надходження речовин у клітину

Description
Основні механізми надходження речовин у клітину та виведення із неї відходів життєдіяльності.

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Надходження речовин у клітину.
 • 2. План 1.Хімічний склад клітин. 2.Надходження речовин у клітину.
 • 3. 1.Доведи, що клітина – це відкрита жива система. 2.Чи мають клітини тварин і рослин спільні риси в хімічному складі?
 • 4. Хімічні речовини клітин • Вода • Мінеральні солі Неорганічні • Білки • Жири • Вуглеводи • Нуклеїнові кислоти Органічні
 • 5. Кожна жива клітина дихає, живиться, росте. Речовини, потрібні для живлення і дихання клітини, надходять до неї з інших клітин та з міжклітинників, а вся рослина дістає їх з повітря і грунту. Крізь клітинну оболонку проходять у вигляді розчинів майже всі речовини, необхідні для життя клітини.
 • 6. Клітинна мембрана регулює обмін різними речовинами між клітиною та середовищем.  Транспорт речовин в клітини забезпечується дифузією через мембрану. Молекули переходять з області високої концентрації в область низької концентрації за допомогою осматичного тиску
 • 7. Фагоцитоз Піноцитоз
 • 8. Виділення непотрібних речовин з клітини
 • 9. Висновок Всередину клітини проникає вода та інші речовини,необхідні для життя.  Цитоплазма , яка прилягає до оболонки клітини, має властивість напівпроникності. Ця властивість допомагає клітинам усмоктати потрібні речовини і не пропускати шкідливі.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks