Mtb mle-tagalog-ortograpiya1

Description
1. Talaan ng Paggamit ng Modyul Paaralan: Purok: Sangay: Rehiyon: Kailan natanggap sa paaralan: Gamitin ang sumusunod na letra sa pagtatala ng kondisyon ng modyul: A…

Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Talaan ng Paggamit ng Modyul Paaralan: Purok: Sangay: Rehiyon: Kailan natanggap sa paaralan: Gamitin ang sumusunod na letra sa pagtatala ng kondisyon ng modyul: A (Bago) B (Gamit na ngunit maayos pa) C (May kaunting sira) D (Maraming sira) Pangalan ng Humiram Kailan Ipi- nahiram Kondisyon Kailan Isinauli Kondisyon
 • 2. HINDI IPINAGBIBILI PAG-AARI NG PAMAHALAAN INILAAN PARA SA Distrito/Paaralan: Sangay: ______ Unang Taon ng Paggamit: Pinagkukunan ng Pondo ( pati taon ) : Tayo na’t Magbasa Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog 1
 • 3. Tayo na’t Magbasa Gabay sa Pagtuturo ng Wikang Tagalog Karapatang - Ari (Hindi ipinagbibili) Unang Edisyon, 2012 Reserbado ang lahat ng Karapatan. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaar- ing ilathala o ilabas sa anumang anyo, kasama na rito ang pelikula, nang walang nakasulat na pahintulot ang Tagapaglathala at ang mga may-akda. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring gabay na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Management Staff Tagasuri: Lourdes Hinampas at Minda Limbo May Akda: Elena C. Cutiongco, Minerva David, at Agnes G. Rolle Illustrators: Noel B. Corpuz at Jacinto Cepeda Layout Artists: Cecilia A. Dimaculangan Curriculum Development Division, Bureau of Elementary Education Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex, Meralco Ave. 1600 Pasig City, Philippines Telefax : (02) 638-4799/637-4347
 • 4. iii Mensahe Bro. Armin Luistro
 • 5. iv Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Alpabetong Tagalog Bilang ng Alpabeto Tuntunin sa Hiram na Letra Bilang ng Patinig Bilang ng Katinig Kambal- katinig/ Diptonggo 28 Ang alpabetong Filipino ay ang bi- nago at pinaya- mang Abakada. Ito ay binubuo ng 28 titik o letra. Babasahin ang mga ito ng katulad sa English na alpa- beto, maliban sa Ñ (enye) na tawag- Kastila. . 5 23 Kambal-katinig: A a- ama b-bibe bl- blusa B e- Emma c- carrot br- braso C i- isa d- damo dr-dram D 0 - oso f- Filipino kl- klase E u- usa g- gulay kr- krayola F h- halaman Gl- Gloria G j- jacket gr- groto H k- kubo pl - plato I l - lobo pr- prutas J m- mama Diptongo: K n- nanay aw: L ñ- Niña kalabaw M ng- ngipin sabaw N p- pusa inihaw Ñ q- Quezon iw: Ng r- relo sisiw O s- sasa baliw P t- tasa agiw Q v- vinta aliw R w- watawat giliw S x- x-ray oy: T y- yoyo okoy U z- zoo kasoy V kahoy W amoy X ay: Y gulay Z kilay buhay anay uy: baduy kasuy ey: beywang reyna
 • 6. Mga Nilalaman Panimula ...........................................................................ii Alpabeto at Ortograpiya .............................................. 1 Tuntunin sa Ispeling o Pagbaybay ……………………17 Tuntunin sa Gramatika................................................. 25 Talasalitaan ng mga Pangkaraniwang Salita at Kataga............................................................ 35
 • 7. Alpabeto at Ortograpiya
 • 8. 2Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Ang Alpabeto Mm mama Aa ama Ss sasa Ii isa
 • 9. 3 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Oo oso Ee elisi Bb bibe Uu usa
 • 10. 4Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Tt tasa Kk kubo Ll lobo Yy yoyo
 • 11. 5 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Nn nanay Gg gulay Pp pusa Rr relo
 • 12. 6Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog NGng ngipin Dd dahon Hh halaman Ww watawat
 • 13. 7 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Cc carrot Jj jacket Ff Filipino Zz Zoo
 • 14. 8Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Qq Quezon Vv vinta Xx x-ray Ññ Niña
 • 15. Alpabetong Tagalog
 • 16. 10Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Ang Alpabeto Patinig Tagalog English Patinig: 5 Letra Aa atis atis alon wave aso dog apa cone asin salt Ee eroplano airplane ekis cross elepante elephant elise elise Elmer Elmer Ii isda fish ibon bird itlog egg Igorot Igorot ilog river Oo orasan clock obispo bishop otel hotel okra okra okoy deep-fried shrimps in flour Uu ubas grapes ulo head ulam viand ulan rain uod worm Ang Alpabetong Tagalog
 • 17. 11 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Ang Alpabeto Katinig Tagalog English Katinig: 23 Letra Mm mama man medyas socks mata eye mais corn mesa table Ss saging banana silya chair susi key sili pepper suso snail Bb bibe duck bao coconut shell baka cow bata child buko young coconut Tt tao person toyo soy sauce takong heel tela cloth tikoy Chinese rice cake Kk kama bed kuko nail kubo hut Ll lobo balloon laso lace lalaki boy lila violet lubak uneven surface of the road Yy yeso chalk yapak foot prints yakap embrace/hug yelo ice yoyo yoyo
 • 18. 12Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Ang Alpabeto Katinig Tagalog English Nn nanay mother nene young girl niyog mature coconut nota note ninuno ancestors Gg gulay vegetable gitara guitar gunting scissors gatas milk gagamba spider Pp pabo turkey pagong turtle palaka frog paso pot payong umbrella Rr relo watch resibo receipt retaso scrap robot robot rosas rose NGng ngalangala palate nganga mouth wide open ngilo sensitivity of teeth ngipin teeth nguso snout Dd daga rat dila tongue dagta sap dalaga maiden damo grass Hh hukay pit hikaw earring halaman plant Ww walo eight walis broom wala nothing waling-waling flower watawat flag
 • 19. 13 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Ang Alpabeto Katinig Tagalog English Cc carrot carrot Carmi Carmi Carlos Carlos Celia Celia center center Jj jam jam jelly jelly Jacob Jacob Jill Jill Jay Jay Ff Filipino Filipino folder folder Felipe Felipe Fatima Fatima Farrah Farrah Zz Zamboanga Zamboanga zebra zebra Zeny Zeny zoo zoo zero zero Qq Quezon Quezon Quiapo Quiapo Vv vinta vinta Vicky Vicky Victor Victor Vic Vic Xx x-ray x-ray xerox xerox Ññ Niño Niño Niña Niña
 • 20. TUNTUNIN SA ISPELING O PAGBAYBAY
 • 21. 15 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Mga Tuntuning Panlahat sa Ispeling o Pagbaybay Panimula: Ang mga tuntunin sa pagbaybay ay sinipi sa Gabay sa Ortograpiyang Filipino 2009 (Ikatlong Edisyon) na inihanda ng Sangay ng Lingguwistika, Komisyon sa Wikang Filipino. A. Ang Pasalitang Pagbaybay Paletra ang pasalitang pagbaybay sa Tagalog . Ang ibig sabihin ay isa- isang pagbigkas sa maayos na pagkasunod-sunod ng mga letrang bu- mubuo sa isang salita, pantig, daglat, akronim, inisyal, simbolong pang- agham, atbp. PASULAT - PABIGKAS Salita bata /bi-ey-ti-ey/ plato /pi-el-ey-ti-o/ Felipe /kapital ef-i-el-pay-pi-i/ vinta /vi-ay-en-ti-ey/ jihad /jey-ay-eich-ey-di/ Pantig it /ay-ti/ kon /key-o-en/ trans /ti-ar-ey-en-es/ pa /pi-ey/ tsart /ti-es-ey-ar-ti/ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) /ey-es-i-ey-en/ CALABARZON (Calamba, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) /si-ey-el-ey-bi-ey-ar-zi/ MERALCO (Manila Electric Company) /em-i-ar-ey-el-si-o/ MIMAROPA (Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan) /em-ay-em-ey-ar-o-pi-ey/ NCR (National Capital Region) /en-si-ar/ PAGASA (Philippine Atmospheric Geo- physical and Astronomical Services Administration) /pi-ey-ji-ey-es-ey/ PASATAF (Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod ng Filipino) /pi-ey-es-ey-ti-ey-ef/
 • 22. 16Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Daglat Bb. (Binibini) /kapital bi-bi/ G. (Ginoo) /kapital ji/ Gng. (Ginang) /kapital ji-ay-en-ey-en-ji/ Kgg. (Kagalang-galang) /kapital key-ji-ji/ Dr. (Doktor) /kapital di-ar/ Inisyal ng Tao MLQ (Manuel Luis Quezon) /em-el-kyu/ CPR (Carlos P. Romulo) /si-pi-ar/ JVP (Jose Villa Panganiban) /jey-vi-pi/ LKS (Lope K. Santos) /el-key-es/ AGA (Alejandro G. Abadilla) /ey-ji-ey/ Inisyal ng Samahan/ Institusyon KWF (Komisyon sa Wikang Filipino /key-dobolyu-ef/ PSLF (Pambansang Samahan sa Lingguwistikang Filipino) /pi-es-el-ef/ KBP (Kapisanan ng mga Brodkaster sa Pilipinas) /key-bi-pi/ PLM (Pamantasan ng Lungsod ng Maynila) /pi-el-em/ NGO (Non-Governmental Organization) /en-ji-o/ Simbolong Pang-agham at Pangmatematika Fe (iron) /ef-i/ H2O (water) /eich-tu-o/ NaCl (sodium) /en-ey-si-el/ lb. (pound) /el-bi/ kg. (kilogram) /key-ji/ v (velocity) /vi/ B. Ang Pasulat na Pagbaybay b.1. Panatilihin ang orihinal na anyo ng mga salitang mula sa ibang katutubong wika sa Pilipinas vakúl (Ivatan) - panakip sa ulo na yari sa palmera na ginagamit bilang pananggalang sa ulan at init ng araw payyo/payew (Ifugaw) - pangkalahatang tawag sa palayan ng mga Ifugaw banana(Hudhud) - sa halip na hagdan-hagdang palayan (rice terraces) tnalá o t’ nalak (T’boli) - habing yari sa abaka ng mga T’boli butanding (Bicol) - sa halip na " whale shark” cabalén (Pampango) - kababayan hádja—babaeng Muslim na nagsagawa ng banal na paglalak- bay sa Mecca
 • 23. 17 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog b.2. Sa pagbaybay ng mga hiram na salita mula sa mga banyagang wika, panatilihin ang orihinal nitong anyo status quo pizza bouquet sheikh Samurai french fries b.3. Sa pagbaybay ng mga salitang mula sa Español, baybayin ito ayon sa ABAKADA. baño - banyo cheque - tseke cuentas - kuwintas familia - pamilya paño - panyo zapatos - sapatos b.4. Sa pag-uulit ng salitang-ugat na nagtatapos sa patinig na e hindi ito pinapalitan ng letrang i. Kinakabitan ng pang-ugnay/ linker(-ng) at ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang -ugat. bérde - berdeng-berde kapé - kapeng- kapé karné - karneng-karné libre - libreng-libre suwerte - suwerteng-suwerte b.5. Sa pag-uulit ng salitang-ugat na nagtatapos sa patinig na o hindi ito pinapalitan ng letrang u. ano - ano-ano sino - sino-sino pito - pito-pito Halo - halo-halo (magkakasama ang iba’t ibang bagay buto - buto-buto * May mga salitang nabubuo sa pag-uulit ng salitang ugat na hindi ginagamitan ng gitling. Ang hindi paggamit ng gitling ay nagpapahi- watig na hindi na taglay ng salitang-ugat ang kahulugan nito,at sa halip, nagkakaroon na ng bagong kahulugan ang nabuong salita tulad ng: haluhalo (pagkain) salusalo (piging/handaan) batubato (isang uri ng ibon) Hindi kasama ang paruparo at gamugamo dahil walang salitang- ugat na paro at gamu at hindi makatayong mag-isa.
 • 24. 18Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog b.6. Sa mga salitang may o sa huling pantig inuulit man o inuunlapian, nananatili ang letrang o. Ginagamitan ng gitling sa pagitan ng mga salitang-ugat. bukod - bukod-bukod kahon - kahon-kahon dugtong - dugtong-dugtong milyon - milyon-milyon sunod - sunod-sunod b.7. Kapag hinuhulapian ang huling pantig ng salitang ugat na nagtatapos sa e, ito ay nagiging I at ang o ay u. bálot - balútin bago - baguhin bayó - bayuhin bilog - bilugin handog - handugan hinto - hintuán laro - laruan Sinusunod din ang tuntuning ito sa mga salitang-ugat na may panlaping kabilaan (unlapi at hulapi). bukod - pagbukod-bukurin dugtong - pagdugtong-dugtungin sunod - pagsunod-sunurin *Gayunpaman, may mga salitang nananatili ang e kahit hinuhulapian. sine - sinehan bote - botehan base - basehan b.8. Makabuluhan ang tunog na e at o kapag inihahambing ang mga hiram na salita sa mga katutubo o hiram na salita. mesa - mísa úsa - oso téla - tíla puso - poso b.9 Gayunman, hindi puwedeng palitan ng i ang e at o sa u. Dapat pa ring gamitin ang baybay na matagal na o lagi nang ginasgamit. babáe - hindi babái buhos - hindi búhus sampu - hindi sampo
 • 25. TUNTUNIN SA GRAMATIKA
 • 26. 20Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog MGA TUNTUNIN SA GRAMATIKA I. PANGNGALAN A. Pangngalang Pantawag Tuntunin 1: May mga salitang pantawag na ginagamit sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa: B. Kailanan ng Pangngalan: Iba-iba ang dami ng bagay, tao, hayop, lugar, at pangyayari. May mga salitang ginagamit upang matukoy ang kailanan nito. Tuntunin 1: Ginagamit ang mga salitang ilan, kakaunti o marami upang matukoy ang dami ng bagay, hayop, tao, at lugar. Halimbawa: Tuntunin 2: Ginagamit ang salitang pamilang upang matukoy ang tama o tiyak na bilang o dami ng bagay, tao, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa: Tao Bagay Hayop Lugar Pangyayari ate lapis bibe palengke pista ama baso ibon parke kaarawan Kakaunti ang bayabas. Marami ang lobo. Iilan ang dumalo sa pulong. dalawang silya isang salop mag-asawa tatlo-tatlo ang langgam walang laman mag-ina sampung puno isang sako magkapatid apat-apat ang kawayan punong-puno magbayaw pitong ilog isang balde magpinsan isa-isa ang pasok sa bulwagan libo-libo
 • 27. 21 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Tuntunin 3: May mga salitang pananda na ginagamit upang matukoy ang kailanan ng bagay,tao, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa: Ang – Ang mga; Si – Sina; Kay - Kina; Tuntunin 3.1. Ginagamit ang panandang ang upang tumukoy sa isang bagay. Hal. Larawan ng isang bulaklak = ang bulaklak Tuntunin 3.2. Ginagamit ang panandang ang mga sa dalawa o maraming bagay. Hal. Larawan ng dalawa o maraming lapis =ang mga lapis Tuntunin 3.3. Ginagamit ang panandang si sa isang tiyak na ngalan ng tao Hal. Larawan ng isang tao = Si lola_______ Tuntunin 3.4. Ginagamit ang panandang sina sa dalawa o maraming tiyak na ngalan ng tao. Hal. Larawan ng dalawa o maraming tao. Sina kuya at ate ay ___ Tuntunin 3.5. Ginagamit ang salitang kay upang tukuyin ang tiyak na nag-iisang may-ari ng bagay. Hal. Ang pulang bestida ay kay Agnes. Tuntunin 3.6. Ginagamit ang salitang kina upang tukuyin ang tiyak na mga may-ari ng bagay. Hal. Kina Manuel, Alex, Henry, at Danny ang mga bisekleta. C. Pang-ugnay sa Pangngalan Tuntunin 1: May mga tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari na magkakaugnay. Ginagamit ang salitang at sa pag-uugnay o pag- sasama- sama ng mga salitang ngalan ng tao,bagay,hayop, lugar, at pangyayari. Hal. tao = ate at kuya; bagay = mesa at silya; Hayop = aso at pusa; lugar = bundok at talampas; pangyayari = pista at parada.
 • 28. 22Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog D. Kasarian ng Pangngalan Tuntunin 1: May mga salitang pangngalan na pambabae , panla- laki, di tiyak at walang kasarian. Halimbawa: II.PANGHALIP Tuntunin1: May mga salitang ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Panghalip ang tawag sa mga salitang ito. Ako, Ikaw, Siya Tuntunin 1.1. Ang ako, ikaw, o siya ay mga salitang panghalili sa ngalan ng tao. PAMBABAE PANLALAKI DI TIYAK WALANG KASARIAN ate kuya bata mesa inay itay asawa silya tiya tiyo pinsan lapis nanay tatay kapatid papel mommy daddy pamangkin lata mama papa guro bote lola lolo doktor damit ninang ninong bag ditse sangko ginang ginoo binibini binata dalaga totoy nene manong manang tito tita
 • 29. 23 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Tuntunin 1.1.1. Ang salitang ako ay ginagamit kung ang tinutukoy ng nagsasalita ay ang sarili. Hal. Ako si Rita Cruz. Tuntunin 1.1.2 Ang salitang ikaw ay ginagamit kung ang tinutukoy ng nagsasalita ay ang kausap. Hal. Ikaw ba ang kapatid ni Ana? Tuntunin 1.1.3. Ang salitang siya ay ginagamit kung ang tinutukoy ng nagsasalita ay iba. Hal. Siya ay maganda. Kami, Tayo, Sila Tuntunin 1: Ang kami, tayo, sila ay mga salitang panghalili sa tanging ngalan ng dalawa o maraming tao. Tuntunin 1.1. Ang kami ay ginagamit sa ngalan ng nagsasalita at iba pang taong kasama niya. Hal. Kami nina Nora, Kathy, Cecil at Mary ang maglalaba. Tuntunin 1.2: Ang tayo ay ginagamit na panghalili sa ngalan ng mga taong nagsasalita at kinakausap. Hal. Ikaw at ako ang pupunta sa bukid. Tayo ang mamimitas ng mga gulay. Tuntunin 1.3. Ang sila ay ginagamit sa ngalan ng mga taong pi- nag-uusapan. Hal. Si Nene ay matalino. Si Rosie ay matalino. Sila ay mga kaibigan ko.
 • 30. 24Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Ito,Iyan,Iyon Tuntunin 1: Ang mga salitang ito, iyan o iyon ay ginagamit upang ituro ang isang bagay. Ito Tuntunin 1.1. Ginagamit ang ito kung ang bagay ay hawak ng nag- sasalita. Hal. Ito ay papel. Iyan Tuntunin 1.2. Ginagamit ang iyan kung malapit sa kausap ang itinu- turong bagay. Hal. Iyan ang sapatos ko. Iyon Tuntunin 1.3. Ginagamit ang iyon kung malayo sa nag-uusap ang tinutukoy. Hal. Iyon ang bahay nina Mang Luis. III. PANDIWA Tuntunin 1: May mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Pandiwa ang tawag sa mga ito. Halimbawa: takbo ligo luto lakad sulat tiklop kain lipad tanim walis basa linis Tuntunin 2: Ang mga salitang kilos ay maaaring ginawa na, gina- gawa pa, o gagawin pa lamang. GINAWA NA GINAGAWA PA GAGAWIN PA tumakbo tumatakbo tatakbo lumakad lumalakad lalakad kumain kumakain kakain
 • 31. 25 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog IV. PANG-URI Tuntunin 1: May mga salitang naglalarawan ng tao, hayop, bagay at pook. naglalarawan ng tao: maganda masipag mabait matalino naglalarawan ng bagay: maputi mataas mabigat mabilis naglalarawan ng hayop: maamo mabalahibo mabagsik mataba naglalarawan ng pook: malawak matao malayo masikip madumi Tuntunin 2: May mga salitang nagsasaad ng kulay, hugis, laki, bilang at dami. KULAY HUGIS LAKI BILANG DAMI pula bilog malaki isa marami dilaw tatsulok maliit dalawa kakaunti puti pari haba pandak tatlo ilan luntian parisukat mataas sampuan kawan Tuntunin 3: Ang mga salitang naglalarawan ay maaaring gamitin sa paghahambing ng tao, hayop, bagay, at pook . Karaniwang gumagamit ng mga salitang mas o higit sa paghahambing ng dalawang tao ,hayop, bagay at pook. Halimbawa: mas maganda higit na mataas Samantala,ang salitang pinaka ay ginagamit kung higit sa dala- wang tao, hayop, bagay, at pook ang pinaghahambing. Halimbawa: pinakamasarap pinakamaganda
 • 32. 26Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog V. PARIRALA AT PANGUNGUSAP Tuntunin 1:Ang mga parirala ay binubuo ng mga salita na walang buong diwa o kaisipan. Ang pangungusap ay binubuo ng mga salita o parirala na may buong diwa o kaisipan. Halimbawa: SALITA- masarap PARIRALA- ang manok PANGUNGUSAP- Masarap ang manok na luto ni nanay. Tuntunin 2: May mga pangungusap na pasalaysay, pata- nong,padamdam, pautos, at pakiusap. 1. PASALAYSAY - Ito ay pangungusap na nagsasabi o nagsasalay- say. Tuldok(.) ang bantas na gamit. Halimbawa: May alagang aso si Patrick. 2. PATANONG - Ito ay pangungusap na nagtatanong. Tandang pananong (?) ang bantas na ginagamit. Halimbawa: Saan nag-aaral si Roy? 3. PADAMDAM – Ito ay pangungusap na nagpapahayag ng mat- inding damdamin o pagkagulat. Ang tandang padamdam (!) ang gamit na bantas. Halimbawa: Naku! Nabasag ang paso. 4. PAUTOS - Ito ay pangungusap na nag-uutos. Tuldok (.) ang ban- tas na ginagamit. Halimbawa: Iguhit mo ang larawang napili mo. 5. PAKIUSAP - Ito ay pangungusap na nakikiusap. Ginagamitan ito ng salitang paki at maaari. Tuldok (.) o tandang pananong ang ginagamit na bantas. Halimbawa: Maaari bang dalhin mo bukas ang iyong aklat sa Filipino? Pakikuha ng isang basong tubig.
 • 33. Talasalitaan ng mga Karaniwang Salita at Kataga
 • 34. 28Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog Talasalitaan sa Wikang Tagalog II. Mga Bahagi ng Katawan FILIPINO ENGLISH ulo head anit scalp buhok hair puyo cowlick on the head noo forehead kilay eyebrow mata eyes talukap ng mata eyelid pilikmata eyelashes ilong nose butas ng ilong nostril pisngi cheek bibig mouth labi lip I. Mga Karaniwang Pagbati FILIPINO ENGLISH Magandang araw. Good day. Magandang umaga. Good morning. Magandang gabi. Good evening. Sige. All right. Salamat po. Thank you. Okey lang iyon. It’s alright. Walang anuman. You're welcome. Ipagpaumanhin mo. I’m sorry. Maaari po bang lumabas? May I go out? Oo. Yes, you may. Makikiraan po. May I pass? Maari bang makahiram ng May I borrow? Patawad po. Please forgive me. Opo Yes, ma'am/sir
 • 35. 29 Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog FILIPINO ENGLISH dila tongue ngipin teeth gilagid gum ngalangala palate baba chin leeg neck batok nape balikat shoulder braso arm siko elbow galang-galangan wrist kamay hand kamao fist palad palm daliri finger hinlalaki thumb hintuturo pointer hinlalato middle finger palasingsingan ring finger hinliliit pinky finger dibdib chest beywang waist tiyan stomach pusod navel puson abdomen puwet butt/behind balakang hip singit inner thighs hita thigh tuhod knee binti leg alak-alakan back of knee sakong heel paa foot bukong-bukong ankle talampakan sole daliri sa paa toe
 • 36. 30Gabay sa Pagtuturo ng Tagalog III. Mga Kasapi ng Pamilya FILIPINO ENGLISH tatay, itay, ama, amang father nanay, inay, ina, inang mother kuya brother ate sister lola, impo grandmother lolo, ingkong grandfather tiyo, tito uncle tiya, tita aunt pinsan cousin hipag sister-in-law bayaw brother-in-law biyenang lalaki
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks