НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БІЛОК СОЄВИЙ - PDF

Description
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БІЛОК СОЄВИЙ Технічні умови ДСТУ 4595:2006 БЗ /995 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 27 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БІЛОК СОЄВИЙ Технічні умови ДСТУ 4595:2006 БЗ /995 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) і Асоціація «Укроліяпром» РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова; П. Петік, канд. техн. наук (керівник розробки); Л. Радченко; Л. Рубіна; З. Чайка 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р. 162 з УВЕДЕНО ВПЕРШЕ II Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України. Держспоживстандарт України, 2007 ЗМIСТ С. 1 Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Познаки та скорочення Загальні технічні вимоги Вимоги щодо безпеки Вимоги щодо охорони довкілля Маркування Пакування Правила транспортування і зберігання Методи контролювання Правила приймання Гарантії виробника... 9 Додаток А Визначання масової частки протеїну, розчинного у воді... 9 Додаток Б Визначання ph 10 % водної суспензії соєвого білка Додаток В Функціональні властивості соєвого білка Додаток Г Визначання водоутримувальної здатності соєвого білка Додаток Д Визначання жироутримувальної здатності соєвого білка Додаток Е Визначання жироемульгувальної здатності соєвого білка Додаток Ж Визначання розчинності соєвого білка Додаток К Код ДКПП Додаток Л Бібліографія IIІ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4595:2006 БІЛОК СОЄВИЙ Технічні умови БЕЛОК СОЕВЫЙ Технические условия SOYA PROTEIN FOOD Technical specifications Чинний від СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт поширюється на білок соєвий, який виробляють екстрагуванням із знежиреного соєвого шроту харчового. Білок соєвий використовують у харчовій промисловості, м ясопереробній, молокопереробній та кондитерській галузях, ресторанному господарстві тощо. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в та розділах 6, 7. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДК Державний класифікатор продукції і послуг ДСТУ Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об єкта ідентифікації. Штрихові позначки ЕАN. Вимоги до побудови ДСТУ Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови ДСТУ EN Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella ДСТУ EN Продукти харчові. Визначення афлатоксину В 1 та суми афлатоксинів В 1, В 2, G 1 та G 2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкірою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці ДСТУ ЕN Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки ГОСТ ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) ГОСТ ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони) ГОСТ ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги) ГОСТ ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) Видання офіційне 1 ГОСТ ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови) ГОСТ Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови) ГОСТ Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови) ГОСТ Калий сернокислый. Технические условия (Калій сірчанокислий. Технічні умови) ГОСТ Медь (ІІ) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (ІІ) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови) ГОСТ Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови) ГОСТ Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки для шиття бавовняні та синтетичні. Технічні умови) ГОСТ Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови) ГОСТ Бумага этикеточная. Технические условия (Папір для етикеток. Технічні умови) ГОСТ Бумага оберточная. Технические условия (Папір для обгортання. Технічні умови) ГОСТ Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови) ГОСТ Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторне фарфорове. Технічні умови) ГОСТ Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко і молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу) ГОСТ Поддон плоский деревянный размером мм. Технические условия (Піддон плоский дерев яний розміром мм. Технічні умови) ГОСТ Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів) ГОСТ Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови) ГОСТ Корма, комбикорма,комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну) ГОСТ Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб) ГОСТ Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги и летучих веществ (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Методи визначання вологи та летких речовин) ГОСТ Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения массовой доли жира и экстрактивных веществ (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Метод визначання масової частки жиру та екстрактивних речовин) ГОСТ Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Метод визначання кольору, запаху, кількості темних включень та дрібних часток) ГОСТ Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения золы (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Метод визначання золи) ГОСТ Маркировка грузов (Маркування вантажів) ГОСТ Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні та лляні з хімічними волокнами. Технічні умови) 2 ГОСТ Контейнер универсальный металлический закрытый, номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия (Контейнер універсальний закритий металевий, номінальною масою брутто 5,0 т. Технічні умови) ГОСТ Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови) ГОСТ Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови) ГОСТ Средства крепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби кріплення тарно-штучного вантажу в транспортних пакетах. Загальні вимоги) ГОСТ Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови) ГОСТ Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри) ГОСТ Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторне скляне. Типи, основні параметри і розміри) ГОСТ Поддоны плоские одноразового использования. Технические требования (Піддони плоскі одноразового використання. Технічні вимоги) ГОСТ Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування на плоских піддонах. Загальні технічні вимоги) ГОСТ Продукты пищевые и вкусовые. Метод отбора проб для микробиологического анализа (Продукти харчові та смакові. Метод відбирання проб для мікробіологічного аналізу) ГОСТ Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологического анализа (Продукти харчові та смакові. Підготовка проб для мікробіологічного аналізу) ГОСТ Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті) ГОСТ Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів) ГОСТ Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш яку) ГОСТ Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді) ГОСТ Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю) ГОСТ Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію) ГОСТ Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування) ГОСТ Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією відміткою) ГОСТ Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без установленого часу чекання) ГОСТ Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів). 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ Нижче подано терміни та визначення понять, які вжиті в цьому стандарті: 3.1 білок соєвий Висококонцентрована форма білка, який одержують із знежиреного шроту соєвого харчового і використовують під час виробництва харчових продуктів 3 3.2 партія білка соєвого Будь-яка кількість продукту, виготовлена на одному підприємстві, протягом однієї зміни та оформлена одним документом, що підтверджує якість і безпеку продукції. 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ У цьому стандарті використано такі скорочення: КУО колонієутворювальні одиниці; НМ мішки непросочені з усіма шарами із непросочуваного паперу для мішків; ПМ мішки ламіновані з одним або двома шарами із ламінованого поліетиленом паперу для мішків і решта шарів із непросочуваного паперу для мішків. 5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 5.1 Білок соєвий виробляють відповідно до вимог цього стандарту, згідно з технологічним
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks