N3-I3-u1-Apunts

Description
N3-I3-u1-Apunts

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Apunts Intermedi 3 · Unitat 1“Treballar per viure o viure per treballar?”    Intermedi 3 · Unitat 1 “Treballar per viure o viure per treballar?” Índex   Presentació 1   Conèixer i comprendre els principals elements que influeixen en la valoració d’un lloc de treball 2   Obtenir de forma col·laborativa una llista de característiques que determinen la qualitat d’un lloc de treball 4   Recollir i expressar l’opinió general d’un grup sobre les condicions de treball més valorades 6   Exposar l’opinió pròpia sobre un assumpte d’interès general i comparar-la amb la d’un grup 9   Contingut fonètic i ortogràfic 11      Intermedi 3 · Unitat 1 “Treballar per viure o viure per treballar?” 1 Presentació A continuació trobaràs uns apunts dels continguts treballats en aquesta unitat. T’ajudaran a dur a terme les accions següents: Objectius · Conèixer i comprendre els principals elements que influeixen en la valoració d’un lloc de treball. · Obtenir de forma col·laborativa una llista de característiques que determinen la qualitat d’un lloc de treball. · Recollir i expressar l’opinió general d’un grup sobre les condicions de treball més valorades. · Exposar l’opinió pròpia sobre un assumpte d’interès general i comparar-la amb la d’un grup.    Intermedi 3 · Unitat 1 “Treballar per viure o viure per treballar?” 2   1. Conèixer i comprendre els principals elements que influeixen en la valoració d’un lloc de treball Contingut Per assolir aquest objectiu necessites saber: · els procediments i les tècniques que es fan servir per prendre apunts i elaborar l’esquema d’un text, · vocabulari.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks