Nä Mele O Ke Kula O Kamehameha. Nohona Hawaiÿi Sessions - PDF

Description
Nä Mele O Ke Kula O Kamehameha Nohona Hawaiÿi Sessions Hoÿokahua Copyright KS HAWAIÿI ALOHA 1. O Hawai i, land of my birth My home, my native land, I will sing of thy heavenly righteousness Hawai

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 33 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Nä Mele O Ke Kula O Kamehameha Nohona Hawaiÿi Sessions Hoÿokahua Copyright KS 2005 HAWAIÿI ALOHA 1. O Hawai i, land of my birth My home, my native land, I will sing of thy heavenly righteousness Hawai i beloved. 2. Reveal, O Heavenly Hosts, To the beloved sons of Hawai i The bright wonders from above, Hawai i beloved. 3. The Lord will protect you, Your beloved hills and valleys, Your sparkling streams, Your beautiful garden of flowers. Chorus: Be joyful, youth of Hawai i. Sing forth joyfully, From the gentle breezes blow, Hawai i s aloha forever. KA PULE A KA HAKU The Lord s Prayer E kö mäkou Makua i loko o ka lani Our Father, who art in heaven E ho äno ÿia Kou inoa Hallowed be Thy name E hiki mai Kou aupuni Thy kingdom come E mälama ÿia Kou makemake ma ka honua nei Thy will be done on earth E like me ia i mälama ÿia ma ka lani lä As it is in heaven E häÿawi mai iä mäkou i këia lä, i ÿai na mäkou no nëia lä Give us this day our daily bread E kala mai hoÿi iä mäkou i kä mäkou lawehala ÿana and forgive us our trespasses Me mäkou e kala nei i ka poÿe i lawehala i kä mäkou as we forgive those who trespass against us Mai hoÿokuÿu ÿoe iä mäkou i ka hoÿowalewale ÿia mai and lead us not into temptation E hoÿopakele nö naÿe iä mäkou i ka ÿino but deliver us from evil No ka mea, Nou ke aupuni, a me ka mana for Thine is the kingdom, and the power A me ka hoÿonani ÿia ä mau loa aku and the glory forever ÿämene. Amen. HO`ONANI I KA MAKUA MAU Doxology Hoÿonani i ka Makua Mau, Ke Keiki me ka ÿuhane nö, Ke Akua Mau hoÿomaikaÿi pü, Kö këia ao, kö këlä ao. ÿämene. Praise God from whom all blessings flow, Praise Him all creatures here below, Praise Him above ye heavenly host, Praise Father, Son and Holy Ghost. Amen. OLI ALOHA Greeting Chant Onaona i ka hala me ka lehua Fragrant with hala and lehua He hale lehua nö ia na ka noe A house of lehua for the mist `O ka`u nö ia e `ano`i nei It is mine to cherish E li`a nei ho`i o ka hiki mai Longing for your arrival HAWAI`I ALOHA Song of Love for Hawai i 1. E Hawai`i e ku`u one hänau ë, Ku`u home kuläiwi nei, `Oli nö au i nä pono lani ou, E Hawai`i aloha ë. 2. E ha`i mai kou mau kini lani ë, Kou mau kupa aloha e Hawai`i, Nä mea `ölino kamaha`o no luna mai, E Hawai`i aloha ë. 3. Na ke Akua e mälama mai iä `oe, Kou mau kualono aloha nei, Kou mau kahawai `ölinolino mau, Kou mau mäla pua nani ë. Hui: E hau`oli e nä `öpio o Hawai`i nei, `Oli ë, ÿoli ë, Mai nä aheahe makani e pä mai nei, Mau ke aloha no Hawai`i. A hiki mai nö `oe / `oukou / mäkou For when you / you folks / we come A hiki pü nö me ke aloha Love comes with you. Aloha ë Aloha ë Aloha ë. KA NA`I AUPUNI Song of Hawaiian Unity 1. E Hawaiÿi nui kuauli E nä hono aÿo Piÿilani Oÿahu o Käkuhihewa Kauaÿi o Manokalanipö. (2x) Hui: E naÿi wale nö ÿoukou I ku u pono ÿaÿole pau I ke kumu pono o Hawaiÿi E mau ke ea o ka ÿäina i ka pono. (2x) 2. I hoÿokahi kahi ka manaÿo I hoÿokahi kahi puÿuwai I hoÿokahi kahi ke aloha E mau ke ea o ka ÿäina i ka pono. (2x) 1. O Hawai i, of the verdant land O Bays of Chief Pi ilani, Oÿahu of Chief Käkuhihewa Kauaÿi of Chief Manokalanipö. Chorus: Conquer you all must For my deeds have not yet been fulfilled In obtaining a common good for Hawaiÿi To preserve the life of the land in righteousness. 2. Together as one, one in mind Together as one, one in heart Together as one, one in love We can preserve the life of the land in righteousness. NÄ KINI PUA LEI MAMO HAWAI`I KS Staff Mele 1. Puka mai ka lä i ka wena o ke ao The sun rises in the rosy glow of dawn I ke a o küpuna mälamalama Like the enlightened ways of our ancestors 2. O ka lamakü Ke Ali i Pauahi Chiefess Pauahi, a beacon Pua hi ipoi a Kalani Mehameha Cherished descendant of High Chief Kamehameha 3. He mea nui ke aloha i nä kini Among the highest of virtues; compassion for the people Nä kini pua lei mamo Hawai i The generations of Hawaiian youth blossoming forth 4. Waiwai ka leo kono a ka ho okipa Greatly valued is the hospitable voice of the host I ke kipa ana i këia wahi nei During this visitation here in this place 5. Ma ane i mau ke aloha ko i i Here will always be a deep abiding devotion A koe nö nä pua, lawa ku u lei. Indeed, the youth remain, completing my lei (Kähea) E ö e nä kini pua lei mamo Hawai i. Respond, o generations of Hawaiian youth blossoming forth This mele was written for the staff of Kamehameha Schools. It can be used as an expression of greeting, identification, affirmation, gratitude, or as a ho okupu. The phrase këia wahi nei in the fourth verse can be replaced with the location where the chant is being offered (e.g., Kapälama, Pukalani, Kea au, Kawaiaha o, etc.). This is an opportunity to acknowledge the place where one is visiting and to honor the hosts of that place, at the discretion of the chanter. Wherever the mele is heard, other KS members who are present are always welcome to stand and join in as an expression of kuleana and lökahi. SONS OF HAWAI`I KS Alma Mater I MUA KAMEHAMEHA KS Rally Song 1. Be strong and ally ye, O sons of Hawai`i, And nobly stand together hand in hand. All dangers defy ye, O sons of Hawai`i, And bravely serve your own your father land. Chorus: Ring, ring, Kalihi ring, Swell the echo of our song, Ray, ray, ray, ray, ray, rah, Ray, ray Kamehameha, Let hills and valleys loud our song prolong. 2. Be firm and deny ye, O sons of Hawai`i, Allurements that your race will overwhelm. Be true and rely ye, O sons of Hawai i, On God the prop and pillar of your realm. I mua Kamehameha ë, A lanakila `oe, Paio, paio like mau, I ola kou inoa, Ka wä nei hö`ike a`e `oe, `A`ohe lua ou, E lawe lilo ka ha`aheo, No Kamehameha ë. Forward Kamehameha, Until you have gained the victory, Go forward, strive in unity, That your name may live. Go forward, This is the time for you to reveal, Take the victory with pride, For Kamehameha.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks