Monday june 8 mam lolit lp june 22,26 2015

Description
1. Monday June8,2015 Edukasyon sa PagpapakataoIII-3 12:00-12:30 Aralin 2 HawakKo: Lakas ng Aking Loob I.Layunin: Nakatutukoy ang mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan…

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Monday June8,2015 Edukasyon sa PagpapakataoIII-3 12:00-12:30 Aralin 2 HawakKo: Lakas ng Aking Loob I.Layunin: Nakatutukoy ang mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban II.Paksa/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (Fortitude) a. Kagamitan: Manila paper Pentel pen 4 na malalaking metacardna may nakasulat ng mga pamagat ng nakalarawan sa Aralin 1, Manila paper na may ilustrasyon b. Sanggunian: Esp3PKP-Ia-13 LMp.1-3 III.Pamamaraan a. Pagganyak: Ipabasa nang tahimiksa mga mag- aaral ang panimulangsalita. Sa isang batang katuladmo,lakas ng loob ay dapat na tangan mo!” b. Paglalahad: Ipakita ang larawan Pag-aralan mo ang sumusunodna larawan.Pumiling isa na maaari mong tularan. c. Pagtatalakay: Ano kayang damdamin ang maaaring nararamdam ng mga batang tuladmo sa sandaling ito ay ginagawa sa harapan ng maraming tao? d. Paglalahat: May mga palatandaang nagpapakita ng pagiging malakas ang loob.Ilan sa mga ito ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili na maipakita ang kakayahan,pag-iisipbago gumawa ng aksiyon,pagkakaroonng kontrol o pagtitimpi sa kapuwa,paggawa ng sariling likha,at iba pa. e.Paglalapat: Anong damdamin ang mararamdaman kung ikaw ay tatawagin upang magsalita sa harapan ng iyong mga kaklase? IV.Pagtataya: Suriin at sagutin mo ang sumusunodna sitwasyon gamit ang mga pananda.Gawin ito sa sagutang papel. P- Palaging ginagawa M- Madalas ginagawa B- Bihirang ginagawa H- Hindi ginagawa 1.Tinatanggapko ang aking pagkatalo nang nakangiti. 2.Sumasali ako sa mga palatuntunan at paligsahan. 3.Umiiwas ako sa pakikipag-away. 4.Mahinahon ako sa pakikipag-usapsa nakasamaan ko ng loob. 5.Magsasabi ako ng totoo kahit ako ay mapagagalitan. V.Takda: Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng lakas ng loob. ScienceandHealth III-Rosal 12:30-1:20 III-Sampaguita 1:20-2:10 III-Gumamela 2:10-3:00 III-Dahlia 3:40-4:30 III-Ilang-ilang 4:30-5:20 I.Layunin Natutukoy ang pangalan ng mga bagay na liquid II.Paksa-Katangian ng Liquid
 • 2. SanggunianTG p. 10-12 LM p.8-9 CG p.21 Kagamitan Liquids na may iba-ibang katangian ng paraan ng pagdaloy,sumusunodsa hugis ng lalagyan,at lasa at amoy III.Pamamaraan: 1.Balik-aral Ano-ano ang katangian ng solid? 2. Pagganyak-Magpakita ng ng larawanng iba’t ibang liquid. Pangalanan at Itanong: Anong pagkakatuladnila?Anoang tawag? 3.Paglalahad 1.Pumunta sa kantina ng paaralan. 2.Itanong sa tauhan ng kantina ang mga liquids na makikita dito. 3.Pangalanan ang bawat liquid. 4.Suriin ang liquidbatay sa kung paano ito dumaloy,sa hugis ng pinaglalagyan nito,at sa espasyo na nakukuha ng mga bahagi nito. 5.Tikman ang lasa o amuyin ang mga liquidnang may pag-iingat (Kailangan ng gabay ng guro 6. Itala ang inyong nakita sa iyong kuwaderno. 4.Pagtalakay Paano ninyo ilalarawanang iba’t ibang liquids? Mayroon ba silang pagkakatulado pagkakaiba? 5.Paglalapat Humanda ng activity card.Pangkatin sa tatlo ang klase. Pangkat A Sumulat ng 2liquidna nasa kantina.Ilarawan ito. Pangkat B Sumulat ng 2bagay na nasa kusina at ilarawan ito 6.Ebalwasyon Sumulat ng 2liquids na makikita sa iba’t ibang lugar.Isulat ang sagot sa graphic organizer. 7.Takdang-aralin Gumupit ng 3 larawan ng liquids .Idikit ito sa inyong kuwaderno. Tuesday June9,2015 Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 Aralin 2 Hawak Ko: Lakas ng Aking Loob I.Layunin: Nakatutukoy ang mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban II.Paksa/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (Fortitude) a. Kagamitan: Manila paper Pentel pen 4 na malalaking metacardna may nakasulat ng mga pamagat ng nakalarawan sa Aralin 1, Manila paper na may ilustrasyon b. Sanggunian:
 • 3. Esp3PKP-Ia-13 LMp.1-3 III.Pamamaraan: A.Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pag-usapan ang nakaraang aralin. 2.Pagganyak: Ipakita sa mga bata ang metacards na ginawa ng guro. 3.Paglalahad: Pag-usapan ang larawan.Ano ang ipinakikita ng mga bata na nasa larawan? 4.Pagtatalakay: Ipaliwanag kung ano ang ipinakikita sa larawan. Ano ang ipinakikita ng batang umaakyat sa palosebo? Ano ang ipinakikita ng batang babae habang nakikipag-usapsa punung-guro? 5.Paglalahat: Anu-ano ang mga palatandaan na nagpapakita ng pagiging malakas ang loob? 6.Paglalapat: Gumawa ka ng mag-isa ng isang graphic organizer sa iyongsagutang papel. Gamiting gabay ang kalagayan sa ibaba. Ilagay ang mga sagot sa graphic organizer sa iyongkuwaderno. IV.Pagtataya: Suriin at sagutin mo ang sumusunodna sitwasyon gamit ang mga pananda.Gawin ito sa sagutang papel. P- Palaging ginagawa M- Madalas ginagawa B- Bihirang ginagawa H- Hindi ginagawa 1.Humihingi ako ng tawadsa mga nagawa kong kasalanan. 2.Pinipigilan ko ang aking sarili sa pagsunodsa di-mabuting udyokng iba. 3.Tinatanggapko ang mga puna ng aking mga kaibigan nang maluwag sa aking puso. 4.“Okey” lang ako kahit minsan ay pinagagalitanng mga nakatatanda. 5.Masigasig ako sa aking mga ginagawa para mapaunladang aking kakayahan. V.Takda: Gumuhit ng isang larawanna nagpapakita ng lakas ng loob. Science and Health III-Rosal 12:30-1:20 III-Sampaguita 1:20-2:10 III-Gumamela 2:10-3:00 III-Dahlia 3:40-4:30 III-Ilang-ilang 4:30-5:20 I .Layunin Nailalarawankung papaano dumadaloy ang liquids. IIPaksa Paglalarawan ng pagdaloyng mga Liquid Sanggunian: TGp.13-14 LMp.9-10 CG p.21 Kagamitan :Gatas na kondensada, toyo,suka,shampoo,tubig,langis, 2 kutsara, silag na mangkok III.Pamamaraan 1.Balik-aral- Pag papa kita ng ginu pit na larawan ng liquids Naranasan niyo na bang isalinito mula sa containerpapunta sa kabilang container? 2.Pagganyak Kalagayan: Magkakaroon ng paligsahan sa pagbigkas ng tula. Napili kang kinatawan ng iyong paaralan.Ano ang mga aksiyon para maipakita mo na matatag ang iyong kalooban?
 • 4. Isalin ang liquidsa iba ibang lalagyan.Ano ang mangyayarisa hugis ng liquid? 3.Paglalahad Kumuha ng 2 kutsara. Hawakan ng kamay ang bawat kutsara tuladng nasa larawan. Sumalokng isang kutsarang tubigat isang kutsarang suka. Hawakan ang bawat kutsara nang kapantay ng siko. Itagilidang dalawang kamay ng sabay tuladng makikita sa larawan.Itala ang iyong napansin sa iyongkuwaderno.Alin ang mabilis na dumaloy,tubig o suka? (Tandaan: Tubig ang magsisilbing pagtutularan ng bilis ng daloyng likido.) 4.Pagtalakay 1. Magkasabay bang dumaloy ang liquid? 2. Aling liquidang mas mabilis dumaloy? 3. Aling liquidang mabagaldumaloy? 5.Ebalwasyon Ilarawan ang liquidna nasa ibaba. Lagyan ng tsekang kahon kung tama ang paglalarawan ng liquid. Dumadaloy ng mabagal 1.Tubig 2.Toyo 6.Takdang-aral Gumupit ng 3 iba’t ibang liquidsa lumang magasin.at ilarawanang pagdaloy. Wednesday June9,2015 Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 Aralin 2 Hawak Ko: Lakas ng Aking Loob I.Layunin: Nakatutukoy ang mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban II.Paksa/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (Fortitude) a. Kagamitan: Manila paper Pentel pen 4 na malalaking metacardna may nakasulat ng mga pamagat ng nakalarawan sa Aralin 1, Manila paper na may ilustrasyon b. Sanggunian: Esp3PKP-Ia-13 LMp.1-3 III.Pamamaraan: A.Panimulang Gawain: A. Balik-aral: Pag-usapan ang nakaraang aralin B.Pagganyak: C.Paglalahad: Isang tagpo sa paaralan ang nagaganap hinggil sa pag-uusapnina Tom at Juan tungkol sa kanilang kamag-aralna si Allan. Suriin ang kanilang palitan ng mga salita. Pag-aralan ang komik-istripat talakayin ang mga pangyayari. D. Pagtatalakay: Masasabi mo ba na ang pagtitimpi ay palatandaan ng pagiging malakas ang loob? Sagutin ang sumusunodna tanong. 1.Bakit nila pinag-uusapan si Allan? 2.Tama ba ang ginawa ni Allan sa kanila? Bakit? 3.Ano kaya ang nararamdaman nina Tom at Juan? 4.Sino sa kanila ang may matatag na kalooban?Bakit? 5.Kung ikaw ang nasa kalagayan nina Tom at Juan,ano ang iyong gagawin?Bakit?
 • 5. D.Paglalahat? Bilang mag-aaral, anu-ano ang mga dapat mong gawin upang magawa ang isang makabuluhang aksiyon? E.Paglalapat? Sa iyong palagay,taglay mo ba ang lakas ng kalooban? IV.Pagtataya: Basahin ang kalagayan at isulat ang sagot sa sagutang papel. 1.Ano-ano kaya ang kaniyang naramdaman bago at pagkatapos niyang magsabi sa guro ng totoong pangyayari? 2.Paano niya naipakita at naisagawa ang lakas ng kaniyang kalooban? V.Takda: Sagutin ang sumusunodna tanong. Ano-ano ang damdaming ipinamamalas ng isang batang may malakas na kalooban? Scienceand Health III-Rosal 12:30-1:20 III-Sampaguita 1:20-2:10 III-Gumamela 2:10-3:00 III-Dahlia 3:40-4:30 III-Ilang-ilang 4:30-5:20 I.Layunin Nailalarawan kung paano nakukuha ng liquidang hugis ng lalagyan/sisidlan II.Paksa Paglalarawan sa Liquidayon sa uri ng hugis Sanggunian TG p.14-16 LMp.10-11 CG p.21 Kagamitan Lalagyan/sisidlan na may iba-ibanghugis liquid III.Pamamaraan 1.Balik-aral-Ilabas ang ginupit na larawan.Paano ito dumadaloy? 2.Pagganyak-Tingnan ang baso sa mesa. Anong nasa loob?Anongnag-okupa ng espasyo sa baso? 3.Paglalahad Ilarawan ang 3 hugis ng lalagyan/sisidlan. Kumuha ng 3 uri ng liquids. Ilagay ang bawat liquidsa tig-iisang lalagyan/sisidlan. 4. Sa inyong kuwaderno,Itala ang iyong nakita. P a n g a l a n n g l i q u i d H u g i s n g l i q u i d n a i b i n u h o s s a l a l Kalagayan: Habang naglilinis sa silid-aralan ay nasagi ni Rio ang paso ng halaman at ito ay nabasag. Hinintay niya ang kanilangguro at sinabi niya ang nangyari.
 • 6. a g y a n 4.Pagtalakay 1. Ano ang nangyarinang ibuhos ang liquids sa lalagyan? 2. Magkapareho ba ang hugis ng mga liquid? 3. Anong katangianng liquidang iyong nakita? 4. Anong kaisipan ang ipinahahayag ng gawaing ito tungkol sa hugis ng liquid? 5.May tiyakna hugis ba ang likido? 5.Ebalwasyon-Ilarawan ang 2liquid ayon sa hugis at espasyong naokupa. 6.Takdang-aralin Gumupit ng 3 iba’tibang liquidsa lumang dyaryo na matutukoyayon sa hugis. Thursday June11,2015 Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 Aralin 2 HawakKo: Lakas ng Aking Loob Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 I.Layunin: Nakatutukoy ang mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban II.Paksa/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (Fortitude) a. Kagamitan: Manila paper Pentel pen 4 na malalaking metacardna may nakasulat ng mga pamagat ng nakalarawan sa Aralin 1 , Manila paper na may ilustrasyon b. Sanggunian: Esp3PKP-Ia-13 LMp.1-3 III.Pamamaraan: A.Panimulang Gawain: A. Balik-aral: Ano-ano ang damdaming ipinamamalas ng isang batang may malakas na kalooban? B.Pagganyak: Ikaw ba ay nakapagpamalas na ng lakas ng loob?Paano? C.Paghlalahad? Pag-usapan muli ang binasang komik- istrip.Ipatukoy sa mga bata ang mga natutunan nila sa komik-iskrip. D.Pagtatalakay: Ano ang mga natutuhan mo sa komik- iskrip?Sino-sino sa mga bata ang may matatag na kalooban? E.Paglalahat: Bilang bata,anu-ano ang mga dapat mong gawin upang magawa ang isang makabuluhang aksiyon? F.Paglalapat: Isipin ninyo ang mga damdaming umuugnay sa pagiging malakas ang loob. Isulat ito sa loob ng bilog.Pumiling isang lider upang ito ay iulat sa klase. Katatagan
 • 7. IV.Pagtataya: Sagutin ang sumusunodna tanong. Ano-ano ang damdaming ipinamamalas ng isang batang may malakas na kalooban? Magbigay ng limang halimbawa.Isulat sa loob ng lobo sa sagutang papel ang iyong sagot. Science and Health III-Rosal 12:30-1:20 III-Sampaguita 1:20-2:10 III-Gumamela 2:10-3:00 III-Dahlia 3:40-4:30 III-Ilang-ilang 4:30-5:20 I.Layunin Nailalarawankung paano nakakukuha ng espasyo/lugar ang liquid II.Paksa-Paglalarawan ng Liquidkung Paano Nakakukuha ng espasyo/lugar ang mga Liquid SanggunianTG LMp.11-12 CGp.21 Kagamitan Bato, tubig,beaker,basahan III.Pamamaraan 1.Paglalahad 1. Ihanda ang mga kagamitan. 2. Lagyan ng tubig ang beaker. 3. Dagdagan ng tubig ang beaker. 4.Masdan ang mangyayari habang dinadagdagan ng tubig ang beaker. 5. Lagyan ng bato ang beaker na may tubig. 6. Masdang muli ang mangyayari. 7. Itala/Iguhit ang nakita sa kuwaderno. 2.Pagtalakay Sa iyong kuwaderno,sagutinang sumusunod: 1. Ano ang nangyari sa tubig ng iyong dinagdagan?Bakit? 2. Nang lumubog ang bato,ano ang iyong nakita sa ilalim ng baso? 3. Ano ang nangyari sa tubig?Bakit? 4. Ang tubig ba ay nakakukuha ng lugar/espasyo?Bakit? 5. Totoo ba na ang liquiday nakakukuha ng espasyo/lugar? 5.Ebalwasyon Lagyan ng guhit ang salita sa loob ng panaklong. 1.Ang ketsup ay____. 6.Takdang-aralin- Gumawa ng album ng 10larawan ng iba’tibang liquids mula sa ginupit sa lumang magasin.Ilarawan ang katangian ng bawat liquid.
 • 8. Monday June15,2015 Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 Aralin 2 Hawak Ko: Lakas ng Aking Loob I.Layunin: Nakatutukoy ang mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban II.Paksa/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (Fortitude) a. Kagamitan: Manila paper Pentel pen 4 na malalaking metacardna may nakasulat ng mga pamagat ng nakalarawan sa Aralin 1, Manila paper na may ilustrasyon b. Sanggunian: Esp3PKP-Ia-13 LMp.1-3 III.Pamamaraan: A.Panimulang Gawain: A. Balik-aral: Pag-usapan ang nakaraang aralin B.Pagganyak: C.Paglalahad: Isang tagpo sa paaralan ang nagaganap hinggil sa pag-uusapnina Tom at Juan tungkol sa kanilang kamag-aralna si Allan. Suriin ang kanilang palitan ng mga salita. Pag-aralan ang komik-istripat talakayin ang mga pangyayari. D. Pagtatalakay: Masasabi mo ba na ang pagtitimpi ay palatandaan ng pagiging malakas ang loob? Sagutin ang sumusunodna tanong. 1.Bakit nila pinag-uusapan si Allan? 2.Tama ba ang ginawa ni Allan sa kanila? Bakit? 3.Ano kaya ang nararamdaman nina Tom at Juan? 4.Sino sa kanila ang may matatag na kalooban?Bakit? 5.Kung ikaw ang nasa kalagayan nina Tom at Juan,ano ang iyong gagawin?Bakit? D.Paglalahat? Bilang mag-aaral, anu-ano ang mga dapat mong gawin upang magawa ang isang makabuluhang aksiyon? E.Paglalapat? Sa iyong palagay,taglay mo ba ang lakas ng kalooban? IV.Pagtataya: Basahin ang kalagayan at isulat ang sagot sa sagutang papel. 1.A no- ano kay a ang kaniyang naramdamanbago at pagkatapos Kalagayan: Habang naglilinis sa silid-aralan ay nasagi ni Rio ang paso ng halaman at ito ay nabasag. Hinintay niya ang kanilangguro at sinabi niya ang nangyari.
 • 9. niyang magsabi sa guro ng totoong pangyayari? 2.Paano niya naipakita at naisagawa ang lakas ng kaniyang kalooban? V.Takda: Sagutin ang sumusunodna tanong. Ano-ano ang damdaming ipinamamalas ng isang batang may malakas na kalooban? Scienceand Health III-Rosal 12:30-1:20 III-Sampaguita 1:20-2:10 III-Gumamela 2:10-3:00 III-Dahlia 3:40-4:30 III-Ilang-ilang 4:30-5:20 I.Layunin Nailalarawan kung paano nakukuha ng liquidang hugis ng lalagyan/sisidlan II.Paksa Paglalarawan sa Liquidayon sa uri ng hugis Sanggunian TG p.14-16 LMp.10-11 CG p.21 Kagamitan Lalagyan/sisidlan na may iba-ibanghugis liquid III.Pamamaraan 1.Balik-aral-Ilabas ang ginupit na larawan.Paano ito dumadaloy? 2.Pagganyak-Tingnan ang baso sa mesa. Anong nasa loob?Anongnag-okupa ng espasyo sa baso? 3.Paglalahad Ilarawan ang 3 hugis ng lalagyan/sisidlan. Kumuha ng 3 uri ng liquids. Ilagay ang bawat liquidsa tig-iisang lalagyan/sisidlan. 4. Sa inyong kuwaderno,Itala ang iyong nakita. Pangalan ng liquid Hugis ng liquidna ibinuhos sa lalagyan 4.Pagtalakay 1. Ano ang nangyarinang ibuhos ang liquids sa lalagyan? 2. Magkapareho ba ang hugis ng mga liquid? 3. Anong katangianng liquidang iyong nakita? 4. Anong kaisipan ang ipinahahayag ng gawaing ito tungkol sa hugis ng liquid? 5.May tiyakna hugis ba ang likido? 5.Ebalwasyon-Ilarawan ang 2liquid ayon sa hugis at espasyong naokupa. 6.Takdang-aralin Gumupit ng 3 iba’tibang liquidsa lumang dyaryo na matutukoyayon sa hugis. Tuesday June16,2015 Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 Aralin 2 HawakKo: Lakas ng Aking Loob Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 I.Layunin: Nakatutukoy ang mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban
 • 10. II.Paksa/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (Fortitude) a. Kagamitan: Manila paper Pentel pen 4 na malalaking metacardna may nakasulat ng mga pamagat ng nakalarawan sa Aralin 1, Manila paper na may ilustrasyon b. Sanggunian: Esp3PKP-Ia-13 LMp.1-3 III.Pamamaraan: A.Panimulang Gawain: A. Balik-aral: Ano-ano ang damdaming ipinamamalas ng isang batang may malakas na kalooban? B.Pagganyak: Ikaw ba ay nakapagpamalas na ng lakas ng loob?Paano? C.Paghlalahad? Pag-usapan muli ang binasang komik- istrip.Ipatukoy sa mga bata ang mga natutunan nila sa komik-iskrip. D.Pagtatalakay: Ano ang mga natutuhan mo sa komik- iskrip?Sino-sino sa mga bata ang may matatag na kalooban? E.Paglalahat: Bilang bata,anu-ano ang mga dapat mong gawin upang magawa ang isang makabuluhang aksiyon? F.Paglalapat: Isipin ninyo ang mga damdaming umuugnay sa pagiging malakas ang loob. Isulat ito sa loob ng bilog.Pumiling isang lider upang ito ay iulat sa klase. IV.Pagtataya: Sagutin ang sumusunodna tanong. Ano-ano ang damdaming ipinamamalas ng isang batang may malakas na kalooban? Magbigay ng limang halimbawa.Isulat sa loob ng lobo sa sagutang papel ang iyong sagot. Science and Health III-Rosal 12:30-1:20 III-Sampaguita 1:20-2:10 III-Gumamela 2:10-3:00 III-Dahlia 3:40-4:30 III-Ilang-ilang 4:30-5:20 I.Layunin Nailalarawankung paano nakakukuha ng espasyo/lugar ang liquid II.Paksa-Paglalarawan ng Liquidkung Paano Nakakukuha ng espasyo/lugar ang mga Liquid SanggunianTG LMp.11-12 CGp.21 Kagamitan Bato, tubig,beaker,basahan III.Pamamaraan 1.Paglalahad 1. Ihanda ang mga kagamitan. 2. Lagyan ng tubig ang beaker. 3. Dagdagan ng tubig ang beaker. Katatagan ng Loob
 • 11. 4.Masdan ang mangyayari habang dinadagdagan ng tubig ang beaker. 5. Lagyan ng bato ang beaker na may tubig. 6. Masdang muli ang mangyayari. 7. Itala/Iguhit ang nakita sa kuwaderno. 2.Pagtalakay Sa iyong kuwaderno,sagutinang sumusunod: 1. Ano ang nangyari sa tubig ng iyong dinagdagan?Bakit? 2. Nang lumubog ang bato,ano ang iyong nakita sa ilalim ng baso? 3. Ano ang nangyari sa tubig?Bakit? 4. Ang tubig ba ay nakakukuha ng lugar/espasyo?Bakit? 5. Totoo ba na ang liquiday nakakukuha ng espasyo/lugar? 5.Ebalwasyon Lagyan ng guhit ang salita sa loob ng panaklong. 1.Ang ketsup ay____. 6.Takdang-aralin- Gumawa ng album ng 10larawan ng iba’tibang liquids mula sa ginupit sa lumang magasin.Ilarawan ang katangian ng bawat liquid. Wednesday June17, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 Aralin 3 Matatag Ako,Kaya Kong Gawin! I. Layunin: Napahahalagahan ang pagkilala sa kayang gawin ng mag-aaral na sumusukat sa kanyang katatagang loob tuladng pagtanggapsa puna ng ibang tao sa mga hindi magandang kilos,gawa at gawi pagbabago ayon sa nararapat na resulta II.Paksang Aralin/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (fortitude) Kagamitan: sagutang papel Learner’s Material III.Pamamaraan A. PanimulangGawain: 1.Pagbalikaralan ang naunang aralin tungkol sa lakas ng loob. Ipalabas sa mg amag-aaral ang kanilang aklat na Learner’s Material. 2.Pasagutan ang mga tanong na ito. -Ano ang pamagat ng ating aralin? -Ano-ano ang kaya mo nang gawin ng walang pangamba o takot?
 • 12. –Pabigayin ng mga halimbawa ang mga bata ng mga gawain na kaya nilang gawin ng walang pangamba at takot. 3.. Paglalahat: Kailan nasusubokang katatagan ng atng loob? *Nasusubokang katatagan ng ating loob sa: *pagtanggapsa puna at pagtatama sa hindi magagandang gawa at gawi. *mahinahong pagtanggapng mga puna at papuri sa buhay. 4.Paglalapat: Napagsabihan ka ng iyong nakatatandang kapatidna maging maayos sa pananamit,Paano mo ito tatanggapin? 5. Pagtataya Basahin ang mga pangungusap.Isipin kung alin sa sumusunodang nangangailangan ng iyongkatatagan. Isulat sa papel ang iyong sagot. 1.Hinahamon ka ng away ng iyong kamag-aral. 2.Magpapabakuna ka laban sa isang epidemya o sakit. 3.Magwawalis ka ng bakuran. 4.Sasagot ka sa mahirapna tanong ng guro. 5.Mag-aalaga ka ng halaman. IV.Takda: Sumulat ng ilangpangungusapna nagpapakita ng katatagan ng loob. Thursday June18,2015 Edukasyon sa Pagpapakatao III-3 12:00-12:30 Aralin 3 Matatag Ako,Kaya Kong Gawin! I. Layunin: Napahahalagahan ang pagkilala sa kayang gawin ng mag-aaralna sumusukat sa kanyang katatagang loob tuladng pagtanggapsa puna ng ibang tao sa mga hindi magandang kilos,gawa at gawi pagbabago ayon sa nararapat na resulta II.Paksang Aralin/Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob (fortitude) Kagamitan: sagutang papel Learner’s Material
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks