Науковий керівник: Циганюк Д. Л., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» - PDF

Description
УДК: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ЇХ РОЗПОДІЛУ ЗА ГРУПАМИ НАДІЙНОСТІ Жмурко А.С., студент 5-го курсу, спеціальність «Банківська справа», ДВНЗ «Українська

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 65 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ЇХ РОЗПОДІЛУ ЗА ГРУПАМИ НАДІЙНОСТІ Жмурко А.С., студент 5-го курсу, спеціальність «Банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Циганюк Д. Л., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація Запропоновано методику оцінки фінансової стійкості банку з метою віднесення до відповідної групи фінансового стану. Ключові слова: фінансова стійкість банку, методичне забезпечення оцінки фінансової стійкості, надійність банку. Постановка проблеми. Передумовою повноцінного функціонування ринкової системи господарювання є наявність ефективно діючої та цілісної інфраструктури. Важливе місце серед усієї сукупності складових елементів останньої належить кредитним та фінансовим інституціям, зокрема банкам. В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині світу час від часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи, загострюється питання щодо забезпечення у кожній країні стабільного економічного розвитку, який значною мірою залежить від стійкості банківського сектору. Саме тому ефективне управління і забезпечення власної фінансової стійкості має бути обов язком та основним стратегічним завданням кожного банку. Через це розвиток методичного забезпечення оцінки фінансової 67 стійкості банків особливо важливий для стабільного розвитку фінансової системи. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці загальних і спеціальних підходів до оцінки банків та їх фінансової стійкості присвячені роботи вітчизняних та закордонних авторів, зокрема І.М.Парасія-Вергуненка, Л.О. Примостки, К.Є. Раєвського, І.В.Волошина [27] В. Коваля, Г. Фетісова, В. Живалова, В. Котенкова, Б. Сазикіна, Ю. Бабичева, A. M. Тавасієва, Ю.С. Масленченкова, Є. А. Траханова. Невирішені частини досліджуваної проблеми. Науковцями, що досліджували питання оцінки фінансової стійкості банку, напрацьовано значний науково-теоретичний і методичний матеріал, запропоновано практичні рекомендації щодо оцінки фінансової стійкості банку. Разом з тим, аналіз опублікованих праць дає підстави стверджувати, що на даний момент не існує єдиної універсальної методики, яка б давала можливість оцінити фінансову стійкість банків та класифікувати їх в залежності від реального стану цих банківських установ. Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки фінансової стійкості банку, присвоєння їй певного рівня та характеристики. Виклад основного матеріалу. За результатами проведеного дослідження під фінансовою стійкістю банку варто розуміти динамічну характеристику, що передбачає забезпечення його цілісності та здатності виконувати свої функції у процесі адаптації до зовнішнього середовища при стабільному зростанні фінансових показників, незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Визначившись із поняттям фінансової стійкості банку варто перейти до безпосередньо розгляду методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості. На даний момент існує велика кількість методик оцінки фінансового стану банку. Основні підходи до аналізу банків, які використовуються як банківськими аналітиками, так і Національним банком України, а також 68 іншими центральними банками розвинутих країн світу, наведено на рисунку 1. Рисунок 1 Основні групи методів оцінки фінансової стійкості банку Дескриптивні моделі є основними для оцінки фінансової стійкості банку. До них відносяться побудова системи звітних балансів, розгляд фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів та аналітичні записки до звітності. Коефіцієнтний аналіз являє собою систему спеціально відібраних показників (коефіцієнтів), розрахунок яких дає змогу оперативно визначати відхилення в діяльності банку і забезпечують повноту та комплексність аналізу. Основною проблемою застосування коефіцієнтного аналізу є те, що для банків із різною спеціалізацією чи з індивідуальною специфікою нормальні діапазони значень деяких коефіцієнтів можуть суттєво відрізнятись, і зрозуміло, що результати такого аналізу будуть неточними. Важливим інструментом аналізу фінансової стійкості банку виступають нормативні моделі, які дозволяють порівняти фактичні 69 результати діяльності банку за певними напрямками з нормативними, як правило, офіційно закріпленими економічними нормативами/коефіцієнтами. Невід ємним елементом аналізу фінансової стійкості виступає порівняльний аналіз, що базується на співставленні значень окремих груп аналогічних показників між собою. В процесі використання цієї системи аналізу розраховуються розміри абсолютних та відносних відхилень показників, що порівнюються. Ефективним інструментом аналізу фінансової стійкості виступає інтегральний аналіз, що передбачає визначення впливу окремих факторів на результативний показник з використанням детермінованих або стохастичних прийомів дослідження. Для оцінювання фінансового стану банків, у тому числі їх фінансової стійкості, в усьому світі широко застосовується зворотній інтегральний аналіз (синтез), коли його окремі елементи з єднують у загальний результативний показник. Рейтингова оцінка діяльності банку це узагальнююча оцінка, заснована переважно на фінансових показниках роботи та даних балансу банку, яка характеризує поточний стан банку та залежність ефективності його діяльності від поточної ситуації на ринках, на яких він працює, або з якими пов язаний. Особливістю систем раннього реагування є те, що вони передбачають: формування прогнозної оцінки діяльності банків протягом визначеного інтервалу часу, визначають потенційні проблеми та ризики, що можуть вплинути на фінансову стійкість банку в майбутньому; використовують тільки кількісні дані та комплексні статистичні модулі, програми і підходи (дискримінантний, кореляційний аналіз) для підготовки висновків щодо перспектив розвитку банку. Якісні фактори не враховують при побудові даних моделей. Стрес-тестування включає різні технології для оцінки витривалості систем певного типу до екстремальних подій. Механізм стрес-тестування включає побудову макроекономічних моделей, що пов язують зовнішні шоки 70 з макроекономічними змінними (наприклад, ВВП, процентні ставки, курси обміну) та сателітні моделі, що поєднують макроекономічні змінні з якістю активів банків (в ідеальному вигляді на основі балансів окремих банків). Ефективним інструментом для оцінювання фінансової стійкості банків є імітаційне моделювання, що досліджує і прогнозує поведінку об єкту на підставі моделі об єкту, що імітує його поведінку. Даний інструмент дозволить підвищити ефективність аналітичних систем оцінювання фінансової стійкості, у тому числі за рахунок упровадження сценарного підходу (моделювання діяльності банку в умовах звичайної активності, в умовах внутрішньої кризи, в умовах кризи ринку). На основі аналізу даних методик було розроблено власну методику, що дозволяє класифікувати банківські установи за ступенем їх надійності (від фінансово нестійких банків до абсолютно фінансово стійких банків). Застосування даної методики передбачає собою реалізацію наступних етапів (рис.2) : Перший етап: вибір показників аналізу Другий етап: створення груп надійності Третій етап: обґрунтування мінімального значення показника для входження в групу Четвертий етап: проведення оцінки фінансової стійкості банку П ятий етап: віднесення до групи фінансової стійкості Рисунок 2 Алгоритм проведення оцінки фінансової стійкості банку Далі розглянемо кожний з даних етапів проведення аналізу фінансової стійкості банку більш детально. 71 Отже, спочатку обираємо показники, які б найкраще могли відобразити фінансову надійність банківської установи, та групуємо їх за мірою значущості для проведення оцінки фінансової стійкості. Нами було обрано наступний ряд показників, та згруповано наступним чином (табл. 1) Таблиця 1 Показники фінансової стійкості банку. Група показників І група ІІ група ІІІ група ІV група Показник Показник достатності капіталу Показник адекватності капіталу Показник миттєвої ліквідності Показник поточної ліквідності Частка резервів за кредитними операціями Частка безнадійної заборгованості Частка працюючих активів Загальний рівень ліквідності Фінансовий важіль Рентабельність активів Рівень кредитного ризику Розмір капіталу Рівень активізації залучених коштів Рентабельність капіталу Чиста процентна маржа Вплив реалізації валютного та процентного ризику на прибуток/збиток банку Даний набір показників, на нашу думку, дасть можливість провести розподіл банків за групами надійності і дасть характеристику його фінансової стійкості. Необхідно зазначити, що оцінка фінансової стійкості банку за кожною наступною групою показників буде відбуватися лише у разі відповідності його поточного стану мінімальним вимогам кожного показника із нижчої групи. До І групи показників було відібрано такі показники, що є найбільш необхідними та важливими для здійснення стабільної діяльності банку, тобто їх дотримання забезпечує мінімально необхідний рівень фінансової міцності для здійснення банківської діяльності. До ІІ групи відібрано показники, що характеризують не лише можливість до існування банку, а й відображають загальну можливість банку 72 до генерації прибутку, а також стан його фінансової залежності від зовнішнього середовища. ІІІ група показників відображає якість кредитного портфелю банку, а також розмір банку, оскільки чим більшою є фінансова установа, тим нижчий рівень її дефолту. Також дана група відображає прибутковість операцій банку і розмір тієї бази, якою він користується для отримання доходів при здійсненні власної діяльності. ІV група показників направлена на висвітлення основної мети здійснення банківської діяльності банку як комерційної установи - отримання прибутку. Дана група показників висвітлює рівень рентабельності банківської установи, оскільки лише фінансово стабільний та надійний банк має можливість до отримання прибутку від власної діяльності. На наступному етапі проведемо розподіл та характеристику груп, до яких може потрапити банк на основі проведеного аналізу. Перша групу має назву фінансово нестійкі комерційні банки (ФНКБ). До даної групи будуть потрапляти установи, що не відповідають жодному мінімальному значенню І групи показників. Такі банки можливо охарактеризувати як найбільш нестабільні і ризик дефолту для них є найвищим. Тобто віднесення банку до даної групи характеризує його як фінансово нестабільну установу, що вимагає введення заходів фінансової санації. Друга група має назву відносно фінансово нестійкі банки (ВФНКБ). У дану групу будуть входити банки, які виконують мінімальні умови першої групи показників, але при цьому не виконують хоча б один із показників другої групи. Такі банки можна охарактеризувати як нестабільні банки, що мають досить слабкий за
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks