ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด - PDF

Description
ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 22 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย อรรถว ทย พณ ชยการ (ATC.) ป การศ กษา 2557 ช อโครงการภาษาไทย ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได ช อโครงการภาษาอ งกฤษ Multimedia Aroma Candle โดย 1. นางสาวกาญจนา อ นทร กล า 2. นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต 3. นางสาวจ ราภรณ เทศน ด... คณะกรรมการอน ม ต ให เอกสารโครงการฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษาว ชาโครงการ ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย อรรถว ทย พณ ชยการ (ATC.)... (อาจารย นนทยา ณ สงขลา) อาจารย ท ปร กษา... (อาจารย ภาค น โพธ ชวาลา) อาจารย ท ปร กษาร วม... (อาจารย ด ฐประพจน ส วรรณศาสตร ) ห วหน าสาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ก บทค ดย อ ห วข อโครงการ ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle ผ จ ดท าโครงการ นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด อาจารย ท ปร กษา อาจารย นนทยา ณ สงขลา อาจารย ท ปร กษาร วม อาจารย ภาค น โพธ ชวาลา สาขาว ชา สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ สถาบ น ว ทยาล ยเทคโนโลย อรรถว ทย พณ ชยการ ป การศ กษา บทค ดย อ คณะผ จ ดท าได จ ดท าโครงการเพ อสร างส อม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได เพ อให ผ ชมได ม แนวค ดท น าประโยชน ของสม นไพรพ นบ านอย างตะไคร มาต อยอดในทางสร างส นและด ดแปลง อ ก ท งย งเป นการเสร มสร างรายได ให ก บผ ท หารายได เสร มหร อว างงาน ทางคณะผ จ ดท าได ม การใช โปรแกรม Sony Vegas Pro 13ในการออกแบบและต ดต อรายการ ภาพเคล อนไหวโดยออกแบบในส วนของการด าเน นเร องท งหมด รวมถ งการใส เส ยงและซาวด เอฟเฟก ต าง ๆ ส วนการออกแบบโลโก รายการคณะผ จ ดท าใช โปรแกรม Adobe Illustrator ซ งโปรแกรมเหล าน ทางคณะผ จ ดท าได ท าการเร ยนร ด วยตนเองพร อมท งท านอาจารย ได ช วยแนะน าในบางส วน จ งท าให โครงการน สมบ รณ มากย งข น โครงการน เป นประโยชน ส าหร บผ ท ว างงานหร อผ ท ต องการรายได เสร ม ทางคณะผ จ ดท าได ม การพ ฒนาเก ยวก บการใช โปรแกรมต าง ๆ ในการสร างส อม ลต ม เด ยให ออกมาสมบ รณ มากย งข น ข ก ตต กรรมประกาศ โครงการม ลต ม เด ยฉบ บน ได จ ดท าข นมาด วยความต งใจและความพยายามเป นอย างมาก โดยได ร บความร วมม อเป นอย างด จากท กท านท เก ยวข องก บโครงการฉบ บน ไม ว าจะเป นท าน อาจารย ท กท านรวมถ งเพ อนๆและผ อ นท ม ส วนร วมในโครงการฉบ บน ทางคณะผ จ ดท าขอขอบพระค ณคณะอาจารย สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ย เทคโนโลย อรรถว ทย พณ ชยการ ท กท านท ได กร ณาสละเวลาในการให ค าปร กษา แนะน าคณะ ผ จ ดท าโครงการตลอดมา โครงการน ส าเร จล ล วงไปด วยด เพราะได ร บความกร ณาอย างย ง จาก อาจารย นนทยา ณ สงขลา และอาจารย ภาค น โพธ ชวาลา ท ได กร ณาให ค าปร กษาแนะน าโครงการ และช วยเหล อในกรณ แก ไขเอกสารและโปรแกรมของคณะผ จ ดท าโครงการให ม ความสมบ รณ คณะผ จ ดท าโครงการขอขอบพระค ณเป นอย างส ง ขอขอบพระค ณพ อ ค ณแม และครอบคร วท เฝ ารอคอยความส าเร จของคณะผ จ ดท า โครงการ รวมถ งก าล งใจด ๆ จากเพ อนน กศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พสาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จท กคน ค ค าน า โครงการน เป นส วนหน งของว ชาโครงการ ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ เป นการน าความร ท ได ศ กษามาสร างเป นผลงานทางว ชาการ โดย คณะผ จ ดท าได เล อกท จะท าโครงการประเภท ม ลต ม เด ย การจ ดท าโครงการช นน น นเพ อเป นส อประเภทม ลต ม เด ย เป นรายการซ งเหมาะก บท กเพศ ท กว ย ทางคณะผ จ ดท าน นได จ ดท ารายการน ข น เพ อเป นการช วยเสร มสร างอาช พให ก บผ ท ว างงาน หร อ ผ ท ต องการหารายได เสร ม อ กท งย งเป นการน าสม นไพรพ นบ านมาใช ประโยชน ในด านอ น ๆ ซ งทางคณะผ จ ดท าได จ ดท าเป นแบบรายการและเล าเร องผ านทางละครส นโดยใช โปรแกรม Sony Vegas Pro 13 ในการต ดต อโปรแกรม ซ งการจ ดท าต วโครงการช นน น นเป นเสม อนการท าศ กษา โปรแกรมต วน เพ มเต มอ กด วย และย งเป นท าให ร จ กความสาม คค ในการท างาน ซ งในอนาคตเรา ต องไปท างานก บคนอ น เราจ งต องพ งพาซ งก นและก น ในการท าโครงการช นน เพ อให เป นการ ส อสารม ลต ม เด ย ซ งเหมาะก บท กเพศท กว ย และผลตอบร บในการท างานช นน น นก ออกเป นเส ยงท และท าให คณะผ จ ดท าร จ กน าใจของเพ อนหลายๆ ว าเราควรสาม คค และช วยเหล อก นในการท างาน ส ดท ายน คณะผ จ ดท าหว งเป นอย างย งว า โปรแกรมม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได เร องน จะเป นประโยชน ก บท กท านไม มากก น อย หากม ข อผ ดพลาดประการใด คณะผ จ ดขออภ ยไว ณ ท น และจะพ ฒนาต อไปให ด ย งข น คณะผ จ ดท า 10 ก มภาพ นธ 2558 ง สารบ ญ หน า หน าอน ม ต ก บทค ดย อ ข ก ตต กรรมประกาศ ค ค าน า ง สารบ ญ จ สารบ ญร ป ช สารบ ญตาราง ญ บทท 1 บทน า 1.1 ภ ม หล งและความเป นมา ว ตถ ประสงค โครงการ ขอบเขตการศ กษา ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ แผนการด าเน นงาน (Gantt Chart) เคร องม อ งบประมาณการด าเน นงาน 4 บทท 2 ระบบงาน..และทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 ระบบงานในป จจ บ น ป ญหาท เก ดข นในระบบงานป จจ บ น ทฤษฎ ท เก ยวข อง การน าคอมพ วเตอร เข ามาใช ในระบบ 12 บทท 3 การออกแบบงานด วยระบบคอมพ วเตอร 3.1 การออกแบบแผนภาพบร บท (Context Diagram) การออกแบบ Story Board หร อ Site map การออกแบบส งน าเข า (Input Design) การออกแบบส งน าออก (Output Design) 27 บทท 4 ม ลต ม เด ย เท ยนหอมสร างรายได 4.1 เคร องม อและอ ปกรณ ท ใช โปรแกรมท งหมดท ใช ในการพ ฒนา การต ดต งโปรแกรมและระบบ ว ธ การใช งาน 32 จ สารบ ญ(ต อ) หน า บทท 5 สร ปการท าโครงการ 5.1 สร ปผลการท าโครงการ 55 - ขนาดของโปรแกรมแต ละไฟล แจ งให ทราบท งหมด 55 - ข อผ ดพลาดท ม ต อการออกแบบระบบงาน 55 - ข อผ ดพลาดท ม ในโปรแกรม ป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงาน สร ปเวลาการท างานจร ง (Gantt Chart) สร ปค าใช จ ายจร งในการด าเน นงานจร ง 57 บรรณาน กรม 58 ภาคผนวก - ใบขอเสนออน ม ต โครงการระบบคอมพ วเตอร (ATC.01) 60 - ใบขอเสนออาจารย ท ปร กษาร วมโครงการ (ATC.02) 61 - ใบขอสอบโครงการระบบคอมพ วเตอร ธ รก จ (ATC.03) 62 - ใบรายงานความค บหน าโครงการระบบคอมพ วเตอร ธ รก จ (ATC.04) 63 - ใบบ นท กการเข าพบท ปร กษาโครงการ (ATC.05) 64 ประว ต ผ จ ดท าโครงการ 65 จ ฉ สารบ ญร ป หน า ร ปท 3.1 การออกแบบแผนภาพบร บท 13 ร ปท 3.2 Story Board แสดงหน า ค าเต อนค าแนะน า 14 ร ปท 3.3 Story Board แสดง loading 5 14 ร ปท 3.4 Story Board แสดง loading 4 15 ร ปท 3.5 Story Board แสดง loading 3 15 ร ปท 3.6 Story Board แสดง loading 2 16 ร ปท 3.7 Story Board แสดง loading 1 16 ร ปท 3.8 Story Board แสดง โลโก รายการ 17 ร ปท 3.9 Story Board แสดง ภ ม ใจน าเสนอ 17 ร ปท 3.10 Story Board แสดง เท ยนหอมสร งารายได 18 ร ปท 3.11 Story Board แสดง ฉากหน าบ าน 18 ร ปท 3.12 Story Board แสดง จ าด ท ว 19 ร ปท 3.13 Story Board แสดง จ าค ยก บแม 19 ร ปท 3.14 Story Board แสดง จ าโทรหาหน น 20 ร ปท 3.15 Story Board แสดง โฆษณาค น 20 ร ปท 3.16 Story Board แสดง โฆษณาค น 21 ร ปท 3.17 Story Board แสดง ว สด ท ต องเตร ยม 21 ร ปท 3.18 Story Board แสดง อ ปกรณ 22 ร ปท 3.19 Story Board แสดง ข นตอนและว ธ ท า 22 ร ปท 3.20 Story Board แสดง จ าบอกว ธ ท าเท ยนหอม 23 ร ปท 3.21 Story Board แสดง จ าบอกว ธ ท าเท ยนหอม 23 ร ปท 3.22 Story Board แสดง ท าเท ยนไปขาย 24 ร ปท 4.1 เข า My Computer 29 ร ปท 4.2 เล อก Drive F: 29 ร ปท 4.3 เม อเข า Drive F: เล อก Folder รายการเร ยนร สร างารายได 30 ร ปท 4.4 คล กขวาท Folder รายการเร ยนร สร างารายได แล วเล อก Copy 30 ช สารบ ญร ป (ต อ) หน า ร ปท 4.5 เม อเป ด Drive D: คล กขวา แล วเล อก Paste 31 ร ปท 4.6 เม อกดPaste Folder รายการเร ยนร สร างรายได 31 ร ปท 4.7 เม อเข า Folder รายการเร ยนร สร างรายได จะพบไฟล ว ด โอ 32 ร ปท 4.8 แสดงหน า ค าเต อนและค าแนะน า 32 ร ปท 4.9 แสดงหน า Loading 5 33 ร ปท 4.10 แสดงหน า Loading 4 33 ร ปท 4.11 แสดงหน า Loading 3 34 ร ปท 4.12 แสดงหน า โลโก ว ทยาล ย 34 ร ปท 4.13 แสดงหน า ภ ม ใจเสนอ 35 ร ปท 4.14 แสดงหน า รายการเร ยนร สร างรายได 35 ร ปท 4.15 แสดงหน า พ ธ กรกล าวเป ดรายการ 36 ร ปท 4.16 แสดงหน า น าเข ารายการ 36 ร ปท 4.17 แสดงหน า จ าตบย ง 37 ร ปท 4.18 แสดงหน า จ าน งค ยก บแม 37 ร ปท 4.19 แสดงหน า จ าโทรหาขน น 38 ร ปท 4.20 แสดงหน า พ กชมโฆษณา 38 ร ปท 4.21 แสดงหน า โฆษณาน าด ม ATC 39 ร ปท 4.22 แสดงหน า โฆษณาน าด ม ATC 39 ร ปท 4.23 แสดงหน า โฆษณาน าด ม ATC 40 ร ปท 4.24 แสดงหน า กล บเข ารายการ 40 ร ปท 4.24 แสดงหน า อ ปกรณ ท าเท ยนหอม 41 ร ปท 4.25 แสดงหน า ตะไคร ตากแห ง 41 ร ปท 4.26 แสดงหน า ผ าขาวบาง 42 ร ปท 4.27 แสดงหน า ส ผสมอาหาร 42 ร ปท 4.28 แสดงหน า P.E 43 ซ สารบ ญร ป (ต อ) หน า ร ปท 4.29 แสดงหน า พาราฟ น 43 ร ปท 4.30 แสดงหน า S.A 44 ร ปท 4.31 แสดงหน า แม พ มพ 44 ร ปท 4.32 แสดงหน า เร มท าเท ยนหอม 45 ร ปท 4.33 แสดงหน า อ ปกรณ ท เตร ยมไว 45 ร ปท 4.34 แสดงหน า จ าบอกข นตอนการท าเท ยนหอม 46 ร ปท 4.35 แสดงหน า น าตะไคร มาต ม 46 ร ปท 4.36 แสดงหน า น าตะไคร 47 ร ปท 4.37 แสดงหน า น าพาราฟ นมาละลาย 47 ร ปท 4.38 แสดงหน า น าส ผสมอาหารใส ลงในพาราฟ น 48 ร ปท 4.39 แสดงหน า.ใส P.E 48 ร ปท 4.40 แสดงหน า ใส S.A 49 ร ปท 4.41 แสดงหน า คนส วนผสมให เข าก น 49 ร ปท 4.42 แสดงหน า ใส น าตะไคร 50 ร ปท 4.43 แสดงหน า เทเท ยนใส แม พ มพ 50 ร ปท 4.44 แสดงหน า รอเวลาเท ยนแข งต ว 51 ร ปท 4.45 แสดงหน า ข าวด วน ATC.NEW 51 ร ปท 4.46 แสดงหน า ข าวด วน ATC.NEW 52 ร ปท 4.47 แสดงหน า กล บเข ารายการ 52 ร ปท 4.48 แสดงหน า พ ธ กรน าเท ยนหอมมาโชว 53 ร ปท 4.49 แสดงหน า พ ธ กรกล าวป ดรายการ 53 ร ปท 4.50 แสดงหน า เครด ตจบรายการ 54 ฌ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 แผนการด าเน นงาน (Gantt Chart) 3 ตารางท 1.2 งบประมาณการด าเน นงาน 4 ตารางท 5.1 ตารางสร ปขนาดโปรแกรม 55 ตารางท 5.2 แผนการด าเน นงาน (Gantt Chart) 56 ตารางท 5.3 งบประมาณการด าเน นงาน 57 ญ บทท 1 บทน า 1.1 ภ ม หล งและความเป นมา ในป จจ บ นเม องไทยม ผ ป วยด วยโรคไข เล อดออกเป นจ านวนมาก และน บว นย งม จ านวน มากย งข นเร อยๆ โรคไข เล อดออกเป นโรคท เก ดจากย งเป นพาหนะน าโรค ผ ป วของโรค ย ไข เล อดออกส วนใหญ ม กจะเป นเด ก โรคไข เล อดออกม กระบาดในฤด ฝน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks