Multifactorial Lu Pascu Fb 28 k

Description
Econometrie lucru individual

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 16

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Sursa datelor ce stau la baza acestui proiect este site-ul Băncii Naţionale a României www.bnr.ro. Variabilele alese sunt exprimate în procente şi relectă !alorile a re atului monetar #$ înre istrate in România în perioada %&&'-%&$&.(n tabelul de mai )os este prezentată inormaţia pri!ind ritmul #$* !ariaţia numerarului în circulaţieşi !ariaţia depozitelor o!erni +t în perioada decembrie %&&'-mai %&$&. Data  y(Ritmul M1,%) x1(variaţianumerarului încirculaţie,%) x2(depozite overnight, %) dec.&',*&*&,*ian.&/0**%*/eb.&/0,*%/*'*&mar.&/0&*1%*$*apr.&/0$*'%*,%*mai.&/0$*%*0%*iun.&/0%*%%0*,,*$iul.&/%*%&*1*au .&/1*'%$*&%*,sep.&//*1$,**,oct.&/*,%*0%,*&no!.&/%,*1%&*&$/*0dec.&/$0*/$&*1/*%ian.&1$$*$$%*'$*&eb.&1*11*/2'*%mar.&12$**$2$$*'apr.&12*1%*12$*mai.&12'*&2&*%2$,*0iun.&12$&*$2*&2$1*iul.&121*'2$*12$/*au .&121*&2*$2$,*1sep.&12$*&2*,2%$*,oct.&12$*'2'*$2%%*no!.&12$*12$&*&2%$*1dec.&12$*%21*02%$*ian.$&2$%*121*%2%&*eb.$&21*020*$2$,*/mar.$&2,*$2%*/2$%*1apr.$&20*$2%*,2$$*/mai.$&2$*0$*2/*' Tabelul 1. Date privind ritmul de creştere M1 , variaia numerarului !n circulaie şi variaia depozitelor overnight Se cere3a4speciicaţi modelul econometric ce descrie le ătura dintre cele două !ariabile5 b4să se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze !alorile teoretice ale !ariabilei endo ene5c4să se !eriice ipotezele de undamentare a metodei celor mai mici pătrate5d4să se !eriice semniicaţiile estimatorilor şi !erosimilitatea modelului5e4pro noza modeluluiRezol!are3  a)  6nalizând datele problemei putem speciica că3x$- !ariaţia numerarului în circulaţie* reprezentînd !ariabila exo enă* actorul ce inluenţeaza asupra !ariabilei 75x%- !ariaţia depozitelor o!erni +t* reprezentînd !ariabila exo enă* actorul ce inluenţează asupra !ariabilei 757- a re atul monetar #$* reprezentînd !ariabila rezultati!ă 8endo enă4.Se obser!ă că distribuţia punctelor empirice 8xi*7i4 poate i aproximata cu o dreapta. #odelul econometric se transormă într-un model liniar multiactorial de orma 79a:b$x$:b%x%:u;entru calculele necesare în lucrarea dată sunt prezentate !alorile intermediare în următorul tabel3  <ata  yx1  x2 x1y x2y x1x2 x1^2 x2^2 y^2 ŷ dec.&',*&*&,*  2112,00 4051,2 2088,90 1089,00 4006,9 4096,0 67,26 ian.&/0**%*/  2307,89 2281,24 1853,24 1874,89 1831,8 2840,9 54,83 eb.&/0,*%/*'*&  2152,46 2641,4 1800,10 1466,89 2209,0 3158,4 56,35 mar.&0&*1%*$*  1649,16 2107,26 1341,36 1049,76 1714,0 2590,8 49,84 apr.&/0$*'%*,%*  1685,42 2192,08 1382,24 1062,76 1797,8 2672,9 50,70 mai.&0$*%*0%*  1670,50 2174,22 1374,75 1056,25 1789,3 2642,0 50,59 iun.&/0%*%%0*,,*$  1336,32 2406,42 1180,16 655,36 2125,2 2724,8 51,11 iul.&/%*%&*1*  884,07 1450,89 716,87 436,81 1176,5 1789,3 40,17 au .&1*'%$*&%*,  833,70 1294,22 684,6 441,00 1062,8 1576,1 38,87 sep.&//*1$,**,  637,96 1345,94 567,44 268,96 1197,2 1513,2 38,80 oct.&/*,%*0%,*&  813,10 899,6 611 552,25 676,0 1197,2 34,57 no!.&/%,*1%&*&$/*0  538,00 497,65 370 400,00 342,3 723,6 27,43 dec.&/$0*/$&*1/*%  172,22 129,56 89,38 118,81 67,2 249,6 16,09 ian.&1$$*$$%*'$*&  140,97 11,1 12,7 161,29 1,0 123,2 11,08 eb.&1*11*/2'*%  38,22 -28,08 -70,56 96,04 51,8 15,2 3,60 mar.&2$**$2$$*'  -5,74 16,38 -47,97 16,81 136,9 2,0 -1,96 apr.&12*1%*12$*  -11,31 55,77 -41,47 8,41 204,5 15,2 -4,44 mai.&2'*&2&*%2$,*0  1,40 115,5 3,3 0,04 272,3 49,0 -7,27 iun.&12$&*$2*&2$1*  30,30 195,94 58,2 9,00 376,4 102,0 -10,55 iul.&121*'2$*12$/*  18,43 177,51 34,77 3,61 334,9 94,1 -9,29 au .&21*&2*$2$,*1  27,90 152,1 52,39 9,61 285,6 81,0 -8,62 sep.&12$*&2*,2%$*,  46,80 280,8 77,76 12,96 466,6 169,0 -12,49 oct.&12$*'2'*$2%%*  104,37 327,81 158,33 50,41 497,3 216,1 -14,29 no!.&12$*12$&*&2%$*1  149,00 326,31 219 100,00 479,6 222,0 -15,01 dec.&12$*%21*02%$*  134,90 303,88 203,3 90,25 458,0 201,6 -14,44 ian.$&2$%*121*%2%&*  118,68 261,87 186,76 84,64 412,1 166,4 -13,46 eb.$&21*020*$2$,*/  48,45 159,6 85,68 26,01 282,2 90,3 -9,25 mar.$2,*$2%*/2$%*1  17,29 78,95 36,28 7,94 165,7 37,6 -5,35 apr.$&20*$2%*,2$$*/  13,26 60,11 30,61 6,75 138,8 26,0 -4,42 mai.$2$*0$*2/*'  -1,90 12,96 -11,04 1,62 75,2 2,2 -0,59 Total 459,9 323,1 218,6  17663,8 25980,18 15048,0 11158,1 24634,6 29387,8   459,8698 Media 15,329 10,768 7,285 588,793 866,0062 501,602 371,937 821,152 979,593 15,3290  u=(y-ŷ) u² (y-ŷ)/y u(x1-x1¯) u(x2-x2¯) (y- ỹ)2  (ŷ-ỹ)² (x1-x1¯)² (x2-x2¯)² ut-1 -3,3 10,649 -0,051 -72,55 -182,79 2368,87 2697,17 494,2381 3137,58 0
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks