายบร การ สามารถต ดตามรายละเอ ยดได ในฉบ บคร บ 2 True Business Newsletter Knowledge s Society Microsoft Office 365 เป ดโลกการทำงานร ปแบบใหม ก บ Word, Excel, PowerPoint ได ง ายๆ บน Online หลายคนคงร จ ก Microsoft Office ก นเป นอย างด เพราะเราได เร ยนร การใช งานมาต งแต เร มทำงานว า Microsoft Office เป นช ดโปรแกรมสำหร บทำงานในออฟฟ ศท ใช งานก นอย างแพร หลายไม ว าจะเป น Word PowerPoint Excel ท เราใช งานก นอย เป นประจำ แต ย คน เป นย คท อ นเทอร เน ตเข าถ งในท กส วนของประเทศโดยเฉพาะเม องใหญ ท ม ความเร วของอ นเทอร เน ตส ง ล าส ด Microsoft ได ออกช ดโปรแกรม Microsoft Office ต วใหม ท ใช ช อว า Office 365 Office 365 ค ออะไร Office 365 เป นช ดโปรแกรมท ทำงานเหม อนก บ Microsoft Office ปกต ต างเพ ยงล กษณะของการเร ยกใช งานท ต างออกไป โดยปกต แล วเราจะใช งาน Microsoft Office ได เราจะต องทำการลงโปรแกรมไว ท เคร อง และถ าหาก เราม คอมพ วเตอร หลายๆเคร อง เราก ต องลงโปรแกรมท กเคร อง หร อ ถ าหากเคร องของเราเก ดต ดไวร สหร อ ไฟล หายไป เราก ไม สามารถท จะก ไฟล เราค นมาได แต Office 365 จะทำงานอย บนระบบ Cloud Computing และม การเก บข อม ลอย บน Skydrive ท Microsoft ได เป ดต วออกมาให ใช บร การก อนหน าน เราไม ต องก งวลเร อง ของไวร สเพราะระบบ คลาวด จะม ระบบป องก นไวร สอย างแน นหนาเร ยงได ว าการฝากไฟล ไปบนระบบ คลาวด ปลอดภ ยกว าการเก บไว ในฮาร ดไดรฟ อย างแน นอน Microsoft Office ในว นน ถ กออกแบบมาเพ อให ใช งานง าย เร ว และม ประส ทธ ภาพ โดยแต ละโปรแกรมท ค ณ ใช จะม อะไรเปล ย นไป และเป ย มไปด วยประส ทธ ภาพมากข น เท าใด เราไปด กน 3 True Business Newsletter 4 Knowledge s Society Office 365 ทำอะไรให ก บองค กรของค ณได บ าง เพ มประส ทธ ภาพให ก บ Office ท ค ณใช งาน ทำงานได จากท กท โดยใช แอพพล เคช น Office ท ค ณไว ใจก บอ ปกรณ ส ดโปรดของค ณ ท ง PC, Mac และอ ปกรณ เคล อนท ต างๆ เข าถ งอ เมลหร อปฏ ท นของค ณได ในขณะเด นทาง ซ งค ข อม ลให ท กคนเสมอด วยอ เมลระด บองค กร และปฏ ท น ท แชร ก นซ งท กคนสามารถเข าถ งได จากโต ะทำงานหร อ ระหว างเด นทาง สร างเว บไซต ท จะสร างช อให ค ณ ประชาส มพ นธ ธ รก จของค ณด วยเว บไซต ท สร างง ายและท นสม ย โดยไม ม ค าธรรมเน ยมการโฮสต การประช มกลายเป นเร องง าย เข าร วมการประช มท นท หร อจ ดการประช มออนไลน ด วยการประช ม ทางว ด โอความละเอ ยดส งแบบหลายฝ าย การจดบ นท กแบบเร ยลไทม และการแชร หน าจอ ทำงานอย างม ประส ทธ ภาพร วมก นด วยการแชร ไฟล ทำงานร วมก บท มห นส วน และล กค า ด วยเอกสารท อ พเดทอย ตลอดเวลา และเข าถ งได จากท กท ใช Office ขณะเด นทาง คงประส ทธ ภาพและไม พลาดการประช มแม ในขณะเด นทาง สามารถเข าถ ง แก ไข และด เอกสาร Word, Excel และ PowerPoint บน iphone, โทรศ พท Android และ Windows Phone และใช งาน OneNote, OWA, Lync Mobile และแอป SharePoint Newsfeed บนอ ปกรณ ส วนใหญ ได ความปลอดภ ยและความเป นส วนต ว สร าง, เก บ, แก ไข และแชร เอกสาร Office แบบออนไลน เพ อให เอกสารพร อม ใช งานได ท กท ไม ว าค ณและท มของค ณจะทำงานอย ท ใด การประช มทำให ท กอย างง ายข น เช อมต อท นท หร อจ ดและโฮสต การประช มแบบออนไลน ด วยการประช มทางว ด โอแบบ HD ร วมก บหลายฝ าย การจดบ นท กในเวลาจร ง และการ แชร หน าจอ True Business Newsletter 5 Promotion s Society ค ยธ รก จไม อ น! แบบบ ฟเฟ ต ท กเคร อข าย พร อมเน ต 3G ไม จำก ด จาก ทร ม ฟ เอช *ร บส ทธ ใช บร การโทรได ไม จำก ดท กเคร อข ายตามแพ กเกจท กำหนด * บ ฟเฟ ต โทรไม อ นท กเคร อข าย แพ กเกจ Business Buffet 1199 Business Buffet 1399 ค าบร การ เหมาจ าย รายเด อน (บาท/เด อน) ช วงเวลา 1,199 8 โมงเช า - ก อน 6 โมงเย น 100 ( น.) ไม จำก ด 1,399 8 โมงเช า - ก อน 2 ท ม ท กเคร อข าย 200 ( น.) โทรได SMS (ข อความ) 3G/EDGE/GPRS ไม จ าก ด** ใช ความเร ว 3G ส งส ดได 3 GB WiFi ไม จ าก ด ร บส ทธ โทรออกท กเคร อข าย 30 นาท แรก น บต งแต โทรออกในแต ละคร ง ตามช วงเวลาท กำหนดของแต ละแพ กเกจ ไม จำก ดจำนวนคร ง หล งจากน นผ ใช บร การสามารถวางสาย เพ อโทรใหม หร อกรณ ผ ใช บร การไม วางสาย ต งแต นาท ท 31 เป นต นไป และโทรนอกช วงเวลาตลอด 24 ช วโมง ค ดค าบร การนาท ละ 1 บาท สำหร บรอบบ ลท 1-3 และนาท ละ 1.50 บาท สำหร บรอบบ ล ท 4 เป นต นไป ค าบร การส วนเก นจากแพ กเกจ SMS 1.25 บาท/ข อความ, MMS 3 บาท/คร ง ** ผ ใช บร การจะได ร บส ทธ ใช 3G+/EDGE/GPRS ได ท ความเร วส งส ด 42 เมกะบ ตต อว นาท (Mbps.) ตามปร มาณท กำหนด หล งจากน นใช ได ไม จำก ดปร มาณท ความเร วส งส ด 128 ก โลบ ตต อว นาท (Kbps.) บ ฟเฟ ต โทรไม อ นในเคร อข ายทร ม ฟ และทร ม ฟ เอช แพ กเกจ Business Buffet 450 Business Buffet 650 ค าบร การ เหมาจ าย รายเด อน ช วงเวลา โทรได SMS 3G/EDGE/GPRS WiFi (ข อความ) (บาท/เด อน) 450 ไม จำก ด โมงเช า - ก อน 6 โมงเย น ในเคร อข ายทร ม ฟ 650 และทร ม ฟ เอช นอกเคร อข าย 100 นาท 24 ชม. 200 ไม จ าก ด** ใช ความเร ว 3G ส งส ดได 1 GB ( น.) ไม จ าก ด** ใช ความเร ว 3G ส งส ดได 3 GB ร บส ทธ โทรออกในเคร อข ายทร ม ฟ และทร ม ฟ เอช 60 นาท แรก น บต งแต โทรออกในแต ละคร ง เฉพาะในช วงเวลา น. ไม จำก ดจำนวนคร ง หล งจากน น ผ ใช บร การสามารถ วางสาย เพ อโทรใหม หร อกรณ ผ ใช บร การไม วางสาย ต งแต นาท ท 61 เป นต นไป และโทรในเคร อข ายนอกช วงเวลา และโทรนอกเคร อข าย ทร ม ฟ และทร ม ฟ เอช ตลอด 24 ช วโมง ค ดค าบร การนาท ละ 1 บาท สำหร บรอบบ ลท 1-3 และนาท ละ 1.25 บาทสำหร บรอบบ ลท 4 เป นต นไป ค าบร การส วนเก นจากแพ กเกจ SMS 1.25 บาท/ข อความ, MMS 3 บาท/คร ง ** ผ ใช บร การจะได ร บส ทธ ใช 3G+/EDGE/GPRS ได ท ความเร วส งส ด 42 เมกะบ ตต อว นาท (Mbps.) ตามปร มาณท กำหนด หล งจากน นใช ได ไม จำก ดปร มาณท ความเร วส งส ด 128 ก โลบ ตต อว นาท (Kbps.) ไม จ าก ด สม ครว นน - 31 ธ นวาคม 2556 *ร บส ทธ ใช บร การโทรได ไม จำก ดท กเคร อข ายตามแพ กเกจท กำหนด ต ดต อ ทร ช อป ทร พาร ทเนอร และต วแทนจำหน ายท ร วมรายการ หร อ โทร (จ นทร -เสาร ) l พ เศษ! ร บส วนลด ค าโทรส วนเก นจากแพ กเกจ เหล อเพ ยง 1 บาท/นาท ในรอบบ ลท 1-3 เง อนไข : 1. แพ กเกจสำหร บการเป ดใช บร การในนามน ต บ คคล 12 รอบบ ล / เลขหมาย และอ ตราค าใช บร การด งกล าว ย งไม รวมภาษ ม ลค าเพ ม 2. สำหร บการเป ดใช บร การเลขหมายใหม หร อ ย ายค ายเบอร เด มจากเคร อข ายอ นมาย งทร ม ฟ เอช True Business Newsletter 6 Event Society ทร บ สส เนส จ ด Dinner Talk ก บ ธนาคารกร งเทพฯ แชร ความร และประสบการณ อย างเต มอ ม โซเช ยลม เด ย กำล งมาแรงในเวลาน ทร บ สส เนส จ งจ ดงาน Dinner talk ในห วข อ Power of social networking business เพ ออ พเดทเทรนด น ก นไปเม อว นจ นทร ท 2 ก นยายน 56 ท ผ านมาก บผ บร หาร ระด บส งของธนาคารกร งเทพฯ ณ CDC (Crystal Design Center) โดยงานน ได ร บเก ยรต จาก ค ณอรรถ อร ณร ตนพงษ General Manager บร ษ ท True Digital Content and Media มาเป น ว ทยากรพ เศษบรรยายทอล คสน กๆ ในห วข อน งานน ได ร บความสนใจและซ กถามถ งเทคน คในการสร าง โซเซ ยลม เด ยแนวใหม สำหร บธ รก จไปอย างเต มท งานด ๆ แบบน ทร บ สส เนส พร อมจ ดและแชร ให ก บล กค า เช นค ณอย เสมอ ทร บ สส เนส ต อนร บผ บร หารกร งไทย-แอกซ า ร วมแชร เทคน คการให บร การแบบเป นก นเอง ก บอ กงานเม อว นท 20 ก นยายน 2556 ท ผ บร หารทร บ สส เนส ได ม โอกาสต อนร บและจ ดงานประช มแบบก นเองก บผ บร หารของ บร ษ ท กร งไทย-แอกซ า ประก นช ว ต จำก ด (มหาชน) โดยงานน ท มผ บร หารทร บ สส เนส ได แชร ประสบการณ และศ กยภาพของท ส ด ในการให บร การแบบ Total solutions จาก ทร กร ป อย างเต มท และ พร อมร บคำแนะนำจากท มผ บร หารของกร งไทย-แอกซ า อย างใกล ช ด เร ยกได ว าเต มท และเต มใจก บล กค าเพราะล กค าค อคนสำค ญของเรา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks