เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel PDF

Description
เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร อมก บการใช งานของ Excel ท ใช ใน ช ว ตประจ าว น ซ งผ เร ยนจะได ทราบถ งงานใหม ใน version 2007 พ นฐานผ เข าอบรม ม ความร การใช Excel 2003 มาพอสมควร เน อหาหล กส ตร ค ณล กษณะใหม ของ MS Excel 2007 ร จ กก บการท างานของ Ribbon ร จ กกบ Live Preview ร จ กก บ Contextual Tab ร จ กก บ Excel Galleries ร จ กก บ Mini Toolbar ร จ กก บ Quick Access Toolbar ร จ กก บป ม Show Dialog การแก ไขช ท (Worksheet) การเล อกเซลล และเทคน คการเล อกเซลล โดยไม ต องแดรกเมาส การแทรกและการลบแถวและคอล มน การปร บความกว างของคอล มน และปร บความส งของแถว การก อปป (Copy) และการค ต (Cut) ข อม ล เทคน คการก อปป ข อม ลต วเลขและข อม ลว นท ให ได ต วเลขใหม อ ตโนม ต การก อปป ข อม ลแบบก าหนดชน ดข อม ลท จะวางเอง (Paste Special) 1 ช ท (Worksheet) และสม ดงาน (Worksheet) ร จ กก บส วนประกอบของสม ดงาน (Workbook) การจ ดการก บช ทต าง ๆ ในสม ดงาน o การสร างช ทใหม o การเปล ยนช อช ท o การสล บต าแหน งช ท o การลบช ทท ไม ต องการ o การสร างช ทใหม ให เหม อนก บช ทต นฉบ บท กประการ o การซ อนและการแสดงช ท การตร งบางส วนของช ทให แสดงอย ตลอดแม จะเล อนส วนอ น (Freeze Panes) การจ ดการไฟล ของสม ดงาน การบ นท กสม ดงาน (Save) การต งให บ นท กงานอ ตโนม ต การป ดโปรแกรม (Exit) การเป ดสม ดงานข นมาใช (Open) การเป ดเอกสารเพ อเท ยบด แบบหน าต อหน า (Compare side by side with..) การสร างสม ดงานใหม (New) การสร างสม ดงานใหม จากไฟล แม แบบ (Template) การเล อกเซลหลายๆเซลโดยใช เมาส เล อกกล มเซลแบบต อเน อง เล อกกล มเซลแบบไม ต อเน อง เล อกเซลท งคอล มน หร อหลายคอล มน เล อกเซลท งแถวหร อหลายแถว เล อกเซลท ง Worksheet เทคน คการเล อกเซลแบบอ นๆ เล อกเซลโดยใช ค าส งในเมน เล อกเซลโดยใช กล องช อ (Name Box) 2 การตกแต งเซลล และช ท ก าหนดร ปแบบของข อม ลในเซลล o การปร บเปล ยนฟอนต และขนาด o การเปล ยนให เป นต วหนา เอ ยง ข ดเส นใต o การท าต วยกก าล ง และต วห อย o การจ ดต าแหน งข อความในเซลล o การหม นข อความในเซลล o การพ มพ ข อความหลายบรรท ดภายในเซลล เด ยวก น การผสานและการยกเล กการผสานเซลล การก าหนดร ปแบบต วเลขอย างรวดเร ว การปร บแต งร ปแบบการแสดงต วเลข ว นท และเวลา การปร บแต งส พ น ส เส นขอบ และส ต วอ กษร การสร างเส นขอบของตาราง การปร บตารางแบบอ ตโนม ต (AutoFormat) การท าส าเนาเฉพาะร ปแบบของเซลล ไปตกแต งท อ น การปร บความกว างของคอล มน และความส งของแถว การซ อนและการแสดงแถวและคอล มน ความร เบ องต นเก ยวก บการค านวณ เร ยนร การค านวณและกฎเก ยวก บการค านวณใน Excel การสร างส ตรการค านวณ การใช AutoSum การเต มข อม ลอ ตโนม ต (AutoFill) การก อปป ส ตรไปวางท ต าแหน งอ น แบบต าแหน งอ างอ งในส ตรเปล ยน (การอ างอ งแบบส มพ ทธ ) เทคน คการท าให ต าแหน งเซลล อ างอ งไม เปล ยนเม อก อปป (การอ างอ งแบบส มบ รณ ) ว ธ การแก ไขส ตรด วยต วค ณเองและ ว ธ แก ไขส ตรโดยใช Formula Palette ฟ งก ช นพ นฐานท ควรร จ ก o การบวกด วย Sum o การหาค าเฉล ยด วย Average o หาค าต าส ด/ส งส ด วย Max, Min 3 o น บจ านวนข อม ลด วย Count, CountA, CountBlank o ป ดเศษด วย Round, RoundUp, RoundDown o ด อ นด บท ได ด วย Rank การพ มพ และการปร บแต งการพ มพ การตรวจสอบผลล พธ ก อนพ มพ (Print Preview) การต งค าหน ากระดาษ (Page Setup) o การเล อกพ มพ กระดาษแนวต งและแนวนอน o การก าหนดระยะขอบของกระดาษ การใส เลขหน าและข อความในห วกระดาษและท ายกระดาษ การซ อนคอล มน และแถวไม ให ถ กพ มพ การก าหนดค าต าง ๆ เพ อส งพ มพ การพ มพ เฉพาะส วนท เล อกและปร บให พอด 1 หน ากระดาษ การส งพ มพ ซ าเฉพาะส วนห วตารางให ปรากฏในท กหน า การส งพ มพ เฉพาะส วนท ต องการ (Print Area) การส งพ มพ ให แสดงห วแถวห วคอล มน และเส นกร ดลาย การใช ค าส ง Page Break เพ อต ดไปข นหน าใหม การใช MS Excel ในการจ ดการฐานข อม ล ท าความร จ กก บฐานข อม ลว าค ออะไร การสร างฐานข อม ลด วย MS Excel การน าเข าม ลจากภายนอก o การน าเข าข อม ลจาก Text File o การน าเข าข อม ลจาก MS Access o การน าเข าข อม ลจาก Internet การใช ค าส ง Text To Column เพ อต ดแบ งข อม ลท อย เซลเด ยวให แยกออกมาเป นหลายเซล การก าหนดเง อนไขส าหร บตรวจสอบข อม ลท ป อน (Validation) การจ ดเร ยงข อม ล (Sort) o การจ ดเร ยงด วยป ม o การจ ดเร ยงซ อนก นหลายล าด บช น 4 การใช ค าส ง List ในตารางข อม ล การกรองข อม ลให เหล อเฉพาะส วนท ต องการ (Filter) o การใส ต วกรองอ ตโนม ต (Auto Filter) o การสร างชน ดต วกรองเอง o การยกเล กการกรองข อม ล การกรองข อม ลข นส ง (Advance Filter) การหาผลรวมย อยของแต ละกล มของข อม ล (SubTotal) o การหาผลรวมย อยแบบช นเด ยว o การหาผลรวมย อยแบบหลายช นซ อนก น การตกแต งเซลแบบม เง อนไข (Conditional Formatting) จ ดร ปแบบตามเง อนไขแบบส ตร ยกเล กการจ ดร ปแบบตามเง อนไข 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks