НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА. Єременко Оксана Романівна УКРАЇНСЬКА БАЛАДА ХІХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРІЯ ЖАНРУ) - PDF

Description
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Єременко Оксана Романівна УДК (477) 18 Є 70 УКРАЇНСЬКА БАЛАДА ХІХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРІЯ ЖАНРУ) українська література АВТОРЕФЕРАТ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 30 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Єременко Оксана Романівна УДК (477) 18 Є 70 УКРАЇНСЬКА БАЛАДА ХІХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРІЯ ЖАНРУ) українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі української літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: дійсний член АПН України, доктор філологічних наук, професор ХРОПКО ПЕТРО ПАНАСОВИЧ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри української літератури Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент МОРОЗ ЛАРИСА ЗАХАРІВНА, Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка, провідний науковий співробітник кандидат філологічних наук, доцент КРАВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, Запорізький державний університет, доцент кафедри української літератури Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра української літератури, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль Захист відбудеться 16 квітня 2002 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова,9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова,9. Автореферат розісланий 12 березня 2002 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Н.П.Гальона 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. У сучасному літературознавстві переосмислюється зміст літературного процесу ХІХ століття, який ще недавно зводився до двох основних художніх систем романтизму та реалізму, що розвивалися як діахронно, так і синхронно; відкидаються стереотипи і стандарти, за якими поняття реалізм набувало універсально-оціночного характеру, а романтизм вважався етапом літературного розвитку, який мав подолати письменник. Щоб всебічно осягнути об єктивний стан літературного життя ХІХ століття, передати його динаміку, стильове і жанрове розмаїття, необхідно розглядати літературу як іманентний процес, якому внутрішньо характерні власні закономірності розвитку та взаємодія родів і жанрів. Підхід з нових методологічних позицій дає змогу розглянути еволюцію окремого жанру, зокрема баладного, і не тільки осягнути суб єктивний погляд окремого поета на історичні чи побутові події, а й розібратися в духовній атмосфері, позначеній певними філософськими, соціально-політичними, культурно-естетичними особливостями епохи. У контексті окреслених літературознавчих проблем актуальним видається наукове вивчення жанру балади, а звернення до обраної теми дисертаційного дослідження бачиться доцільним та своєчасним. Жанр балади привертав увагу багатьох істориків і теоретиків літератури. Окремі проблеми жанру стали предметом наукового дослідження Я.Головацького, М.Драгоманова, Ц.Неймана, Ю.Яворського, які розглядали сюжети народних балад. Питання жанрової поетики, походження й еволюції фантастичних та міфологічних мотивів, взаємодії літературної і фольклорної балад висвітлювали М.Костомаров ( Про історичне значення руської народної поезії, 1843; Слов янська міфологія, 1847), О. Потебня ( Малоросійська народна пісня за списком ХVІ століття, 1876; Пояснення малоруських і споріднених народних пісень, 1887; Про деякі символи в слов янській народній поезії, 1860), І.Франко ( Жіноча неволя в руських піснях народних,1883; Студії над українськими народними піснями,1913). Генезу окремих мотивів проаналізовано фольклористами-музикознавцями Ф. Колессою та К.Квіткою. Найґрунтовнішим дослідженням стала монографія О. Дея Українська народна балада (1986), у якій подано загальну характеристику баладного фонду українського фольклору, простежено еволюцію традиційних сюжетів. Літературна балада привертала увагу М.Гнатишака, Д.Загула, Д. Паніва, І.Пільгука. У праці М.Коцюбинської Специфіка балади українських романтиків (1961) проаналізовано первістки романтичної балади, у статті Поетика Т.Шевченка і український романтизм авторка розглянула балади Т.Г.Шевченка у контексті українського фольклору та романтизму. Питання 2 баладотворчості Т.Шевченка досліджували Є.Кирилюк, В.Кравченко, Ф.Пустова, В.Смілянська, Є.Шабліовський, В.Шубравський. Значно менше уваги приділено дослідженню літературних балад другої половини ХІХ століття. Проблеми жанру у творчості окремих письменників розглядали М.Бондар, П. Волинський, Ф. і В.Погребенники, П.Хропко, М.Яценко. Теоретично-узагальнюючий характер має монографія Г.Нудьги Українська балада (1970), у якій подано історію жанру, виділено романтичну, соціальну, революційну та героїчну групи балад. Кількість праць, об єктом дослідження яких стала балада, свідчить про те, що обрана тема є актуальною і становить значний науковий інтерес. Однак, незважаючи на висвітлення різних аспектів проблеми розвитку і становлення жанру, в українській літературі ще немає спеціального синтетично-аналітичного дослідження суті та особливостей літературних балад ХІХ століття. Невирішеною залишилася і проблема класифікації літературних балад. Нагальна потреба створення сучасної класифікації, що була б зумовлена не тільки хронологічним принципом, а й специфічно національними рисами ментальності українців, властивими жанру, його змістово-стильовими ознаками, характером конфлікту та врахуванням жанрової взаємодії визначає актуальність нашого дослідження. Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов язана з проблематикою наукового напрямку кафедри української літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Літературний процес: традиції і новаторство. Мета роботи - через класифікаційний, історико-літературний та народознавчий аспекти простежити історію, місце і значення літературної балади ХІХ століття; систематизувати літературні балади та їх модифікації за сюжетно-тематичними групами та циклами. Для досягнення цієї мети ставилися такі основні завдання: з ясувати специфічні ознаки та національну своєрідність літературних балад; розкрити роль фольклору та західноєвропейських зразків у становленні української літературної балади; дослідити витоки, етапи розвитку баладного жанру; виділити сюжетно-тематичні групи балад та їх модифікації; у межах груп схарактеризувати цикли, керуючись стильово-змістовим та хронологічним принципами; диференціювати жанрові різновиди балад, сформулювати їх ознаки з урахуванням сучасних концепцій генології; проаналізувати жанрові зразки, давши їм конкретну і водночас зведену характеристику. 3 Наукова новизна реферованої дисертації полягає в тому, що в ній уперше зроблено спробу подати історію літературної балади ХІХ століття у класифікаційному аспекті з урахуванням специфічних рис жанру, його національних особливостей та хронологічного принципу. Здійснено перегляд колишніх ідейно-естетичних та історико-літературних уявлень про романтизм та реалізм; вперше виділено та системно проаналізовано основні сюжетно-тематичні групи і цикли балад ХІХ століття; дістало подальший розвиток дослідження проблеми дифузії жанрів. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати є певним внеском у дослідження особливостей жанру балади, його ролі та місця у літературному процесі ХІХ століття. Матеріали і висновки дисертації можуть бути використані у процесі подальшого дослідження балади, міжжанрової співдії, індивідуального стилю поета. Зазначені аспекти дослідження сприятимуть повнішому теоретичному осмисленню жанру та його значення в історико-літературному процесі ХІХ ст. Практичне значення дисертації полягає в тому, що наведені у дисертації факти, теоретичні узагальнення і висновки можуть бути використані у написанні відповідних розділів підручників з історії української літератури ХІХ століття, посібників для вчителів-філологів і студентів. Результати цієї роботи можуть бути реалізованими під час проведення лекційних занять з теорії та історії української літератури, спецкурсів, спецсемінарів у вищій школі та у написанні курсових і дипломних робіт. Об єкт дослідження літературні балади та баладні різновиди ХІХ століття. Теоретичною та методологічною основою дисертації є концепції С.Єфремова, М.Зерова, М.Костомарова, М.Маркевича, І.Франка, П.Юркевича та ін.; роботи, присвячені історико-літературному процесу в Україні таких авторів, як М.Бондар, О.Гончар, Д.Наливайко, Ф. і В.Погребенники, М.Ткачук, П.Хропко, М.Яценко; дослідження О.Дея, Р.Кирчіва, М.Коцюбинської, В.Кравченко, Г.Нудьги, П.Приходька та інших з питань особливостей розвитку жанру балади; праці з історії України М.Грушевського, А.Кащенка, І.Крип якевича та народознавчі дослідження М.Дмитренка, Г.Лозко, О.Потебні, В.Скуратівського. При написанні роботи більшою або меншою мірою використано такі методи дослідження літературних явищ: історико-порівняльний, типологічний, історико-генетичний, системний та описовий. Апробація та впровадження результатів дисертації. Окремі аспекти дисертаційного дослідження були викладені на наукових конференціях викладачів та студентів СДПУ імені А.С. Макаренка та Всеукраїнських наукових конференціях Шевченко і Поділля (Кам янець-подільський, 1999), Поетика твору (Запоріжжя, 2000), а також у десяти наукових 4 публікаціях. Ряд важливих положень дослідження використано під час читання лекційних та практичних курсів з історії української літератури ХІХ століття для студентів філологічного факультету СДПУ ( рр.). Результати дисертаційного дослідження впроваджувалися в Обласному багато-профільному ліцеї СДПУ імені А.С.Макаренка (довідка 196 від ), в Червоненській СШ (довідка 10 від ), викладачами кафедри української літератури СДПУ імені А.С.Макаренка (довідка 16 від ). Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку цитованих джерел та бібліографії (32 найменування збірників художніх текстів і 123 найменування наукових праць). Загальний обсяг тексту 200 сторінок. Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 10 статей, що відбивають основний його зміст і структуру. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У Вступі обґрунтовуються вибір теми, її актуальність, наукова новизна і методи дослідження; визначаються мета та завдання роботи; характеризується стан вивчення баладного жанру. Перший розділ Художньо-естетичне освоєння народних уявлень про людину і світ у фольклорно-міфологічних баладах ХІХ століття присвячений з ясуванню взаємозв язків літературної балади, українського фольклору та первісної міфології, яким властиві гармонійна узгодженість, взаємодоповнення, резонанс тем та форм поетичного мислення. Баладний матеріал фольклорно-міфологічної групи розподілено на три цикли. У першому з них сюжети цементує метаморфоза, у результаті якої один із героїв (найчастіше дівчина) або й усі персонажі перетворюються у природні об єкти ( Брат з сестрою М.Костомарова, Братч
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks