Najbolje Pesme 28.09

Description
Najbolje Pesme

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 26

Extension: XLSX | Download: 0

Share
Transcript
  Adi Smolar - Daleč je za naju pomlad2Aerodrom – Dobro se zabavljaj - 1981Aerodrom - Fratello3Aerodrom - Kad misli mi vrludajuAerodrom - bična !jubavna jesma #1982$3Aerodrom - %voje li&e3A'ropop - Samo milijon nas jeAja So(ja - )ve* si tuAle*sander +e,e* - ulijaAle*sander +e,e* - !jubav pre*o ,i&e2Alisa - 3./Alisa - Da li si čula pesmu umorni0 slavujaAlisa - Sanja #198/$Alisa  !epa rena - osle Devet 4odina #5ej6 5ej Dečače$ #1987$Ambasadori - 5o bi0Amila - Ka*av divan danAndrej a:a - rosina&Andrej Si;rer - d san*a do san*a #2</3$Andrej =i;rer - Ka*o mi zadi:i:Andrej =i;rer - Stoj +arijaAnimatori – Andjeli nas zovu da im s*inemo *rila - 1983Animatori – ije'Animatori - Kao o'ledala2Animatori - stat >u mlad2Animatori - ) Sume6 ?a re'oveArsen Dedi& – Djevoj*a iz mo'a *rajaArsen Dedi& - %a*vim Sjajem +oze Sja2Arsen Dedi> - Ku>a pored mora2Arsen Dedi> - +oderato @antabile #19.9$2Arsen Dedi> – 6 +ladosArsen Dedi> - *us soliAt0eist rap – lu %rabantAt0eist ap - omo>ni - BubreCCCAt0eist ap – Stvar za zivi albumAtoms*o S*loniste - @edna 'rads*a li&aAtoms*o S*loniste - Dali je dozvoljeno raz'ledavanje vase' vrtaAtoms*o S*loniste - Djevoj*a roj 83Atoms*o SKloniste – EtrauterinaAtoms*o S*loniste – 4azi opet &izmaAtoms*o S*loniste - e @vi*aj 4enera&ijo3Atoms*o S*loniste - ni Sto Dolaze ?a amaAtoms*o S*loniste - ) Gremenu 5oros*opa3Atoms*o S*loniste - )mro e ajve&i +ravAtoms*o s*loni:te - Do* se tvoje jelo vidi2Atoms*o S*loni:te - lujni +ornar #1981$3Atoms*o S*loni:te – a*leni Gozači/Atoms*o S*loni:te – omora& Sam +aj*o3Atoms*o S*loni:te - %reba HmatI Du:u #198/$/  Atoms*o s*oni:te - ez *aputa2Automobili - =etaju>i obalom #!una$Avtomobili - Du'o toplo ljetoAvtomobili - e ljubi se mi spa samAzra - 3  #1983$3Azra - A :ta da radim.Azra - A*o zna: bilo :to #1982$3Azra - al*an #1979$8Azra - 6 a StoAzra - Flas02Azra - 4ospodar samo>e2Azra - 4ra&ija2Azra - Hdi za svojom sudbinomAzra – esi li sama ve&erasAzra – Kad ;azani leteAzra - Kao i jučer2Azra - Kao  i jaAzra - Kurvini sinoviAzra - !ijepe ,ene prolaze *roz 'rad #198J$/Azra – +arinaAzra - aiz'led lijepa #/<27$2Azra – e mo'u pomo&i ni*ome od nasAzra – bra pa,nju na posljednju stvarAzra - dlaza* u no> #1981$2Azra – lavi 'olub - 19832Azra - %*o to tamo pjevaAzra – )radi nestoAzra - ),as je moja ;ur*aabe – e&u tre&i svets*iabe - o> bez sna #1993$abe – i*sla od *ristalaaja'a - erlin #198$2aja'a – udjenje rano' prole&aaja'a - 4radaja'a - !imene %rube #198$aja'a  Hnstru*tori - Dobro jutroaja'a  Hnstru*tori - Dobro jutro dzezeri2aja'a  Hnstru*tori - Dvadese ve*aja'a  Hnstru*tori - Gerujem ne verujem2aja'a i instru*tori - t*ad tebe ne volim - 1988aja'a i Hnstru*tori - us*i voz3aja'a i Hnstru*tori - %isina3aja'a i instru*tori - ?azmuri - 198/aja'a i Hnstru*tori - ivot je ne*ad siv ne*ad ,ut3al*an - Denjstvo #3<.$al*an - +oji dru'ari #3<13$2al*an – Svečanost2al*an - %rideset peta :esta/  ambinosi - Ka;aanda s0lo'irani &aranp0ill - u,o moja belaars*a mu:i&a - isam 0o ta*o du:oasdans - Lovje* od *amenaazar - Dober danele Grane - Kam si namenjeneo'rad – pasne i're - 1982erlins*i ?id - reporode ur*ovi& - oletna no&ijelo du'me - A*o mo,e:6 zaboravi2ijelo du'me - itan'a i prin&ezaijelo du'me – lues za moju bivsu dra'u - 197ijelo Du'me - Ludesno utro ) Krevetu 4ospodje etrovi> #198J$ijelo Du'me – Da +i e ?na Koji oj e Gra'ijelo du'me – Da te bo'do ne volim - 198ijelo du'me - 4oodbMe Ameri*aijelo du'me - 5a6 5a6 5a #Svi +ar: a les$ #198J$2ijelo Du'me - Hpa* po,elim ne*o pismoijelo Du'me - er *ad ostaris #/<2$3ijelo Du'me - Kad biI bio bijelo du'meijelo du'me - Kad zaboravi: juli3ijelo du'me - a zadnjem sjedi:tu mo'a auta2ijelo du'me - e 'ledaj me ta*o i ne ljubi me vi:e3ijelo Du'me - e Spavaj +ala +oja +uzi*a Do* Svira #197$3ijelo du'me – jesma mom mladjem bratu - 198Jijelo Du'me - o,urite Konji +oji #197/$2ijelo Du'me - ristao Sam it @u Sve Sto 5o&eijelo du'me - Sanjao sam no>as da te nemam2ijelo Du'me – Selmaijelo Du'me - Sta i Dao Da Si a +om +jestuijelo du'me - Sve >e to mila moja pre*ri ruzmarin6 snje'ovi i :a: 3ijelo Du'me - ?a smuijelo Du'me - ?amisli #<33$jesovi - 4avran #199$jesovi - Kad mi stane da0 #1997$2jesovi - na te voli #199$jesovi - Sve :to vidim i sve :to znam #1997$jesovi - Gra>am se dolela&*  N0ite - oletje v :*olj*ilo&* ut - Finansijs*a *onstru*&ija #1998$lo&* ut - Koma #1998$lo&* ut - ajdu,i je poslednji sat #1998$lo&* ut - edostupna polja #199.$2lo&* ut - sam i trideset #199$lo&* ut - rov sebe #1998$lo&* ut - as*ora* #1998$lo&* ut - SDSS #199.$lo&* ut - %renje #199.$  lo&* ut - ) *rto'u #1998$oa - Kao +iroa - rvi valoa - Sela 'oreoa - %a*o lijepa2oba Ste;anovi& - brisi suze dra'aolero – Dajanaolero - +isli a +ene #198.$olero - Sje>anja #198.$olero - Sviri 0armoni*o tu'o6 tu'oombaj Stampa – Dzo'in' *roz Alipasino oljeombaj Stampa - +ali motorinombaj =tampa - Lesto o,elim Da Sve ?aboravim #1987$ombaj :tampa - San ljetno' danaombaj :tampa - ena *oje nemaoomeran' - *reni meoomeran' - ?ivje iznad tebe barem dan #<39$2or'0esia - Divlja 0ordaor'0esia - i upanja ni stra0uoris Arandjelovi& - artner #<2$oris ize> – %a*o e la*ala Hsidoraoris ov*ovi>  no>na stra,a - Kuda idu iz'ubljene djevoj*era&a !eO – Ai*idora&a !eO – ?aboravljasra>a - +oja rodbinaranimir Stuli& – )sne vrele visnjeranimir =tuli> - Goljela me nije nijednaran*o +aru:i> - Ku>a bez brojau&o  SrPan - ovrata*u&o i SrPan - A*o ove no>i2udQeiser - Luje: li bu*uuldozer – e brini mamauldozer – Sta to radis buldozeru jedanRuldozer – Gojno li&euldozer - es mM babM6 nouldozer – ?ene H mus*ar&i - 198J3uldo,er - lues 'njusuldo,er - ovo Grijeme #198J$uldo,er - *rutni bo'ovi isto*auldo,er - Slovenija2uldo,er - Smrt +orisona D,ima2uldo,er - ?ivot6 to je ;e;eronulevar - !o: i mladulevar - esta:ni deča&iulevar - pijum i @o&a @ola #<J7$ulevar - ano jutro #3<22$@a&adou loo* - Kao pjesmaulevar – %renutni le* - 1982
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks