ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) - PDF

Description
ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 23 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ 1 ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) 1. การเข าส ระบบการเร ยนร ผ เร ยนสามารถเข าส ระบบการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส งได ท เว บไซต ซ งจะปรากฏเว บไซต ด งท แสดงในร ปท 1 ร ปท 1 แสดงหน าจอแรกของเว บไซต การเข าใช งานระบบจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส งได โดยจะต องทาการ Login โดยไปท บล อก Login ซ งอย ม มบนซ ายของหน าจอ ด งแสดงในร ปท 2 จากน นให ผ เร ยนป อน ช อผ ใช และ รห สผ าน ให ถ กต องและกดป มเข าส ระบบ ร ปท 2 แสดงบล อกการเข าส ระบบการเร ยนร 2 2. แนะนาเก ยวก บส วนต างๆ ของเว บไซต เม อผ เร ยน Login เข าส ระบบ จะปรากฏหน าจอภาพของระบบบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสาน เพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง ด งแสดงในร ปท 3 ร ปท 3 แสดงหน าจอหล กเม อเข าส ระบบการเร ยนร จากร ปท 3 จะม ส วนต างๆ แสดงด งต อไปน 1) บล อกหน าหล ก ค อ ส วนท จะล งค ไปย งข าวประกาศท เก ยวก บการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบ ผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง 2) บล อกสมาช กออนไลน ค อ ส วนของการแสดงผ ท เข าใช งานระบบและกาล งออนไลน อย ในส วนน ผ เร ยน สามารถส อสารก บผ ท ออนไลน ได โดยการกดป มร ปซองจดหมายเพ อส งข อความถ งผ ใช งานคนอ นๆ 3) บล อกปฏ ท น ค อ ส วนท แสดงก จกรรมการเร ยนการสอนในแต ละเด อน 3. การแก ไขข อม ลส วนต ว หากผ เร ยนต องการด หร อแก ไขข อม ลส วนต วให คล กท ช อของผ เข าใช ระบบท อย ด านบนขวา ด งแสดงในร ปท 3 ซ งจะแสดงข อม ลผ เร ยน ด งแสดงในร ปท 4 Click ท น แก ไขข อม ลส วนต ว ร ปท 4 แสดงข อม ลของผ เร ยน 3 จากร ปท 4 จะแสดงหน าจอของข อม ลผ เร ยน หากต องการแก ไขข อม ลส วนต วให คล กป ม แก ไขข อม ลส วนต ว จะปรากฏหน าจอภาพ ด งแสดงในร ปท 5 ร ปท 5 แสดงการแก ไขข อม ลส วนต วของผ เร ยน ในการเปล ยนแก ไขข อม ลส วนต ว ผ เร ยนจาเป นต องกรอกข อม ลในท กส วนท ม เคร องหมาย * และเม อผ เร ยน ทาการเปล ยนแปลงแก ไขข อม ลส วนต วเร ยบร อยแล วให ผ เร ยนคล กป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว ซ งอย ด านล างของ หน าจอเพ อทาการบ นท กการเปล ยนแปลงข อม ล 4. การเข าส การเร ยนร รายว ชา นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ผ เร ยนสามารถเข าส เร ยนในรายว ชา นว ตกรรมเละเทคโนโลย การศ กษา โดยคล กเล อกรายว ชา ด งแสดงในร ปท 6 Click ท น เพ อเข าส การเร ยนร รายว ชา ร ปท 6 แสดงการเข าส การเร ยนในรายว ชา นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา 4 เม อเข าส รายว ชานว ตกรรมเละเทคโนโลย การศ กษา จะปรากฏหน าจอ ด งแสดงในร ปท 7 ร ปท 7 แสดงหน าจอของรายว ชานว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา 1. แนะนาส วนประกอบของหน าจอ รายว ชานว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา จากร ปท 7 จะม ส วนต างๆ แสดง ด งต อไปน 1) บล อกสมาช ก ค อ เป นส วนท แสดงสมาช กหร อกล มของผ เร ยนท เข าเร ยนในรายว ชา ด งแสดงในร ปท 8 ร ปท 8 แสดงสมาช กหร อกล มของผ เร ยนท เข าเร ยนในรายว ชา เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยดด ง แสดงในภาพท 9 ร ปท 9 แสดงรายช อและรายละเอ ยดผ เข าเร ยนในรายว ชา 5 2) บล อกก จกรรมท งหมด ค อ ส วนท แสดงรายละเอ ยดของก จกรรมการเร ยนร ท งหมดในรายว ชา ด งแสดงในร ปท 10 ร ปท 10 แสดงรายละเอ ยดของก จกรรมการเร ยนร ท งหมดในรายว ชา กระดานเสวนา แสดงกระดานสนทนาท งหมดของรายว ชา เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งร ปท 11 ร ปท 11 แสดงกระดานสนทนาท งหมดของรายว ชา การบ าน แสดงการบ านท งหมดของรายว ชา เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยดด งร ปท 12 ร ปท 12 แสดงการบ านท งหมดของรายว ชา ห องสนทนา แสดงห องสนทนาท งหมดของรายว ชา เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งร ปท 13 ร ปท 13 แสดงห องสนทนาท งหมดของรายว ชา 6 แหล งข อม ล แสดงแหล งข อม ลท งหมดของรายว ชา เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งร ปท 14 ร ปท 14 แสดงแหล งข อม ลท งหมดของรายว ชา 3) บล อกการจ ดการระบบ ค อ ส วนท รวบรวมเมน เก ยวก บการจ ดการระบบรายว ชาท งหมดของผ เร ยน ด งแสดงในร ปท 15 ร ปท 15 แสดงเก ยวก บการจ ดการระบบรายว ชาท งหมดของผ เร ยน คะแนนท งหมด ค อ ส วนท แสดงคะแนนท งหมดท ได ของผ เร ยนเม อทาการบ าน (ช นงาน)เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยดด ง ร ปท 16 ร ปภาพท 16 แสดงคะแนนของผ เร ยนท งหมด ประว ต ส วนต ว ค อ ส วนท แสดงประว ต ส วนต วและรายละเอ ยดต างๆ ของผ เร ยน เม อผ เร ยน Click เข า ไปจะปรากฏรายละเอ ยดด งร ปท 17 ร ปท 17 แสดงประว ต ส วนต วและรายละเอ ยดของผ เร ยน 7 4) ว ชาเร ยนของฉ น ค อ ส วนท แสดงรายว ชาท งหมดท ผ เร ยนสามารถเข าไปเร ยนร ด งแสดงในร ปท 18 ร ปท 18 แสดงรายว ชาท งหมดท ผ เร ยนสามารถเข าเร ยนได 5) ข าวล าส ด ค อ ส วนท แสดงข าวสารท อาจารย ผ สอนฝากถ งผ เร ยนหร อผ เร ยนฝากถ งผ สอน ด งแสดงในร ปท 19 ร ปภาพท 19 แสดงข าวสารท อาจารย ผ สอนฝากถ งผ เร ยนหร อผ เร ยนฝากถ งผ สอน เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งร ปท 20 ร ปท 20 แสดงข าวสารล าส ดท อาจารย ผ สอนฝากถ งผ เร ยนหร อผ เร ยนฝากถ งผ สอน 6) สมาช กออนไลน ส วนของการแสดงผ ท เข าใช งานระบบและกาล งออนไลน อย ในส วนน ผ เร ยนสามารถส อสาร ก บผ ท ออนไลน ได โดยการกดป มร ปซองจดหมายเพ อส งข อความถ งผ ใช งานคนอ นๆด งแสดงในร ปท 21 ร ปท 21 แสดงผ ท เข าใช งานระบบและกาล งออนไลน 7) ข อความ ค อ ส วนท แสดงข อความท สมาช กหร อผ เร ยนคนอ นส งถ ง ด งแสดงในร ปท 22 ร ปท 22 แสดงข อความท สมาช กหร อผ เร ยนคนอ นส งถ ง 8 8) บล อกปฏ ท น ค อ ส วนท แสดงก จกรรมการเร ยนการสอนในแต ละเด อน ด งแสดงในร ปท 23 ร ปท 23 แสดงก จกรรมการเร ยนการสอนในแต ละเด อน 2. การดาเน นการเร ยนร รายว ชานว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา 1) กระดานข าว เป นช องทางในการส อสารระหว างผ เร ยนและผ สอน ประกอบด วย 2 ส วน ค อ (1) กระดานข าวสารท อาจารย ผ สอนส งถ งผ เร ยน เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 24 ร ปท 24 แสดงข าวสารท อาจารย ผ สอนส งถ งผ เร ยน (2) กระดานข าวสารท ผ เร ยนส งถ งอาจารย ผ สอน เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 25 ร ปท 25 แสดงข าวสารผ เร ยนส งถ งอาจารย ผ สอน 2) ข อตกลงในการเร ยนร ซ งประกอบด วย 2 ส วนค อ (1) แนวทางการเร ยนร เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยดเพ อเป นแนวทางในการ เร ยนร ด งแสดงในร ปท 26 ร ปท 26 แสดงหน าจอแนวทางการเร ยนร 9 (2) การประเม นผลการเร ยนร เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยดเพ อแสดงเกณฑ ในการ ว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ด งแสดงในร ปท 27 ร ปท 27 แสดงหน าจอประเม นผลการเร ยนร 3) ห องสนทนาประจ ากล ม ค อ ส วนท กาหนดให ผ เร ยนได ทาการปร กษาหาหร อในการเร ยนร ประจากล ม ของต วเอง เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 28 ร ปท 28 แสดงหน าจอห องสนทนาการเร ยนร ประจากล ม 4) ก จกรรมการเร ยนร ประจ าหน วยการเร ยน (1) สาระการเร ยนร ค อ ส วนท แสดงเน อหาการเร ยนร แต ละหน วยในภาพรวม ด งแสดงในร ปท 29 ร ปท 29 แสดงหน าจอสาระการเร ยนร ประจาหน วยการเร ยน (2) จ ดประสงค การเร ยนร ค อ ส วนท ให ผ เร ยนทราบเป าหมายการเร ยนร ในแต ละหน วยการเร ยน เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 30 ร ปภาพท 30 แสดงรายละเอ ยดว ตถ ประสงค การเร ยนร ประจาหน วยการเร ยน 10 (3) ก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง เป นข นตอนให ผ เร ยนได ทาการศ กษาเร ยนร ตามร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง ได แก ศ กษาสถานการณ การเร ยนร ท กาหนดไว ประจาหน วยการเร ยน เม อผ เร ยน Click เข าไป จะปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 31 ร ปท 31 แสดงหน าจอสถานการณ การเร ยนร ประจาหน วยการเร ยน การส งงานช นท 1-5 เป นการส งโดยให ผ เร ยนจ ดพ มพ คาตอบ เม อผ เร ยน Click เข า ไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 32 ร ปท 31 แสดงหน าจอการจ ดส งงานช นท 1-5 การจ ดส งงานช นท 6 เป นการจ ดส งโดยการอ พโหลดไฟล เม อผ เร ยน Click เข าไปจะ ปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 33 ร ปท 33 แสดงหน าจอการจ ดส งงานช นท 6 11 (4) เน อหาการเร ยนร ค อ ส วนท แสดงเน อหาเพ อให ผ เร ยนได ศ กษาเพ อนาไปใช ในการแก ไขป ญหา การเร ยนร ท กาหนดไว ในสถานการณ การเร ยนร (5) แหล งการเร ยนร เพ มเต ม ค อ ส วนของเน อหาการเร ยนร ท เก ยวข องในหน วยการเร ยนน นๆ ท อาจารย ผ สอนจ ดเตร ยมไว เพ มเต มเพ อให ผ เร ยนได ศ กษาค นคว าเพ มจากเน อหารการเร ยนร ท กาหนดไว (6) การต ดต อส อสาร ค อ ช องทางการส อสารท จ ดเตร ยมไว สาหร บผ เร ยนได ปร กษาหาหร อต งกระท ถามตอบระหว างผ เร ยนด วยก นเองและระหว างผ เร ยนก บผ สอน ซ งสามารถต ดต อก นได ภายใน กล มผ เร ยนเอง หร อสมาช กของผ เร ยนท งหมดได ประกอบด วย กระดานเสวนาประจ าหน วยการเร ยน เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด งแสดงในร ปท 34 ร ปท 34 แสดงหน าจอการจ ดส งงานช นท 6 ห องสนทนาประจ าหน วยการเร ยน เม อผ เร ยน Click เข าไปจะปรากฏรายละเอ ยด ด ง แสดงในร ปท 35 ร ปท 35 แสดงหน าจอการจ ดส งงานช นท 6 5. การเข าส การทาแบบว ดท กษะการค ดข นส ง ผ เร ยนสามารถเข าส การทาแบบว ดท กษะการค ดข นส งโดยคล กเล อกรายว ชา ด งแสดงในร ปท 36 Click ท น เพ อเข าส การทาแบบว ดท กษะการค ดข นส ง ร ปท 36 แสดงการเข าส การทาแบบว ดท กษะการค ดข นส ง 12 เม อผ เร ยน Click เข าไป จะปรากฏรายละเอ ยด ด งร ปท 37 Click ท น เพ อเร มทาแบบทดสอบ ร ปท 37 แสดงหน าจอแบบว ดท กษะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks