Міністерство освіти та науки України Національна металургійна академія України. Збірник наукових праць Випуск 3. Том 3 - PDF

Description
Міністерство освіти та науки України Національна металургійна академія України Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики Збірник наукових праць Випуск 3 Том 3 Кривий Ріг Видавничий відділ

Please download to get full document.

View again

of 371
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 26 | Pages: 371

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти та науки України Національна металургійна академія України Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики Збірник наукових праць Випуск 3 Том 3 Кривий Ріг Видавничий відділ НМетАУ 2003 УДК 371 Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск 3: В 3-х томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. 381 с. Збірник містить статті з різних аспектів дидактики інформатики і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приділено проблемам розвитку методичних систем навчання інформатики та застосування засобів нових інформаційних технологій у шкільній та вузівській практиці. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. 2 Редакційна колегія: В.М. Соловйов, доктор фізико-математичних наук, професор Є.Я. Глушко, доктор фізико-математичних наук, професор О.І. Олейніков, доктор фізико-математичних наук, професор М.І. Жалдак, доктор педагогічних наук, професор О.В. Сергеєв, доктор педагогічних наук, професор В.І. Клочко, доктор педагогічних наук, професор Ю.О. Дорошенко, доктор технічних наук, професор О.Д. Учитель, доктор технічних наук, професор І.О. Теплицький, відповідальний редактор С.О. Семеріков, відповідальний секретар Рецензенти: Г.Ю. Маклаков д-р техн. наук, професор кафедри кібернетики та обчислювальної техніки Севастопольського національного технічного університету, науковий керівник лабораторії біокібернетики, дійсний член Міжнародної академії біоенерготехнологій А.Ю. Ків д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) ISBN СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ WEBEXE О.В. Бабич м. Полтава, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Інтерактивні посібники під час вивчення фундаментальних дисциплін у вищій школі застосовуються вже досить довгий час. У найпростішому випадку вони являють собою просто конспект лекцій з даної дисципліни, що має меню для вибору лекції з конкретної теми, яке одночасно виконує функції змісту. Більш складні системи можуть також містити секцію контролю, тобто тест з даної дисципліни. Під час створення таких посібників певну увагу слід приділити питанню вибору інструментальних засобів. Досить часто для цього використовуються середовища візуальної розробки додатків типу Delphi. В такому випадку викладач витрачає час більше на програмування і створення інтерфейсу, ніж на написання самого контенту посібника. Застосування MS Power Point також не є ефективним, оскільки переглянути готовий продукт можналишенамашині, на якій встановлено MS Office або MS Power Point Viewer. Досить непоганим вибором при створенні електронного посібника є Demo Shield, оскільки він має в своєму складі Demo Shield Player для перегляду створюваного продукту, але цей вельми, безперечно, потужний пакет має певні особливості, і починаючи роботу з ним деякий час слід витратити на освоєння базових прийомів роботи з ним. На думку автора, ідеальним інструментальним засобом для розробки інтерактивного навчального посібника є зв язка WebEXE з будь-яким HTML-редактором. На користь цієї думки свідчать такі факти. По-перше, HTML мова дуже проста, адля неспеціалістів її знання навіть не вимагається ви можете просто зберегти текст своїх лекцій, набраний у MS Word в форматі HTML. Зміст меню з гіперпосиланнями можна також створити в тому ж MS Word. По-друге, використавши WebEXE, ви зможете захистити свою інтелектуальну власність, заборонивши 3 копіювання, друк документу, збереження ілюстрацій або використавши захист паролем чи обмеження строку користування програмою. І по-третє, готові продукти, створені в WebEXE, використовують MSIE у якості додатку-сервера, авін, як відомо, є складовою всіх операційних систем від Microsoft, тож встановлений практично на кожній машині. Механізм роботи WebEXE дуже простий: програма просто об єднує кілька взаємопов язаних Web-сторінок в один архів, а потім генерує оболонку для перегляду вмісту цього архіву з досить сучасним інтерфейсом. При створенні проекту в WebEXE можна налагодити як зовнішній вигляд продукту, так і опції захисту від несанкціонованого копіювання. Також можна вибрати, ще які типи файлів, крім.htm, слід включати в проект. Вигляд вікна програми показано на малюнку. Такий підхід вже було використано викладачами Харківського національного університету радіоелектроніки [1]. Автор цих рядків використав WebEXE для створення посібників з дисциплін Мережі ЕОМ та Бази даних та інструментальні системи. 4 Також WebEXE можна з успіхом використовувати для створення оболонок автозапуску для CD з матеріалами конференцій, семінарів і т.ін. Звичайно, можливості HTML обмежені, тож певно деяких специфічних задумів втілити в життя не вдасться, але для потреб навчального процесу у вищій школі, а саме для створення інтерактивних навчальних посібників, дана програма є чудовим вибором. До речі, скопіювати пробну версію WebEXE можна з Література 1. Методы и средства компьютерных информационных технологий. Лабораторный практикум. Кафедра программного обеспечения ЭВМ Харьковского национального университета радиоэлектроники.eal WebExe Online Manual. Andreas Wulf, К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ А.Н. Бакал г. Киев, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова В наше время повсеместного распространения персональных компьютеров (ПК) человеческие знания о природе информации приобретают общекультурную ценность. Этим объясняется интерес исследователей и практиков всего мира к относительно молодой и быстро развивающейся научной дисциплине информатике. На сегодняшний день информатика выделилась в фундаментальную науку об информационно-логических моделях, и она не может быть сведена к другим наукам, даже к математике, очень близкой по изучаемым вопросам. Объектом изучения информатики являются структура информации и методы ее обработки. Появились различия между информатикой как наукой, с собственной предметной областью, и информационными технологиями. Технология, в отличие от науки, предполагает созидательную деятельность для получения определенных результатов человеком, который использует данную технологию. Можно выделить некоторые информационные технологии, базирующиеся на применении компьютера, без которых человек не может обойтись в современном мире. Это универсальные технологии, основанные на работе с текстовыми и табличными процессорами, СУБД, графическими редакторами, а также мультимедиа и системы телекоммуникаций. Помимо этого, существует множество специализированных компьютерных технологий (например, компьютерная верстка, бухгалтерский учет, проектирование в архитектуре, и многое другое). Еще один важный раздел компьютерных технологий это компьютерные технологии обучения, представляющие значительные возможности для повышения эффективности занятий, придания им интереса и динамичности. Очевидно, что базовые знания этих технологий должна давать школа. По мере распро- 6 странения компьютерной техники вся совокупность взаимодействующей с ней людей все более четко разделяются на три большие (относительно) группы: системные программисты; прикладные программисты, разрабатывающие пакеты прикладных программ для решения больших классов задач из самых различных отраслей; широкий круг пользователей. Для представителей первой группы написание программ на тех. или иных языках или непосредственно в машинных кодах является обязательной составной частью их профессиональной деятельности. Более того, продуктом деятельности системных программистов являются средства общения с ПК, предназначенные для широкого круга пользователей. Общение пользователей с ПК протекает в рамках специализированных, заранее разработанных программных систем, использующих привычную для них профессиональную и бытовую терминологию. Таким образом, для значительного большинства людей, использующих ПК в своей работе дома или в офисе, знание конкретных языков и систем программирования не является обязательным. В то же время, с точки зрения пользователя, существуют «глубокие» и «неглубокие» уровни применения компьютера. Если человек использует компьютер для набора какого-либо текста, то компьютеру ничего неизвестно о содержательной стороне решаемой проблемы и используется он только как «умная» пишущая машинка с проверкой орфографии. Если же работающий за компьютером специалист сообщает ему сведения о содержании задачи, о ее понятиях и объектах(разработка нового бизнесплана предприятия), то при таком глубоком применении компьютера возможна значительно более высокая эффективность его использования. А для этого необходимо нечто большее, чем «общий язык с компьютером», нужна общая мысль, понятия, отдельный стиль мышления и навыки умственных действий. В настоящее время такой набор необходим практически каждому специалисту в любой из отраслей науки и техники. Рассмотрим кратко наиболее существенные из них. Навыки планирования структуры действий, необходимых 7 для достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств часто называют умением алгоритмически мыслить, хотя термин «структура действий» несколько шире классического определения алгоритма. Деятельность пользователя по описанию алгоритма решаемой задачи состоит в том, что, видя перед собой конечную цель результат, он конструирует программу (в широком смысле слова), план действий, представляющий последовательность отдельных более или менее стандартных операций. То, что в обиходе называют иногда программистскими способностями, определяется в первую очередь умением представить сложное действие в виде определенной последовательности простых операций. При этом пользователь должен спланировать не только сами действия, но и используемые при этом информационнотехнические ресурсы. Человек, использующий накопленные машинными системами банки информации, даже будучи освобожденным, от описания структуры данных, должен, тем не менее, отдавать себе отчетоклассахиспользуемыхвеличиниихвзаимосвязях. При этом весьма важен навык представить себе структуры информационных объектов в формализованном виде. Значение этого навыка в настоящее время повышается в связи с распространением реляционных СУБД, информационных и экспертных систем, CAD-систем, основу которых составляют информационные модели. При работе с такими моделями необходимо отразить в них все существенные для решения поставленной задачи свойства объектов и их взаимодействия, иначе решение, предложенное машиной, может сослужить пользователю плохую службу. Решение задачи может быть эффективным только в том случае, когда правильно определен объем данных, необходимых для ее решения, и правильно организован их поиск. При этом вырабатываются навыки формирования поисковых механизмов и пользования ими. По мере роста емкости и снижения стоимости запоминающих устройств ПК становится реальна перспектива передачи машинам всего информационного фонда, накопленного человечеств
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks