การใช งาน MS Excel เบ องต น - PDF

Description
โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการทาบ ญช

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 49 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการทาบ ญช ต าง ๆ การทางานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต ง (columns) เป นหล ก ซ งเราเร ยกโปรแกรมในล กษณะน ว าเป น Spread Sheet. บางคนใช โปรแกรม MS Excel สาหร บการพ มพ ตาราง การพ มพ รายการส งของต าง ๆ ท ม การรวมเง น หร อ ต วเลข หร อม การคานวนอย างง าย บางคนใช โปรแกรมน เพ อว เคราะห แบบสอบถาม หาค าเฉล ย และค าสถ ต ต าง ๆ เป นต น หน าจอของ MS Excel เม อเป ดโปรแกรม MS Excel คร งแรก จะม กรอบหน าต าง สาหร บอานวยความสะดวก เช น ให เป ดไฟล ใหม หร อ กาหนดค าต าง ๆ ทาให หน าจอของ Excel ถ กก นพ นท ไป ในข นแรกน ให ท านคล กท ป ม X เพ อป ดหน าต างน ด งร ป (ในวงร ส แดง) แต ละส วนของหน าจอม รายละเอ ยด ด งน Title Bar ส วนน อย บนส ดของหน าจอ จะบอกช อไฟล ท กาล งทางาน ถ าย งไม ได บ นท กไฟล Excel จะต งข อให เป น Book และตามด วยต วเลข เช น Book1.xls, Book2.xls เป นต น แต ถ าม การบ นท กไฟล แล ว Excel จะใช ช อท บ นท ก Menu Bar เมน บาร อย ถ ดลงมาจาก Title Bar เราใช เมน บาร เพ อบอกให Excel ทางานตามท เราต องการ เช น การบ นท ก ไฟล การจ ดการเก ยวก บข อความต าง ๆ การจ ดร ปแบบ Cell เป นต น ในแต ละห วข อ เช น File, Edit, View,... เม อนา เมาส ไปคล กจะเก ดเมน ย อย ซ งเราสามารถเล อกได โดยใช เมาส คล ก หร อ ใช ป มล กศรข นลง บนแป นพ มพ เล อนแถบไปท เมน ท ต องการ แล วกดป ม Enter เมน ท ม เคร องหมาย แสดงว า ม เมน ย อยต อไปอ ก เมน ท ม ล กษณะส จาง ๆ แสดงว า ใน สภาพน ย งไม สามารถใช เมน น ได Toolbars Standard Toolbars (เคร องม อมาตรฐาน) Formatting Toolbars (เคร องม อสาหร บจ ดร ปแบบ) กล มเคร องม อเหล าน เป นเคร องม อท ใช บ อย ๆ เราสามารถจะให แสดงท หน าจอหร อไม แสดงก ได นอกจากน เราย ง สามารถเปล ยนเคร องม อแต ละต วได ถ าหน าจอของท านไม ม เคร องม อเหล าน สามารถนามาแสดงได ด งน 1. ไปท View แล วคล กเมาส ป มซ าย 1 คร ง 2. กดป มล กศรช ลง เพ อเล อนแถบสว าง จนกระท งถ ง Toolbars 3. กดป มล กศรข ไปทางขวา จะเห น ท ง Standard Toolbars และ Formatting Toolbars 4. คล กให เก ดล กศร ท หน า Toolbars ท งสอง เพ อให แสดงท หน าจอ ถ าม ล กศรอย แล ว แสดงว า แถบเมน ท งสอง แสดงอย แล วท หน าจอ ถ าไม ต องการแสดง ก คล กล กศรออก Formula Bar Formula Bar สามารถเล อกเป ด หร อป ดได โดยไปท View Formula Bar ถ าเป ดอย จะเห นเป นแถบด ง ภาพข างบนน ส วนท อย ซ ายส ด ค อ ช อของ cell และช องถ ดมา เป นส วนท จะใส ข อม ลใน cell น หร อใส ส ตรของ Excel ลงใน cell น Status Bar Status Bar สามารถ เล อกเป ด หร อป ดได โดยไปท View Status Bar ถ าข างหน าของ Status Bar ม เคร องหมายถ กอย แสดงว า Status Bar กาล งเป ดอย Status Bar บอกสถานะของโปรแกรม คาว า Ready ทางด านซ าย บอกว า ขณะน โปรแกรมพร อมร บคาส งจาก ท าน ส วนทางด านขวาม อจะม ข อม ลหลายอย าง เช น แสดงสถานะของป ม Num Lock ถ าป มเป ดอย จะเห นคาว า NUM ป มน ถ าไม เป ด จะไม สามารถใช ป มกล ม ต วเลขด านขวาม อบนแป นพ มพ ได แสดงสถานะของป ม Caps Lock ถ าป มน ถ กเป ดอย จะเห น CAPS ปรากฎ ป มน ใช สาหร บพ มพ อ กษรแถวบน บนแป นพ มพ การเคล อนไปย งตาแหน งต าง ๆ บน Worksheet ใช แป นกล มล กศร ใช สาหร บการเปล ยน Cell ท ละ cell ข น ลง - ซ าย - ขวา ใช ป ม Tab ป มน เม อกด จะเล อน ไปทางขวาม อคร งละ 1 Cell ใช ป ม Shift + Tab ถ ากดป ม Shift ค างไว และกดป ม Tab จะเห นว า กรอบส เหล ยม ว งไปทางซ ายม อ กดป ม Page Up และ Page Down ถ าต องการเล อนตาแหน งไปข างบนหร อล างท ละหน า ใช ป ม End + ป มล กศร เพ อไปย ง cell ส ดท ายตามท ศทางของล กศร การใช ป ม F5 ค อการเป ดเมน GoTo ให เรากาหนด cell ท ต องการจะไป การต งท ศทางเม อกดป ม Enter โดยปกต เม ออย ใน Worksheet และม การกดป ม Enter กรอบส เหล ยมท แสดงการเล อก cell จะเล อนลงมา 1 ช อง อย างไรก ตาม หากม การไปปร บแต ง กรอบส เหล ยมก อาจจะเคล อนท ไปตามท ศทางอ นได เม อม การกดป ม Enter เรา สามารถกาหนดท ศทาง ให ไปทางซ าย ขวา บน หร อ ล าง ได ด งน 1. เล อก Tools Options จะเก ดหน าจอย อย 2. คล กเล อก แถบ Edit 3. ส งเกตว าม เคร องหมายถ ก หน าข อความ Move Selection after Enter 4. ค า Direction ให เล อก Down ถ าจะให เคล อนไปทางใด ก ต งค าได ท น ด งภาพ 5. คล ก OK การจ ดล กษณะข อความใน Cell แบบ Wrap text ถ าเราต องการด ข อม ลท งหมดใน Cell เราต องจ ดร ปแบบ cell ให ม การข นบรรท ดใหม หร อ Wrap text ซ งม ว ธ การด งน 1. หล งจากพ มพ ข อความ และกด Enter แล ว ให คล กท cell ท พ มพ ข อความอ กคร งเพ อเล อก cell น 2. เล อก เมน Format Cells 3. จะเก ดเมน ให คล กเล อกแถบ Alignment 4. คล กเล อก Wrap Text 5. คล ก OK 6. จะเห นข อความท งหมดใน cell ด งน การจ ดร ปแบบข อความ การท างานก บ Cell การจ ดข อความอย างง ายท ส ด ก ค อการใช Formatting Toolbar ถ าหากไม เห น Toolbar น ให เข าไปท เมน View Toolbars และคล กเคร องหมายถ กหน าคาว า Formatting ก จะได แถบเมน สาหร บจ ดข อความ ด งภาพ การจ ดร ปแบบต วเลข เราสามารถจ ดร ปแบบต วเลขท พ มพ ได หลายอย าง เช น จะให ม เคร องหมาย คอมม า ค นระหว างหล กร อยและหล ก พ น หร อ จะให ม ทศน ยม 2 ตาแหน ง ก ได และย งสามารถจ ดร ปแบบอ น ๆ ได อ กมาก ซ งม ว ธ การ ด งน 1. พ มพ ต วเลข ลงในช อง D1 แล วกด Enter 2. นาเมาส ไปคล กท ช อง D1 เพ อเล อกช องน 3. เล อก Format Cells เพ อเป ดหน าจอย อย 4. คล กเล อกแถบ Number 5. คล กเล อกทศน ยม (Decimal Places) เป น 2 ตาแหน ง ม เคร องหมายค นหล กพ น (Use 1000 seperator) ด งต วอย าง 6. จะได ร ปแบบต วเลขด งภาพ เม อเวลาพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ต วเลขก จะเป นร ปแบบตามท ต องการ การต เส น 1. คล กเล อก cell ท ต องการต เส น ค อ cell C3 (ในกรณ ท ต องการต เส นหลาย cell ให ลากแถบสว าง ให ครอบคล มท ก cell ท ต องการ) 2. Excel ม ล กษณะเส นขอบหลายล กษณะให เล อก ตามต องการ การเล อกล กษณะเส นขอบแบบต าง ให ไปท Toolbar คล กท สามเหล ยมเล ก ๆ ข างไอคอน borders ด งภาพ 3. จะเก ดเส นขอบล กษณะต าง ๆ ให ด งน 4. คล กเล อกเส นใต สองข ด 5. จะได เส นใต 2 เส น ใต เลข 30 ด งภาพ อ กว ธ หน ง ค อ 1. ไปท เมน Format Format Cells คล กแถบ Border จะม ล กษณะเส น ให เล อกเช นเด ยวก น ด งภาพ 3. ถ าเล อกหลาย Cell จะสามารถกาหนดเส นภายในระหว าง cell ได ด วย การใส ส พ นหล ง ถ าเราต องการให พ นส ของคาว า รายงานค าใช จ ายประจาเด อน ม ส พ น ก สามารถทาได โดยง าย ด งน 1. คล กเล อกช องท ข อความน นอย 2. คล กท เมน Format Cells คล กเล อกแถบ Patterns และคล กเล อกส ตามต องการ 4. จะได ส พ นหล งข อความด งน การส งพ มพ ว ธ ส งพ มพ ท ง ายท ส ด ค อการคล กท ภาพ ซ งอย บน Toolbar ก อนท จะส งพ มพ จร ง ควรขอด Print Preview เส ยก อน เพ อให แน ใจว า ส งท จะพ มพ อย ในหน าท ต องการ ซ งจะส งเกตเห นเส นประข ดล อมรอบหน าแต ละหน า ถ าข อความ เลยออกไปจากเส นประ ก จะไม พ มพ ในหน าน น ๆ จ งต องตรวจสอบเส ยก อน ก อนท จะส งพ มพ จร ง การตรวจสอบก อนพ มพ การตรวจสอบก อนพ พม ใข เมน Print Preview โดยไปท เมน File Print Preview เม อเป ดเมน จะเห น หน าท จะพ มพ ท งหน า พร อมท งม ป มด านบน เพ อให สามารถปร บแต ง ได ตามต องการ เช น ส งพ มพ ได จากท น ปร บแต ง เช นกาหนดขนาดกระดาษ กาหนดข อความห ว กระดาษ ท ายกระดาษ เป นต น กาหนดขอบเขตการพ มพ สามารถปร บแต งระยะระหว าง คอร ล มน ได เพ อให ข อความมาอย ในหน าเด ยวก น สาหร บป ด การด Print Preview การกาหนดให พ มพ ตามแนวต ง หร อตามแนวนอน โดยปกต โปรแกรมจะต งให พ มพ กระดาษตามแนวต ง แต ถ าจาเป นต องพ มพ ตามแนวนอน สามารถปร บได จาก Print Preview ได เลย โดยกดป ม และเล อกแถบ Page และ คล กเล อก Landscape ด งภาพ การกาหนดความกว างของคอล มน เม อด Print Preview บางคร งจะเห นว า ข อความในคอร ล มน ส ดท าย ขาดหายไป ไม สมบ รณ เพราะตก ขอบกระดาษ เราสามารถท จะปร บความกว างของ คอร ล มน เพ อให ข อความมาอย ในหน าเด ยวก นได เม อเข าไปท Print Preview แล วให กดป ม จะเห นหน าจอสาหร บปร บ คอร ล มน ให นาเคอร เซอร ไปไว ท จ ดส เหล ยมส ดา ด านบน เคอร เซอร จะเปล ยนเป นร ปด งภาพ ให กดเมาส ค างไว แล วเล อนเข าหร อออก ก จะเป นการหด หร อขยายขอบเขตของ คอร ล มน น น ๆ และส งเกตด ข อควมท ต องการว ามาอย ในหน าเด ยวก น หร ออย ในล กษณะท ต องการแล วหร อย ง การพ มพ ห วกระดาษ ท ายกระดาษ การส งพ มพ ห วกระดาษ ท ายกระดาษ สามารถทาได หลายแห ง เช น ไปท เมน View Header and Footer... หร อ จะส งจาก Print Preview โดยกดป ม หน าจอ ด งน แล วเล อกแถบ Header/Footer ก ได เช นเด ยวก น จะเป ด 1. คล กป ม 1 เพ อเล อกข อความสาหร บพ มพ ห ว กระดาษ 2. คล กป ม 2 เพ อเล อกข อความสาหร บพ มพ ท ายกระดาษ 3. คล กป ม 3 เพ อเล อกข อความสาหร บพ มพ ห ว กระดาษแบบอ น ๆ 4. คล กป ม 4 เพ อเล อกข อความสาหร บพ มพ ท ายกระดาษแบบอ น ๆ การพ มพ ห วตารางในท กหน า 1.ไปท File Page Setup 2. จะเก ดหน าต าง ให เล อกแถบ Sheet ด งภาพ 3. ในแถบ Sheet ในส วน Print titles ค อส วนท จะส งให พ มพ ห วตาราง ซ งสามารถเล อกได ว า จะให พ มพ ส วนห ว เม อข นหน าใหม repeat at top:) หร อ จะให พ มพ แถวตามแนวต งซ า เม อข น หน าใหม ในกรณ ท เราม รายการ ซ าๆ ก น ในต วอย ด งภาพ างน เราจะใช 4. ป มท เห นเมาส ช ในภาพ ค อป มท เราสามารถเล อกตาแหน งโดยใช เมาส เล อก แต ม ทางล ด ค อ ในกรณ ท เราทราบตาแหน งของห วตารางท ต องการ เราสามารถพ มพ เข าไปได ท นท 5. กดป ม OK ท อย ด านล าง เท าน ก จะได ห วตารางเม อข นหน าใหม ท กหน า 6. การตรวจสอบ ให กดป ม Print Preview บนแถบเมน การกรอกข อม ลเฉพาะตามท ก าหนด เทคน คการกรอกข อม ล ในกรณ ท ม การกรอกข อม ล ท เป นข อม ลเฉพาะ เช น กรอกข อม ลจากการตอบแบบสอบถามแสดงความค ดเห น ซ ง ม คาตอบอย ระหว าง 1-5 ด งน น การกรอกข อม ลก จะม เพ ยงต วเลข 1-5 เท าน น ต วเลขอ น ไม สามารถกรอกได ในกรณ เช นน เราสามารถกาหนดให Excel ตรวจสอบได ว า ส งท พ มพ ในช อง หร อ Cell น น ๆ เป นไปตามเง อนไขท กาหนดหร อ ไม ถ าไม เป นไปตามน น เช น กรอก เลข 5 โปรแกรม Excel ก จะแสดงให ทราบท นท ว า กรอกข อม ลไม ถ กต อง เราสามารถกาหนดให Excel ตรวจสอบข อม ลในการพ มพ ได ด งน เราจะกาหนดให เต มข อม ลในคอร ล มน ความค ดเห น โดยให เต มได เฉพาะ 1-5 เท าน น ม ข นตอน ด งน 1. ลากดา หร อ highlight คอร ล มน ความค ดเห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks