Monitorul Oficial Nr.52 5 Martie 1930 Partea_II

Description
Monitorul Oficial Nr.52 din 5 Martie 1930 Partea_II

Please download to get full document.

View again

of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 70

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Nr. 52. 20 LEI EXEMPLARUL Miercuri, 5 Martie 1930. REGATUI, ROMANIEI MONITORUL OFICIAL PARTEA II-a JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, ANUNTURI MINISTERIALE, JUDICIARE SIADMINISTRATIVE DE INTERES LIMIT AT, ANUNTURI COMERCIALE SI PARTICULARE ABONAMENT in let IunanI61e j PATITEA I-a eau 11-a Beebe= Parlament. PUBLICATIUN 1 In lei laserlia - Ca Tittti ni 3 luni t lunit 6 luni In tari: ,. Jurnale. -Particular', 2 200 1400 550 200 I-2°° Jurnalele Consiliulut de alinistri pentru acordarea avantaxtor legit Autoriiiti de Stat, jade' ,si comune urbane , 1.800 900450 - 1.200 pentru Incurajarea industriei la industria0 0 fabricanti 3.500 Autorititi comunale rurale . . . . , . 1.000500250 - 1.200 Idem, la meseria0 0 mori gränesti . . . . 800 In striinitate 5.000 .___ _ - Jurnale privitoare la schinabiri de aume WiLetiiteniri 0.500 Pretul unui exemplar 15 partea I-a 20 par ea II-a 10 Publicatil: i .. din sail trecuii 30 20 Publicatil pentru schimari de nume 200 . . libera practice profesionala 400 Mat abonamentele cat 0 publicatiile pentru autorititi 0 parculari se ylitesc millet- . . pierden de acte 100 pat. Ela 'no 11 Insolite de o adres5 pentru autoriti i $ t de o cerere timbrata pcntru parti- Diferite alte publicatii pentru autoritlti 3 celari. .. particulari 4 - Transportul sMonitorului Minis In provincie se race pe riscut abonatului. Publicalii comerciale 5 Porto pentru sume $ i corespondenta trunise nu posts.. precum 0 theltuelile de restituirede smile, privesc pe trimit5tori. Cdtatil: &mete nereclamate In termen de 3 funi nu se mal restitue. Citatiile Curtii de Casatle. Curtilor de Ape 0 tribunalefor 300 . Judecitoriilor 200 Ltimuriri: La calculul tarifului cu cuvântul prescurt5rile de cuvinte 0 grupele de de hot5rnicie 6 hi lima do 14.0 dire se or considerà ca cuvinte intregi. 1311anturl, tabele Publicatiunile primite pink' la ora 10 dimineata vor apareIn Monitorul Oficiala din a treia zi Pentru trimiterea recepiselor sau a Monitoarelor Oficiale §i pentru orice alte lamuriri petitionarii vor trimite in plus suma de20 lei spese de biurou §i porto corespondentei. Toatá corespondenta se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial, Bucure§ti I. - Bulevardul Elisabeta, 29. Telegrame: Mordtolclal - Bueure01 I. - Telef on 30675 - 350/21 SUMAR: fqgina WM Pagina Jurnale ale Consiliulni de Ministri de interes limitat . . .2913-2914 Ministerul Muncii, Setnateitii $i Ocrotirilor Sociale 2956 Ministerul de Industrie $1 Coniert 2913-2914 Regia Autonontei P. T. T. Primdrii 2956 2956 Anunturi ministeriale2914-2919 Anui4uri comerciale 2957-2978 Ministerul de Finante 2911-2918 Autorizatii pentru infiinteiri de societti $i statutele lor . 2657-2958Ministerul Agriculturii $i Domeniilor 2918 Contracte de asociatie 2958-2959 Ministerul Armatei 2918 Inscrieri de firme 9959 -2960 Ministerul Instructiunii Publice if al Cultelor. 2918-2919 Convocdri, procese-verbale $i bilanturi Camerele de contert $i industrie 2961-2978 2978 Anunturi judiciare de interes limitat 2919 -2954 Pierderi de acts2978-2981 Citatiuni 2919 -2921 Ministeriale2978-2979 ninzeiri imobiliare 2991-29/5 Ministeral de InterneMinisteral de Finanie 2978 2979 fänzciri mobiliare 2945 -2916 Ministerui Arrnate:2979 Deciziunii recunoa$terea societeitilor ca persoane ¡to idice 2946 -2917 Ministerul Instrucliunii Publica si al Cultelor 2979 Extracte de hoteiriri judeditoregi 2917 -29 - Ministeral Muncii, Sdnatatti §i Ocrotirifor Sociale 2979 Jurnale diverse ale tribunalelor Extracte depe actiunite de divort 2949 -2951 293 Regia Autonomd C F. R Administrative Prefecturi 2979 2979 2979 Primarii 2979 Llcitaiuni publioe 2955-2956 Notariate 2979 Ministerul Agriculturii fi Domeniilor 2955 Particulare 2980 -2981 Ministerul Lucrlirilor Publice 2936 Cota oficiali a Bursei din Bncuresti 2982-2984 'WHALE MJE CONSILIULUI DE IIINISTRI DE INTERES LIMITAT MINISTERUL DE INDUSTRIE SI COMERT - Consiliul de Minitri, in sedinta sa idela 4 Fevruarie 1930, Lutind in deliberare referatul d-lui ministru a1 industriei i comertului, in- registrat sub Nr. 8.364 din 1929, prin gare propune a se acordit inlesnirile rtst-44-4 foloasele legii pentru ineurajarea indus- triei nationale morii mai jos notatä; Avâncl in vedere avizul comisiunii industriale, inregistrat la Nr.cum si dispozitiunile legii pentru in- curajarea industrici nationale,pro- mugatá inaltul decret regal Nr. 711. din 13 Fevruarie 1912 si publicatin Manitorul Oficial Nr. 249 din 14 Fevruarie 1912, Decide: Art. I. Se acordâ In mod provizoriu morii táränesti oe d. Mihail Sturza voieste a infiinth in .comuna Mirosl&vesti, judetul Fálticeni, inlesnirile- foloasele legii pentru incurajarea in-' dustriei nationale, specificate mai jots: 1. Scutirea de vamá pentru masini, párti de masini i tecesorii1e lor neck,- sare atât in cursul function:Aril, pre-cum si in eazuri de schimbare, comple- tare sau adhugire a morii, in con- formitate çu 'prevederile art. 3, alin _a din lege. 2. Reducerea de tran,sport pe C. F. R., www digi uc ro  2914 'conform dispozitiunilor referitoare. din lege, art. 3, punctul d. 3. Impozitul va fi eel oe rezultä din legit° aetualmente in vigoare i eele ce vor mai interveni pe viitor. 4. Din telelalte foloase ce rezulta din lege. Foloasek speeificate la punctele 1, 2 si 4, se acorda, eu incepere dela data aeectui jurnal si parka la modifiearea aetualei legi pentru incurajarea indus- triei nationale 0_ a tarifelor vamale, eel mutt pana, la 1 Aprilie 1942, Statul nerecunoseand nici o obligatiune de- curgand din aceasta limitare de ter- men. Foloasele speeificate la punctul 3 se acordrt cu incepere dela trimestrul nr- mator aceluia in Care se va face consta- tarea de functionare a morii despre care este vorba mai sus, si panä, la ace- las termen ca i pentru punctele 1, 2 si 4. Toate foloasele enumärate mai sus, se aeorda eu conditinnea ea ;Lisa moarit, ert indeplineascä prevederile art. 21 si a celorlalte conclitiuni cerute de lege. Ele se vor acordrt in mod definitiv dupii eompleta instalare a morii si dela data constatarii fatute de delegatul Minis- terului de Industrie &A se gaseste in stare de functionare, indeplinind con- ditiunile legii industriale, prevazute la art. 2, precum i diepozitinnile art. 31 din lege. Pentru moara prevrautd în aeest jurnal, se va tine contabilitate se- paratre ineehindu-se i ,bilantul' tot se- parat. Art. II. Aceste avantaje se acordä sub rezerva modificarit ulterioare a legii pentru incurajarea industriei na- tienale si a legilor remake Art. III. Din credittirile pentru ta- xele vamale obtinute piinit' la aceasta data, de moarrt, se vor transformä in scutiri acele pentru eari directiunea generald a familor va aveä un aviz in aeeet sens din partea direetiunii gene- rate a industriei. Art. IV. D. ministru al industriei eomertnlni este instireinat cu aducerea la indeplinire a dispozitiunilor din pre- zentul jurnal. Iuliu Manitt, Dr Aurel Vlad, Ion Mi- halache, G. G. Mironesett, Gr. N. Iu- nian, Virgil Madgearu, General de di- Ndzie Henri Cihoski, I. Ráducanu Nr. 107. Consilint de Ministri, in sedita sa dela 4 Fevtuarie 1930, Luând in deliberare referatul d-leti ministru al industriei si comertului in- registrat sub Nr. 11.619 din 4 Fevrua- rie 1930, prin care pre-pine a se aeor- dit inlesnirile i foloasele legii pentrn fneurajarea industriei national° fabricii mai jos notate; AvAnd în vedere avizul cornisiunii 2 MONITORUL OPICIAL Nr. 52 industriale, inregistrat sub Nr. 2.020 dirk 9 Ianuarie 1930, eum i dispozitiu- nile legii pentru ineurajarea industriei nationale, promulgatä prin inaltul de- cret regal Nr. 711 din 13 Fevruarie 1912, publicat îu Monitorul Oficial Nr. 249 din 14 Fevruarie 1912; Având în vedere jurnalul Consiliulni de Ministri Nr. 3.321 din 12 Noem- vrie 1920, publicat in Monitorul Ofi- cial Nr. 202 din 14 Deoemvrie 1920, pentrn extinderea sus numitei legi in teritoriile alipite: Ardeal, Banat, Ba- sarabia si Bucovina, Decide: Art. I. Se aeord5, conform art. 11. din lege, in mod provizoria, urmatoa- rei fabriei din Arad: fabrica de arma-turi de sobe de baie, de tevi de breakzire si turnatorie de metale oe d. An- drei Schillinger voieste a infiintà in Arad, piata Cetatea-Veche Nr. 1, in- lesnirile si foloasele legii pentru inert-rajarea industriei nationale, specifi- care mai jos: 1. Sentire de vamii pentru parti e masini i aceesoriile lor nece- sere eta in eursul functionarii, pre- eum în eazuri de schimbare, comple- tare san adaugire a fabricii, in con- formitate cu prevederile art. 3, alin din lege.2. Reducerea de transport pe C. P. R,. conform dispozitirtnilor referitoare din lege, prevazute la art. 3, punctul d, precum si art. 11, punetul a. 3. Impozitul va fi eel ce rezultä din legue aetualmente in vigoareî eele ee vor mai interveni pe viitor. 4. $i de eelelalte foloase ee rezultä din lege. Foloasele specifieate la punctele 1, 2 si 4, ce aeorda en ineepere dela dataacestui jurnal i pang la pronintgarea legii dc nnificare a regimului indusn trial in intreaga Românie-Mare, Statul nereennoscand niei o obligatiune de- curgand din aceasta limitare de ter- mene. Toate foloasele enumerate mai sus se acordä cu donditiunea ca zisa fabrica, sa indeplineasert prevederile art. 21, 31si a celorlalte eonditiuni cerute de lege. Ele se vor acorda in mod definitiv duprt completh instalare a fabricii si dela data constatarii fäente de delegatul Mi- nisterului de Industrie i Comert ca se g5seste in stare de functionare, conditiurtile legii industriale prevazute la art. 2. Pentru fabriea prevazutä in acest jurnal se va tine contabilitate separata, inebeindu-se deasemeni i bilantul in mod separat. Art. II. Aceste avantaje ee acorda sub rezerva modificarii ulterioare a legii pentru ineurajarea industriei nationale O. a tarifelor yamale.5 Martie IOW Art. III. Avantajete acordate prin prezentul jurnal, pot fi revocate, in toe tal sau in parte, in carat cAnd: a) Intreprinderea, prin felul fune- .tionärii sale, nu mai corespunde inte- resului general economic al tarii; b) Când proprietarul va fi conclam, nat printr'o sentinta definitivä pentru specula ; c) cand proprietarul va fi condam- nat pentru atitudinea sa fatä de Stag tul roman, printr'o sentinta judecatoe reasea definitiva. Pentru primul eaz, Ministerul de Ine ductrie si Comert va clA, deeizinnea îi urma unni aviz al comisinnii indus- triale, iar pentru eele dela punctelo b i c pe baza sentintelor judecatoresti. Art. IV. D. ministru al industriei sf: comertului este insareinat eu aducereala indeplinire a dispozitiunilor din pre-zentul jurnal. Iuliu Manin, Dr. Aurel Vlad, Pan- telimon Halippa, G. G. Mironescu, IodMihalache, Gr. N. Lillian, Virgil Mad- gearu, I. RAducanu. Nr. 118 ANUNTURI MINISTERIALE MINISTERUL DE FINANTE Directia datoriei publice Se ( cetera aradate duplicatele titlu- rilor de rent romand mai jos ar5tate, purtând scadenta ultimului cupon din 1924 si urin4tearele, eliberate in baza legii titturilor evacuate la Moscova, in- trucit titturile originate se gäsese in posesinnea uner supusi germani i au fost presehimbate, in bare aeordului incheiat la Berlin, la 10 Noemvrie 1928. 'Renta 4 la sulti 1905 convertitäNr. 349.487 'a 500 lei, eu cuponul deOctomvrie 1924 si urmritoarele. Renta 4114 la suti 1913 Nr. 757/58 a 500 lei fiecare, en eu- pony]. de Octomvrie 1924 si urmatea- rede. Nr. 760 a 500 lei, eu euponul de Oe-tomvrie 1924 si urmätoarele. Nr. 48.659/61 a 500 lei fiecare, en eu- ponni de Oetomvrie 1924 si urmatoa- rele. Nr. 48.665/66 a 500 lei fiecare, eu CU- ponul de Oet..anivrie 1921 î urmatoa- rele. Nr. 48.672 a 500 lei en euponul de Oc- tomerie 1924 si urmatoarele. Nr. 48.675 a 500 lei, en Cuponul de Octornvrie 11924- si urmatearele. Nr. 48.677,97 a 500 lei fieeare, eu euponul de Oetemyrie 1924 si m4- toarele. www digi uc ro  * 2916 MONITORIM OFICIAi Nr. 52 5 Martie 1930 - La biuroul vamal Constanta aflandu.se parasite ablectele i marfurile mai jos notate, so militia spre cunostanla proprie In caz contrariu §i dupá trecerea acestui termen, se vor scoate in vanzare conform art 133 din legea generald a Nr. 220.580. 1nventar de rablurde sosite in cursut tunii Aprilie 1929 ft ceizute in DATA Luna z Vaporut cu care a sosit Mara Nr. =15111017. Greutatea o o FELUL MARFURILOR 58 1929 Aprilie 10 144 R. Carol läzi 2 G. G. cut 1 col. - - Rada läzi 14 Ploiesti ladá 'I A. G. O. C-ia 199 e 8 Tr. vämii co§ 1 Reed ). Curtiet md. 207 e 42 Tr. vägni col. 10 Gr.Gh. Voda 4149 210 e 15 Tr. vämil Buc. Inc. 81 P.D. intrep. 225 222 e 22 Tr. yimii Bue.-Intrep.288 15zi 3 129 » s 9 -132 Milos but. 19 146 e148 e 150 160 e 166e 8 la Alesia 11 a 8 12 16 29 2/3 1 4 3026/33 31052919 65 1 04/1/8 Agfa/R. 11275/7 I D 29/47 /354\ lAzi 248/49 4 II. A. T. 1521/23 1530ladd läzi ladä 1 46 Kepwichall 14-1 Mesia lazi 150 Ofelia e 156 Maid of Sparta but. 161 Olimpos lad& 21 R. N. I 134/135 - 300375 10 15 50 - 3051 2299 83 43 85 - 4794 117 370500 1738 82 363454 II I. G. A. I II 402 C. A. 5002/3 5982 - - 5058/40 - 5 Colin 5083/4 14960 2 Atlanta S/A 1/2 276 I Casa M.S. Regina Maria 24 C. Miblescu 209 6 33099 B. 15/20 2947 4 C. H.16 11.G. 3107 1 M. N. 2780/83 479 1/16 5472 23111 129 I 43243041548 Ciro in limbi straine vechi, brosate . .. Aparate fotografice .. Luorari din fier strunjite, cänt. 51/2 kg. . . Acemulatori electrici pentru automobile Organe de auto, gata terminateOrgane de auto, gala terminate Conlmutul sustras Inlocuit pria mare rota., nesti ueguresti Nr(i de rnaeini din fier strunjite peste 50 kg. bile Panza din sarmi de fier vopsita, aviind o grosime sub 5 m/in. Torturi din matase artificiald Intr'un singerfir vopsil in alb Tarnäie 72 Smitna ç . 244 Foarfeci penlru viticultori ..... 7 Suruburi de tier en piulitele lor cu ghivent, avänd in diametru sub 7 rn/un . . . . 76 Clesti de tier pentru cismari135 Diverse unelte de meseriasi, nedenumite 36 Sfredele pentru gäurit lemnul 37 Chei iclupe din fier pentru taiat tuburi §i, fäcut ghivent 6 Damn ca rezerve pentru clupele de mai sus 4 Bacuri ca rozerve, avänd 26-10 m/in . 97 Ctesti si chei franceze . .. . . . . 8 Lucrari din fier struneit sub 1/2 kg. .. 6 Menghine din fier sulT5 kg. . . . 9 Paine de ferestrae pentru metate 48 Surubelnite 62 Chipe pentru facut ghivent, asezate pe car- ton, impreuna cu bacurite si burghiile lor. 26 Accesord pentru aparatele de radio . . . 4336 Scânduri de brad ambalaj 4646 Sasiuri pentru marfuri, complet demontate 3344 Scanduri de brad ambalaje 11616 Sasiuri pentru marfun complet demonlate 250 Alburnuri imprimate In negru sau chori la care desernnurite eonstituiesc partea prin- walk brosate 16 insecticide lichifide, in Moue de fier lito- gratiate 160 Cromotipografii la foi pe härtie - Compresor complet cu toate accesoriile cântärind pe buc. dela 1.000-100 kg. . 420 Cuiere din särmä de fier, nichelate . . . Sulfuri de sodiu In butoaie . . . . . . 83 Filiere cu burgine pentru taiat ghivent ei baeuri pentru euruburi 26-10 mm. . .20 , Cuiere din s5rnia de fier, nichelate . . 10 Sfrelele peatru lemn ...... . . 5 Martie 1930 MONITOR-1Ni OFICIAIi Nr. 52 2917taritor C lfl termen de 15 zile .4 se prezinte la citatul biurou spre a si le lua in primire. rebut, urmand a fi scoase in vanzare i publicate in Monitorul Oficial. 1929, August 24. Cotitatea drepturilor Nr.articolutui din tarif TOTALUD 1 7.1 0 o CS 0 TOTAL general 851 1593 1186 c 132643641364 b 1186 a 1132 d ,543 b905-9061237 1248 c 12621270 1267 1273 1271 a 4271 b4262 1185a /1186 4259 c 1265 b 1261 1323 699 c 1356 699 e 1356 851 a 1782 855 a 131.3 b 413547221271 b 11 .15 1267 Sc. 13 So 3000 din vat. 176° 2700 10 17160 900014 2202480 8024752480 80 2475 1800 4600180 25040 35240001915800 I 000 7001720 6320 10640 8003190900560800 30000 116 400 116 400 Sc. 201600012801800 180 10640 1800 700 6 7812160 132° 45 60 15 80 48 200 618 1818 40 481848 13 18 20 18 80 3 80 - 3 8090 200 10014090 200 300 200 8 100 120 1201900 6 700 6 700 13 Sc. 20 80 40 Sc. 8 190 20 160 30 50 1820 18 300 160140 -- - - Sc. MOO 405 4500 57016 106739din val. 1840 35 Proces-verbal Nr 22.965 1011011 . 1111111. 77832 1872 54720 3877 251 9760 435 608 1350 252 637 880 427 776 254 54 51 144 7800155018584388046464 334 1560037722756098508832 el60 70260 15233Sr. 176 26 110 56901968 din 1929 3373 188 -4013 929 11 58 44 488 4 7 14 152 28 135 7 51 52 12 2 18194 218 2 62 11 4 22 2141 3717 98 9293 494 82 32522 196 81312 iii 13 6423684 83 15 4 2 5600672 4642249 32 14 MOM, 11011M SONNOP 29 100 Wele 29 IMNIP OWNED.egaNIM 341 40186152126626 107 2177778489249 188 22635472642054135772105012278 780 90952014585105035146278 508850 61 1560 17224 - 3773 47331 756 907298512560 927 10505 5 www digi uc ro
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks