Напомене уз друго електронско издање КРСЈ

Description
Напомене уз друго електронско издање КРСЈ

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journalism

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  НАПОМЕНЕ УЗ ДРУГО ИЗДАЊЕ   Одмах по завршетку   трећег тома „Контактолошког речника словенских  језика“ (КРСЈ) приступили смо припреми другог издања прва   два тома 1 . Ова но - ва   издања разликују   се од првог како по обиму (укупно су богатија за више од 140 страница) , тако и по садржају. Наиме, након појављивања првог тома КРСЈ ми смо објавили неколико радова у којима смо отишли корак даље у разради формалног   лексикографског описа   адаптивних стратегија кроз које пролазе бу - гарске контактолексеме   под руским утицајем . Сасвим је природно да се у таквој ситуацији истраживач врати на почетак и све иновације до којих је у међувре - мену дошао угради   у ново издање. Осим тога, током рада на наредним томови - ма   КРСЈ   долази до ексцерпције   и анализе нове грађе   коју треба   унети у   први и други том.   Настанку   нових издања    речника значајно доприноси његова елек - тронска верзија 2   на Интернету коју   повремено допуњавамо и усклађујемо   са иновацијама   добијеним истраживањем    различитих сегмената контактолошког   описа . Поред неколико десетина   нових речничких чланака у друго допуњено и прерађено издање унели смо индексе за нулту   (ТГ0), делимичну   (ТГ1) и слобод - ну   (ТГ2)   трансграфематизацију . Посебним индексима (Ајдуковић 2013 3 ; Ајду - ковић 2014а: 136 -153 4 ) означили смо подтипове делимичне (ТГ1/1 и ТГ1/2) и слободне трансграфематизације (ТГ2/1, ТГ2/2, ТГ2/4 и ТГ2/5 ) , као и адаптацију алографа и употребу цртице код сложеница (Аг0, Аг1, Аг2) . Индексом [д] ука - зали смо   на индиректну инфлуенцију   деривата, односно утицај језика посредни - ка или језика извора када се ради о потврђеним калковима . Уколико руска ин - флуенција није потврђена у лексикографским и другим изворима, али јесте у пропозиционално - фрејмској структури   творбеног   гнезда   (Ајдуковић 2014б) 5 , онда смо у речнички чланак уносили ознаку   ПФС  рус . У овом издању   поред тра - диционалне класификације врста речи која је најчешће заступљена у лексико - графској пракси на посебан начин   означили смо хомонимне   контактолексеме   које припадају различитим врстама речи (нпр. прилозима, предикативима, де - терминативима, односно лексичким деиктицима) . Новину у другом издању представљају контактолошки антоними, као и допуњен и сужен   инвентар кон -   1   Израда допуњених и прерађених издања уобичајена је пракса у академској лексико - графији. Тако, на пример, 2001. године изашао је допуњен и прерађен први том „Речни - ка бугарског језика“ из 1977. године у издању Института за бугарски језик Бугарске академије наука.   2  <http://ajdukovicj.narod.ru/AjdukovicKR.html> 3 Ј. Ајдуковић, „Трансграфематизација у контактолошким речницима“, Славистика XVII, Славистичко друштво Србије, Београд, 2013, 284 -294. 4   Ј. Ајдуковић, Биобиблиографија за прилозима. Фото Футура, Београд, 2014, 155 стр. (ел. издање), < http://ajdukovicj.narod.ru/JovanCV.pdf> 5   Ј. Ајдуковић, „Типологија фрејмске трансдеривације у контактолошком речнику“, Славистика   XV IIІ, Славистичко друштво Србије, Београд, 2014. (у штампи). Ел. верзија:  <https://www.academia.edu/5752791/_>.  НАПОМЕНЕ УЗ ДРУГО ИЗДАЊЕ   14 тактолошких синонима 6 . Због економичности и једнообразности неке речничке чланке са варијантним контактолексемама трансформисали смо у чланке са формалним описом без навођења модела, потврда и илустрација.   Највише ино - вација унели смо у оквиру транссемантизације. Семантичка адаптација контак - толексема је подручје које је врло често предмет наших теоријско - методолош - ких истраживања. Наравно, не могу све иновације одмах бити унете у речник,  јер је израда речника друготрајан и сложен процес 7 . У овом издању КРСЈ описа - ли смо транссемантизацију користећи као моделе речи из речника руског језика XIX века, док смо у неким случајевима ради   идентификације као модел корис - тили речи из речника старословенског језика. Понегде је на промену степена лексичко - стилистичке адаптације, трансконцептуализације, транссинтаксизаци -  је   и укупне адаптације утицала грађа из нових извора или иновирани начин од -  ређивања степена адаптације . Пети део речничког чланка обогатили смо новим потврдама из лексикографских извора. С обзиром да је ово речник адаптације   а не речник идентификације или етимолошки речник, грађу   смо уносили селек - тивно, у обиму који је довољан   да поткрепи формални опис адаптације.   Једна од етапа развоја КРСЈ биће посвећена формалном   опису   трансдис - курсивизације контактолексема 8 . Другим речима, речнички   чланак   садржаће оз - наке за дискурсне контактолошке улоге контактолексема, као и ознаке за мик -  ростратегије и макростратегије ширења језичког утицаја. Садржај и структура КРСЈ предмет су посебних монографија   и оне су у највећој мери утицале на његов изглед 9 . Мишљења смо да се и обичан читалац може снаћи у речнику и да није потребно превелико познавање допунске лите -  ратуре.   Књига је снабдевена   пописом скраћеница, условних ознака и   коришће - них извора . Основна литература о овом речнику доступна је и на Интернету. Овде описан лексикографски поступак у оквиру етапне лексикографије   приме - нићемо   у наредним томовима и електронским издањима   КРСЈ, а биће предмет  једне синтетичке монографије . 6   Ј. Ајдуковић „Контактолошки и контактни антоними“. XXXVI ІІ научна конференција  –    лингвистика. Зборник со реферати. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2011: 253 -269. 7   Тако, на пример, за 6. хрватски славистички конгрес који ће се одржати 2014. године пријавили смо тему под називом „Транссемантизација у контактолошким речницима“. Последња наша типологија транссемантизације контактолексема под руским утицајем у осам словенских језика садржи 55 подтипова. 8   Ј. Ајдуковић, „Контактолексеме под руским утицајем у македонском и српском издању „Руске речи“   (краћа верзија рада прочитана је 30. јуна 2013. год. у Охриду на XL јубиларној научној конференцији Међународног семинара за македонски језик, књижевност и културу Универзитета у   Скопљу   и налази се у штампи ). 9   Ј. Ајдуковић, Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама. Фото Футура, Београд, 2004; Ј. Ајдуковић, Радови из лингвистичке контактологије. Фото Футура, Београд, 2012, < http://www.scribd.com/doc/131792020/J-Ajdukovic-Radovi-iz-lingvisticke-kontaktologije>
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks