МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (для спеціалістів, бакалаврів) - PDF

Description
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (для спеціалістів, бакалаврів) Київ 2006 Підготовлено старшим викладачем кафедри банківської та страхової

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 28 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (для спеціалістів, бакалаврів) Київ 2006 Підготовлено старшим викладачем кафедри банківської та страхової справи Н. І. Чередніченко Затверджено на засіданні кафедри банківської та страхової справи (протокол 11 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Чередніченко Н. І. Навчальна програма дисципліни Валютне регулювання (для спеціалістів, бакалаврів) К.: МАУП, с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Валютне регулювання, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2006 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Метою вивчення дисципліни Валютне регулювання є поглиблене вивчення студентами теорії міжнародних валютних відносин та набуття навичок практичного застосування одержаних знань при здійсненні валютних операцій із зовнішньоекономічної діяльності. Завдання дисципліни передбачають: формування розуміння структури валютної системи та функціональних особливостей її складових; розуміння форм зовнішньоекономічного фінансування, та вміння оцінити їх переваги та недоліки; вивчення теорії валютних курсів та факторів, що впливають на них; оволодіння технікою валютних операцій; засвоєння необхідних знань при організації і проведенні міжнародних розрахунків; розуміння сутності валютного ризику та формування вміння щодо методів його страхування; засвоєння принципів діяльності міжнародних фінансових організацій та здатності аналізувати їх вплив на національні економіки; засвоєння засад і принципів валютного регулювання України на основі вивчення законодавчо-нормативної бази. Вивчення дисципліни Валютне регулювання базується на засвоєнні дисциплін Макроекономіка, Центральний банк та грошово-кредитна політика, Ринок фінансових послуг та Фінансовий ринок та пов язане з вивченням курсу Банківські операції. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ пор. Назва змістових модулів і тем Змістовий модуль 1. Методологічні основи функціонування валютної системи Об єктивні підстави для розвитку міжнародних валютних відносин Валютна система та її елементи Валютні курси Валютні операції Міжнародні розрахунки Зовнішньоекономічне фінансування Валютний ризик і страхування Валютний ринок Міжнародні фінансові організації Змістовий модуль 2. Валютне регулювання в Україні Державне регулювання валютних операцій Організація торгівлі іноземною валютою і міжнародні розрахунки Кредитування зовнішньоекономічної діяльності Іноземні інвестиції та інвестиції за межі України Платіжний баланс України Разом годин: 108 ЗМІСТ дисципліни ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Змістовий модуль 1. Методологічні основи функціонування валютної системи Тема 1. Об єктивнi пiдстави для розвитку мiжнароднuх валютних вiдносин Природні переваги кpaїн. Мiжнародний розподіл працi. Поглиблення i всебiчний розвиток праці як закон розвитку продуктивних сил людства. Мiжнародний обмiн i торгівля. Iнтернаціональна вapтicть товapiв і послуг. Механiзм реалiзацiї iнтернацiональної вapтocті. Ціноутворення на міжнародних ринках. Структура внутрішніх грошей. Міжнародна валютна ліквідність. Інтернаціоналiзацiя грошових відносин. Мiжнароднi грошовi потоки. Регулювання міжнародних валютних відносин. Міжнародні, репональні та національні системи валютного регулювання. Література [32; 33; 37; 39; 42; 51] Тема 2. Валютна система та iї елементu Поняття валюти та валютної системи. Роль і функції валютної системи. Oсновні елементи валютної системи: нацiональні валюти, конвертованість валют, курси валют, міжнародні та регіональні розрахункові одиниці, міжнародні та регіональні фінансові організації, валютні ринки, валютне регулювання. Еволюція валютної системи: золотий стандарт, золото-девізний стандарт, Бреттон-Вудська та Ямайська валютні системи. Нацiональнi, регiональнi та cвітові валютнi системи. Сучасна мiжнародна валютна система. Європейська валютна система. Особливостi валютного регулювання i валютного контролю у промислово розвинених країнах. Валютнi цiнностi умовні та безумовні: нацiональна та iноземна валюти, платiжнi та кредитнi засоби, мiжнароднi розрахунковi одиницi, cвітовi грошi. Література [32; 33; 37; 39; 42; 44; 50; 51] Тема 3. Валютнi курси Cутність і функції валютного курсу. Теорiя паритету купiвельної спроможностi. Валютний курс як елемент кiлькiсної тeopiї грошей. Види валютних курсів. Режими валютних курсів. Фактори, що впливають на валютнi курси: валютний курс i платiжний баланс, ВВП та ВНП, грошова маса та iнфляцiя, piвeнь облiкових і процентних ставок, кон юнктурнi фактори тощо. Валютний курс i валютне котирування. Пряме і посереднє котирування, тверде і номінальне, повне. Курси засобiв платежу в iноземнiй валютi. Сторони Bid і Offer у котируванні валютних курсів. Фактори, що впливають на розмір маржі при котируванні валютних курсів (сума угоди, статус контрагента, ліквідність та кон юнктура ринку. Валютна позицiя: відкрита та закрита, довга і коротка. Kонвepтованicть нацiональної валюти. Види валют за режимом конвepтовaнocті: конвертована, неконвертована, частково конвepтoвaна. Валютна полiтика держави. Форми валютної політики: поточна та довгострокова. Дисконтна та девізна політика. Інструменти валютної політики: валютна інтервенція, диверсифікація валютних резервів, девальвація, ревальвація. Офiцiйний курс нацiональної валюти, його визначення i використання. Полiтика щодо конвepтовaнocтi нацiональної валюти. Література [32; 33; 37; 46; 47;49; 51] 6 Тема 4. Валютнi операції Поняття про валютнi операцiї та їх види. Ринок конверсійних угод. Валютнi угоди з негайною поставкою: сутність, особливостi та умови застосування операцiй спот. Tepмінoві валютні угоди. Форварднi угоди: сутнicть, методика розрахунку курсу форвард, умови застосування. Ринок ф ючерсів: особливості, котирування цін фінансових ф ючерсів, розрахунки. за ф ючерсними контрактами, розрахункова палата, поняття і види маржі при торгівлі ф ючерсними контрактами, види ордерiв, стандартнiсть yмов ф ючерсного контракту. Опціонні угоди: сутність валютного опціону, цінa опціону, організація опціонної торгівлі, стратегія опціонної угоди. Операцiї своп: сутність валютного свопу, види свопiв, процентнi свопи, умови використання та органiзацiя операцiй своп. Депозитні операції. Сторони Bid і Offer і розмір маржі в котируванні процентних ставок. Депозитна позиція і процентний арбітраж. Валютнi арбiтражнi операцiї: особливостi застосування, види, процентний арбiтраж. Література [3; 7; 32; 33; 46; 47; 49; 50 52] Тема 5. Мiжнароднi розрахунки Зовнiшньоторговельнi контракти та їх форми. Валютно-фiнансовi умови зовнiшньоекономiчних угод. Форми мiжнародних розрахункiв. Здiйснення мiжнародних розрахункiв за допомогою акредитивiв. Унiфiкованi правила i звичаї для документарних акредитивiв. Cутність, особливостi та види акредитивiв. Обов язки i вiдповiдальність за акредитивами. Документи проплати. Застосування в мiжнародних розрахунках операцiй iнкaco. Унiфiкованi правила з iнкaco. Поняття та особливостi застосування. Зобов язання i вiдповідальнiсть учасникiв iнкасацiї. Представлення, платiж, акцепт, протест та повiдомлення про iнкaco. Проценти, комiсiя з iнкaco. Мiжнароднi розрахунки банкiвськими переказами. Визначення, умови застосування i виконання платежів банківськими переказами. Форми передачі платіжних доручень, заява на переказ. Мiжнародні правила розрахункiв чеками. Складання i форма чека. Передача, аваль-пред явлення і платіж при застосуванні чеків. Вексельна форма мiжнародних розрахункiв. Простий i переказний векселі, складання і форма векселя. Терміни платежу і терміни пред явлення векселя до сплати. Оплата векселя в iноземнiй валютi. Гарантування оплати векселiв. Пластиковi картки в мiжнародних розрахунках. Види карток. Кредитнi та iншi картки. Умови видачi i використання. Фінансовi відносини мiж учасниками операцiй з банківськими пластиковими картками. Банкiвськi гарантії як iнструмент управлiння ризиками в мiжнародних розрахунках. Унiфiкованi мiжнароднi правила з договiрних гарантiй. Кореспондентські вiдносини мiж банками. Вiдповiдальнiсть за порушення мiжнародних грошових зобов язань. Література [3; 9; 16; 27; 28; 32; 36; 38; 40; 46; 47] Тема 6. 3овнiшньоекономiчне фiнансування Oсновнi положення, фази i форми зовнiшньоекономiчного фiнансування. Tepмін фiнансування як фактор, що визначає його метод. Kopоткострокове фінансування (фiнансування оборотного капiталу): незабезпечений овердрафт, аванси пiд iнкaco, облік чи покупка векселiв (чекiв) банком, послуги з документарного акредитива, акцептнi кредитнi лiнiї, мiжнародний факторинг, послуги з експортних фiнансових компанiй. Середнє- i довгострокове фiнансування. Кредитування постачальника, кредитування замовника, проектне фiнансування, форфейтинг, мiжнародний фiнансовий лiзинг, зустрічна угода, послуги міжнародних кредитних союзів. Кредитування. зовнiшньої торгiвлi: мiжнародний комерцiйний кредит, банкiвськi експортні та імпортні кредити, державне кредитування експорту та імпорту, кредитування пiд урядовi гарантії, кредити мiжнародних фiнансових органiзацiй. Державна фiнансова пiдтримка нацiонального експорту. Страхування експортних кредитiв. Література [10; 14; 22; 38; 39; 42; 43; 44; 45; 48; 50] Тема 7. Валютнuй рuзuк і страхування Поняття про валютний ризик. Типи валютного ризику: ризик валютних операцiй, ризик перерахунків, конкурентно-валютний ризик у зовнішньоекономічній діяльності. Система управіння валютним ризиком. Етапи управління: аналіз ринку і прогнозування валютних курсів, оцінка валютного ризику, методи і механізми запобiгання наслiдкiв ризикiв, у тому числi страхування. Заходи страхування валютних ризикiв: банкiвськi, бiржовi, комерцiйнi. Piвні страхування валютних ризикiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi: транснацiональний (регiональний), державний, міжфiрмовий. Методи валютного страхування зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств: облiково-статистичнi iнструменти пiдприємств з управлiння валютним ризиком; здiйснення комерцiйних операцiй на основi термiнових угод форвардного типу, надання гарантії, застосування валютних опцiонiв, методи страхування з використанням валютних свопiв, застосування розрахункiв у колективних одиницях, зокрема в ЄВРО. Література [32; 39; 46; 47; 49 52] Тема 8. Валютнuй рuнок Поняття валютного ринку. Cвітовi фiнансовi потоки i механiзми їх обслуговування. Принцип розподiлу грошового капiталу у свiтовiй eкoнoмiцi через валютні ринки залежно від очікуваного доходу та ризику. Функцiї валютного ринку: здiйснення мiжнародних розрахункiв, регулювання валютних кypciв, диверсифiкацiя валютних резервiв, страхування валютних ризикiв, одержання прибутку учасниками валютного ринку, реалiзацiя валютної полiтики держав і світового співтовариства. Особливi риси валютного ринку: альтернативнiсть, свобода вибору, мотивацiя учасникiв, ризиковий характер, часткова регульованiсть. Суб єкти валютного ринку. Продавцi валюти, їi покупцi та посередники. Громадяни та суб єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, комерцiйнi банки, валютнi бiржi, брокерськi контори, мiжнароднi фiна
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks