Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Житомирський державний технологічний університет - PDF

Description
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Житомирський державний технологічний університет ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ЖДТУ Мельничук П.П р. Освітньо - професійна програма для проведення фахових

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 45 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Житомирський державний технологічний університет ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ЖДТУ Мельничук П.П р. Освітньо - професійна програма для проведення фахових вступних випробувань при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю , «Програмне забезпечення систем» у 2011 р. Ухвалено на засіданні приймальної комісії протокол від 2011 р. Відповідальний секретар приймальної комісії О.Г. Денисюк Житомир 2011 р. І. Освітньо професійна програма Перелік тем з навчальних дисциплін 1.Системи штучного інтелекту Тема 1. Концептуальні основи штучного інтелекту Історія штучного інтелекту. Зародження досліджень в галузі штучного інтелекту (ШІ). Два напрями: логічне і нейрокібернетічне. Ранні дослідження в ті роки (Н. Вінер, Мак-Каллок, Розенблатт, Саймон, Маккартні, Слейджл, Семюель, Гелернер, М. Амосов). Поява першої розвиненої мови програмування LISP для побудови систем ШІ. Поява в кінці 60-х років інтегральних (інтелектуальних) роботів і перших експертних систем. Успіхи експертних систем і застій у нейрокібернетики в 70-і роки. Новий бум нейрокібернетики на початку 80-х років (Хопфілд). Поява логічного програмування і мови PROLOG. Програма створення ЕОМ 5-го покоління. Стратегічна комп'ютерна ініціатива США. Дослідження з ІІ в СРСР і Україні Знання і дані. Властивості знань і відмінність знань від даних. Типи знань: декларативні та процедурні, екстенсіонального і інтенсіональні. Нечіткі знання. Види і природа нечіткості. Проблема розуміння сенсу як вилучення знань з даних і сигналів Поняття про прикладні системах штучного інтелекту. Прикладні системи штучного інтелекту - системи, засновані на знаннях. Поняття інженерії знань. Експертні системи. Їх області застосування та вирішуються ними завдань. Узагальнена структура експертних систем. Застосування ШІ в системах управління виробництвом. Застосування ШІ в діловодстві та в мережі Internet. Тема 2. Методи представлення знань і вирішення завдань Логіка предикатів першого порядку. Логічні і евристичні методи представлення знань. Поняття предиката, формули, кванторів загальності та існування. Інтерпретація формул в логіці предикатів 1-го порядку. Метод резолюції для доказу теорем в логіці 1-го порядку. Логіка Хорна як основа мови логічного програмування Prolog. Недоліки логіки 1-го порядку як методу представлення знань 2.2. Псевдофiзичні логiки. Теорія нечітких множин - основа псевдофiзичних логiк. Нечітка логіка. Поняття лінгвістичної змінної. Приклади псевдофізіческіх логік: просторова і тимчасова логіки Правила-продукції. Структура правил-продукцій. Типи ядер правил-продукцій і варіанти їх інтерпретацій. Методи логічного висновку: прямий і зворотний. Стратегії вибору правил при логічному виводі. Методи представлення й обробки нечітких знань у продукційних системах. Переваги і недоліки правил-продукцій як методу представлення знань Семантичні мережі. Основні поняття семантичних мереж: представлення об'єктів і відносин між ними у вигляді орієнтованого графа. Типи відносин у семантичних мережах. Абстрактні і конкретні мережі. Принципи обробки інформації в семантичних мережах. Зв'язок семантичних мереж з логікою 1-го порядку і псевдофiзичнимі логiками 2.5. Фрейми та об'єкти. Основні поняття фрейму: слоти, приєднані процедури-слуги і процедури-демони, успадкування властивостей. Зв'язок поняття фрейму і об'єкта в об'ектно-орієнтованому програмуванні. Мережі фреймів. Принципи обробки даних у мережі фреймів. Приклади мов інженерії знань, заснованих на фреймах: FRL і KRL. 2.6. Нейронні мережі. Основні поняття про природні і штучні нейронні мережи і нейрони. Формальний нейрон Мак-Каллока-Піттса. Нейронна мережа як механізм, якого навчають розпізнаванню образів чи адекватної реакції на вхідні сигнали (вхідну інформацію). Класифікація нейронних мереж. Тема 3. Експертні системи Архітектура експертних систем. Особливості архітектури нейронних мереж (особливостей методів подання й обробки знань) від особливостей розв'язуваної задачі Технологія побудови експертних систем. Умови застосовності експертних систем. Типи експертних систем залежно від ступеня завершеності та особливостей використання: демонстраційні, дослідницькі, промислові, комерційні. Етапи побудови експертних систем: ідентифікація, концептуалізація, формалізація, реалізація, тестування. Труднощі при створенні експертних систем Методи придбання знань. Основні поняття методів навчання. Класифікація методів навчання за способом навчання: емпіричні та аналітичні, за глибиною навчання - символьні (поверхневі) та на основі знань (глибинні). Зв'язок цієї класифікації з поняттями індуктивного виводу, виведення за аналогією, навчання на прикладах. Зведення задачі придбання знань до задачі узагальнення ДСМ-метод. Визначення індуктивного виводу. Поняття аналогії. Абстрагування. Визначення висновку за аналогією. Тема 4. Нейронні мережі Персептрони Багатошарові персептрони. Оцінка стану нейронної мережі. Зведення функціонування нейронної мережі до задачі мінімізації цільової функції. Алгоритм навчання зворотним поширенням помилки Інші моделі нейронних мереж. Модель Хопфілда. Модель Кохонена. Модель Гросберга-Кохонена. Програмна та апаратна реалізації нейронних мереж Застосування нейронних мереж. Нейронна мережа як асоціативна пам'ять. Використання нейронних мереж для прогнозування. Особливості обробки символьної і чисельної інформації в нейронних мережах. 2. Комп ютерна дискретна математика ТЕМА 1. Вступ. Основні поняття теорії множин. Що вивчає дискретна математика. Історія розвитку дискретної математики. Мова дискретної математики. Елементи теорії множин. Канторовське поняття множини. Поняття узагальнених (кардинальних) чисел. Еквівалентність множин. Поняття потужності множини. Операції над множинами. Поняття відношення. Властивості відношень. Відношення еквівалентності та порядку. Розбиття множин на класи. Відповідності та функції. ТЕМА 2. Теорія графів. Графи як моделі різноманітних об єктів. Основні поняття. Способи завдання графів. Формули для визначення степеней вершин графів. Поняття частини графа, суграфа, підграфа, зіркового графа. Операції з частинами графа. Зв язок між графами та бінарними відношеннями. Маршрути, ланцюги та цикли. Зв язні компоненти графа. Теорема Ейлера. Алгоритм Фльорі для побудови ейлерового циклу. Гамільтонові графи. Зважені графи. Дерева. Алгоритм Краскала для побудови мінімального стягуючого лісу. Планарність графів. γ алгоритм для побудови плоскої укладки планарного графа. ТЕМА 3. Алгебра логіки. Сучасна символічна логіка. Сентенціональні зв язки. Таблиці істинності. Алгебра логіки. Визначення. Розклад функції алгебри логіки за змінними. Довершена диз юнктивна нормальна форма. Булева алгебра та булеві формули. Основні властивості булевих операцій. Правила підстановки та заміни підформул. Еквівалентні перетворення. ТЕМА 4. Автомати. Основні поняття. Розпізнавання множин автоматами. Мережі з автоматів, їх аналіз та синтез. Програмна реалізація логічних функцій та автоматів. 3. Математичні методи дослідження операцій ТЕМА 1. Лінійне програмування. Основні поняття лінійного програмування. Симплекс метод. Транспортна задача. Двоїстий симплекс-метод. ТЕМА 2. Нелінійне програмування. Основні поняття нелінійного програмування. Опуклі множини та функції. Властивості опуклих функцій. Опукле програмування. Методи безумовної оптимізації та методи умовної оптимізації. ТЕМА 3. Дискретне програмування. Класифікація задач дискретного програмування. Методи відсічень розв язання задач дискретного програмування. Комбінаторні методи (методи гілок та меж, динамічне програмування). 4. Системне програмування ТЕМА 1. Системне програмне забезпечення обчислювальної техніки. Компоненти системного програмного забезпечення обчислювальної техніки. ТЕМА 2. Загальні питання трансляції машинної мови. Асемблери, компілятори, інтерпретатори. Побудова трансляторів: історична довідка. Структура типового транслятора. Властивості ефективного транслятора. ТЕМА 3. Питання визначення мов з допомогою граматик. Визначення машинної мови формальною граматикою. Форма Бекуса-Наура. Опис структури мови за допомогою синтаксичних діаграм. Еквівалентність граматик. Видалення некорисних символів. Розбір. Синтаксичні дерева. ТЕМА 4. Лексичний аналіз. Етап лексичного розбору компіляції. Застосування регулярних виразів та граматик для лексичного розбору. Детермінований та недетермінований скінчений автомат. Програмне моделювання скінчених автоматів. Проблема ідентифікації слів. Особливості програмної реалізації хеш-таблиць. Лексичні помилки. ТЕМА 5. Синтаксичний аналіз. Етап синтаксичного розбору компіляції. Синтаксично керована трансляція. Побудова недетермінованого синтаксичного розбору з поверненнями на основі автомата з магазином. Програмна реалізація синтаксичного розбору згори донизу без повернень. Програмна реалізація синтаксичного розбору знизу догори без повернень (метод перенесення-упізнання ). Програмна реалізація синтаксичного розбору знизу догори без повернень (метод перенесення-згортка ). Синтаксичні та контекстні помилки. Генерація компіляторів: загальні питання та інструментальні засоби. ТЕМА 6. Обробка проміжного кодові. Використання та програмна реалізація абстрактних синтаксичних дерев. Рекурсивна та ітеративна інтерпретація. Генерація та оптимізація кодові. Асемблери, лінкери та завантажники. ТЕМА 7. Керування виділенням пам яті. Виділення пам яті з явним звільненням. Виділення пам яті з неявним звільненням. ТЕМА 8. Розробка трансляторів машинних мов для основних парадигм програмування. Особливості побудови компілятора для мов парадигми імперативного та об'єктноорієнтованого програмування. Особливості побудови компілятора для мов парадигми функціонального програмування. Особливості побудови компілятора для мов парадигми логічного програмування. Особливості побудови компілятора для мов парадигми паралельного та розподіленого програмування. ТЕМА 9. Основи конструкції операційних систем на прикладі операційної системи Windows NT. Вимоги до операційної системи Windows NT. Моделі операційної системи Windows NT. Структура операційної системи Windows NT. Огляд основних зрозуміти операційної системи Windows NT. Файлова система NTFS. 5. Основи програмування ТЕМА 1. Поняття алгоритму. ТЕМА 2. Основні елементи мови Сі: ідентифікатор, змінна, константа, оператор, ключове слово. ТЕМА 3. Масиви, покажчики та структури в мові Сі. Операції управління пам яттю в мові Сі++. ТЕМА 4. Функції в мові Сі. ТЕМА 5. Основні поняття об єктно-орієнтованого програмування: клас, об єкт, інкапсуляція, обмеження доступу. ТЕМА 6. Конструктори та деструктори. ТЕМА 7. Статичні члени класу. ТЕМА 8. Наслідування класів. ТЕМА 9. Віртуальні методи та поліморфізм. ТЕМА 10. Перевантажені функції та перевантажені операції, аргументи зі значеннями по замовчуванню. 6. Бази даних ТЕМА 1. Теоретичні основи реляційних баз даних. Поняття бази даних. Поняття реляційної бази даних. Нормальні форми баз да
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks