МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни. (для магістрів) - PDF

Description
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни технічні засоби охорони (для магістрів) Київ 2006 Підготовлено директором УВКІ ім. Великого Князя Святослава В. П. Каленяком

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 35 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни технічні засоби охорони (для магістрів) Київ 2006 Підготовлено директором УВКІ ім. Великого Князя Святослава В. П. Каленяком і викладачем кафедри безпеки і військово-козацьких дисциплін А. М. Гривою Затверджено на засіданні кафедри безпеки і військово-козацьких дисциплін (протокол 11 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Каленяк В. П., Грива А. М. Навчальна програма дисципліни Технічні засоби охорони (для магістрів). К.: МАУП, с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Технічні засоби охорони, теми контрольних робіт, вказівки до виконання контрольної роботи, питання для самоконтролю, а також список літератури. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2006 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Технічні засоби охорони одна з дисциплін, яка носить прикладний характер і забезпечує студентам комплекс теоретичних знань і практичних навичок щодо експлуатації технічних засобів охорони підприємств. У програмі містяться теоретичний матеріал, тактико-технічні характеристики технічних засобів охорони та методичні рекомендації щодо їх впровадження і застосування. У теоретичному розділі висвітлюються правові основи інформаційної діяльності підприємств; загальна характеристика і можливості методів і засобів забезпечення безпеки підприємств, основні тактико-технічні характеристики технічних засобів охорони та напрями їх вдосконалення; методика впровадження та експлуатації систем охорони; порядок оснащення об єктів комплексами технічних засобів охорони. Практична частина містить навчальний матеріал, вивчення якого дає змогу студентам самостійно виконувати тактико-технічне обґрунтування вибору технічних засобів охорони; здійснювати їх добір, установку та експлуатацію, а також перевірку технічного стану системи охорони. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни Технічні засоби охорони Назва змістового модуля і теми пор. Змістовий модуль І. Організація безпеки підприємств 1 Нормативна база щодо створення та застосування технічних засобів охорони 2 Класифікація способів, методів і засобів забезпечення безпеки підприємств 3 Система фізичної безпеки об єктів 4 Організація обмеження доступу на підприємства Змістовий модуль ІІ. Застосування технічних засобів охорони 5 Тактико-технічні характеристики технічних засобів охорони периметру 6 Тактико-технічні характеристики об єктових технічних засобів охорони 7 Тактико-технічні характеристики технічних засобів спостереження 8 Тактико-технічні характеристики технічних засобів санкціонованого доступу 9 Тактико-технічні характеристики допоміжних технічних засобів охорони 10 Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування систем охорони підприємств Разом годин: 54 ЗМІСТ дисципліни Технічні засоби охорони Змістовий модуль І. Організація безпеки підприємств Тема 1. Нормативна база щодо створення та застосування технічних засобів охорони Зміст і структура навчальної дисципліни. Характеристика особливостей законодавства у сфері забезпечення безпеки підприємств. Література [1 9] Тема 2. Класифікація способів, методів і засобів забезпечення безпеки підприємств Визначення, зміст, мета застосування і характеристика способів, методів та засобів забезпечення безпеки підприємств. Класифікація способів забезпечення безпеки за метою дій, напрямами забезпечення, видами загроз, об єктами захисту, рівнем охоплення, видами об єктів захисту та активністю. Порядок і засоби реалізації методів забезпечення безпеки. Основні засоби створення механізмів захисту. Розподілення об єкта, його будинків і приміщень по зонах і межах захисту, що враховують ступінь важливості різних частин об єкта з погляду завдання збитку від різного виду загроз, як важливий засіб фізичного захисту підприємств. Література [10 12; 18; 22 24] Тема 3. Система фізичної безпеки об єктів Призначення системи фізичної безпеки об єктів і характеристика її підсистем. Класична система забезпечення безпеки (охорони) об єкта та характеристика її елементів. Пульти централізованого спостереження та системи передачі тривожних сповіщень, порядок їх встановлення та експлуатації. Література [13 15; 21; 41 44] Тема 4. Організація обмеження доступу на підприємства Поняття обмеження доступу, його зміст і завдання в системі забезпечення безпеки підприємств. Засоби обмеження доступу та їх функціональне призначення. Класифікація технічних засобів охорони по застосуванню і функціональному призначенню. Організація перепускного режиму, порядок обладнання та організації роботи її елементів. Перепустки, їх види та порядок використання. Література [22 24] Змістовий модуль ІІ. Застосування технічних засобів охорони Тема 5. Тактико-технічні характеристики технічних засобів охорони периметру Порядок вибору та експлуатації технічних засобів охорони периметру з урахуванням механічних перешкод на місцевості, можливості обладнання забороненої зони, особливостей рельєфу місцевості, топографії об єкта, видів рослинності, наявності поблизу об єкта залізничних і автомобільних магістралей, ліній електропередач, трубопроводів, кабельних ліній, шляхів міграції тварин тощо. Специфіка вітчизняних умов експлуатації периметрових систем. Основні види і фізичні принципи дії периметрових технічних засобів охорони (сповіщувачів, датчиків). Література [12 15; 19; 20; 22 24] Тема 6. Тактико-технічні характеристики об єктових технічних засобів охорони Об єктові технічні засоби охорони, мета їх застосування, класифікація за активністю дії. Види, призначення та порядок встановлення об єктових технічних засобів охорони, характеристика їх дії щодо охорони та контролю територій, охорони внутрішніх приміщень та нагляду за ними, охорони обладнання й переміщення носіїв інформації, санкціонованого доступу в зони, що охороняються, протидії технічним засобам розвідки, протидії порушникам, протипожежного захисту, нейтралізації випромінювань і наводок. Література [12; 13; 15; 19; 20; 22 24] Тема 7. Тактико-технічні характеристики технічних засобів спостереження Призначення технічних засобів спостереження, їх види та характеристика. Види відеокамер, моніторів, засобів обробки відеосигналу, відеомагнітофонів, відеодомофонів, особливості їх конструкції та експлуатації. Література [13 15; 19; 20; 22 24] Тема 8. Тактико-технічні характеристики технічних засобів санкціонованого доступу Характеристика способів перепускного контролю. Технічні засоби системи автоматизованого контролю. Пристрої ідентифікації, їх види, характеристика та особливості застосування. Завдання системи санкціонованого доступу, види та характеристика засобів їх виконання. Класифікація технічних засобів санкціонованого доступу, їх характеристика та порядок експлуатації. Література [13 15; 19; 20; 22 24] Тема 9. Тактико-технічні характеристики допоміжних технічних засобів охорони Призначення допоміжних технічних засобів охорони, їх види та характеристика. Системи та елементи електроживлення технічних засобів охорони. Системи резервного електроживлення, низьковольтні джерела електроживлення та акумулятори. Технічні засоби діагностики відмови. Службовий зв язок у системах охорони. Охоронне освітлення. Лінійно-кабельні споруди комплексів технічних засобів охорони. Заземлення. Електромагнітна та екологічна сумісність. Література [13 15; 19; 20; 22 24] Тема 10. Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування систем охорони підприємств Методичні рекомендації щодо впровадження систем і комплексів охорони. Порядок і етапи оснащення об єктів комплексами технічних засобів охорони. Рекомендації з тактико-технічного обґрунтування вибору технічних засобів охорони. Методичні рекомендації з розроблення тактико-технічного завдання на проектування системи охорони об єкта. Рекомендації щодо охорони службових приміщень з документами та інформацією, що містять комерційну таємницю. Основні напрями вдосконалення систем охорони об єктів. Література [25 39] ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 1. Загрози безпеки підприємств, їх види та причини виникнення. 2. Попередження загроз безпеки підприємств. 3. Оцінка наслідків виникнення загроз. 4. Новітні методи та засоби забезпечення безпеки підприємств. 5. Фактори, що визначають параметри технічних засобів охорони для оснащення зон і рубежів безпеки. 6. Сучасні системи фізичної безпеки об єктів. 7. Контроль функціонування та керування системами фізичної безпеки об єктів. 8. Оцінка ефективності функціонування технічних засобів охорони. 9. Радіопроменеві технічні засоби охорони. 10. Радіохвильові технічні засоби охорони. 11. Вібраційні технічні засоби охорони. 12. Інфрачервоні оптоелектронні технічні засоби охорони. 13. Ємнісні технічні засоби охорони. 14. Сучасні автоматизовані системи управління доступом. 15. Інтелектуальні системи відеоспостереження. 16. Характеристика відеомагнітофонів довготривалого запису. 17. Комп ютерні телевізійні системи спостереження. 18. Радіолокаційні системи охорони важливих об єктів. 19. Системи пожежної безпеки об єктів. 20. Види та характеристика об єктових технічних засобів охорони. 21. Сучасні електронні біометричні засоби контролю доступу. 22. Допоміжні технічні засоби охорони. 23. Електромагнітна та екологічна сумісність технічних засобів охорони. 24. Порядок впровадження систем і комплексів охорони. 25. Порядок і етапи оснащення об єктів комплексами технічних засобів охорони. 26. Тактико-технічне обґрунтування вибору технічних засобів охорони. 27. Тактико-технічне завдання на проектування системи охорони об єкта. 28. Порядок розроблення тактико-технічного завдання на проектування системи охорони об єкта. 29. Порядок охорони службових приміщень з документами та інформацією, що містять комерційну таємницю. 30. Основні напрями вдосконалення систем охорони об єктів. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми довільний. Контрольна робота виконується на зброшурованих аркушах (формат А4). На титульній сторінці вказуються: назва дисципліни ( Технічні засоби охорони ); прізвище, ім я, по батькові студента; домашня адреса; номер групи. Контрольна робота повинна містити план і список літератури. На останній сторінці ставляться дата виконання роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову частину в установлений термін. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Законодавчі засади у сфері забезпечення безпеки підприємств. 2. Способи забезпечення безпеки. 3. Попередження загроз. 4. Виявлення загроз. 5. Ліквідація наслідків загроз. 6. Інженерно-технічний захист. 7. Об єктовий захист. 8. Груповий захист. 9. Індивідуальний захист. 10. Порядок і засоби реалізації методів забезпечення безпеки. 11. Засоби створення механізмів захисту. 12. Методи та засоби забезпечення безпеки. 13. Керування доступом на об єкти. 14. Технічні засоби забезпечення безпеки. 15. Фізичні засоби забезпечення безпеки. 16. Апаратні засоби
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks