แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document - PDF

Description
แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

Please download to get full document.

View again

of 97
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 31 | Pages: 97

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ เป ด เอกสารไมโครซอฟต เว ร ดมาทางาน ต อง เล อกเข าทางใด ก. Start Control panel ข. Start Programs ค. My computer ง. My document 2. ก อนพ มพ งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ต องทาตามข อใดก อน ก. ต งค าหน ากระดาษ ข. กาหนดร ปแบบและขนาดอ กษร ค. กาหนดส และการแทรกร ป ง. ต งช อและกาหนดท บ นท กงาน 3. ว ธ การใดท จะนาข อม ลท ทาไว ด วย คอมพ วเตอร กล บมาใช ได อ ก ก. การบ นท กข อม ล ข. การแทรกร ปภาพ ค. การสร างโฟลเดอร ง. การค ดลอกลงหน าใหม 4. ถ าพ มพ อ กษรภาษาไทยบนเอกสารเว ร ด ไม ได ข อพ จารณาใด ไม ถ กต อง ก. ท แถบล างขวาส งเกตได เปล ยนจาก EN เป น TH หร อย ง ข. ลองกดป ม Caps Lock ซ ายม อส ด แถวท สาม บนค ย บอร ด ค. ลองกดป ม (Grave accent) ซ ายม อ ส ดแถวท 2 บนค ย บอร ด ง. ข นอย ก บการต ดต ง Microsoft office 5. ถ า กดป ม Shift ค างไว เวลาพ มพ อ กษร จะเก ดผลตามข อใด ก. ไม สามารถพ มพ อ กษรท งหมดได ข. ไม สามารถพ มพ อ กษรอ งกฤษได ค. พ มพ ได เฉพาะอ กษรแถวล าง ง. พ มพ ได เฉพาะอ กษรแถวบน 6. ถ านาภาพจากแฟ มมาลงในเอกสารเว ร ด แล วเคล อนย ายภาพไม ได ต องทาตามข อใด ก. คล กเมาส ท ภาพค างไว ลากไปวาง ตามท ต องการ ข. ใช ป มค ดลอก-ป มวาง ค. ใช ป ม Save as ง. เล อกร ปแบบการแทรกจากกล องข อความ 7. โดยปกต การพ มพ เอกสารจะจ ดอย ด านใด ก. ด านซ าย ข. ก งกลาง ค. ช ดขวา ง. ช ดขอบ 8. ถ าต องการพ มพ เลขเศษส วนต องใช ว ธ ใด ก. พ มพ ด วยโปรแกรม Microsoft Photo Equation 3.0 2 ข. พ มพ ต วเลขเศษไว บรรท ดบนต วเลข ส วนไว บรรท ดล าง ค. พ มพ ด วยอ กษรร ปวาดเพราะย อขยายได ง. พ มพ ด วยโปรแกรม Microsoft Equation ข อใดไม ใช ประโยชน ท แท จร งของการ พ มพ แบบส มผ ส ก. พ มพ ได เร วกว าพ มพ ด วยน วม อ 2 น ว ข. พ มพ โดยไม ต องก มด แป นอ กษร ค. จาอ กษรบนแป นพ มพ ได ท งหมด ง. พ มพ โดยไม ม ความผ ดพลาดเลย 10. ข อใดกล าวได ถ กต อง เก ยวก บห วเร อง ก. ร ปแบบห วเร องในเอกสารใช แบบใดก ได ข. อ กษรท ใช ควรหลาหลายร ปแบบ ค. ร ปแบบห วเร องข นอย ก บชน ดของ เอกสาร ง. ห วเร องควรม หลากส 11. เอกสารใดไม ม ล กษณะเป นคอล มน ก. หน งส อพ มพ ข. น ตยสาร ค. วารสาร ง. สม ดบ นท ก 12. การกาหนดจานวนคอล มน ลงบน เอกสารต องคาน งถ งส งใด ก. ใช บ นท กข อความหร อต วเลข ข. ร ปแบบและขนาด ค. ความสวยงาม ง. การใช งาน 13. ข อใด ไม ได หมายถ ง ภาพจากแฟ ม ก. ภาพค ดลอกจากอ นเตอร เน ต ข. ภาพถ ายหร อภาพวาดท เก บไว ใน โฟลเดอร ค. ภาพในออฟฟ ศ คอลเลกช น ง. ภาพจากการต ดต อเก บไว ในซ ด 14. ในการสร างแผนภ ม ต องทาส งใดก อน ก. เตร ยมข อม ล ข. เล อกเคร องม อจากเมน แทรก ค. เล อกร ปแบบแผนภ ม ง. พ มพ ข อม ลลงในตารางเคร องม อ 15. ข อม ลแสดงผลการเร ยนเฉล ยรายป ควรจ ดแสดงด วยแผนภ ม ชน ดใด ก. แผนภ ม วงกลม ข. แผนภ ม ร ปภาพ ค. แผนภ ม แท ง ง. ใช ได ท กแผนภ ม 16. ข อใดเป นการจ ดช ดขอบซ าย ก. ข. ค. ง. 17. การพ มพ ส มผ สเบ องต น ทาตามข อใดก อน ก. ฝ กวางน วบนแป นพ มพ ให ถ กต อง ข. ฝ กพ มพ อ กษรท ละต ว ค. ฝ กพ มพ เป นคาส นๆ ง. ฝ กพ มพ เป นประโยค 3 18. การพ มพ วางม อซ ายและขวาท อ กษรกล ม ใดเป นหล ก ก. ผ ป แ อ ท ม ใ ฝ ข. ๆ ไ ำา พ ค. ฟ ห ก ด า ส ว ง. ำ ท ม ใ ค ต จ ข 19. การพ มพ หน าซองจดหมายข อใด กล าว ไม ถ กต อง ก. ความเป นระเบ ยบสวยงาม ข. ต องใช ส ของซองท ส ภาพ ค. หน าซองส อ กษรต องสะด ดตา ง. ซองส สดใสเหมาะก บว ยร น 20. อาช พของใครเหมาะอย างย งก บการทา นามบ ตร ก. ว ช ย ม อาช พเป นคร ข. ว ช ต เป นทหารเร อ ค. ว ชา เป นต วแทนขายประก น ง. ว เชษฐ เป นช างซ อมและจาหน ายคอมพ วเตอร 21. ทาไมบางคนจ งพ มพ ได รวดเร ว ก. เพราะม พรสวรรค ข. เพราะม ท กษะความชานาญมาก ค. เพราะน วม อแข งแรง ง. เพราะสายตาด 22. ท กษะความชานาญในการพ มพ เก ดข นได อย างไร ก. เพราะต งใจฝ กฝนสม าเสมอ ข. เพราะขย นอ านหน งส อ ค. เพราะต งใจท องอ กษร ง. เพราะส งเกตด ผ อ นพ มพ บ อยๆ 23. ข อใดกล าวได ถ กต อง ก. ตารางจ ดทาเพ อความสวยงาม ข. ตารางช วยให ด ข อม ลเข าใจง ายเท าน น ค. ตารางช วยให ด ข อม ลเข าใจยาก ง. ตารางทาให เปล องพ นท ในเอกสาร 24. ข อใดกล าวได ถ กต อง ก. แผนภ ม วงกลมแสดงรายละเอ ยด สมบ รณ มาก ข. ท กแผนภ ม แสดงรายละเอ ยดได เท าก น ค. แผนภ ม ต องแสดงรายละเอ ยดช ดเจน ง. แผนภ ม ต องใช ส หลากส สะด ดตา 25. จ ดประสงค ของการทาเอกสารเป นแผ นพ บ ค อ ข อใด ก. ทาให เก ดความน าอ าน ข. เก บง าย ค. บรรจ ข อม ลได ค มค า ง. เหต ผลถ กต องท กข อ 26. การพ มพ ซองจดหมายต องคาน งถ งเร องใด ก. ขนาดของซองจดหมาย ข. เคร องพ มพ ค. การจ าหน าซอง ง. ถ กท งสามข อ 27. เอกสารแบบแผ นพ บเหมาะท จะทาข อความ ล กษณะอย างไร ก. สารคด ข. ข าว ค. โฆษณา ง. ทาได ท กข อ 4 28. การพ มพ ซองจดหมายต องคาน งถ งเร องใด ก. ขนาดซองจดหมาย ข. เคร องพ มพ ค. การจ าหน าซอง ง. ต องคาน งท ง 3 ข อ 29. การพ มพ ส ตรว ทยาศาสตร เช น H 2 O ต องทาตามข อใด จ. พ มพ ปกต ลากค มต วเลข- เล อกต วห อย ฉ. พ มพ ปกต แล วพ มพ ต วเลขเล กกว า ช. การแทรกส ญล กษณ ซ. ใช โปรแกรม Microsoft Equation 30. ถ าน กเร ยนไม เข าใจและทาช นงานด วย โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดท คร กาหนด ไม ได จะใช ว ธ การใดแก ไข ก. ค ดลอกของเพ อน ข. ถามเพ อน ค. ถามคร ง. ทบทวนบทเร ยน ทาถ กก ข อ อยากร จ งเลย บ นท กผลไว นะ 5 หน วยท 1 ไมโครซอฟต เว ร ดน าร หน วยย อยท 1 ผลงานสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เร อง ปฐมน เทศ (ความร เบ องต นก อนใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด) เน อหา/สาระการเร ยนร เคร องม อต างๆของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด จ ดประสงค การเร ยนร 1. ผ เร ยนบอกช อเคร องม อต างๆของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได 2. ผ เร ยนใช เคร องม อของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดในการสร างเอกสารได 3. ผ เร ยนเห นความสาค ญของการเร ยนร โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 4. ผ เร ยนม ความซ อส ตย ต อการเร ยนร ด วยตนเอง การทาก จกรรม การทาแบบฝ กห ด และ การทาแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยน ต งใจฟ ง ต งใจด ท งฝ กห ด ซ อส ตย ต อตนเอง 6 กรอบท 1 รอบร เคร องม อเว ร ด เร อง ปฐมน เทศ (ความร เบ องต นก อนใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด) คาส ง ผ เร ยนต องศ กษาเคร องม อต างๆของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด จากค ม อเอกสาร หร อ จาก ส อโปรแกรมบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนให เข าใจ และทาแบบฝ กห ดท ายบทให เสร จ แล วตรวจ แบบฝ กห ดจากเฉลยท ายเล ม โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) เป นโปรแกรมหน งท อย ใน ไมโครซอฟต ออฟฟ ช (Microsoft office) ซ งเป นโปรแกรมท น ยมใช ก นอย างแพร หลายและกลายเป นความจาเป นในการสร าง งานเอกสารต างๆ ฉะน น ผ เร ยนจาเป นต องศ กษาเคร องม อของ โปรแกรมให เข าใจ และนาไปใช ประโยชน ได จร งในช ว ตประจาว น โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) สามารถทางานต างๆได หลากหลายร ปแบบ ด งท กาหนดไว เป น ก จกรรมการเร ยน เพ อให ผ เร ยนได เร ยนร และปฏ บ ต ได จร ง ก อนอ นจ งต องทาความร จ กเมน เคร องม อต างๆ ด งน 1. แถบห วเร อง ( Title bar ) แสดงช อโปรแกรมและไฟล ช นงานท เราใช อย 2. ป ม ลดขนาด (Minimize) เป น ป มคาส งให ย อหน าต างของไมโครซอฟต เว ร ด ซ อนไว ท แถบด านล าง (Tast bar ) 3. ป มค นกล บ (Restore Down) ป มคาส งค นสภาพเด ม เม อคล กแล วป มน จะ กลายเป น เป นป ม ขยาย (Meximize) เม อส งขยาย จะกล บไปเป นป มค นกล บ (Restore Down) อ ก 4. ป มป ด (Close) ค อป มคาส งป ด เอกสาร แถบห วเร อง 2.ป มลดขนาด 3.ป มค นกล บ 4.ป มป ด 7 5. แถบเมน (Menu bar) เป นท เก บคาส งท งหมดของโปรแกรม 6. กล องเคร องม อ (Tool box) ค อ เมน ล ด หร อ กล องเคร องม อส วนหน ง ท นาออกมาจาก แถบเมน มาไว ด านนอก เพ อสะดวกต อการใช งาน 7. แถบเคร องม อ(Tool bar) ค อท เก บคาส งต างๆ ท ใช งานในร ปแบบป ม และช องกาหนดค า สะดวกต อ การใช งาน เช น ช องแบบอ กษร ช องกาหนดค า ป มต วหนา ป มต วเอ ยง ป มข ด เส นใต ป มจ ด ข อความ และป มม มมองต างๆ 5. แถบเมน 6. กล องเคร องม อ 7. แถบเคร องม อ 8. แถบไม บรรท ด (Zone ruler) เป นเคร องม อสาหร บต ง Tab เอกสาร เพ อจ ดก นหน า ก นหล ง หร อการจ ดย อหน าเอกสาร การวางแนวข อย อยต างๆให ตรงก น 9. หน ากระดาษ ค อ หน าเอกสารท สามารถพ มพ วาด หร อแทรกร ปภาพ ข อความ และส ญล กษณ ต างๆได 10. เมน เคร องม อร ปวาด(Drawing menu) ค อ กล มเคร องม อท ใช วาดร ปร าง ร ปทรง แทรกช ดร ปแบบล กษณะพ เศษต างๆ ล กษณะเส น ส ญล กษณ และร ป 3 ม ต 11. แถบสถานะ ( Status bar ) ค อแถบแสดงสถานการณ ใช งานในขณะน น 8.แถบไม บรรท ด 9.หน ากระดาษ 10. เมน เคร องม อร ปวาด 11. แถบสถานะ 8 12. ม มมองปกต หน าเอกสารแสดงข อความอย างเด ยวจะไม ม ภาพ 13. ม มมองเค าโครงเว บ หน าเอกสารเหม อนหน าเว บไซต 14. ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ หน าเอกสารแสดงแถบไม บรรท ดในการจ ดเอกสาร 15. ม มมองเค าร าง หน าเอกสารแสดงท ห วเร อง ไม ม ภาพ ม มมองเค าร าง ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ ม มมองเค าโครงเว บ ม มมองปกต ม มมองไหน..ทราบ ร เปล า ท เราพ มพ งานก นอย เสมอ New Open Save Print Print Preview Spelling and Grammar Cut Copy Paste Format Painter Undo Redo Insert Table Columns Show/hide Zoom Help Style Front 9 ส ญล กษณ ต างๆท ต องร จ ก สร างเอกสารใหม โดยใช แบบเอกสารปกต เป ดเอกสารหร อแบบเอกสารท ม อย แล ว บ นท กเอกสาร พ มพ เอกสาร แสดงเอกสารเต มหน าเหม อนตอนพ มพ ตรวจสะกดคาในเอกสารป จจ บ น ต ดส วนท ทาแถบส ไว หร อท วางบน คล ปบอร ด ค ดลอกส วนท ทาแถบส ไว หร อท วางบน คล ปบอร ด แทรกเน อหาของคล ปบอร ดท จ ดแทรก ค ดลอกร ปแบบของส วนท แถบส ไว ไปไว ท ตาแหน ง ระบ กล บการกระทาส ดท าย การทางานหล งส ดซ งยกเล กการกระทา แทรกตาราง เปล ยนคอล มน (ช อง หร อข อความ แนวต ง) แสดงหร อซ อนส ญล กษณ ในการจ ดเอกสาร ย อ - ขยายภาพ แสดงว ธ ใช คาส งหร อตรวจสอบร ปแบบข อความ จ ดร ปแบบข อความท ม อย แล วหร อตามข อความต วอย าง เปล ยนประเภทต วอ กษรของส วนท แถบส ไว Front Size เปล ยนขนาดต วอ กษรของส วนท แถบส ไว Bold เปล ยนร ปต ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks