МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни КОМЕРЦІЙНИЙ ТУРИЗМ (для спеціалістів спеціальності Туризм ) - PDF

Description
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни КОМЕРЦІЙНИЙ ТУРИЗМ (для спеціалістів спеціальності Туризм ) Київ Підготовлено викладачем Т. С. Кукліною Затверджено на

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 19 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни КОМЕРЦІЙНИЙ ТУРИЗМ (для спеціалістів спеціальності Туризм ) Київ Підготовлено викладачем Т. С. Кукліною Затверджено на засіданні кафедри міжнародного туризму (протокол 2 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Кукліна Т. С. Навчальна програма дисципліни Комерційний туризм (для спеціалістів спеціальності Туризм ). К.: МАУП, с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Комерційний туризм, контрольні питання, а також список рекомендованої літератури. 2 Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2005 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Наприкінці 80 початку 90-х років соціальний туризм (фінансований на суспільні кошти), що культивувався в СРСР, поступово змінився туризмом економічним. У свою чергу в українському економічному туризмі, як і на всій території СНД, почав поступово превалювати туризм комерційний, в якому поїздки по країні й за рубіж пов язані з покупкою і перепродажем товарів. Навчальний курс Комерційний туризм складений на основі аналізу й узагальнення інформації про розробку, реалізацію комерційних (шоп) турів, вивчення й оформлення попиту на комерційні поїздки в країни далекого зарубіжжя. Ґрунтуючись на досвіді діяльності різних турфірм України, складено рекомендації з організації шоп-турів туристичними підприємствами країни. Основними формами занять є лекційні, семінарські, практичні, виконання індивідуальних завдань, самостійних робіт і залік. Мета та завдання курсу: ознайомити студентів із соціально-економічними умовами в країнах, найкращих для комерційного туризму; визначити перспективи цього виду діяльності в Україні. За підсумками навчання студенти повинні знати і уміти: грамотно оформляти необхідні документи на автобусні, залізничні, авіаційні шоп-тури; дати чітке поняття майбутнім менеджерам туристських фірм про специфіку шоп-туризму в Україні та інших країнах ближнього й далекого зарубіжжя, категоріях клієнтів, умовах обслуговування, про нові порядки й правила перетину митних кордонів різних країн світу. 3 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН вивчення дисципліни КОМЕРЦІЙНИЙ ТУРИЗМ пор Назва розділу і теми Історія виникнення й розвитку комерційного туризму Сучасний стан комерційного туризму Соціально-економічні основи комерційного туризму Характеристика й комерційні можливості країн Митні формальності в комерційному туризмі Перспективи розвитку комерційного туризму в Україні Транспортне обслуговування комерційного туризму Документообіг комерційного туризму Безпека комерційного туризму і турів Стратегії комерційного туризму на туристичному ринку ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ до вивчення дисципліни КОМЕРЦІЙНИЙ ТУРИЗМ Тема 1. Історія виникнення й розвитку комерційного туризму Зародження комерційного туризму в давні часи, його форми й назви. Комерційний туризм на Русі. Передумови виникнення комерційного туризму в Україні. Сучасні завдання, мета та поняття комерційного туризму в Україні. Література [1; 3; 21] Тема 2. Сучасний стан комерційного туризму Місце комерційного туризму у світовій туристській індустрії. Специфіка комерційного туру. Стимуляція комерційного туру. Література [1 5; 24] 4 Тема 3. Соціально-економічні основи комерційного туризму Соціальний вплив на розвиток комерційного туризму. Політичні ситуації, що впливають на комерційні тури й комерційний туризм у цілому. Економічний стан країни, переваги розвитку комерційного туризму на її території. Література [1 7; 15 19; 23 25] Тема 4. Характеристика й комерційні можливості країн Географія комерційних поїздок громадян України. Основні ринки країн СНД. Основні ринки країн близького зарубіжжя. Основні ринки далекого зарубіжжя. Література [5; 7 10] Тема 5. Митні формальності в комерційному туризмі Переміщення товарів через митний кордон. Ввезення і вивезення культурних цінностей. Порядок провезення зразків флори й фауни. Ввезення-вивезення свійських тварин. Податки, мита й інші нарахування. Валюта. Література [14; 22; 26; 27] Тема 6. Перспективи розвитку комерційного туризму в Україні Привабливість окремих районів України для комерційного туризму. Фірми-організатори комерційних турів. Інструктивна робота туристичних фірм із клієнтами. Зовнішньоекономічні контакти України з іншими країнами. Захоплення ринку. Література [6; 8; 15; 21] 5 Тема 7. Транспортне обслуговування комерційного туризму Автобусні й автомобільні маршрути комерційних турів. Авіаційне обслуговування комерційних туристів. Залізничні комерційні маршрути по Україні. Література [7; 11; 13] Тема 8. Документообіг комерційного туризму Договори між туристичними фірмами й туристами. Типовий договір про партнерську роботу. Документація про роботу з постачальниками. Паспортні формальності. Ліцензування й сертифікація. Література [14 19; 22] Тема 9. Безпека комерційного туризму і турів Правила поведінки в закордонних поїздках. Міжнародний досвід у розробці безпеки туризму. Правові аспекту закупівлі, перевезення, зберігання та збуту товару. Охорона комерційних турів. Література [5; 9; 13; 15; 20 24] Тема 10. Стратегії комерційного туризму на туристичному ринку Генеральні стратегії. Маркетинг у комерційному туризмі. Ціноутворення. Конкурентна боротьба. Менеджмент у комерційному туризмі. Література [15 27] 6 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Визначення поняття комерційний туризм. 2. Основні ознаки комерційного туризму. 3. Передумови виникнення комерційного туризму в Україні. 4. Основні проблеми сучасного комерційного туризму в Україні. 5. Місце комерційного туризму у світовій туристкій індустрії. 6. Фірми-організатори комерційних турів. 7. Специфіка комерційного туру. 8. Сучасні умови для закордонних поїздок. 9. Візові формальності в туризмі. 10. Митні формальності в туризмі. 11. Документи, що регулюють туристську діяльність в Україні. 12. Особливості візового режиму деяких регіонів світу. 13. Правила переміщення товарів через митний кордон. Коротка характеристика. 14. Транспортне обслуговування комерційних турів. 15. Інструктивна робота турфірми з клієнтами. 16. Проблеми, що виникають у туристів при незнанні митних правил, правил перебування на території інших країн. 17. Фактори, що стимулюють комерційні тури. 18. Географія комерційних поїздок громадян України. 19. Коротка характеристика країн з основними потоками комерційних туристів. 20. Перспективи розвитку комерційного туризму в Україні. 21. Нова політика України в галузі туризму. 22. Типова угода про партнерську роботу. 23. Авіаційне обслуговування комерційних туристів. 24. Залізничні комерційні маршрути в Україні. 25. Автомобільні маршрути комерційних турів. 26. Вплив економічної й політичної ситуації на розвиток комерційного туризму. 27. Фактори привабливості окремих регіонів світу для комерційного туризму. 28. Коротка характеристика соціально-економічних умов у Німеччині. 7 8 29. Коротка характеристика Китаю. Можливості комерційного туризму. 30. Коротка характеристика Туреччини. Комерційні поїздки громадян України до Туреччини. 31. ОАЕ. Коротка характеристика поїздок громадян України до ОАЕ. 32. Коротка характеристика країн Південно-Східної Азії. Поїздки громадян України до Кореї, Таїланду, Японії. 33. Маркетинг у комерційному туризмі. 34. Паспортні формальності. 35. Менеджмент у комерційному туризмі. 36. Ліцензування й сертифікація. 37. Зародження комерційного туризму на Русі. 38. Податки, мита й інші нарахування. 39. Ввезення і вивезення валюти. 40. Зовнішньоекономічні контакти України. 41. Стан українського ринку. 42. Документи в роботі з постачальниками. 43. Охорона комерційного туру. 44. Закупівля, перевезення, зберігання і збут товару. 45. Правові аспекти розвитку комерційного туризму. 46. Просування товару. 47. Організація приватного комерційного туру. 48. Ввезення і вивезення культурних цінностей. 49. Страховка туристів і товарів. 50. Ввезення-вивезення свійських тварин. 51. Провезення зразків флори і фауни. 52. Міжнародний досвід у розробці безпеки туризму. 53. Ціноутворення. 54. Конкурентна боротьба в комерційному туризмі. 55. Моделі комерційної поїздки по Україні. 56. Моделі комерційної поїздки за рубіж. 57. Масові й поодинокі комерційні поїздки. 58. Соціальний вплив на розвиток комерційного туризму. 59. Забезпечення ринку праці. 60. Реклама в комерційному туризмі. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Ильина Е. Н. Основы туристской деятельности. М., Айгистова О. В. Введение в бизнес туроперейтинга. М., Гейчикова И. Н. Международное коммерческое дело. М., Квартальнов В. А. Основы менеджмента туризма. М., Вукалов В. Н. Современная практика коммерческого туризма в РК. Алматы, Инструкция о порядке заполнения таможенной декларации от Яковлева В. Ф. Коммерческое право. СПб., Бгатов А. П., Бойко Т. В., Зубрева М. В. Туристские формальности. М.: Академия, Исаев Д. К. Маркетинг иностранного туризма в РФ. Теория и практика деятельности туристских фирм. М.: Академия, Морозов М. А., Морозова Н. С. Реклама в социальнокультурном сервисе и туризме. М.: Академия, Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов. М.: Академия, Гвозденко А. А. Страхование в туризме: Учеб. пособие. М.: Аспект-Пресс, Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М.: Анкил, Ильина Е. Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы. М.: Финансы и статистика, Азар В. Почем нынче путешествие: правильная цена // Туризм: практика, проблемы, перспективы Иванова Е. Как учесть налог с продаж // Туринфо Гайдаров К. Если вас проверяет налоговая полиция // РТГ , 28. 9 Степанова Е. О налоге с продаж // Туринфо Коммерческие договоры 2: Сборник образцов, правовое регулирование, бухгалтерское оформление. М.: ДИС, Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. М.: РМАТ, Сенин В. С. Организация международного туризма: Учебник. М.: Финансы и статистика, Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности. М.: Финансы и статистика, Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу. К., Зорин И. В., Квартальнов В. А. Туристский терминологический словарь. М.: Советский спорт, Квартальнов В. А. Иностранный туризм. М.: Финансы и статистика, Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / За заг. ред. В. К. Федорченка. К.: Юрінком Інтер, Туризм в Україні: Зб. нормат. документів ЗМІСТ Пояснювальна записка...3 Навчально-тематичний план вивчення дисципліни Комерційний туризм...4 Програмний матеріал до вивчення дисципліни Комерційний туризм...4 Контрольні питання...7 Список рекомендованої літератури...9 Відповідальний за випуск Н. В. Медведєва Редактор О. Б. Лисицька Комп ютерне верстання Т. В. Кулік Зам. ВКЦ-2075 Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП 11
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks