Ne bis in idem în dreptul fiscal european – Consecinţele hotărârii Åkerberg Fransson

Description
Ne bis in idem în dreptul fiscal european – Consecinţele hotărârii Åkerberg Fransson

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Theology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  f   2/2014 Curierul fi  scal  C CUPRINS Info curier Legisla ţ  ia fi scal-contabil ă  na ţ  ional ă   ş i european ă  .....................52 Ernst & Young  Agenda obliga ţ  iilor fi scale pe luna martie ..................................54 Young IFA Network Emilian Miricescu Evolu ţ  ii privind pensiile publice în România ..............................59 Impozite directe Raluca Teodorescu Facilit ăţ  i fi scale ale misiunilor diplomatice ş i membrilor acestora în România .................................................................61 Gabriel Sincu Cum va ar  ă ta anul curent din punctul de vedere al impozitelor directe aplicabile persoanelor juridice? ...................63 Impozite indirecte  Adrian Ben ț  a Publicitate la b ă uturi alcoolice - taxe Ministerul S ă n ă t ăţ  ii. Refacturarea taxei pe viciu ş i aplicarea TVA .............................65 Dreptul afacerilor  Mihai Petrescu Due diligence fi scal – o necesitate? ..........................................66 Bogdan Costea Ajust ă ri de depreciere a crean ţ  elor incerte. Implica ţ  ii contabile ş i fi scale .....................................................................68 Procedur ă  fiscal ă Luciana Rainov  Impozitul lui Schrödinger ...........................................................70 Fiscalitate interna ţ ional ă Nadia-Cerasela Ani  ţ  ei, Roxana Elena Laz  ă r  O incursiune în legisla ţ  ia statelor membre ale UE  în domeniul evaziunii fi scale ......................................................72 Jurispruden ţă  fiscal ă Emanuel Albu Jurispruden ţ  a fi scal ă  na ţ  ional ă  .................................................77Jurispruden ţ  a fi scal ă  a Cur  ţ  ii de Justi ţ  ie a Uniunii Europene ....82 Opinii Emanuela Matei  Ne bis in idem în dreptul fi scal european – Consecin ţ  ele hot ă rârii Åkerberg Fransson ......................................................90 Ghid fiscal  .............................................................................95 Abonamente  .........................................................................96 Erat ă Dintr-o eroare regretabil  ă , în num ă rul 1/2014 al revistei, articolul intitulat „2014 – între optimism electoral ș i pesimism agricol” (pagina 35) a fost publicat sub numele dlui. Adrian Ben ț  a (consultant fi  scal). Autorul articolului este dl. Drago ș  Cabat (managing partner RisCo.ro).
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks