Nanliligaw naliligaw

Description
lyrics

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 1 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Academy of St. Joseph Literary Musical Contest 2016 Vocal Duet  Nanliligaw, Naliligaw Lloyd Umali & Ima Castro I: Madalas kitang makitang may kasama Magkahawak ang mga kamay Bumibigat ang puso ko Laging nangangarap, na ako'ng kapiling mo II: Dapat nga kayang sa iyo ako'y humanga Kahit na ako'y mayroon nang iba Pigilan man ang puso ko Tuwid man ang tingin lumilingon ang isip ko Chorus: Ang puso ko ay nanliligaw Ang puso ko ay naliligaw Bakit kay tagal nang hinihintay At ngayon ka lang nakita At di na ako manliligaw At di na ako maliligaw Kung sasabihin mong Ikaw at ako ang magkapalad III: Kung sakaling mang magulo itong damdamin Naghahabol sa iyong nagdaan Nauna nang pagsuyo niya'y lihis sa 'yong landas Pagkat tayo ang tadhana Pag nilalaro mo ang aking isipan Halik at yakap mo ang nararamdaman Akala ko'y nabihag niya Ang puso kong itong sa 'yo'y malayang nagpasya Chorus: Ang puso ko ay nanliligaw Ang puso ko ay naliligaw Bakit kay tagal nang hinihintay At ngayon ka lang nakita  Academy of St. Joseph Literary Musical Contest 2016 Vocal Duet At di na ako manliligaw At di na ako maliligaw Kung sasabihin mong Ikaw at ako ang magkapalad Bridge Di ko kayang masaktan ang damdamin Siya'y nagmamahal ng tunay sa akin Paano na ang aking pusong Ikaw lamang ang tanging buhay. Chorus Ang puso ko ay nanliligaw Ang puso ko ay naliligaw Bakit kay tagal nang hinihintay At ngayon ka lang nakita At di na ako manliligaw At di na ako maliligaw Sana nga'y maging ikaw at ako At wala ng hahanapin pa
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks