МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ. Івахнюк Юрій Петрович - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ Івахнюк Юрій Петрович ЗМІНИ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ У ЖІНОК НА ФОНІ ПРИЙОМУ

Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 25 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ Івахнюк Юрій Петрович ЗМІНИ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ У ЖІНОК НА ФОНІ ПРИЙОМУ КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ Магістерська робота на здобуття магістра медичних наук на правах рукопису акушерство і гінекологія 1 УДК : : : (043.3) Науковий керівник доктор медичних наук, професор Бойко Володимир Іванович Суми ЗМІСТ Перелік умовних скорочень.. 3 Вступ... 4 Розділ 1. Огляд літератури 1.1. Сучасні методи контрацепції Особливості мікрофлори статевих шляхів жінок і гормональний статус Імунні процеси у слизових оболонках (мукозальний імунітет) Локальні процеси у слизових оболонках при проникненні патогенів Аферентна та центральна ланки мукозальної імунної відповіді Ефекторні механізми мукозального імунітету Позитивні та негативні явища у жінок на фоні 2 використання комбінованих оральних контрацептивів. 21 Розділ 2. Матеріали та методи дослідження 2.1. Клінічна характеристика пацієнток, що були на обстеженні Методи дослідження Розділ 3. Результати власних досліджень 3.1. Клініко-анамнестична характеристика жінок групи порівняння Клініко-анамнестична характеристика групи жінок, що використовували ВМК Клініко-анамнестична характеристика групи жінок, що використовували КОК Характеристика стану місцевого імунітету піхви при різних методах контрацепції. 41 Розділ 4. Обговорення результатів 48 Висновки. 52 Практичні рекомендації.. 53 Список використаних джерел 54 Додатки АГ антиген СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 АПК антигенпрезентуюча клітина ВМЗ внутрішньоматкові засоби ДК дендритна клітина ЕК епітеліальна клітина ІЛ, IL інтерлейкін INF - інтерферон ІПСШ інфекції, що передаються статевим шляхом КОК - комбіновані оральні контрацептиви Мф макрофаг ОК оральні контрацептиви Те Т-ефектор УПМ умовно-патогенні мікроорганізми CD cluster of differential TLR рецептор Т-лімфоцита Th, Тн Т-хелпери IgA імуноглобулін А TGF трансформуючий фактор росту TNF фактор некрозу пухлин 4 ВСТУП В останні роки стає все більш очевидною необхідність у проведенні послідовної соціальної політики у відношенні матері та дитини. Медико-соціальна значимість служби охорони материнства та дитинства визначається значною розповсюдженістю медичних абортів, високими показниками материнської та дитячої смертності. Потребує невідкладного вирішення проблема небажаної вагітності. За останні десять років незалежності України на ринку з явилися нові препарати контрацепції і кількість протипоказань, котрі стосуються використання контрацепції зменшилися. Звичайно, така тенденція спостерігається у зв язку удосконаленням сучасних технологій виробництва контрацептивів, підготовкою спеціалістів в області планування сім'ї, а також з більш позитивним відношенням населення до контрацепції. Здоров я жінок у нашій країні, особливо репродуктивне, залежить від абортів. Поява великої кількості безплідних сімейних пар (14 15%) безпосередньо пов язана з наслідками абортів. Однак, слід відмітити, що дітонароджуваність не 5 залежить від числа абортів. Деякі представники суспільства наполягають на забороні абортів, розраховуючи на підвищення народжуваності. Давно доведено, що заборона абортів не тільки веде до збільшення народжуваності, але і підвищує кількість кримінальних позалікарняних абортів, які супроводжуються високою материнською смертністю [40]. На народжуваність впливає не аборт, а рівень життя населення, інформованість про засоби та методи попередження вагітності, рівень санітарної культури та традиції населення. Нажаль до абортів в нашій країні звикли, як до буденності. Особливо негативно аборти впливають на жінок, що не народжували жодного разу. Враховуючи те, що для сучасних жінок характерний більш ранній вік менархе і більш ранній початок статевого життя ніж у минулому, що наряду з більш старшими віком вступу у шлюб подовжує період, на протязі якого виникає необхідність попередження небажаної вагітності. У зв язку з відстрочкою часу вступу у шлюб збільшилася кількість пологів у жінок старших 30 років: з 1990 року рівень фертильності залишається стабільним і як наслідок, збільшується необхідність в тривалій зворотній та безпечній контрацепції [45]. Зараз настала ера обдуманого вибору пацієнтки засобу контрацепції. Задача клініциста дати їй необхідні відомості, які дозволять зробити правильний вибір. У ряді методів та засобів обмеження фертильності провідну позицію займають комбіновані оральні контрацептиви (КОК), які за півстоліття їх використання значно хімічно удосконалені [32]. На сьогодні велике коло лікарів-гінекологів інформоване про переваги використання КОК, але ці ж лікарі далеко не завжди погоджуються використати отриманні знання у повсякденній практиці [51]. Це пов язано зокрема і з відсутністю інформації про вплив даних засобів на місцеву імунну відповідь урогенітального тракту жінок, яка є суттєвою ланкою захисту жінки від різноманітних інфекцій, що можуть закінчуватися ускладненнями у вигляді безпліддя. Крім того, до сьогоднішнього часу не вивчені фактори персистенції вагінальної мікрофлори на фоні прийому КОК та вплив КОК і мікроекологічних змін, на фоні їх прийому, на характер змін місцевого імунітету урогенітального тракту. Тому в 6 даній роботі проведено порівняльне вивчення мікроекологічного стану і місцевого імунітету жіночого репродуктивного тракту на фоні прийому КОК. Метою нашої роботи стало зниження частоти порушень репродуктивного здоров я жінок при тривалому використанні КОК на основі вивчення в них клініко-морфологічних, мікробіологічних і імунологічних особливостей. Для вирішення поставленої мети нами було виконано наступні задачі: 1. Вивчити особливості мікробіоценозу піхви у здорових жінок-користувачів різних типів КОК. 2. Вивчити стан місцевого імунітету в обстежених пацієнток з порушеним мікробіоценозом піхви на фоні прийому КОК. 3. Розробити критерії для визначення індивідуального прогнозу щодо розвитку ЗППМ серед користувачів КОК. Об'єкт дослідження стан репродуктивного здоров'я жінок, які використовують комбіновані оральні контрацептиви. Предмет дослідження стан мікробіоценозу піхви та місцевого імунітету у жінок-користувачів комбіновані оральні контрацептиви. 7 Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Сучасні методи контрацепції 8 Початком сучасної ери контрацепції можна вважати винахід кондорів, які приписуються Фаллопію, що у 1564 році рекомендував використати льняні мішечки для захисту від сифілісу [79]. Однак, по справжньому сучасні ефективні методи контрацепції стали використовувати лише у ХХ сторіччі, причому особливий прогрес у плануванні вагітності намітився з початком використання естроген-гестагенних оральних контрацептивів [13, 65]. Існує декілька методів контрацепції: сучасні внутрішньоматкові, гормональний; традиційні механічний, хімічний та фізіологічний. Внутрішньоматкова контрацепція Внутрішньоматкові засоби (ВМЗ) відповідають всім вимогам, що пред являються до контрацептивів: ефективність 92 97%, вони широко доступні та не мають шкідливого впливу на системи організму. ВМЗ виготовляють з пластику, металу, або їх комбінації. Вони диференціюються на інертні та біоактивні. До інертних відноситься звичайна пластикова петля з додаванням сульфату барію. У біоактивних ВМЗ у пластиковий компонент додані різноманітні добавки: мідь, золото або гестагени. Їх контрацептивний ефект пов'язаний з місцевою дією на ендометрій та матку, оскільки після введення ВМЗ підсилюються скорочення матки і маткових труб, а у ендометрії відбуваються зміни, що запобігають імплантації заплідненої яйцеклітини, в силу чого вона виводиться з матки [19, 34]. До введення ВМЗ є протипоказання: * гострі та підгострі запальні процеси внутрішніх і зовнішніх статевих органів (в анамнезі і теперішній час); *підозра на рак тіла або шийки матки, кровотеча нез ясованої етіології; *підозра на вагітність; *гіперполіменорея або метрорагія; *альгоменорея; 9 *ендометріоз шийки матки та яєчників; *гіперплазія ендометрію; *гіпоплазія матки; *множинна міома матки; *вроджені аномалії матки; *деформація шийки матки, стеноз церві кального каналу; *позаматкова вагітність; *анемія та інші захворювання крові; *хронічні екстрагенітальні захворювання запальної етіології з частими загостреннями; *тяжкі форми алергії [34]. У розвинених країнах світу за період 2002 по 2006 роки число жінок, що використовують комбіновані оральні контрацептиви в якості основного методу регулювання народжуваності, збільшилося з 56,7 до 58,3 млн. [Worldbank, MIDAS]. В більшості це зумовлено соціальними змінами, які відбуваються у сучасному суспільстві. За думкою 450 тисяч європейських жінок репродуктивного віку, профілактичне використання КОК корегує з такими показниками, як підвищення відчуття задоволеністю життям, здатністю більших інвестицій у свою освіту і, як наслідок, більш високим рівнем достатків, а також кар єрними можливостями [32, 76, 77]. Враховуючи доступність інформації про гормональну контрацепцію в нашій країні, високу ефективність методу (індекс Перля 0,1), у найближчий час логічно прогнозувати збільшення числа жінок, які будуть використовувати КОК. Подібна тенденція вже відмічена у Російській федерації, починаючи з 2005 року (діаграма 1). 10 Сучасна тенденція використання різних методів контрацепції у РФ Діаграма 1 [76] У робочій класифікації поділ оральних контрацептивів (ОК) відбувається по прогестагенному компоненту [42]. 1 покоління (1962) препарати, які мають у своєму складі: норетінодрел, етінодіола діацетат; 2 покоління (1972) препарати, 11 що мають у воєму складі: норетістерон (тріновум, орто 777, мікронор та ін.); 3 покоління (1881) препарати, які мають у своєму складі: гестоден; дезогестрел; норгестімат [10]. Розвиток гормональної контрацепції йшов по шляху зниження добової дози естрогенного компоненту та введення в препарати нових гестагенів. Особливої уваги заслуговують прогестерони нового покоління: норгестімат, гестоден; дезогестрел. Висока схожість до рецепторів прогестерону дозволила використовувати їх у низьких дозах для надійної контрацепції [33, 48]. Класифікація оральних контрацептивів В залежності від складу оральних контрацептивів Комбіновані оральні Гестагенні Антагоністи прогестерону В залежності від схеми комбінації естрогену та гестагена 12 Монофазні Низькодозовані Мікродозовані Високодозовані Двофазні Багатофазні Трьохфазні Монофазні ОК містять постійну дозу естрогенного та гестагенного компоненту в кожній таблетці. Вони відрізняються за дозою, типом естрогенів та прогестеронів. До таких препаратів відносяться: овідон, ригевідон, регулон, новінет. Вони забезпечують найбільш високий рівень контрацепції (індекс Перля=0,06 0,07). Простий спосіб щоденного застосування (з 5 по 25 день менструального циклу на ніч), можливість подвоєння добової дози у випадку пропуску 1 таблетки роблять їх найбільш сприйнятливим для дівчат та молодих жінок. В більш старшій віковій групі їх перевагами є також можливість 13 використання для контрацепції та одночасного лікування малих форм генітального енд
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks