โครงการพ ฒนาเคร อข ายการศ กษาแห งชาต (NEdNet) ป งบประมาณ - PDF

Description
โครงการพ ฒนาเคร อข ายการศ กษาแห งชาต (NEdNet) ป งบประมาณ ความเป นมา ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ก าหนดนโยบายการพ ฒนาเคร อข ายการศ กษาแห งชาต หร อ ท เร ยกส นๆว า NEdNet (National Education Network)

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 16 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการพ ฒนาเคร อข ายการศ กษาแห งชาต (NEdNet) ป งบประมาณ ความเป นมา ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ก าหนดนโยบายการพ ฒนาเคร อข ายการศ กษาแห งชาต หร อ ท เร ยกส นๆว า NEdNet (National Education Network) ซ งเป นการรวมเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารภายในกระทรวงศ กษาธ การ โดยให เคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนา การศ กษา หร อท เร ยกว า เคร อข าย UniNet ท เด มให บร การเฉพาะสถาบ นอ ดมศ กษา ในส งก ด/ก าก บ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ให ขยายการให บร การไปย งสถาบ นการศ กษาในระด บ อ นๆ ภายในกระทรวงศ กษาธ การ ท งในส วนสถานศ กษาอาช วศ กษา ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา โรงเร ยนและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน รวมถ งโรงเร ยน/สถาบ นในส งก ดส าน กส งเสร มการศ กษาเอกชน และการศ กษา นอกโรงเร ยน ซ งจะเป นการบ รณาการจ ดสรรงบประมาณพ ฒนาโครงสร างพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารร วมก นของกระทรวงศ กษาธ การ และสามารถจ ดสรรช องส อส ญญาณ ความเร วส งให เพ ยงพอและเหมาะสม ส าหร บจ ดการศ กษา คณะร ฐมนตร เม อคราวประช มว นท 18 ส งหาคม 2552 อน ม ต ให ส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ด าเน นการโครงการพ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนา การศ กษา (UniNet) เพ อรองร บการศ กษาท งระบบ ภายใต แผนงานโครงการพ ฒนาป จจ ยสน บสน น การศ กษา แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข งป 2555 ในกรอบวงเง น 5,177 ล านบาท ซ งเป นการ ด าเน นการพ ฒนาเคร อข าย UniNet ท ม อย เด ม เพ อรองร บการศ กษาท งระบบ โดยได ด าเน นการต ดต ง พาดสายเคเบ ลใยแก วน าแสง พร อมท งพ ฒนาเคร อข ายแกนหล กให ม ขนาด 50 Gbps เพ อรองร บการ ให บร การก บสถาบ นการศ กษาท งระบบ รวมถ งได สร างโครงข ายสายเคเบ ลใยแก วน าแสงครอบคล ม ท กจ งหว ดท วประเทศ และเช อมต อไปย งสถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ในส งก ด สกอ. ท งหมด 200 กว าแห ง สถานศ กษาอาช วศ กษา 415 แห ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 185 แห ง โรงเร ยนใน ส งก ด สพฐ. 2,000 แห ง โรงเร ยนในส งก ด สช. 143 แห ง และห องสม ดประชาชนในส งก ด กศน. 151 แห ง แต ย งไม สามารถท วถ งโรงเร ยน/สถาบ นการศ กษา ท ม กว า 40,000 แห ง ซ งกระจายอย ท ว ประเทศ ต อมา กระทรวงศ กษาธ การ จ งก าหนดแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อ การศ กษา ป ซ งกรอบแผนงานในการพ ฒนาเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ของหน วยงานภายในกระทรวงศ กษาธ การ โดยอาศ ยและใช ประโยชน จากเคร อข ายการศ กษา แห งชาต (ซ งได พ ฒนาจากเคร อข าย UniNet ภายใต กรอบแผนงานโครงการฯ ข างต น) โดยจะ ด าเน นการขยายโครงข ายสายเคเบ ลใยแก วน าแสงให ครอบคล มโรงเร ยน/สถาบ นการศ กษาท วประเทศ ท งน หากกระทรวงศ กษาธ การ สามารถจ ดสร างโครงข ายส อส ญญาณใยแก วน าแสงได จะท าให สามารถให บร การสถาบ นการศ กษาในส งก ด ได อย างท วถ ง และพอเพ ยงส าหร บความต องการ อ กท งสามารถปร บเพ มขนาดส อส ญญาณท ให บร การตามความต องการในแต ละป โดยจะไม กระทบต อ ภาระด านงบประมาณในส วนงบด าเน นการแต อย างใด 1 2. แนวความค ดในการน าเสนอโครงการ จากการด าเน นงานของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ในป จจ บ น ซ งได ม การน า เทคโนโลย DWDM โดยใช แสงในการส งส ญญาณผ านส อส ญญาณใยแก วน าแสง มาใช ในเคร อข ายแกนหล ก ท าให สามารถเพ มขนาดช องส ญญาณ ตามขนาดของอ ปกรณ ท ได ลงท น ต ดต ง โดยไม กระทบต องบด าเน นการ ลดค าใช จ ายในส วนของงบด าเน นการในแต ละป อ กท งโดย อ ปกรณ และระบบท ได ต ดต งไว ย งสามารถรองร บปร มาณความต องการใช งานเคร อข ายสารสนเทศ ของการศ กษาท งระบบได ประกอบก บหากพ จารณางบประมาณค าใช จ าย เฉพาะในส วนค าใช จ ายวงจรส อส ญญาณของ กระทรวงศ กษาธ การ ท งระบบ รวมกว า 2,000 ล านบาท เป นงบด าเน นการท ต องเบ กจ ายท กป ซ ง เป นค าใช จ ายท ค อนข างส งมาก เน องจากต องเป นการเช าใช บร การจากผ ให บร การซ งท าธ รก จด าน โทรคมนาคม โดยม อ ตราราคาค าใช บร การท ค อนข างส ง โดยหากเปร ยบเท ยบจากการด าเน นงานโดย น าเทคโนโลย DWDM ผ านส อส ญญาณใยแก วน าแสงมาใช งาน และอาศ ยอ ปกรณ และระบบเคร อข าย ร วมก น (ซ ง สกอ. ได ลงท นไปแล วน น) จะสามารถท าให เพ มขนาดช องส ญญาณไปย งสถาบ นการศ กษา ได อย างเพ ยงพอเหมาะสมส าหร บการจ ดการศ กษา และกรณ ท จะม การขยายความต องการใช งาน เพ มเต ม จะไม กระทบต องบด าเน นการแต อย างใด (เป นการลงท นปร บเปล ยนอ ปกรณ ตามขนาดความ ต องการเท าน น) กระทรวงศ กษาธ การ จ งพ ฒนาการใช ประโยชน จากเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา (UniNet) เพ อรองร บการศ กษาท งระบบ ไปเป นเคร อข ายการศ กษาแห งชาต ภายใต แผนปฏ บ ต การ ไทยเข มแข ง ป 2555 กระทรวงศ กษาธ การ ได จ ดสร างโครงข ายสายเคเบ ลใยแก วน าแสง เพ อเป น เคร อข ายแกนหล ก (Backbone) ครอบคล มท กจ งหว ดท วประเทศ โดยขนาดช องส อส ญญาณ 50 Gbps ซ งจะสามารถครอบคล มการใช งานและให บร การก บสถาบ นการศ กษาท วประเทศ (ใน ระยะเวลา 5-10 ป ) และขยายโครงข ายสายเคเบ ลใยแก วน าแสงไปถ งสถาบ นการศ กษา ท เร ยกว า FTTS (Fiber to the School) ซ งจะท าให สถาบ นการศ กษาสามารถเข าถ งและใช ประโยชน จาก เคร อข ายการศ กษาแห งชาต ได อย างเพ ยงพอและเหมาะสมก บการจ ดการศ กษา (ซ งสถาบ นการศ กษา ควรม ขนาดช องส อส ญญาณ (Bandwidth) อย างน อย 10 Mbps ต อแห ง หร อ 1 ห องเร ยน คอมพ วเตอร (40 เคร อง)) โดยก าหนดขนาดช องส ญญาณ (Bandwidth) ส าหร บการศ กษาแต ละระด บ ด งน 1) สถาบ นอ ดมศ กษา ขนาดเช อมต อ 1,000 Nx1,000 Mbps (ต อแห ง) 2) สถานศ กษาอาช วศ กษา ขนาดเช อมต อ 100 1,000 Mbps (ต อแห ง) 3) สถาบ นการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน (โรงเร ยน) ขนาดเช อมต อ Mbps (ต อแห ง) 4) หน วยงานอ นทางการศ กษา ขนาดเช อมต อ Mbps (ต อแห ง) กระทรวงศ กษาธ การ จ งเห นสมควรเสนอแผนงานโครงการขยายโครงข ายสายเคเบ ลใยแก ว น าแสงไปย งโรงเร ยน/สถาบ นการศ กษา เพ อให สามารถเข าถ งและใช ประโยชน จากเคร อข ายการศ กษา แห งชาต ได อย างเต มประส ทธ ภาพ และเพ มจ านวนโรงเร ยน/สถาบ นการศ กษาท ให สามารถใช งานได อ กกว า 7,000 แห ง ระยะทาง 30,000 ก โลเมตร 2 3. หล กการและเหต ผล ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ร บอน ม ต ให ด าเน นการโครงการ เคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา (UniNet) เพ อรองร บการศ กษาท งระบบ ซ งเป นการ ด าเน นงานตามแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป สกอ. ท ก าหนดประเด นเช งย ทธศาสตร ในการพ ฒนา การศ กษาต างๆ โดยประเด นท สามารถน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาประย กต ด าเน นการ ได ท นท เช น 1) การสมานรอยต อระหว างการศ กษาข นพ นฐาน อาช วศ กษา และอ ดมศ กษา 2) เพ ม บทบาทของมหาว ทยาล ยในการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ โดยสน บสน น ทร พยากรและส งแวดล อมท เอ อต อการศ กษาว จ ย และ 3) พ ฒนาโครงสร างพ นฐานการเร ยนร ให เอ อ ต อการพ ฒนาไปส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต ประกอบก บแผนพ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อ พ ฒนาการศ กษา ป ตามข างต น ซ งได ออกแบบและพ ฒนาระบบให เอ อต อการพ ฒนา เคร อข ายฯ ให ม ความเข มแข งให สามารถรองร บการพ ฒนาข ดความสามารถมหาว ทยาล ยในการ ศ กษาว จ ย การพ ฒนาเคร อข ายฯให เป นโครงสร างพ นฐานการเร ยนร ของการศ กษาท งระบบ โดยเฉพาะการเช อม/สมานรอยต อระหว างการศ กษา ข นพ นฐาน อาช วศ กษา และอ ดมศ กษา อ กท ง เป นการใช ทร พยากรทางการศ กษาร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าส งส ด ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จ งเสนอแผนพ ฒนาและขยายโครงสร างพ นฐาน เคร อข ายแกนหล กและระบบเคร อข ายกระจาย (Distribution Layer) และเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา (UniNet) ให สามารถครอบคล มและรองร บการขยายการเช อมโยงไป ย งสถาบ นการศ กษาท งระบบ เพ อเพ มข ดความสามารถในการเข าถ งและน าเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร มาใช ประโยชน ในการจ ดการศ กษาและว จ ยของประเทศ รวมถ งสมานรอยต อระหว าง การศ กษาข นพ นฐาน อาช วศ กษา และเช อมโยงแหล งความร ต างๆ ท งในและต างประเทศ รวมถ ง สามารถจ ดการเร ยนการสอนและการศ กษาว จ ยแลกเปล ยนระหว างสถาบ นการศ กษาในระด บต างๆ ด งน น เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการใช งานระบบเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนา การศ กษา (UniNet) จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาปร บปร งและขยายระบบเคร อข ายฯ ให เหมาะสมและ เพ ยงพอต อการจ ดการศ กษาและการว จ ยของสถาบ นการศ กษา 4. สภาพป จจ บ น ป จจ บ นเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา (UniNet) ได ปร บเปล ยนให เป น เคร อข ายการศ กษาแห งชาต (NEdNet) ภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง โดยจ ดสร างโครงข ายสาย เคเบ ลใยแก วน าแสง เพ อเป นเคร อข ายแกนหล ก (Backbone) ครอบคล มท กจ งหว ดท วประเทศ โดย ขนาดช องส อส ญญาณ 50 Gbps และด าเน นการสร างสายเคเบ ลใยแก วน าแสงไปย งสถาบ นการศ กษา โดยก าหนดขนาดช องส ญญาณให แต ละแห ง ด งน 1) สถาบ นอ ดมศ กษา จ านวน 200 แห ง 2) สถานศ กษาอาช วศ กษา จ านวน 415 แห ง 3) โรงเร ยน ในส งก ด สพฐ. จ านวน 2,000 แห ง 4) สนง.เขตพ นท การศ กษา ในส งก ด สพฐ. จ านวน 143 แห ง 5) โรงเร ยน ในส งก ด สช. จ านวน 143 แห ง 6) ห องสม ดประชาชน ในส งก ด กศน. จ านวน 151 แห ง ซ งย งไม ครอบคล มโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. อ กกว า 30,000 แห ง โรงเร ยนในส งก ด สช. อ กกว า 4,000 แห ง ห องสม ดในระด บอ าเภอและต าบล รวมถ งศ นย การเร ยนร ช มชน ในส งก ด กศน. 3 อ กกว า 8,000 แห ง อ กท งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท จ ดต งใหม หร อหน วยงานทางการศ กษาอ นๆ ภายในกระทรวงศ กษาธ การ รวมแล วอ กกว า 40,000 แห ง ท วประเทศ 5. ว ตถ ประสงค 5.1 เพ อเป นศ นย กลางด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อการศ กษาว จ ย ครอบคล ม การศ กษาท ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks