НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ - PDF

Description
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 37 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ LABOUR SAFETY STANDARDS SYSTEM FIRE ENGINEERING TERMS AND DEFINITIONS OF MAIN CONCEPTS Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки. До стандарту включено терміни та визначення відповідних понять, які стосуються: - пожежних машин (пожежних транспортних засобів та інших пожежних машин); - пожежного обладнання (гідравлічного і допоміжного); - пожежних рятувальних пристроїв; - переносного пожежного інструменту; - засобів індивідуального захисту пожежника; - установок пожежогасіння; - вогнегасників; - засобів пожежної сигналізації. Терміни, встановлені стандартом, обов язкові для використання в нормативних документах усіх видів, науково-технічній і довідковій літературі, у комп ютерних інформаційних системах, які стосуються пожежної техніки, а також для робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни стандарту - рекомендовані. Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і відомств. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення. ДСТУ Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охороннопожежної сигналізації. Терміни та визначення. 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕНЯ Для кожного визначення встановлено один, а в окремих випадках - два застандартизовані терміни. Застандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом. Недозволені для вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою Нд . У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки частину терміна можна не вживати, а використовувати його коротку форму. Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням. Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і ненормативних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення поставлено риску. В цьому стандарті уточнено визначення окремих понять (терміностатті 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.6, , ), які стосуються вже застандартизованих термінів (ДСТУ 3960). У стандарті як довідкові наведено англійські (en), німецькі (de), французькі (fr) та російські () терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних та державних стандартів і термінологічних словників. У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б-Д). Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Е. 2 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ пожежна техніка Технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі, проведення пожежно-рятувальних робіт пожежна машина Машина, призначена для забезпечення гасіння пожеж та (або) проведення пожежнорятувальних робіт пожежне обладнання Обладнання, призначене для відбирання, транспортування, регулювання витрат, формування і спрямування струменів вогнегасних речовин із застосуванням пожежних машин або мережі водопостачання, а також допоміжні засоби його застосування та технічного обслуговування пожежний рятувальний пристрій Технічний пристрій, призначений для рятування людей під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт переносний пожежний інструмент Переносний інструмент, призначений для застосування під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт засіб індивідуального захисту пожежника Засіб захисту, що надягається на тіло пожежника або його частину і застосовується під час гасіння пожеж та проведення пожежнорятувальних робіт de Brandshutztechnik пожарная техника de Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr пожарная машина de Angriffsgeräte der Feuerwehr пожарное оборудование de Rettungsgerate der Feuerwehr пожарное спасательное устройство de Hiftsgerate der Feuerwehr ручной пожарный инструмент de persönliche Schutzausstung der Einsatzkrafte der Feuerwehr en personal protective equipement [3] fr équipement de protection individuel [3] средства индивидуальной защиты пожарных 3 4.1.7 установка пожежогасіння Стаціонарний або транспортований комплекс технічних засобів, до складу якого входять один або декілька резервуарів для вогнегасної речовини, призначений для локалізації або ліквідації пожежі подаванням вогнегасної речовини до фіксованого об єкта протипожежного захисту вогнегасник Технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в ньому, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування однією людиною установка пожежної сигналізації Комплекс технічних засобів, призначений для виявлення ознак горіння, формування сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для передавання сигналів на інші виконавчі пристрої без втручання людини de Feuerloschanlage установка пожаротушения de Feuerloschgerat en fire extinguisher [2] fr extincteur [2] огнетушитель de Brandmeldeanlage установка пожарной сигнализации пожежна автоматика Технічні засоби, призначені для виявлення ознак горіння, оповіщення про їх виникнення, локалізації або ліквідації пожежі без втручання людини установка пожежної автоматики Спроектований, змонтований і введений в експлуатацію на об єкті протипожежного захисту комплекс технічних засобів, який виконує функції пожежної автоматики пожежно-технічне оснащення Комплект пожежного обладнання, переносного пожежного інструменту, пожежних рятувальних пристроїв, засобів індивідуального захисту пожежника, вогнегасників, яким оснащується пожежний транспортний засіб de Feuerwehrtechnik пожарно-техническое вооружение 4 пожежний транспортний засіб 4.2 ПОЖЕЖНІ МАШИНИ ПОЖЕЖНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ Самохідна або транспортована пожежна машина пожежний автомобіль Автомобіль, призначений для перевезення пожежників і застосування для гасіння пожеж та (або) проведення пожежнорятувальних робіт (пожежний) автомобіль пінного гасіння Пожежний автомобіль, призначений для перевезення водопінних вогнегасних речовин, генерування та подавання піни (пожежний) автомобіль порошкового гасіння Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання вогнегасного порошку (пожежний) автомобіль газового гасіння Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання газових вогнегасних речовин de Feuerwehrkraftfahrzeug пожарный автомобиль de Shaumlöschfahrzeug en foam tender [3] fr fourgon émulseur grande puissance [3] пожарный автомобиль пенного тушения de Pulverlöschfahrzeug en dry powder appliance [3] fr fourgon poudre [3] пожарный автомобиль порошкового тушения [2] de Gasloschfahrzeug пожарный автомобиль газового тушения (пожежний) автомобіль комбінованого гасіння Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання кількох вогнегасних речовин різних видів пожарный автомобиль комбиниро-ванного тушения (пожежний) автомобіль газо-водяного гасіння Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для подавання водних вогнегасних речовин з використанням газового струменя de Gas-Wasser-Loschfahrzeug пожарный автомобиль газоводяного тушения 5 (пожежний) автомобіль водо-пінного гасіння Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водних і водопінних вогнегасних речовин (пожежний) автомобіль піннопорошкового гасіння Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водопінних вогнегасних речовин і вогнегасних порошків de Wasser-Schaum-Loschfarhzeug пожарный автомобиль водопенного тушения de Schaum-Pulver-Loschfarhzeug пожарный автомобиль пенопорошкового тушения (пожежний) автомобіль водо-порошкового гасіння Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водних вогнегасних речовин і вогнегасних порошків пожежний автомобіль цільового призначення Пожежний автомобіль, призначений для застосування на об єктах з урахуванням їх специфіки Примітка. До специфіки об єктів належать: можливість виникнення пожежі внаслідок аварії на об єктах авіатранспорту, бойової техніки, наявність сильнодіючих отруйних та вибухових речовин, радіоактивного випромінювання пожежна автоцистерна Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом, резервуарами для водних і водопінних вогнегасних речовин, призначений для перевезення пожежно-технічного оснащення, подавання вогнегасних речовин пожежний автопідйомник Пожежний автомобіль, обладнаний стаціонарною механізованою поворотною підіймальною стрілою, яка закінчується платформою або люлькою пожежна автодрабина Пожежний автомобіль, обладнаний стаціонарною механізованою висувною поворотною драбиною de Tankloschfahrzeug пожарная автоцистерна de Gelenkmast en aerial appliance [3] пожарный автоподъемник de Drehleiter en turnable ladder [3] fr échelle pivotante automatique [3] пожарная автолестница 6 пожежний автомобіль газодимозахисту Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, споряджений пожежно-технічним оснащенням, призначений для забезпечення проведення робіт в непридатному для дихання середовищі пожежний автомобіль димовидаляння Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом та споряджений комплектом обладнання для видаляння диму з приміщень пожежний автомобіль зв язку та освітлювання Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, призначений для технічного забезпечення управління пожежними підрозділами, здійснення зв язку та освітлювання пожежний автомобіль-лабораторія пожежна автолабораторія Пожежний автомобіль, обладнаний засобами досліджування пожеж пожежний автомобіль технічного забезпечення Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, оснащенням та інструментом, призначеним для технічного забезпечення проведення пожежно-рятувальних робіт насосно-рукавний пожежний автомобіль пожежний автонасос Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом, ємкістю для піноутворювача, оснащений запасом пожежних рукавів, призначений для подавання водних і водопінних вогнегасних речовин по рукавних лініях з відбиранням води від стороннього джерела пожежний автомобіль - насосна станція пожежна автонасосна станція Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом з автономним силовим агрегатом, призначений для подавання водних і водопінних вогнегасних речовин по рукавних лініях з відбиранням води від стороннього джерела de Atemschutzgerätewagen пожарный газо-дымозащитный автомобиль de Ventilatorenfahrzeug пожарный автомобиль дымоудале ния de Nachrichten und Beleuchtungsgerätewagen пожарный автомобиль связи и ос вещения de Laborgerätewagen пожарная автолаборатория de Gerätewagen Пожарный автомобиль технической службы de Löschfahrzeug en pumpin
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks