НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія Філологічна. Випуск 26 - PDF

Description
НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія Філологічна Випуск 26 Острог 2012 УДК: ББК: Укр Англ. Н 34 Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету Острозька академія (протокол

Please download to get full document.

View again

of 374
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 15 | Pages: 374

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія Філологічна Випуск 26 Острог 2012 УДК: ББК: Укр Англ. Н 34 Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету Острозька академія (протокол 8 від 29 березня 2012 року). Збірник затверджено постановою президії ВАК України від 22 квітня 2011 року 1-05/4 Редакційна колегія: Архангельська А. М., доктор філологічних наук, професор; Білоус П. В., доктор філологічних наук, професор; Вокальчук Г. М., доктор філологічних наук, доцент; Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, професор; Поліщук Я. О., доктор філологічних наук, професор; Тищенко О. В., доктор філологічних наук, професор; Хом як І. М., доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВШ України; Яворська Г. М., доктор філологічних наук, професор. Укладачі: Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент. Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент. Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент. Н 34 Наукові записки. Серія Філологічна. Острог: Видавництво На ціо наль но го університету Острозька академія. Вип с. У збірнику містяться статті, присвячені проблемам структурної та стилістичної інтерпретації мовного та мовленнєвого матеріалу. Збір ник рекомендова но науковцям, викладачам, сту ден там-філологам і всім, хто ці ка виться філоло гіч ною наукою. Адреса редколегії: 35800, Україна, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет Острозька академія, факультет романо-германських мов Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012 МОВНИЙ ТА МОВЛЕННЄВИЙ МАТЕРІАЛ У ЙОГО СТРУКТУРНІЙ ТА СТИЛІСТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Александрук І. В., Рівненський інститут слов янознавства Київського славістичного університету УДК : Александрук І. В., 2012 ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) У статті розглядаються запозичення, які були виявлені у творах жанру фентезі. Створюючи новий можливий світ, письменник намагається назвати всі його складові елементи. Запозичення нового слова викликане відсутністю мовного засобу для номінації нового явища, прагненням концептуалізувати в новій формі вже відомий зміст. Ключові слова: запозичення, неологізм, категоризація, можливий світ. В статье рассматриваются заимствования, найденные в произведениях жанра фентези. Создавая новый возможный мир, писатель старается назвать все его составляющие элементы. Заимстование нового слова вызвано отсутствием языкового средства для номинации нового явления, стремлением концептуализировать в новой форме уже известный смысл. Keywords: заимствования, неологизм, категоризация, возможный мир. This article deals with loan words found in the texts of the fantasy genre. Creating a new possible world, the writer tries to name all its components. Borrowing of a new word happens due to the absence of a language means for naming a new phenomenon, aiming at conceptualizing in a new form already known content. Ключевыеслова: loan words, neologism, categorization, possible world. Проблема вивчення мовних контактівє актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства (А.Д. Бєлова, А.А. Леонтьев, Г.Г. Почепцов, Б.Д. Паригін, Т.С. Самохина, С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурманова, M. Guirdham, A. Halliday, M. Heide, S. C. Herring, Ch. Jourdan, J. Kullman, J. Lambert, M.W. Lustig). Жодну мову світу не можна назвати автохтонною, а науково-технічний прогрес, міжкультурні контакти, міжнародна комунікація сприяють активному мовному обміну, що і обумовлює актуальність нашого дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз запозичень творів жанру фентезі сучасних американських та британських авторів. Об єктом дослідження є запозичення, які були виявленні у творах жанру фентезі. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, семантичні та структурні аспекти запозичень фентезійних творів сучасних американських та британських письменників. Матеріал дослідження становлять 4155 одиниць, відібраних методом суцільної вибірки із 46 творів жанру фентезі американських та британських авторів к. ХХ п. ХХІ ст. (період з 1977 по 2008 рр.) загальним обсягом стор. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні питань концептуалізації, категоризації та перекатегоризації у зв язку з особливостями появи нових слів та запозичень з інших мов. Результатом мовних контактів є лексичні запозичення. Запозичення нової лексики викликано необхідністю номінації нових реалій чи понять, які виникли як наслідок знайомства носія певної мови із традиціями, звичаями, культурою, історією, географією та суспільно-політичним життям інших народів. Запозичення номінативних одиниць викликані відсутністю мовного засобу для номінації нового змісту відомого явища чи поняття; прагненням концептуалізувати в новій формі вже відомий зміст, який традиційно реалізується за допомогою мовних засобів описово; необхідністю деталізації та уточнення існуючих у мові найменувань; для номінації певної реалії можливого світу фентезійного твору, яка немає аналогів у реальному світі. У матеріалі нашого дослідження представлені запозичення, які вживаються для номінації реалій можливого світу, описаних у творах жанру фентезі. Так автор заповнює номінативну лакуну, що виникає при створенні можливої картини фентезійного світу. Крім того, використання готових мовних одиниць є одним із проявів дії економії мовних зусиль. Запозичення з інших мов світу представлені запозиченнями, значення, вимова та написання яких залишаються без змін або є зміненими. Наприклад, американський письменник Т. Брукс у своєму романі The Sword of Shannara називає територію, яку відвідав чарівник Алланон, the Anar: Allanon the man who had been everywhere from the darkest havens of the Anar to the forbidden heights of the Charnal Mountains [4]. Перською аnar означає фрукт гранат [7]. У наведеному прикладі відбувся процес перекатегоризації, коли назва фрукту з категорії фруктів перейшла в категорію власної назви географічного об єкта можливого світу, території чарівного світу. Дж.K. Роулінг вживає слово Tarantallegra на позначення закляття, дія якого спрямована на те, щоб змусити людину швидко танцювати: Tarantallegra! he shouted, his wand pointing at Neville, whose legs went immediately into a kind of frenzied tap-dance, unbalancing him and causing him to fall to the floor again [18]. Лексична інновація Tarantallegra tarantella + allegro є зрощенням, яке у структурному відношенні представляє собою часткове накладання двох слів у місці з єднання. В італійській слово tarantella це назва народного танцю [2, с. 278], а allegro означає веселий, радісний [2, с. 13]. Значення інновації випливає із значення її безпосередніх складників, підтвердженням якого виступає контекст. Marchesa власне ім я чарівниці в романі Т. Пратчетта Color of Magic: 4 Наукові записки. Серія Філологічна My name is Marchesa, and I am a wizard of the fifth level [15]. Лексична одиниця є запозиченням з італійської, де має значення титул жінки, який прирівнюється до титулу маркізи [2, с. 155]. У цьому прикладі відбувся процес персоніфікації, перехід з категорії загальних назв у категорію власного імені представника чарівного світу. У циклі романів про Гаррі Поттера boomslang створіння, шкіра якого використовується для приготування магічних напоїв: Hermione had taken the boomslang skin back in their second year they had needed it for the Polyjuice Potion and while Snape had suspected Harry at the time, he had never been able to prove it [17]. Лексична одиниця boomslang потрапила в англійську з мови африкáансу. В свою чергу, вона була запозичена з нідерландської, де вживається на позначення виду змій, що живуть на деревах. До складу слова boomslang входять два повнозначні слова boom, що має значення дерево та slang змія [11]. Дія закляття Alohomora спрямована на відмикання будь-яких зачинених об єктів: Alohomora! The door swung open and she led the way inside, keeping a firm grasp on Gilderoys arm [16]. Ця лексична одиниця походить від сікуду форми гадання, що використовується маласагі, корінним населенням Мадагаскару. Первинне значення лексичної одиниці відкривати, розкривати, передбачати майбутнє [11]. Текстова дефініція репрезентує значення інновації відкривати будь-які об єкти. Отже, запозичена лексична одиниця позначає реалію магічного світу, замовляння. Неологічна одиниця Nagini власна назва змії в романі Дж. К. Роулінг: Where is Nagini? said the cold voice. Something was slithering toward him along the dark corridor floor, and as it drew nearer to the sliver of firelight, he realized with a thrill of terror that it was a gigantic snake, at least twelve feet long [17]. Ця лексема запозичена з мови санскриту, де слово naga має значення змія [7; 12]. Так назва тварини перейшла з категорії загальних назв у категорію власного імені тварини можливого світу. В індуській міфології Nagini позначає жіночу частину божества, що з являється у вигляді великої змії [6, с. 730]. Прикладом запозичення з мови гінді є лексичні одиниці Patil та Padma. У романі про Гаррі Поттера Patil Padma власне ім я учениці школи магії: Patil Padma didn t look too enthusiastic about having Ron as a partner, though; her dark eyes lingered on the frayed neck and sleeves of his dress robes as she looked him up and down [17]. Padma назва річки, яка протікає по території Індії. Зауважимо, що згідно з міфологічними віруваннями, у цій річці живе богиня, на честь якої річка отримала свою назву [6, с. 798]. Так слово з категорії власних назв географічних об єктів реального світу перейшло в категорію власного імені людини можливого світу. У мові гінді слово рatil має значення титул [11]. Іншомовне слово перейшло з категорії загальних назв у категорію власного імені людини можливого світу, тобто відбувся процес персоніфікації. У романі Dragon Moon описано острів, що має назву Caya DelaSangre: Surrounded by salt water on all sides, our small island Caya DelaSangre, as my family calls it, or Blood Key [22]. Неологізм складається із двох повнозначних слів португальської мови sangre та caya, а також артикля del. Португальською сaya означає острів або ключ, а sangre кров [11]. Значення лексичної інновації стає зрозумілим зі значення її безпосередніх складників, що підтверджується контекстом. Зауважимо, що у своєму творі письменник сам дає переклад інновації Blood Key Ключ Крові. Коли чарівник вимовляє закляття Aguamenti, із чарівної палички починає бити фонтан води: Aguamenti! A jet of water flew out of the umbrella tip. Harry raised his wand arm; he and Hadrid poured water on the house [19]. До складу лексичної одиниці входять іспанське слово agua вода та латинське слово mentis думка [11]. Отже, нове слово вживається на позначення замовляння, значення якого стає зрозумілим із контексту та значення його складників. Vampire Lestat ім я головного героя циклу Vampire Chronicles американської письменниці Е. Райс: The actors didn t know about my family, and in favor of the very simple Lestat de Valois, which meant nothing actually, I d dropped my real name, de Lioncourt [21]. Перший роман цього циклу вийшов у 1976 році, а процес написання триває і до сьогодні. За однією із версій, ім я походить від старофранцузького слова l estat, що означає статус, стан. Даючи персонажу таке ім я, письменниця, можливо, мала на увазі той факт, що Лестат втратив свій людський статус після зустрічі з вампіром. Згідно з версію самої письменниці, назва виникла від імені її чоловіка Stan, який надихнув Е. Райс на створення першого роману про вампірів, та її захоплення французькою мовою [3]. Т. Брукс у романі The Elf Queen of Shannara називає духів смерті Mord-Wraiths: Their small, black forms crawled about the floor of the silent chamber, their spineless frames bent and shattered with the terrible, wrenching power their Master wielded over them. Even walking would have been redemption in their existence. They were mindless wraiths, kept only to serve the one who held them enslaved. Piles of dust marked the end of the Mord-Wraiths trapped there, and all that remained of what they had been was a whisper of memory scaled away by the walls [4, с. 203]. До складу інновації входить німецьке слово mord смерть [366, с. 109] та англійське слово wraith дух смерті [8, с. 390]. Згідно з віруваннями, які панують в англійському фольклорі, дух смерті з являвся до чи після смерті людини [6, с. 1106]. Отже, значення нового слова стає зрозум
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks