Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства - PDF

Description
УДК : :33 КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ 1 Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства АНОТАЦІЯ. Вивчено світовий досвід нормативно-правового та організаційно-управлінського

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 180 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК : :33 КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ 1 Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства АНОТАЦІЯ. Вивчено світовий досвід нормативно-правового та організаційно-управлінського забезпечення економічної безпеки, який пов язаний із становленням національних економічних інтересів і усвідомленням їх суспільством. Розроблено хронологічну інкорпорацію основних законодавчих актів у сфері забезпечення економічної безпеки. Побудовано стрічку часу «Історія становлення та розвитку безпекознавства», на якій відображено: наукові картини світу, системи світового устрою, війни, зміни технологічних укладів, моделі міжнародної безпеки, парадигми національної економічної безпеки, генезис категорії безпека, вчення про економічну безпеку, що дозволяє наочно представити фундаментальні події та архітектуру економічної безпеки на кожному етапі її історичного розвитку. Досліджено особливості формування інституціональної (законодавчої та організаційної) основи в Україні. Проаналізовано ендогенні та екзогенні фактори, які вплинули на трансформацію систем національної безпеки різних країн. Проведено компаративну оцінку ефективності дію-чих систем забезпечення національної безпеки держав. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Безпека, економічна безпека, безпекознавство, інституціональноправова основа, міжнародне економічне право, законодавчі акти, міжнародні організації. Вступ У нову епоху геостратегічної реальності проблема безпеки викликає широкий резонанс і причина його появи є дуже транспарентною експоненціальне зростання загроз людству та їх багатовекторність. Серед сучасних загроз можна виділити такі: дестабілізація системи міжнародних економічних відносин, високий ступінь невизначеності дій учасників економічного простору, дезінтеграційні тенденції, ескалація міжнародної напруги, перманентна поява глобальних і локальних криз, обмеженість світових ресурсів і їх дорожнеча. В останній час безпека держави, безпека підприємства та безпека особистості не розглядаються окремо вони взаємопов язані та взаємозалежні. Якщо будь-яка об єктивна чи суб єктивна причина (наприклад, війна) представляє загрозу національній безпеці, то вона представляє загрозу і підприємству, і приватній особі. Все це обумовлює актуальність вивчення світового досвіду щодо розв язання складних проблем забезпечення економічної безпеки будь-якого суб єкта господарювання та її інституціоналізацію (історичний процес переходу від явища, що є самокерованим і самоорганізованим до керованого і організованого). Так, міжнародні інститути управляють глобальною економіч- 1 Корчевська Лілія Олександрівна кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету. Сфера наукових інтересів: економічна безпека підприємства, європейська інтеграція, міжнародна економічна безпека. Електронна адреса: Л. Корчевська, 2016 ISSN МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (24) 75 ною безпекою і генерують міжнародне економічне право, яке є важливим средством її підтримки, а державні інститути управляють національною економічною безпекою і є головними ретрансляторами норм і законів, що її забезпечують. Питання безпеки є старим як світ, ним переймалися ще в античний період древні філософи. Сьогодні безпека є міждисциплінарною категорією, що становить фундамент наукового напрямку безпекознавства,якеотримало певну світоглядну перспективу та методологічний вигляд на початку 21 ст. Категоріально-оформлене визначення її дав у 2003 р. український науковець В. А. Ліпкан, який вважав, що безпекознавство є своєрідною матрицею наук і наукових напрямів про безпеку, суспільною міждисциплінарною наукою, у якій досліджуються загальні та специфічні об єктивні закономірності організації та функціонування систем безпеки різного класу і розроблюються на підставі їхнього пізнання загальні теоретичні положення, які спрямовані на підвищення ефективності їх функціонування 2. Як беззаперечно наголошує українська вчена Г.В. Козаченко, сучасне безпекознавство є науковим напрямом, у якому надаються розуміння та пояснення безпеки (будь-якого суб єкта держави, регіону, підприємства, людини) в її минулому, сьогоденні і майбутньому, достовірно узагальнюються факти, знаходяться за випадковим необхідне, закономірне, за одиничним загальне, і на цій основі здійснюється її забезпечення 3. Важливу роль у вивченні еволюції економічної безпеки та її міжнародних і правових аспектів відіграли праці вітчизняних і зарубіжних учених, таких як: Н. Агадулін 4, О. Ганюшкіна 5, А. Городецький 6, І. Дахно 7, Р. Kупечки 8, Л. Ліма 9, Н. МакФарлейн 10, В. Мар- 2 Ліпкан В.А. Безпекознавство: навч. посіб. / Володимир Анатолійович Ліпкан. К.: Європейський університет, с. 3 Козаченко Г.В. Економічна безпека як фундаментальна категорія безпекології / Г.В. Козаченко // Безпекознавство: теорія та практика: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції С Агадуллин Н.Ф. Национальная экономическая безопасность как категория экономической теории:дис. кандидата экономических наук: «Экономическая теория» / Агадуллин Наиль Фанилевич. Уфа, с. 5 Ганюшкина Е.Б.Формирование международного экономического порядка// Международное право и международные организации / International Law and International Organizations С [Електронний ресурс] Режим доступу:http://www.center-bereg.ru/o1710.html. 6 Городецкий А.Е., Манаенков А.М. Оценка состояния экономической безопасности, тенденции и прогноз развития правоохранительных механизмов её обеспечения // Аудит и финансовый анализ С Дахно І.І. Міжнародне економічне право. 3-тє вид., перероб. і доповн: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, с. 8 Kupiecki Robert. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014 jako instrument polityki państwa. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.bbn.gov. pl/ftp/dok/03/kupiecki_ pdf. 9 Lima, Laura.WorldingBrazil: Intellectuals, IdentityandSecurity. NY, Р MacFarlane, Neil; Yuen FoongKhong (2006). Neil MacFarlane; Yuen FoongKhong. eds. Human security and the UN: a critical history. United Nations intellectual history project (illustrated ed.). Indiana University Press. ISBN Retrieved 23 September p. 76 ISSN МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (24) гасова 11, Дж. Най 12, Г. Пастернак-Таранущенко 13, Р. Пост 14, Р. Четвертаков 15. Аналіз робіт цих авторів показує, що дослідження генезису економічної безпеки вимагає вивчення різних наук економічної історії, економічної географії, геоекономіки, світової економіки, політології, психології, міжнародного економічного права, інституціональної економіки, конфліктології і теорії систем управління. Отже, міждисциплінарний характер проблеми безпеки та обсяг наявних напрацювань зумовили визнання безпекознавства теоретичною, епістемологічною галуззю знань. Однак, не можна стверджувати, що безпекознавство набуло іманентної теоретичної чистоти. Метою дослідження є вивчення міжнародного досвіду становлення безпекознавства. Предметом дослідження є теоретичні засади становлення безпекознавства як самостійного напряму економічного дослідження. Історична ретроспектива економічної безпеки Нові виклики все більше стимулюють наукове мислення на пошук відповідей у сфері економічної безпеки. Використання методу єдності історичного та логічного дозволяє встановити сутність поняття «економічна безпека підприємства», але спочатку необхідно усвідомити, як і коли з являється термін «економічна безпека» і як він з ускладненням економічних відносин набуває економічного забарвлення. Цілісність і стабільність держави історично залежить не лише від ефективного функціонування тріади її основних систем: політичної, військової та економічної, а й від системи безпеки, яка поєднує міжнародні, регіональні, суспільні, державні інститути (організації, структури, органи) та суб єкти господарювання, що захищають державу від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз на основі розробки норм і законів з метою забезпечення життєво важливих інтересів громадян, а також виключення можливості нанесення збитку економіці. Метафорично безпеку держави можна порівняти з імунною системою організму. Так, здоров я людини залежить не лише від злагодженої роботи дихальної, травної, сечостатевої та інших систем, а й 11 Маргасова В.Г. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки регіону // Науковий вісник ЧДІЕУ (9). С Nye J.S. Collective Economic Security. International Affairs (Royal Institute of International Affairs ), Vol. 50. No. 4 (Oct., 1974). Рp Пастернак-Таранущенко Г. Історія виникнення та розвитку науки про економічну безпеку держави //Экономическая безопасность [Електронний ресурс] Режим доступу:http://econbez.narod.ru/1security/ 2articles/10.htm. 14 Post R. National Security and the amended Freedom of Information Act // Yale law Journal. Vol. 85. January, Четвертаков Р.В. Развитие представлений о безопасности России (IX XVII вв). [Електронний ресурс] Режим доступу:http://www.ihst.ru/~biosphere/mag_1/save.htm. ISSN МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (24) 77 від імунної системи, яка поєднує органи і клітини, що здатні виконувати захисні функції на основі постійно діючих і «аварійних» механізмів очищення організму, таких як кашель, чхання, блювота та діарея. Економічний аспект безпеки тісно пов язаний із торговельними відносинами, які простежуються впродовж усієї історії людства. Так, римський історик Флор (2 ст.) зазначав, що з припиненням торговельних відносин порушується союз людського роду 16. У часи Київської Русі (11 ст.) «Руська правда» Ярослава Мудрого стала першим кодексом законів. Наріжним каменем цього документу є особиста та майнова безпека, а саме збереження внутрішнього порядку в країні та захист власності заможних людей. Головною цінністю вважалася свобода. Як стверджує російський історик Р.В. Четвертаков 17, безпека у слов янському суспільстві у 13 ст. пов язана з двома аспектами: розвитком торгівлі (економічний аспект безпеки) і розширенням географічних територій (військово-політичний аспект безпеки), тобто першопрохідці шукали джерела сировини та ринки для постачання товарів із Європи. Після загарбницьких посягань Золотої Орди безпека проявляється у цілісності та єдності держави. Багато вчених, у тому числі, російський академік А. Фоменко, зробили сенсаційний висновок, який ґрунтується на математичному аналізі рукописів: не було ніякого нашестя з території сучасної Монголії! А була громадянська війна на Русі, князі воювали один з одним. Ніяких представників монголоїдної раси, що прийшли на Русь, не існувало. Так, у війську були окремі татари, але не прибульці, це були мешканці Заволжя, що мешкали по сусідству з росіянами задовго до горезвісного «нашестя». Те, що прийнято називати «татаро-монгольським нашестям», насправді було боротьбою нащадків князя Всеволода зі своїми суперниками за одноосібну владу над Руссю, так зване «Велике Гніздо». Факт війни між князями загальновизнаний, на жаль, Русь об єдналася не відразу, і досить сильні правителі воювали між собою 18. У 17 ст. безпека пов язана з новими науково-прикладними, технічними та географічними відкриттями. Саме англійський учений Ф. Бекон обґрунтував важливість науки для забезпечення безпеки країни та суспільства. У 1648 р. підписаний Вестфальський мир, який є результатом першого сучасного дипломатичного конгресу. Він став основою ново- 16 Дахно І.І. Міжнародне економічне право. 3-тє вид., перероб. і доповн: Навчаль
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks