MT_Revija_10_za_web

Description
Revija MT

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 14 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   VAŠ VODIČ KROZ MEĐUNARODNI TRANSPORT TERETA BROJ 10 STR. 5STR. 30STR. 40 INICIJATIVA NEOPOREZIVI IZNOSI INO DNEVNICA U FOKUSU NOVA UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA BESPLATAN ČASOPIS INTERVJU VLADIMIR MARINKOVIĆ, PREDSEDNIK EKONOMSKOG KOKUSA I POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE SRBIJE TRANSPORTNA PREDUZEĆA TREBA DA IMAJU NAJBOLJE MOGUĆE USLOVE ZA POSLOVANJE 11.12.2015. godine, hol ispred Velike dvorane Sava centra  Revija izlazi tromesečno , Broj 10 , novembar 2015. godina Cena:  Besplatno Osnivač i izdavač:   PU MEĐUNARODNI TRANSPORT, Beograd   Milutina Bojića 2  11000 Beograd Glavni i odgovorni urednik:   Tatjana Ivanović Redakcija:   Zorica Radojičić   Aleksandar Spasić   Goran KneževićMiroslava Derikonjić Lektor:   Jelena Panić Tričković Grački dizajn:   ISSstudioDESIGN, Beograd igor.sandic@issstudiodesign.com Štampa:   PRINTEX d.o.o., Subotica Adresa redakcije:   Milutina Bojića 2, 11000 Beograd  Telefon: 011/32 47 147 Fax: 011/32 41 036 e-mail: ofce@pumedtrans.com Tiraž:   1.000Elektronsko izdanje MT revije nalazi se na adresi: www.pumedtrans.com CIP - Каталогизација у публикацији   Народна библиотека Србије, Београд 656  MT revija : vaš vodič kroz svet međunarodnog transporta tereta / glavni urednik Tatjana Ivanović. - God. 1, br. 1 (2011)- . - Beograd (Milutina Bojića 2) : Međunarodni transport, 2012- (Beograd : PRINTEX d.o.o., Subotica). - 30 cmTromesečnoISSN 2217-7663 = MT revijaCOBISS.SR-ID 187914508 4 | 4 |  9 IZ SADRŽAJA   INICIJATIVE 22   ODRŽANI SASTANCI EKONOMSKOG KOKUSA SA PREDSTAVNICIMA NAŠEG UDRUŽENJA 23 RESORNO MINISTARSTVO POSREDOVALO U REŠAVANJU PROBLEMA U OSTVARIVANJU PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE 28 DA LI ĆE I KADA SRBIJA SA NEMAČKOM POTPISATI SPORAZUM O UZAJAMNOM OSLOBOĐENJU OD POREZA I NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PUTEVA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU? 30 UDRUŽENJE PODNELO INICIJATIVU ZA PROPISIVANJE NEOPOREZIVOG IZNOSA INODNEVNICA33 STANJE KONTINGENATA I MEŠOVITE KOMISIJE   PREDSTAVLJAMO 36 NAJSTARIJA I JEDNA OD NAJMODERNIJIH ŠKOLA NA BALKANU   DOGAĐAJI 10   KONSULTATIVNI SASTANAK MINISTARSTVA I PREVOZNIKA11   POSLE MINHENA ZAJEDNO I NA SAJMU LOGI TRANS U ISTANBULU23   PREZENTACIJA NOVE LINIJE CASTROL ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA32   REZULTATI MEŠOVITE KOMISIJE SA HOLANDIJOM   IZ STRUČNOG UGLA 16 ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 24 ADBLUE – ŠTA JOŠ TREBA DA ZNAMO O NJEMU   INTERVJU 5   VLADIMIR MARINKOVIĆ, PREDSEDNIK EKONOMSKOG KOKUSA I POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE SRBIJE 12   SAŠA STOJANOVIĆ, POMOĆNIK MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE20   MILOŠ CENIĆ, VLASNIK PREDUZEĆA „ALEX INTERNATIONAL D.O.O.“ IZ NIŠA   U FOKUSU 40   ŠTA DONOSI NOVA UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA   USLUGE 10 UGOVOREN POPUST ZA OBUKU SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST42   OBUKA VREMENA UPRAVLJANJA, PAUZA I ODMORA VOZAČA I PRAVILNA UPOTREBA ANALOGNIH I DIGITALNIH TAHOGRAFA   RETROSPEKTIVA 44   „MEĐUNARODNI TRANSPORT“ POMAGAO VOZAČIMA KAMIONA
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks