МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ (для магістрів) - PDF

Description
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ (для магістрів) Київ 2007 Підготовлено викладачем кафедри філософії Т. П. Глушко Затверджено на засіданні

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 38 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ (для магістрів) Київ 2007 Підготовлено викладачем кафедри філософії Т. П. Глушко Затверджено на засіданні кафедри філософії (протокол 8 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Глушко Т. П. Навчальна програма дисципліни Філософія політики (для магістрів). К.: МАУП, с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Філософія політики, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт, а також список літератури. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2007 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Навчальна дисципліна Філософія політики є нормативним курсом для підготовки студентів зі спеціальності Політологія міжнародних відносин. Курс присвячено ґрунтовному аналізу сутнісних вимірів політичної сфери соціальної діяльності, що сприятиме поглибленню соціально-філософської підготовки студентів. Вивчення курсу дає змогу слухачам отримати знання про формування та історичний розвиток філософії політики і сформувати уявлення про основні сучасні концепції філософсько-політичного знання. Основні мета й завдання курсу Філософія політики у процесі підготовки спеціаліста вищої кваліфікації: ознайомити з понятійно-категоріальним апаратом та основними дефініціями філософії політики; розкрити методологічні особливості та основні функції філософії політики як галузі гуманітарного знання; ознайомити зі змістом і структурою сучасного філософськополітичного знання; сформувати уміння та навички творчого використання категорій філософсько-політичного знання у дослідницькій діяльності. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ Назва змістового модуля і теми пор. 1 2 Змістовий модуль І. Філософія політики: зміст, методологія, функції 1 Об єкт, предмет і категоріальний апарат філософії політики 2 Історія розвитку та основні етапи становлення філософії політики 3 Методологічна основа та головні функції філософії політики 3 1 2 Змістовий модуль ІІ. Політика і влада: сучасні концепції філософсько-політичного знання 4 Політична влада як соціальний інститут, її форми та легітимація 5 Суспільна ідеологія і політична влада. Політичні міфи 6 Політична комунікація та політична культура. Політика і мораль 7 Психологічні засади політичного впливу. Масове суспільство і політичні технології 8 Геополітика: філософський вимір Разом годин: 81 ЗМІСТ дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ Змістовий модуль І. Філософія політики: зміст, методологія, функції Тема 1. Об єкт, предмет і категоріальний апарат філософії політики Політика як вид соціальної діяльності та об єкт філософського аналізу. Поняття політичне та його межі. Становлення політичної свідомості у контексті розвитку людської духовності. Структура та рівні політичного життя суспільства. Маси, нації, класи, соціальні інститути, особистість як суб єкти політики. Філософія політики у системі наук про суспільство. Філософія політики, політична філософія та політологія. Основні категорії філософсько-політичнго знання. Політика і влада. Політична система. Політична ідеологія. Правова держава. Громадянське суспільство. Політична культура. Література [3; 4; 10 12; 20; 40; 60; 61; 79; 81 83] Тема 2. Історія розвитку та основні етапи становлення філософії політики Соціально-політичні ідеї Стародавнього Китаю: філософський аспект. Теорія ідеальної держави Платона. Політичні погляди Арісто- теля. Тома Аквінський та його коментарі до Арістотелевої політики. Політико-правова теорія Ш. Монтеск є. Теорія суспільного договору Дж. Локка та Ж.-Ж. Руссо. Т. Гоббс про політичні повноваження держави. Філософсько-політична концепція Н. Макіавеллі. Теорія вічного миру у філософській системі І. Канта. Філософія права Г. Гегеля. Воля до влади у концепції Ф. Ніцше. Політика як покликання та професія (М. Вебер). Концепція відкритого суспільства К. Поппера. Філософія влади М. Фуко. Політична топологія П. Бурдье. Політична антропологія Е. Канетті. Х. Арендт про витоки тоталітаризму. Ліберальні та тоталітарні політичні теорії. Література [1; 2; 9; 13; 14; 26 29; 37; 39; 41; 42; 44; 51; 52] Тема 3. Методологічна основа та основні функції філософії політики Методологічні особливості філософії політики. Співвідношення філософії політики із політичною філософією: методологічний аспект. Форми політичної раціональності. Філософія про нормативноціннісний аспект політики. Соціально-аналітичний потенціал філософії політики. Системний і структурно-функціональний методи у філософії політики. Онтологічний, гносеологічний, аксіологічний і праксеологічний аспекти філософії політики. Теоретична, методологічна, практична та прогностична функції філософсько-політичного знання. Література [10 12; 40; 60; 61; 77; 79; 83] Змістовий модуль ІІ. Політика і влада: сучасні концепції філософсько-політичного знання Тема 4. Політична влада як соціальний інститут, її форми та легітимація Політична свідомість: структура та рівні. Політика і суспільна ієрархія. Суб єкт і об єкт влади. Динаміка розвитку політичної свідомості: від політичного реалізму до постмодерністського політичного дискурсу. Сучасні концепції влади. Форми політичної влади. Типологія політичних систем. Розуміння влади у марксизмі. Психоаналітичні теорії про феномен влади. Політична антропологія про зміст і сутність влади. 5 Структуралістський і постструктуралістський дискурс влади. Політика і влада в інформаційному суспільстві. Символічна влада. Влада і техніка. Легальність і легітимність влади. Література [7; 16; 18; 21 25; 31; 32; 37; 54; 66; 76 78] Тема 5. Суспільна ідеологія і політична влада. Політичні міфи Суспільна ідеологія: зміст, сутність і соціальне значення. Природа ідеократії: словесний фетишизм та ідеологічна людина. Техніки ідеологічної влади: індоктринації, демагогія, примітивізація свідомості та ін. Міф як феномен сучасної політики. Політичні міфи: зміст, сутність і соціальне значення. Функції політичних міфів. Міф та утопія як інструменти політичної влади: міф як спосіб осмислення історії, утопія як спосіб проектування майбутнього. Література [2; 15; 30; 35; 43; 76 78; 84] Тема 6. Політична комунікація та політична культура. Політика і мораль Політичні інститути і соціальне спілкування. Держава як політичний інститут. Мова і політична влада. Політика як мова. Мова влади як засіб ідеологічної техніки та соціальної терапії. Філософсько-політичний дискурс комунікативної прагматики. Ідеальна та реальна комунікативні спільноти. Філософія консенсусу: П. Рікер про роль мови у політиці. ЗМІ як засіб маніпуляції суспільною свідомістю. Аксіологія у політиці. Співвідношення політики і моралі. Історичні долі ідеї справедливості. Поняття політичної культури. Політична культура і влада. Політична культура і політична поведінка громадян. Структура та функції політичної культури. Література [17; 19; 38; 48; 49; 58; 63] Тема 7. Психологічні засади політичного впливу. Масове суспільство і політичні технології Маса та способи її формування. Маси і політичні еліти. Х. Ортега-і-Гассет про повстання мас. Маса і влада в концепції Е. Канетті. С. Московічі про масове суспільство. Політична свідомість і public 6 relations. Політика і психологія мас. Психологія мас і політична система. Імідж і влада. Поняття політичних технологій. Чорні та білі політичні технології. Соціально-практичне значення політичних технологій. Література [6; 8; 15; 24; 25; 36; 39; 45 47; 57; 59] Тема 8. Геополітика: філософський вимір Політична географія і геополітика. Держава та її територія. Природні умови в житті суспільства. Політичний простір. Концепція географічного детермінізму (Ж. Боден, Ш. Монтеск є, Т. Бокль). Геополітичні ідеї у Політичній географії Ф. Ратцеля. Історія розвитку геополітики, сучасне бачення її сутнісних вимірів. Економічні аспекти геополітики. Геополітичне майбутнє України та її національні інтереси. Література [9; 33; 53; 71; 75; 85] ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Політика як об єкт філософського аналізу. 2. Об єкт і предмет філософії політики. 3. Філософія політики у системі наук про суспільство. 4. Філософія політики і політична філософія. 5. Філософія політики і політологія. 6. Філософія політики і філософія права. 7. Філософія політики і соціальна філософія. 8. Філософія політики та соціологія політики. 9. Основні категорії філософії політики. 10. Функції філософії політики. 11. Основні етапи розвитку філософії політики. 12. Філософсько-політичні ідеї стародавнього Сходу. 13. Антична філософія про політику. 14. Теорія ідеальної держави Платона. 15. Політика Арістотеля. Основні ідеї. 16. Філософсько-політичні ідеї доби Середньовіччя та Відродження. 17. Тома Аквінський про Політику Арістотеля. 18. Соціальні утопії Т. Мора і Т. Кампанелли. 7 19. Філософсько-політичні ідеї Нового часу. Нова Атлантида Ф. Бекона. 20. Теорія суспільного договору (Дж. Локк і Ж.-Ж. Руссо). 21. Соціально-політична теорія Т. Гоббса. 22. Класична німецька філософія про політику. 23. Філософсько-політичні ідеї І. Канта. Теорія вічного миру. 24. Філософсько-політичні ідеї Г. Гегеля. 25. Соціально-політична концепція марксизму. 26. Воля до влади як основний концепт філософії Ф. Ніцше. 27. Сутність політичної діяльності за М. Вебером. 28. Соціально-політична концепція К. Поппера. 29. Політична антропологія Е. Канетті. 30. П. Рікер про мову політики. 31. В. Райх про політику і масову психологію. 32. Філософія влади М. Фуко. 33. Політична топологія П. Бурдьє. 34. Філософсько-політичні погляди Х. Арендт. 35. Ф. Фукуяма про кінець історії. 36. Е. Тоффлер про нову парадигму влади. 37. С. Хантігтон про перетворення світового порядку. 38. Політичний лібералізм: філософське обґрунтування. 39. Політичні особливості тоталітарних і ліберальних систем. 40. Політика і влада: співвідношеня понять. Політична влада. 41. Легальність і легітимність влади. 42. Психологічні засади політичного впливу. 43. Політична свідомість і політична ідеологія. 44. Соціальне значення політичних міфів. 45. Політика і політичні технології. 46. Політика і мораль. Аксіологічні засади політики. 47. Політична мораль і моральна політика: реальність чи утопія. 48. Зміст, сутність, структура і соціальне значення політичної культури. 9. Влада і політична культура. 50. Правова держава та громадянське суспільство : співвідношення понять. 51. Політична лінгвістика як засіб маніпуляції суспільною свідомістю. 8 52. Політична свідомість: ідеологія та міфологія. 53. Сутність і структура політичної ідеології. 54. Політичні міфи: джерела формування та соціальні функції. 55. Феномен масового суспільства. Маси і влада. 56. Політична влада та Public relation. 57. Концепція географічного детермінізму як основа формування геополітики. 58. Геополітика: філософський вимір. 59. Політична географія та геополітика. 60. Соціально-практичне значення філософії політики. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 1. Філософія політики: зміст, сутність, соціально-практичне значення. 2. Філософія політики і політична філософія: методологічні особливості. 3. Розвиток і становлення філософії політики: основні етапи. 4. Філософсько-політичні концепції античності: порівняльний аналіз. 5. Держава Платона: реалізм чи утопія? 6. Історичне значення Політики Арістотеля. 7. Теор
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks