НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ - PDF

Description
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Газ природний горючий ТРАНСПОРТУВАННЯ Терміни та визначення понять БЗ /137 ДСТУ 4314:2004 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО:

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 27 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Газ природний горючий ТРАНСПОРТУВАННЯ Терміни та визначення понять БЗ /137 ДСТУ 4314:2004 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 133 «Газ природний», філія «НДПІАСУтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» РОЗРОБНИКИ: В. Березинець, канд. техн. наук; В. Бурних, канд. техн. наук; А. Ганжа; М. Гінзбург, д-р техн. наук (керівник розробки); М. Дрогомирецький; І. Капцов, д-р техн. наук; В. Колодяжний; І. Корніловська; З. Осінчук, канд. техн. наук; Б. Педько; О. Пітірімов; В. Попов; І. Требульова; А. Чередніченко, канд. техн. наук 2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України 130 від 5 липня 2004 р. 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України Держспоживстандарт України, 2005 II ЗМІСТ 1 Сфера застосування Нормативні посилання Загальні пояснення Загальні поняття Газопроводи Основні об єкти Трубопровідна арматура Фізико-хімічні параметри газу Додаток А Абетковий покажчик українських термінів Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів Додаток В Абетковий покажчик російських термінів Додаток Г Бібліографія III НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ГАЗ ПРИРОДНИЙ ГОРЮЧИЙ ТРАНСПОРТУВАННЯ Терміни та визначення понять ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ГОРЮЧИЙ ТРАНСПОРТ Термины и определения понятий NATURAL COMBUSTIBLE GAS TRANSPORTATION Terms and Definitions ДСТУ 4314: СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Чинний від Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, які стосуються транспортування горючого природного газу (далі газу), основних об'єктів та споруд, типів газопроводів, технології, лінійної частини магістрального газопроводу, фізико-хімічних параметрів газу. 1.2 Терміни, установлені цим стандартом, треба використовувати в усіх видах документів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується транспортування газу. 1.3 Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи зі стандартизації чи використовуючи її результати, усі суб єкти стандартизації та суб єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, а також громадські організації. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Установки газотурбінні. Терміни та визначення ДСТУ Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Терміни та визначення ДСТУ Вакуумна техніка. Терміни та визначення ДСТУ Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять СНиП III Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы (Правила виробництва та приймання робіт. Магістральні трубопроводи). 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два або три застандартовані терміни. Проте в межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів. Терміни, їх синоніми та абревіатури набрано напівжирним шрифтом. Не дозволені для вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою (Нд). Усі познаки поняття: терміни-синоніми, абревіатури та літерні познаки відокремлено між собою крапкою з комою. 3.2 Пояснення, що уточнює значення терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Воно не є частина терміна, і його можна вилучити в разі використовування терміна в інших документах. 3.3 Частину терміна, подану напівгрубим шрифтом у круглих дужках, у вузькоспеціалізованих документах можна не вживати, а використовувати його коротку форму. Видання офіційне 1 3.4 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві (чи кілька) терміностатей, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок і т. д. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з пóсилками на той самий номер терміностатті. 3.5 Подані визначення можна в разі потреби змінювати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, зазначаючи об єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті. 3.6 У визначеннях підкреслено терміни, установлені цим стандартом. 3.7 Для термінів, установлених цим стандартом, як довідкові подано англійські () і російські () терміни-відповідники, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури, зазначеної в розділі «Бібліографія». 3.8 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А), а також абеткові покажчики англійських (додаток Б) і російських (додаток В) термінів-відповідників. 3.9 У стандарті подано запозичені з інших стандартів терміностатті з наведенням відповідної пóсилки. У разі, якщо термін чи визначення запозиченої терміностатті не відповідає вимогам ДСТУ 3966, до стандарту внесено скоригований варіант запозиченої терміностатті, виправлений граматично та стилістично. У такому разі перед пóсилкою поставлено пóзначку «див. також» Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Г. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 (горючий) природний газ; газ Суміш газів земної кори (здатних горіти вуглеводнів метанового ряду та невуглеводневих компонентів), яка перебуває у газовому стані за стандартних умов natural combustible gas [15] природный горючий газ [15] товарний природний газ Газ, що відповідає вимогам нормативних документів щодо його якості для постачання споживачеві 4.2 [транспортування газу] [транспортувати газ] [Переміщування газу] [Переміщувати газ] газопроводами від об єктів видобування газу та підземних сховищ газу до газорозподільчих станцій [експортування газу] [експортувати газ] [Транспортування газу] [Транспортувати газ] за кордон на зовнішній ринок [імпортування газу] [імпортувати газ] [Транспортування газу] [Транспортувати газ] із-за кордону на внутрішній ринок транзит газу Транспортування газу з однієї країни в іншу газотранспортною системою третьої країни, охоплюючи послуги з тимчасового зберігання газу 4.3 [подавання газу] [подавати газ] [Переміщування газу] [Переміщувати газ] від газотранспортної системи до окремих споживачів tank gas [54] товарный природный газ [90] gas transmission [4] транспорт газа [37] export of gas [54] экспорт газа [85] import of gas [54] импорт газа [85] gas transit [54] транзит газа [85] подача газа [85] 2 4.4 [розподіляння газу] [розподіляти газ] [Надавання] [Надавати] кожному зі споживачів [визначеної] [визначену] угодами [кількості] [кількість] газу 4.5 газопостачальна система Сукупність технологічно поєднаних споруд, призначена видобувати, транспортувати та подавати газ споживачам. Примітка. Складається з об єктів видобування газу, газотранспортної та газорозподільчих систем distribution [84] распределение газа [85] gas supply system [54] система газоснабжения [85] газотранспортна система Сукупність технологічно поєднаних споруд, призначена транспортувати газ. Примітка 1. Основні технологічні споруди такі: лінійна частина магістральних газопроводів, підземні сховища газу, компресорні станції, газопроводи-відводи, газорозподільчі станції, автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Примітка 2. Система з тиском понад 1,2 МПа gas transmission system [54] газотранспортная система [85] газорозподільча система Сукупність технологічно поєднаних споруд, призначена подавати газ від газотранспортної системи до окремих споживачів (промислових, сільськогосподарських, комунально-побутових підприємств, житлових і громадських будинків). Примітка. Система з тиском 1,2 МПа і менше gas distribution system [4] газораспределительная система [85] 4.6 власник (газу) Суб'єкт права власності, фізична або юридична особа, яка має право володіти, користуватися та розпоряджатися об'єктом власності газом holder (of gas) [54] owner (of gas) [54] владелец (газа) собственник (газа) [85] 4.7 постачальник (газу) Фізична або юридична особа будь-якої форми власності, яка постачає газ на головні споруди магістральних газопроводів відповідно до укладених угод 4.8 транспортувальник (газу) Фізична або юридична особа будь-якої форми власності, яка приймає, переміщує, тимчасово зберігає та здає газ відповідно до укладених угод 4.9 оператор транзиту газу Юридична особа, яка контролює транзит газу 4.10 споживач (газу) Фізична або юридична особа будь-якої форми власності, яка одержує газ відповідно до укладених угод supplier (of gas) [54] поставщик (газа) [85] транспортировщик (газа) [85] оператор транзита газа [85] (gas) consumer [54] потребитель (газа) [85] 4.11 підземне зберігання газу Технологічний процес закачування, зберігання та відбирання газу з підземного сховища газу, призначений забезпечувати надійну роботу газотранспортної системи underground gas storage [54] подземное хранение газа [85] активний газ (на підземному сховищі газу) Газ, що його закачують та відбирають з підземного сховища газу і який не спричинює негативних наслідків у пластовій системі, є економічно доцільний і відповідає станові устатковання та комунікацій підземного сховища газу working gas [95] активный газ (на подземном хранилище газа) [85] 3 буферний газ Газ, який відповідно до проекту залишають у газовому покладі наприкінці кожного циклу відбирання газу (щоб запобігти обводненню свердловин та забезпечити обґрунтований режим роботи підземного сховища газу) cushion gas [54] буферный газ [50] залишковий газ Газ, який залишається в пласті після відбирання і який не можна видобути з покладів економічно ефективними способами, наявними на сьогодні residual gas tail gas остаточный газ [50] 4.12 [закачування газу] [закачувати газ] [Технологічний процес переміщування газу] [Переміщувати газ] в певний газопровід, підземне сховище газу тощо 4.13 [відбирання газу] [відбирати газ] [Технологічний процес вилучання газу] [Вилучати газ] з певного газопроводу, підземного сховища газу тощо 4.14 нерівномірність відбирання газу Відбирання газу зі змінною витратою впродовж певного періоду часу Примітка. Розрізняють добову, тижневу, місячну та сезонну нерівномірність відбирання газу 4.15 кількість газу Маса або об єм газу, що міститься в замкненому просторі, протікає газопроводами або витікає з них. Примітка 1. Одиниця в SI кілограм, кг або кубічний метр, м 3 Примітка 2. Якщо кількість газу задають в одиницях об'єму, то потрібно вказати умови (стандартні, нормальні або робочі). В останньому випадку конкретизують значення температури та тиску 4.16 витрати газу Кількість газу, витрачена на експлуатування та технічне обслуговування газотранспортної системи виробничо-технологічні витрати Витрати газу, зумовлені безпосередньо технологічним процесом транспортування газу витрати газу на технічне обслуговування Витрати газу, який стравлюють з технологічних об єктів, коли їх зупиняють або розкривають для технічного обслуговування витрати газу на експлуатування технологічних апаратів Витрати газу на продування апаратів та їх колекторів к
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks