Мр ДРАГАНА КЕШЕЉ, виши асистент - PDF

Description
Мр ДРАГАНА КЕШЕЉ, виши асистент 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Драгана Презиме Кешељ Датум рођења Мјесто рођења Власеница Држава рођења БиХ Звање Виши асистент Титула Магистар техничких наука Е-маил

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Мр ДРАГАНА КЕШЕЉ, виши асистент 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Драгана Презиме Кешељ Датум рођења Мјесто рођења Власеница Држава рођења БиХ Звање Виши асистент Титула Магистар техничких наука Е-маил Директни телефон Телефон на послу, локал 056/ лок.111 Високошколска установа Универзитет у Источном Сарајеву Организациона јединица Технолошки факултет Зворник Научна област (научно поље и ужа научна област) Инжењерство и технологија, Хемијско инжењерство, Хемијске технологије 2. ПОДАЦИ О СТЕЧЕНИМ ДИПЛОМАМА ДИПЛОМА (ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ, I ЦИКЛУС) Година 2000 Мјесто Зворник Институција Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Наслов дипломског Оптимизација процеса каустификације соде у филтрату I са рада Област зеолита Хемијско инжењерство, Хемијске технологије МАГИСТЕРСКА ТЕЗА (МАСТЕР, II ЦИКЛУС) Година 2011 Мјесто Зворник Институција Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Наслов тезе Моделовање степена излужења алуминијум-оксида у Bayer-овој технологији Област Хемијско инжењерство, Хемијске технологије ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА (III ЦИКЛУС) Година - Мјесто - Институција - Наслов дисертације - Област - 3. ПОДАЦИ О ИЗБОРИМА У ЗВАЊЕ Година избора (реизбора) Назив звања Установа Научна област Асистент Универзитет у Источном Хемијска технологија Сарајеву, Технолошки факултет Зворник Виши асистент Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник Хемијска технологија 4. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА ДРАГАНА КЕШЕЉ ( рођена год. у Власеници). Технолошки факултет у Зворнику завршила је у року са просјечном оцјеном У току студија била је демонстратор на предмету Општа хемија код др Радмила Савић ред. проф.. Дипломски рад под називом Оптимизација процеса каустификације соде у филтрату I са зеолита одбранила је год. По завршетку студија запослила се у фабрику глинице Бирач АД, гдје је обављала следеће послове: 1. инжењера у централној лабораторији, у периоду од год., 2. инжењера специјалисте за инструментално физичко-хемијске и аналитичке методе, у периоду од год., 3. инжењера специјалиста на Х-ray систему, у периоду од год.. Од октобра 2008 запослена је као асистент на Tехнолошком факултету у Зворнику. Постдипломске студије уписала је 2008 годинe на Тахнолошком факултету у Зворнику. Магистарски рад под називом Моделовање степена излужења алуминијум-оксида у Bayer-овој технологији одбранила је год. Учествовала сам на семинару за Интерне провере према ISO 9001:2000 одржаном у Зворнику од 26 до 28 априла 2005 и положила испит чиме је стекла знања потребна за интерне провере. На факултету изводи вежбе из следећих предмета: Кoнструкциони материјали, Физичка хемија I, Неорганска хемијска технологија I, Неорганска хемијска технологија II, Технологија керамике, Одабрана поглавља неорганске хемијске технологије, Грађевиски материјали и Технологија глинице и члан је Комисије за осигурање квалитета и самоевалуације факултета. 5. РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/ УМЈЕТНИЧКОГ РАДА Списак резултата R10 Научна књига и монографија Списак резултата R11 - Истакнута научна књига и монографија међународног значаја * навести објављене публикације типа R11. Креирати редова онолико колико сте имали објављених публикација R11. Списак резултата R12 - Научна књига и монографија међународног значаја * навести објављене публикације типа R12. Креирати редова онолико колико сте имали објављених публикација R12. Списак резултата R13 - Научна књига и монографија националног значаја * навести објављене публикације типа R13. Креирати редова онолико колико сте имали објављених публикација R13. Списак резултата R20 Поглавље у научној књизи: Прегледни чланак Списак резултата R21 Поглавље у књизи; прегледни чланак у водећем часопису, у тематском зборнику радова, у монографији, или у едицији посвећеној одређеним научним областима (категорија R51) Списак резултата R22 - Поглавље у књизи; прегледни чланак у водећем часопису, у тематском зборнику радова, у монографији, или у едицији посвећеној одређеним научним областима (категорија R52) Списак резултата R23 - Поглавље у књизи; прегледни чланак у водећем часопису, у тематском зборнику радова, у монографији, или у едицији посвећеној одређеним научним областима (категорија R61) Списак резултата R30 Техничка рјешења Списак резултата R31 Нови производ или технологија уведени у производњу, признати програмски систем, нове генетске пробе међународног значаја (уз доказ), ново рјешење макроекономског проблема, рецензовано и прихваћено на међународном нивоу (уз доказ) * Обавезно навести: ауторе рјешења, назив техничког рјешења, за кога је рјешење рађено, ко рјешење користи, година када је рјешење урађено и ко га је прихватио примјењује Списак резултата R32 Битно побољшани постојећи производ и технологија (уз доказ), достигнуће у техничким наукама у земљи (уз доказ). Ново рјешење макроекономског проблема, рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ) Списак резултата R33 Прототип, нова метода; софтвер, инструмент, нова генетска проба, микроорганизми (уз доказ) Списак резултата R40 Патенти и објекти Списак резултата R41 Прихваћен патент на међународном нивоу Списак резултата R42 Прихваћен патент на националном нивоу, нова сорта Списак резултата R43 Примјена научног достигнућа у пракси Списак резултата R44 Реализација објекта међународног значаја Списак резултата R45 Реализација објекта националног значаја Списак резултата R50 Објављен рад међународног значаја Списак резултата R51 Рад у водећем часопису међународног значаја Списак резултата R52 Рад у часопису међународног значаја 1 1. D.Kešelj, D.Lazić, J.Penavin-Škundrić, S.Sladojević, LJ.Vasiljević, Determination of Alumina Oxside in Bauxites by X-Ray Fluorescence Analysis, Global Journal of Science Frontier Research Chemistry, vol.12, Issue 3, Version 1.0, 2012 Списак резултата R53 Пленарно предавање по позиву на скупу међународног значаја штампано у цјелини Списак резултата R54 Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у цјелини Ј. Микић, Д. Лазић, Ј.Пенавин-Шкундрић, Д. Кешељ, Д. Благојевић, Г.Остојић, Синтеза везивих материјала на бази алуминатног раствора производње глинице, III међународни конгрес Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији, Јахорина, БиХ, Март 2013., стр А. Танасијевић, М.Перушић, Р.Филиповић, М.Радић, Д.Кешељ, Optimization of the synthesis parameters of NaA Zeolite, Шести међународни научни скуп савремени материјали 2013, Бања Лука, 4-6. Јула Г.Остојић, Д. Лазић, Б.Шкундрић, Ј.Пенавин-Шкундрић, С. Сладојевић, Д. Кешељ, Д. Благојевић, Хемијско-минералошка карактеризација боксита различитих лежишта, Шести међународни научни скуп савремени материјали 2013, Бања Лука, 4-6. Јула Д.Лазић, Д.Кешељ, Ј.Пенавин-Шкундрић, Љ.Васиљевић, Ј.Микић, Могућност синтезе високоалуминатних цемената из различитих сировина, Пети међународни научни скуп савремени материјали 2012, Бања Лука, 5-7. јула, Љ.Васиљевић, Д.Лазић, Д.Кешељ, Б.Шкундрић, С.Сладојевић, Утицај органских материја на морфолошке особине зеолита NaA типа, Пети међународни научни скуп савремени материјали 2012, Бања Лука, 5-7. јула, Ј.Микић, Д.Лазић, Д.Кешељ, Г.Остојић, Д.Благојевић, Проблематика управљања отпадом у фабрици глинице Бирач АД из Зворника са компарацијом регулативе управљања отпадом Републике Српске и околних земаља, Седми симпозијум Рециклажне технологије и одрживи развој, Соко Бања септембар, 2012, ст Д.Лазић, Ј.Пенавин-Шкундрић, С.Сладојевић, Љ.Васиљевић, Д.Благојевић, Р.Смиљанић, Д.Кешељ, Д.Смиљанић, Испитивање квалитета глине и могућности њене експлоатације са локалитета Улице, VIII Нучно-стручни симпозијум са међународним учешћем, Метални и неметални материјали, Зеница, БиХ, април 2010., ст Д.Лазић, Д.Кешељ, Љ.Васиљевић, Ј.Пенавин-Шкундрић, Ж. Живковић, Утицај температуре на лужење кварца, II Међународни конгрес Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији, Јахорина, БиХ, март 2011., ст Ј.Микић, Д.Лазић, Д.Микић, Љ. Васиљевић, Д.Кешељ, The possibility of manufacturing ecological construction blocks, 3 th Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in Southeastern Europe, Kopaonik, June 21-25, 2011., st Д.Лазић, Ј.Пенавин, Љ.Васиљевић, С.Матић, З.Обреновић, Р.Ребић, Д.Кешељ Синтеза трикалцијумалумината и његов ефекат при филтрацији алуминатног раствора, VI симпозијум са међународним учешћем Савремене технологије и привредни развој, Зборник радова, Технолошки факултет Лесковац октобар, године, стр Списак резултата R60 Објављен рад националног значаја Списак резултата R61 Рад у водећем часопису националног значаја 2 1. Isidora Đurić, Ivan Mihajlović, Živan Živković, Dragana Kešelj, Artificial Neural Network Prediction of the Alumminium Extraction from Bauxite in the Bayer Process Running Head: ANN Prediction of the Alumminium Ekstraction, Journal of Serbian Chemical, 76(9) (2012) st 2. Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Jelena-Penavin Škundrić, Ljubica Vasiljević, Janko Mikić, A possibility of synthesis of high-alumina cements from different raw materials, Contemporary Materials,IV-1(2013) Списак резултата R62 Рад у часопису националног значаја 2 1. Малешевић Зоранка, Ђуковић Јован, Глигорић Миладин, Кешељ Драгана, Истраживање могућности издвајања сумпор водоника из олигоминералних хипертермалних вода, Ecologica vol. 18, br. 61, 2011, str Ј. Микић, Д. Лазић, Ј.Пенавин-Шкундрић, М.Перушић, Д. Кешељ, Д. Благојевић, Г.Остојић, Црвени мулј као пигмент у производнји бетонских елемената, Рециклажа и одрживи развој 6(2013)18-25 Списак резултата R63 Уводно излагање на скупу националног значаја штампано у цјелини Списак резултата R64 Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у цјелини 3 1. Д.Кешељ, Д.Лазић, Б.Шкундрић, Љ.Васиљевић, Д.Благојевић, Оптимизација процеса каустификације соде филтрата I из процеса производње зеолита, ХI Савјетовање хемичара и технолога Републике Српске, Бања Лука, БиХ, новембар 2010., ст Митар Перушић, Драгана Станишић, Радислав Филиповиц, Бранко Пејовић, Живан Живковић, Анализа кинетичких параметара дехидратације алуминијумхидроксида моделом који користи једну брзину загријевања, ХI Савјетовање хемичара и технолога Републике Српске, Бања Лука, БиХ, новембар 2010., ст М.Перушић, Ж.Живковић, Д.Лазић, Д.Станишић, Љ.Танацковић, Промјена специфичне површине честица алуминијум-хидроксида у току процеса калцинације, IX конференцији алуминијума СР Југославије, Херцег Новом, 2001 год. стр Списак резултата R70 Рад објављен у изводу Списак резултата R71 Пленарно предавање на скупу међународног значаја штампано у изводу Списак резултата R72 Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу Списак резултата R73 Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу Списак резултата R80 Дисертације и магистарске тезе Списак резултата R81 Одбрањена докторска дисертација Списак резултата R82 Одбрањена магистарска теза Списак резултата R90 Рад објављен у зборнику радова института, факултета и сл. Списак резултата R91 Рад штампан у цјелини са рецензијом Списак резултата R92 Рад штампан у цјелини без рецензије Списак резултата R93 Стручни рад урађен за потребе наручиоца према уговору Списак резултата R100 Рад објављен у зборнику радова института, факултета и сл. Списак резултата R101 Универзитетски уџбеник са рецензијом Списак резултата R102 Збирка задатака са рецензијом Списак резултата R103 Остали уџбеници Списак резултата R104 Практикум Списак резултата R200 Менторство и чланство у комисији Списак резултата R201 Менторство докторске дисертације Списак резултата R202 Менторство магистарске тезе Списак резултата R203 Чланство у комисији за одбрану докторске дисертације Списак резултата R204 Чланство у комиси
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks