Napoleon Hill Secretul celor bogati.pdf

Description
NAPOLEON HILL %ffiffiffiffiKwtu colect¡a cárfi cheie Gr*A V€/út4 Napoleon Hill s-a náscut intr-o cabaná minusculá, under,,a in statul american Virginia. Si-a inceput cariera la 13 ani, ca reporter la cáteva ziare de provincie. A devenit in scurt timp una dintre cei mai influente personalitáti in domeniul psihologiei motiva- [ionale, si unul dintre initiatorii acesteia. Influentat de Andrerv Carnagie, considerat cándva unul dintre cei mai bog

Please download to get full document.

View again

of 254
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 254

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  NAPOLEON HILL %ffiffiffiffiKwtu # colect¡a cárfi cheie Gr*A V€/út4  Napoleon Hill s-a náscut intr-o cabaná minusculá, under,,a in statul american Virginia. Si-a inceput cariera la 13 ani, ca reporter la cáteva ziare de provincie. A devenit in scurt timp una dintre cei mai influente personalitáti in domeniul psihologiei motiva- [ionale, si unul dintre initiatorii acesteia. Influentat de Andrerv Carnagie, considerat cándva unul dintre cei mai bogati oameni din lume, Hill organízeazá un experiment in care intervieveazá peste 500 de bárbafi. si femei, in majoritate milionari, pentru a-gi crea si verifica teoria asupra succesului. Acest experiment a durat douázeci de ani, iar rezultatele lui au fost publicate in cursuri gi cárfi de succes care au fácut din Napoleon Hill cel mai important specialist in fllozofía succesuluisi cel mai cunc¡scut autor in domeniu, cu lucrári precum Success Tltouglr a Positiae Mental Attitude (Succesul si ntitudinea, Editura Curtea Veche, 2002) sau Succeed and Grout Riclt Tltrottgh Persuasion (Puterea de conaingere, coautor W. Clement Stone, Editura CurteaVeche, 2002). Cel mai mare succes l-a avut cu cartea Think and Grou Rich (De ln idee la bani, a cárei primá editie in limba románá a apárut la Editura Curtea Veche, in7998), devenitá, cu cele peste douázeci de milioane de exemplare vándute in intreaga lume, o carte clasicá a educatiei prin autocunoagtere gi actiune. Napoleon Hill a fost editorul revistei Hill's Colden Ru/e. Apreciatde Franklin D. Roosevelt pentru viziunea filozofiei sale asuprasuccesului, Hill a fost consilier al presedintelui american timp cle trei ani. De-a lur-rgul unui intreg deceniu, a conferenliat pe mar-ginea teoriei succeuiltti, ale cárei principii sunt in continuare pro-movate de Fundatia Napoieon Hill.  NAPOLEON H ILL SECRETUL BOGATIILOR Cum sá obtii ceea ce-ti doresti Traducere de DANA ONOFREI 0,*É^ VC.,(.'I*L BUCURESTI,2OOT  Cuvánt inainte ,,Las mogtenire poporului americau cea mai marepar- te a imensei mele averi, ce constá in filozofiareahzárii in-dividuale, prin care mi-am acumulat toate bogátiile... Asa isi incepea testamentul Andrew Carnegie. Aceas-ta era ultima lui dorin á. Aici ea alcátuiegte preambululunei por,,estiri care-ar putea provoca in viafa cititorilor sái cea mai irnportantá cotiturá. Povestea incepe intr-o toamná tárzie a anului 7908, cánd Andrew Carnegie m-a sunat;i m-a felicitat cu mult respect pentru judecata gi integritatea de care dádusem dovadá si mi-a incredintat ceea ce el considerd ,,a mare parte a imensei sale averi, intelegerea fiind aceea ca mogtenirea sa sá fie prezentatá poporului arnericau.Scrierea povestirii are drept scop sá ttñ.facñ cttttoscttt dreptul dc. a uñ lutaryn de acenstd urinsd aaerc si sá rrá infor- meze cu privire la conditiile in care vá puteti irnpártási din plin din ea. Conditiile nu sunt nicidecum deosebite s¿ru exclusi-viste. Se aflá la indemána oricártri adult cr r o inteiigentámedie. IrJu este rrorba despre nici tin fel cle ,,smeclterii
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks