МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) 2010 р. ГРОШІ ТА КРЕДИТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних (семінарських)

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 21 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) 2010 р. ГРОШІ ТА КРЕДИТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи за модульною системою для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання Реєстраційний номер електронних методичних вказівок у НМУ СХВАЛЕНО на засіданні кафедри фінансів Протокол 18 від р. Київ НУХТ 2010 Гроші та кредит: Метод. вказівки до проведення практ. (семінар.) занять та завдання для індивід. і самост. роботи для студ. за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» ден. та заоч. форми навчання / Уклад. Г.В. Сілакова, А.В. Кушнір. К.: НУХТ, с. Рецензент: д.е.н., проф. Т.А. Говорушко Укладачі: к.е.н., ст. викл. Г.В. Сілакова асист. А.В. Кушнір 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Розвиток в Україні ринкових відносин спричинив перебудову кредитногрошових відносин. Це стосується насамперед розвитку грошової системи і грошового обігу, кредитної та валютної систем. Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної грошової одиниці гривні. Докорінним змінам піддалася кредитна система, що тісно пов язана з формуванням банківської системи. Зараз в Україні використовуються всі основні форми кредитів, розширені права комерц2ійних банків у здійсненні комерційної діяльності. Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційного забезпечення та вміння ефективно використовувати сучасний грошовокредитний інструментарій значною мірою залежить успіх та місце суб єктів політико-економічних відносин у світовій ієрархії. У зв язку з цим для держави, яка претендує зайняти належне місце в глобальному просторі, особливо актуальною стає підготовка фахівців, здатних аналізувати такі економічні явища, як гроші, грошовий ринок та кредит, осмислювати зміни в їх функціонуванні та виробляти адекватні підходи в сучасній економічній політиці, а розвток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів. Тому важливе місце в підготовці висококваліфікованих спеціалістів з економіки відводиться навчальній дисципліні «Гроші та кредит». Предметом дисципліни «Гроші та кредит» є вивчення організації обертання готівки в суспільстві, методів планування наявно-готівкового обігу та кількісних змін грошової маси, методів прогнозування розміру грошових доходів та витрат населення; кредитних відносин, що виникають в процесі формування грошових доходів і накопичень та використання їх на підприємствах та в агропромислових об єднаннях. Метою дисципліни «Гроші та кредит» є формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння студентами закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб оволодіти практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміти оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в країні. Завдання дисципліни полягає у вивченні сутності, функцій, концепцій і ролі грошей та кредиту в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики; практичних засад функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та організації операційної діяльності банків; закономірностей розвитку та функціонування валютного ринку. Дисципліна «Гроші та кредит» базується на основних положеннях дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси». Водночас дисципліна «Гроші та кредит» передує вивченню таких дисциплін, як «Фінанси підприємств», «Страхування», «Страхові послуги», «Фінансовий менеджмент», «Банки і банківська діяльність», «Фінансовий ринок», «Податкова система» тощо. Програма вивчення дисципліни складена на підставі типової програми. Зміст дисципліни «Гроші та кредит» розкривається у наступних темах. Форма навчання Курс Чверть (для денної форми навчання) або семестр Всього Лекції Структура дисципліни аудиторних занять Практичні (семінарські) Лабораторні Кількість годин самостійної роботи Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин) Реферати і розрахунковографічні роботи Курсові проекти (роботи) Контрольні роботи Підготовка до аудиторних занять Контроль навчальної роботи студентів модульний (кількість модулів у кожній чверті) підсумковий (чверть або форма контролю) Денна IІ / Заочна IІ / іспит Скорочена IV /16 57 іспит Друга вища освіта IV /16 30 залік 2. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Номер цілі Зміст цілі Студент повинен знати: 1.1 характеристику концепцій походження та сутності грошей та теоретичні засади функціонування грошей в суспільстві 1.2 структуру та взаємодію суб єктів грошового обігу, механізм формування грошової маси України 1.3 механізм формування попиту та пропозиції на гроші, забезпечення рівноваги на грошовому ринку характеристику типів грошових систем та методи державного регулювання грошового обігу в країні 1.5 основні причини та наслідки інфляції, антиінфляційні заходи 1.6 механізм регулювання валютної системи 1.7 характеристику основних теорій грошей 1.8 характеристику теорій кредиту, особливості позикового капіталу та позикового відсотка 1.9 характеристику основних фінансових посередників грошового ринку 1.10 функції, повноваження та призначення центральних банків 1.11 класифікацію та правові основи організації діяльності комерційних банків 1.12 особливості грошово-кредитних відносин в Україні 2. Студент повинен уміти: 2.1 здійснювати аналіз і управління грошовими потоками держави і підприємства 2.2 приймати оптимальні та обґрунтовані рішення при залученні позикових коштів 2.3 складати картину сучасних методів і способів фінансової діяльності підприємства 2.4 планувати грошово-кредитну політику підприємства 2.5 користуватися спеціальними нормативно-правовими документами, що регулюють грошово-кредитні відносини в державі 3. Студент повинен мати навички: 3.1 користуватися вивченою системою основних понять грошових та кредитних відносин 3.2 застосовувати отримані знання в практичній діяльності п/п 3.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ Практичні заняття Кількість годин за формою Тема практичного навчання Діяльність Номер (семінарського) скорочена вища друга студента цілі заняття денна заочна Суть і функції грошей. 2. Грошовий обіг і грошова маса Розвиток та еволюція дефініції «гроші», визначення функцій грошей 4 0,5 0,5 0,5 Обґрунтування функціонування грошового обігу, розв язання задач Грошовий ринок. 4 0,5 0,5 0,5 Обговорення сучасного стану грошового ринку, розв язання задач Грошові системи Обґрунтування функціонування механізму грошових систем 5. Інфляція і грошові реформи. 6. Валютний ринок і валютні системи. 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. 8. Кредит у ринковій економіці. 9. Фінансові посередники грошового ринку Вивчення впливу інфляції, розробка антиінфляційних заходів, розв язання задач Обговорення сучасного стану та розвитку валютного ринку Вивчення внеску в теорію грошей провідних економістів Розрахунок відсоткових ставок кредитів за різними умовами Вивчення діяльності небанківських фінансовокредитних установ 10. Центральні банки Визначення ролі центральних банків у формуванні пропозиції грошей 11. Комерційні банки Обговорення організації та специфіки діяльності окремих видів комерційних банків Міжнародні та регіональні Вивчення діяльності валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною. міжнародних та регіональних валютнокредитних установ Разом ЗМІСТ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В БАЛАХ Елементи модуля Кількість балів модуля мінімальна максимальна Поточний контроль знань студентів форма контролю тиждень контролю Розділ І лекційного курсу: 1. Сутність і функції грошей. 2. Грошовий обіг і грошова маса. 3. Грошовий ринок. 4. Грошові системи. Практичне заняття 1 Сутність і функції грошей Практичне заняття 2 Грошовий обіг і грошова маса Практичне заняття 3 Грошовий обіг і грошова маса Практичне заняття 4 Грошовий ринок Практичне заняття 5 Грошовий ринок Практичне заняття 6 Грошові системи Домашнє завдання 1 Еволюція ролі грошей в економіці України 4,0 8,0 3 3,0 5,0 Усне опитування, обговорення 1 1,5 2,5 проблемних питань, письмова 1 1,5 2,5 контрольна робота, тести 2 1,5 2,5 2 1,5 2,5 3 3,0 5,0 4,0 7,0 Всього по розділу: 20,0 35,0 2 Розділ ІІ лекційного курсу: 5. Інфляція і грошові реформи. 6. Валютний ринок і валютні системи. 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. 8. Кредит у ринковій економіці. Практичне заняття 7 Інфляція і грошові реформи. Практичне заняття 8 Валютний ринок і валютні системи. 1,5 2,5 Перевірка домашнього завдання 4,0 8,0 Усне опитування, обговорення 6 проблемних питань, письмова 3,0 5,0 контрольна робота, тести Практичне заняття 9 1,5 2,5 5 Валютний ринок і валютні системи. Усне опитування, Практичне заняття 10 обговорення Кількісна теорія грошей і сучасний 3,0 5,0 5 проблемних монетаризм питань, письмова Практичне заняття 11 1,5 2,5 контрольна робота, 6 Кредит у ринковій економіці тести Практичне заняття 12 1,5 2,5 6 Кредит у ринковій економіці Домашнє завдання 2 Розвиток кредитних відносин в Україні 4,0 7,0 Перевірка домашнього завдання 6 Всього по розділу: 20,0 35,0 3 Розділ ІІІ лекційного курсу: 9. Фінансові посередники грошового ринку. 10. Центральні банки. 11. Комерційні банки. 12. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною. Практичне заняття 13 Фінансові посередники грошового ринку Практичне заняття 14 Центральні банки Практичне заняття 15 Комерційні банки Практичне заняття 16 Міжнародні та регіональні валютнокредитні установи та форми їх співробітництва з Україною Домашнє завдання 3 Особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ з урахуванням окремих видів фінансових інструментів 4,0 8,0 8 Усне опитування, обговорення 3,0 4,0 проблемних питань, письмова 7 контрольна робота, 3,0 4,0 тести 7 3,0 4,0 8 3,0 4,0 4,0 6,0 Всього по розділу: 20,0 30,0 Всього за чверть 60,0 100,0 Перевірка домашнього завдання 5. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 1 модуль Практичне заняття 1. Сутність і функції грошей Питання для дискусії 1. Походження грошей. Роль держави в утворенні грошей. 8 8 2. Суть грошей як загального еквівалента і абсолютно ліквідного активу. Гроші як гроші і гроші як капітал. 3. Форми грошей та їх еволюція. Демонетизація золота. Еволюція кредитних грошей. 4. Вартість грошей. Ціна грошей як капіталу: вартість зберігання грошей та відсоток. 5. Функції грошей. Функція міри вартості. Ціна як грошове вираження вартості товарів. 6. Функція засобу обігу. Функція засобу платежу. Їхня сутність, сфери використання, відмінності. 7. Світові гроші. Взаємозв язок функцій та вплив на них зміни
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks