МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА (для бакалаврів) - PDF

Description
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» 2013 Підготовлено професором кафедри управління

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 25 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» 2013 Підготовлено професором кафедри управління персоналом В. М. Колпаковим Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом (протокол 4 від ) Перезатвержвено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (протокол 7 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Колпаков В. М. Навчальна програма дисципліни Організація праці менеджера (для бакалаврів). К.: ДП «Вид. дім «Персонал», с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Організація праці менеджера, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт, а також список літератури. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013 ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Дисципліну Організація праці менеджера вивчають як спеціальний курс у вищих навчальних закладах, навчальних центрах, інститутах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на третьому рівні вищої (зокрема, післядипломної) освіти на факультетах і відділеннях управлінських спеціальностей. Програму вивчення дисципліни Організація праці менеджера складено відповідно до її місця та значення за структурно-логічною схемою викладання менеджерських дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 Менеджер. Вона містить усі змістові модулі, передбачені анотацією для мінімального нормативного обсягу навчального часу. Мета дисципліни Організація праці менеджера сформувати в майбутніх менеджерів уміння організовувати особисту працю й працю підлеглих, навчити складати основні види управлінської документації. Предмет вивчення дисципліни Організація праці менеджера загальні закономірності організації праці. Методологічна основа дисципліни діяльнісний підхід у методології, що розкриває сучасне концептуально-технологічне цілісне світобачення діяльності людини як умову визначення організації праці менеджера в просторі куль тури, науки та практики, а також основні положення педагогіки, психології, соціології, теорії та практики управління, вимоги основних документів Міністерства освіти і науки України до методології навчання у вищій школі, постанови Вченої ради МАУП. Теоретичну основу дисципліни становлять теорія управління (самоуправління), концепції провідних шкіл у галузі організації праці менеджера та само менеджменту, теоретичні розробки теорії самоврядування, практика організації праці менеджера. Наукова основа дисципліни сукупність знань про організацію праці менеджера та управління, що ґрунтуються на різних наукових дисциплінах, а також результати теоретичних досліджень проблем організації праці менеджера та вироблені практичні рекомендації. Міждисциплінарні зв язки: дисципліна Організація праці менеджера ґрунтується на вивченні дисциплін Основи менеджменту, Основи психології та педагогіки, Теорія і практика прийняття рішень, Практична психологія управління, Основи праксеології, Основи етики. Вона також пов язана з усіма дисциплінами, які 3 характеризують об єкт управління чи його окремі функції (юридичні, економічні, облікові, маркетингові тощо). Дисципліна Організація праці менеджера одна з найважливіших у підготовці професіоналів. Обсяг, зміст і послідовність викладу навчального матеріалу мають відповідати рівню підготовки, бажанням, спеціалізації студентів. У процесі вивчення дисципліни студентам потрібно ознайомитися з такими методиками: оцінювання життєвих ситуацій і своїх можливостей; корекції життєвих цілей і послідовності їх досягнення; планування життя; техніки самоорганізації, саморегуляції, самоуправління. Основні форми завдань із дисципліни лекції, семінари, групові заняття, тренінги, різноманітні ігри, самостійне опрацювання матеріалу. Для студентів заочної форми навчання запропоновано курс лекцій з дисципліни Організація праці менеджера, у якому розкрито най складніші питання, дано рекомендації щодо її самостійного вивчення. З метою кращого сприйняття аудиторією лекції, присвячені розділу Акмеологічний тренінг, адаптовано. У них має бути розкрито найважливіші предметні характеристики різноманітних технологічних процесів професійної діяльності. Семінари проводять з основних і найсуттєвіших питань навчальної програми. Головна їх мета поглибити, закріпити й перевірити знання студентів. Групові заняття й тренінги, акмеологічний тренінг проводять спеціально підготовлені викладачі (інструктори), а також спостерігач (експерт), який допомагає інструкторові та студентам розв язувати поставлені завдання. Мета групових занять і тренінгів засвоїти низку психотехнологій (технологічні складові професійно важливих особистісних якостей; психолінгвістичні технології, які становлять психотехнологічну основу комплексу комунікативних умінь). Ігри й тренінги планують і проводять з огляду на рівень підготовки викладачів. Контроль знань, умінь і навичок, отриманих студентами у процесі вивчення дисципліни, може набувати форм опитування на заняттях, написання контрольних робіт, а також випускних іспитів. Завдання дисципліни Організація праці менеджера набуття таких теоретичних знань: предмет, завдання та функції теорії організації управлінської діяльності; теоретико-методологічні засади теорії та практики організації праці менеджера; історія становлення й розвитку теорії та практики організації праці менеджера; основні закони, засади, функції, методи організації праці менеджера, що діють у різних сферах діяльності людини й суспільства; методологічні засади оцінювання ефективності організації праці менеджера; тайм-менеджмент менеджера; основні поняття, сутність і специфіка управління в державній, матеріальній і духовній сферах; роль, місце й теоретичні засади управлінської діяльності керівника організації (лінійного менеджера); зміст і послідовність дій керівника організації (лінійного менеджера) у процесі виконання основних функціональних обов язків; механізми дії законів управління соціальними об єктами; засади й методи організації праці менеджера; організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових; застосування сучасних засад і напрямів наукової організації праці; особливості організації праці менеджера в Західній Європі, США, Японії, Китаї, Росії. Завдання дисципліни Організація праці менеджера виробити вміння: застосовувати основи теорії управління у практичній діяльності керівника (реалізація їх функцій управління); брати до уваги досвід управлінської діяльності, набутий різними школами управління в умовах України; оцінювати й ефективність управління в організації; планувати та організовувати особисту діяльність, поєднуючи в ній виконання основних засад управління, застосовувати, залежно від ситуації, найдоцільніші й найефективніші стилі та методи роботи; 4 5 організовувати процес документування в управлінні, ставити вимоги до складання й оформлення документів; удосконалювати свою управлінську культуру (знання, професійну компетентність, технологічну культуру праці, інноваційні підходи в саморозвитку); використовувати час як ресурс; організовувати робочі місця менеджера; застосовувати технології роботи з текстовими матеріалами; організовувати та проводити наради та збори; готувати та провадити ділові зустрічі, переговори; управляти потоком відвідувачів; раціоналізувати телефонні контакти; взаємодіяти із секретарем, використовувати технічні засоби управління; складати й оформлювати документи (організаційно-розпорядчі, з особового складу, господарської та зовнішньоекономічної діяльності); формувати потоки документів, організовувати порядок проходження та виконання документів; застосовувати процеси автоматизації діловодства. Студенти, які вивчають дисципліну Організація праці менеджера, мають бути ознайомлені: з наявними підходами щодо вдосконалення технологій організації праці менеджера й ефективного їх використання; з проблемами в області підготовки менеджерів і навчання сучасних технологій організації праці менеджера. пор. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА Назва змістового модуля і теми 1 2 Вступ Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади праці менеджера 1 Основні положення 2 Закони, принципи та методи організації праці менеджера 3 Історія розвитку теорії та практики організації праці менеджера 4 Основні функції діяльності менеджера 5 Менеджер як суб єкт і об єкт організації праці Змістовий модуль ІІ. Управлінська праця та її наукова організація 6 Особливості організації праці менеджера 7 Сутність, принципи та напрями наукової організації праці 8 Поділ і кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність 9 Планування особистої праці менеджера 10 Тайм-менеджмент менеджера 11 Нормування управлінської праці, облік і аналіз робочого часу. Організація робочих місць. Умови праці Змістовий модуль ІІІ. Основні види роботи менеджера 12 Організація та проведення нарад і зборів 13 Ділові контакти, переговори, телефонні розмови 14 Документування в управлінні 15 Складання й оформлення документів 6 7 Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів Змістовий модуль ІV. Акмеологічний тренінг 17 Теоретичні засади акмеологічного тренінгу 18 Методика та технологічні елементи акмеологічного тренінгу Разом годин: 135 ЗМІСТ дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади праці менеджера Тема 1. Основні положення Поняття організації праці, діяльності, соціальні й економічні аспекти праці. Структура суспільної праці, її суперечності. Функції суспільної праці. Зміст, характер і форми праці. Праця як одна з головних підсистем системи суспільства, процес доцільної діяльності людини. Цінність праці. Поняття організації. А. Богданов, його теорія організації. Процеси, що організують і дезорганізують. Організація як функція управлінської діяльності. Життєдіяльність і діяльність людини. Особливості діяльності. Структура діяльності. Системне конструювання у сфері діяльності. Загальна характеристика діяльності. Концепції теорії діяльності. Версії мови теорії діяльності. Мова схематичних зображень як мова професійних керівників. Література: [14; 25; 26; 66] Тема 2. Закони, принципи та методи організації праці менеджера Заняття 1. Закони організації управління працею менеджера Основні категорії теорії організації праці та їх взаємозв язок. Поняття закону, принципу, методу. Загальні закони управління: цілепокладання, різноманітності, руху (зміни), зворотного зв язку, гармонії, зростання ентропії та ін. Закони, що керують людиною : єдності біологічного та соціального в людині; єдності свідомого та несвідомого в поведінці людини; послідовності розвитку; відносності поведінки; кумулятивного впливу зовнішніх чинників; інертності людських систем (інертності, установки, домінанти); зв язку із зовнішнім сере
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks