МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА (для спеціалістів) - PDF

Description
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА (для спеціалістів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри інформатики та інформаційних

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 48 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА (для спеціалістів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри інформатики та інформаційних технологій М. Є. Сіницьким Затверджено на засіданні кафедри інформатики та інформаційних технологій (протокол 7 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сіницький М. Є. Навчальна програма дисципліни Автоматизоване робоче місце менеджера (для спеціалістів). К.: МАУП, с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Автоматизоване робоче місце менеджера, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, список літератури. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2007 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета вивчення дисципліни Автоматизоване робоче місце менеджера здобути знання, необхідні для виконання управлінських функцій з використанням сучасних апаратних і програмних засобів автоматизації діяльності менеджера; познайомитись з основними питаннями проектування автоматизованих робочих місць менеджера і організації доступу через локальну мережу до загальних ресурсів і папок; функціональним призначенням, користувальницьким інтерфейсом, основними командами програм MS Outlook 2003, MS PowerPoint 2003, NetMeeting 2000; прийомами організації сумісної роботи з програмами MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Access 2003 в умовах локальної мережі; основними відомостями про алгоритми забезпечення захисту електронних документів при передаванні їх локальними і глобальними мережами. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти використовувати програму MS Outlook 2003 для організації персональної діяльності менеджера та листування електронною поштою; готувати електронні презентації засобами MS PowerPoint 2003; використовувати текстовий процесор MS Word 2003 та табличний процесор MS Excel 2003 у режимі рецензування; відправляти документи на рецензування, відображати, приховувати, приймати або відхиляти виправлення та коментарі рецензентів. Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп ютерами як під керівництвом викладача, так і самостійно. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни Автоматизоване робоче місце менеджера Назва змістового модуля і теми пор Змістовий модуль І. Ресурси АРМ і персональна система управління інформацією MS Outlook Основні поняття та визначення Використання мережних ресурсів 3 1 2 3 Персональна система управління інформацією MS Outlook Змістовий модуль ІІ. Організація спільної роботи менеджерів з документами Спільна робота над проектами документів Спільне використання баз даних MS Access Рецензування проектів документів Засоби факсимільного зв язку Змістовий модуль ІІІ. Засоби публічного спілкування в діяльності менеджера Підготовка презентацій за допомогою програми MS PowerPoint Публікація даних в Internet і Intranet Організація конференцій у середовищі NetMeeting Обмін даними та створення макросів у середовищі MS Word Засоби захисту і безпеки в офісних додатках 12 Разом годин: 54 ЗМІСТ дисципліни Автоматизоване робоче місце менеджера Змістовий модуль І. Ресурси АРМ і персональна система управління інформацією MS Outlook Тема 1. Основні поняття та визначення Поняття робочого місця менеджера. Напрями автоматизації роботи менеджера. Типові операції, що виконуються з робочого місця менеджера. Принципи конструювання АРМ. Апаратні та пpoгpaмнi засоби, необхідні для обладнання робочого місця менеджера. Роль офісних додатків в організації робочого місця менеджера. Література [2; 3; 9 11; 14] Тема 2. Використання мережних ресурсів Типи локальних мереж. Архітектура клієнт-сервер. Настроювання мережних параметрів ОС Windows XP. Поняття робочої групи та домену. Призначення IP-адрес. Використання мережного принтера. Доступ до мережних файлів з додатків. Підключення мережних накопичувачів. Управління доступом до мережних ресурсів, типи доступу. Можливості файлової системи NTFS для забезпечення рівнів доступу окремим користувачам i групам користувачів. Література [4; 11; 15; 16] Тема 3. Персональна система управління інформацією MS Outlook Засоби управління файловими ресурсами. Структура вікна програми. Створення, копіювання, переміщення, видалення папок та файлів. Розширення пошукових можливостей. Використання фільтрів. Сортування та групування. Управління доступом. Планування робочого часу за допомогою календаря. Призначення зустрічей. Планування зборів. Позначення подій. Використання панелі задач. Довідник контактів. Введення та редагування даних. Друкування довідника. Відправлення поштового повідомлення контакту. Контроль виконання завдань. Призначення доручення. Прийняття, відхилення та перепризначення доручення. Звітування про виконання доручення. Ведення електронного щоденника. Ручне й автоматичне введення записів. Пошук даних, перегляд записів про окремий контакт. Робота з електронною поштою. Перевірка надходження нових повідомлень. Упорядкування кореспонденції (сортування, групування). Видалення та відновлення видалених повідомлень. Користування адресною книгою. Створення списків розсилання. Запобігання отриманню поштових вірусів. Голосування за допомогою електронної пошти. Управління процесом спілкування. Література [1; 5; 8; 16] Змістовий модуль ІІ. Організація спільної роботи менеджерів з документами Тема 4. Спільна робота над проектами документів Режим головного документа MS Word як засіб організації паралельнoї роботи над його частинами. Створення головного i вкладених документів. Перетворення документа на головний. Складання головного документа з наявних документів. Операції з вкладеними документами (відкриття, блокування, переміщення, об єднання, розбиття, 5 видалення). Спільне використання робочих книг MS Ехсеl. Параметри спільного доступу. Перегляд змін у спільній книзі. Об єднання змін з кількох книг. Журнал змін і його захист. Управління обмеженнями, що накладаються на перегляд і редагування книг. Захист листа і розблокування окремих комірок і графічних об єктів. Захист структури книги. Захист книги спільного користування від внесення змін. Видалення користувача книги. Припинення спільного використання книги. Література [5; 7; 13] Тема 5. Спільне використання баз даних MS Access Способи сумісного використання даних. Режими доступу до бази даних MS Ассеss: загальний, монопольний, загальний тільки для читання. Призначення та використання пароля бази даних. Визначення режиму відкриття MS Access. Управління блокуванням записів. Запобігання конфліктам при блокуванні записів. Відображення оновлених даних. Реплікація баз даних. Створення реплік. Синхронізації реплік (пряма й непряма). Управління репліками (відновлення основної репліки, призначення репліки основною, перетворення реплікованої бази даних в нерепліковану). Література: [5; 7; 13] Тема 6. Рецензування проектів документів Підготовка до спілкування в режимі рецензування. Відправлення документа MS Word на рецензування. Склад панелі інструментів Рецензирование. Використання області перевірки. Редагування документа в режимі запису виправлень, використання приміток. Реагування на пропозиції рецензентів. Прийняття виправлень або відмова від них. Друкування версій документів. Розсилання книг MS Ехсеl електронною поштою. Використання маршрутів розсилання. Вставляння приміток і виділення змін у книзі. Ведення журналу внесення змін. Перегляд внесених змін. Прийняття та відхилення внесених змін. Загальні робочі області для документів. Засоби роботи з документами на вузлі Windows Share Point Services. Робота з файлами. Література [4 7; 13] 6 Тема 7. Засоби факсимільного зв язку Служба факсів та її можливості. Підписка на службу факсів. Принцип роботи служби факсів. Створення, редагування, копіювання, видалення титульних сторінок. Редактор титульних сторінок, використання шаблонів. Виправлення сканованого документа. Виправлення факсів з офісних додатків. Відправлення факсів електронною поштою, використання адресної книги Microsoft Outlook. Моніторинг факсів. Факс-модем. Література [4 7; 13] Змістовий модуль ІІІ. Засоби публічного спілкування в діяльності менеджера Тема 8. Підготовка презентацій за допомогою програми MS PowerPoint Створення презентації РоwerРоіnt, використання шаблонів. Майстер автозмісту. Режими додавання, копіювання, видалення, приховування слайдів. Зразок слайдів. Форматування слайдів. Застосування колірних схем. Оптимізація зображень. Створення малюнків. Вставлення гіперпосилань і управляючих кнопок. Анімація тексту і об єктів. Режими сортувальника та перегляду слайдів. Створення і використання довільних показів, фотоальбому. Показ презентації, запуск та переміщення за слайдами. Показ у безперервному режимі. Література [1; 5; 8; 16] Тема 9. Публікація даних в Internet і Intranet Підготовка до публікації презентації MS PowerPoint. Режим вебдокумента MS Word. Типи форматів. Збереження документа MS Word у форматі НТМL. Підготовка до публікації робочої книги і листів MS Ехсеl. Перетворення книги на документ Web, втрати при перетворенні. Підготовка до публікації окремих листів. Підготовка до публікації бази даних MS Ассеss. Сторінки доступу до даних. Використання гіперпосилань в об єктах баз даних. Експорт об єктів баз даних у формат НТМL. Підключення сторінки доступу до бази даних. Література [1; 5; 8; 16] 7 Тема 10. Організація конференцій у середовищі NetMeeting Призначення і можливості NetМееting. Сервери конференцій (USL-сервери). Запуск і настроювання програми, використання помічника настроювання. Інтерфейс програми. Початок нової конференції, підключення до конференції, яка вже розпочалась. Спільна робота з програмами. Обмін файлами з учасниками конференції. Спілкування в режимі чату. Використання спільної дошки для малювання. Література [4 7; 13] Тема 11. Обмін даними та створення макросів у середовищі MS Word Впровадження та зв язування об єктів. Використання спеціальної вставки. Оновлення зв язків. XML-мова. Проектування екранних форм. Вставляння елементів управління, їх копіювання, переміщення і видалення. Зміна розмірів і позиціювання елементів управління. Управління властивостями елементів управління. Використання макросів. Способи створення макросів. Редагування макросів. Управління запуском макроса. Призначення макроса події. Література [4 7; 12; 13] Тема 12. Засоби захисту і безпеки в офісних додатках Шифрування поштових повідомлень. Технологія Місrоsoft Аuthenticode. Поняття цифрового підпису і цифрового сертифікату. Приклади систем шифрування з відкритим ключем. Центри сертифікації. Одержання цифрового сертифікату, безкоштовна сертифікація, автопідпис. Процедура додавання і видалення цифрових підписів у поштових програмах MS Outlook та Outlook Express. Перевірка файла при його відкриванні на наявність вірусів у макросах. Рівні безпеки та управління ними. Шифрування за допомогою програм PGP. Література [4 7; 12; 13] Вказівки щодо виконання контрольної роботи Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи вибирають за останньою цифрою номера своєї залікової книжки, якщо ця цифра менше 6. В іншому випадку від останньої цифри треба відняти 5. 8 На
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks