Nestajanje zivotinjskih vrsta vučenović i todorov

Description
1. Nestajanjezivotinjskihvrsta<br />Životinjskeibiljnevrstesvevišenestajuinastavićetakoukoliko se neštohitno ne preduzme,…

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Nestajanjezivotinjskihvrsta<br />Životinjskeibiljnevrstesvevišenestajuinastavićetakoukoliko se neštohitno ne preduzme, proizilaziiznoveCrvenelisteugroženihvrsta 2007, koju je objavilaSvetskaunijazazaštituprirode IUCN. <br />
 • 2. Odukupno 41.415 vrstanaCrvenojlisti, čak 16.306 se suočavasavrlodirektnompretnjomizumiranja. Ukupnibroj u zabeleženojistorijiizumrlihvrstadostigao je 785, dok je daljih 65 većnestalo u prirodiisreću se samo u zoološkimvrtovimailibotaničkimbaštama. <br />
 • 3. U opasnosti je svakačetvrtavrstasisara, svakaosmavrstaptica, jednatrećinasvihvodozemacai 70% svihvrstabiljakakojesu do sadaprocenjene u pogledustatusaugroženosti. <br />
 • 4. Svetskaunijazazaštituprirode IUCN je širokopriznatakaovodećiautoritet u pogleduproceneugroženostivrsta. U Crvenojlisti, vrstesuklasifikovanepremastepenuugroženosti, počevodizumrlih, izumrlih u prirodi, kritičnougroženih, ugroženihitakodalje. <br />
 • 5. Džejn Smart iz IUCN-ovogprogramazaštitevrstaobjašnjava: "Potrebno je dapoznajemotačan status vrstedabismomoglidapreduzmemoodgovarajuće mere. Crvenalista to postižemerenjemstatusaukupnebiološkeraznovrsnosti, stopekojomonanestajeirazlogakoji do toga dovode." <br />
 • 6. Među vrstama koje se stopom nestajanja posebno izdvajaju na novoj Crvenoj listi listi su i naši najbliži rođaci, čovekoliki majmuni. Gorila je iz ugroženih prešao u kritično ugrožene nakon otkrića da je najbrojnija podvrsta, nizijski gorila, desetkovan lovom, radi mesa, ali i virusom ebole.<br />
 • 7. Preko 60% ukupnepopulacijeovepodvrstenestalo je tokomposlednjih 20-25 godina, dok je jednatrećinaonogdelapopulacijekojinastanjujerezervateinacionalneparkovestradalaodvirusaeboletokomposlednjih 15 godina. <br />
 • 8. I sumatranski orangutan (Pongo abelii) je u kategoriji kritično ugroženih, dok je mali orangutan (Pongo pygmaeus) sa ostrva Borneo među ugroženima. I jednog i drugog ugrožava uništavanje staništa. Njihove šume nestaju usled ilegalne seče tropskog drveta, ali i potpune seče radi širenja plantaža palminog ulja. <br />
 • 9. Nakon neuspešnih potraga za slatkovodnim delfinom (Lipotes vexillifer) iz reke Jangce krajem prošle godine, i ova vrsta se našla u društvu kritično ugroženih, ali sa naznakom da je moguće da je već izumrla. Ipak, nije uvršćen u kategoriju izumrlih jer takva ocena zahteva dodatna istraživanja. Glavni razlozi ugroženosti su ribarenje, rečni saobraćaj, zagađenje i opšta degradacija njegovog rečnog doma. <br />
 • 10. I gavijal (Gavialis gangeticus), vrsta krokodila ribojeda iz Indije i Nepala, preselio se iz ugroženih u kritično ugrožene. U kratkom periodu od 1997. do 2006, njegova ukupna brojnost je sa 436 polno zrelih odraslih životinja svedena na svega 182! Brane, irigacioni sistemi, kopanje peska i utvrđivanje obala duboko su zadrli u staništa ove vrste, svodeći ih na svega 2% njihove ranije površine.<br />
 • 11. UkupanbrojvrstapticačijisustatusiprocenjenizaovogodišnjuCrvenulistuiznosi 9956, odkojih je nalistizavršilo 1217 vrsta. Posebno se pogoršaopoložajstrvinara u AzijiiAfrici, gde je čak pet vrstaprešlo u narednu, nepovoljnijukategoriju.<br />
 • 12. I omanjistrvinarkojinastanjujenašekrajeve, gde se jedvaodržavanaivicinestankaili je tuivicuvećiprešao, belakanja (Neophronpercnopterus), izkategorijemanjegstepenazabrinutostiprešla je u ugrožene. Svipominjanirazlozisuimaliuticajainaovuvrstu, a dodatnirazloziopadanjabrojaunutarEvropejesuuznemiravanjenagnezdilištima, trovanjeolovom (izlovačkesačme) inaletanjenavodove. <br />
 • 13. Procene stope nestajanja vrsta veoma variraju, ali se svi slažu da je sadašnja stopa između 100 i 1000 puta brža od ranije, prirodne stope. Počev od 1500. godine, većina izumiranja se odvijala na izolovanim ostrvima, ali tokom poslednjih 20 godina izumiranja kontinentalnih vrsta nisu ništa ređa od onih ostrvskih. <br />
 • 14. Mere zaštite usporavaju gubitak biodiverziteta, ali ostaje mnogo vrsta koje od takvih mera zavise. Ove godine se samo jednoj od ugroženih vrsta status poboljšao. Mauricijuski aleksandar (Psittacula eques), vrsta papagaja koja je bila jedna od najređih na svetu pre 15 godina, iz kritično ugroženih preselila se među ugrožene. Poboljšanje je rezultat stalnog nadzora duplji za gnežđenje i dopunskog prihranjivanja, u kombinaciji sa gajenjem u zatočeništvu i puštanjem tako uzgojenih ptica. <br />
 • 15. Crvenalista IUCN je dostupnakaobazapodatakazapretraživanjenaadresiwww.iucnredlist.org, a njenprimarnicilj je daidentifikujeidokumentujeprioritetnevrstezazaštitu, tedaobezbediindeksstanjabiodiverzitetanašeplanete.<br />
 • 16. Radili…<br />Dušan Vučenović<br />Bogdan Todorov<br />
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks