МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ДЗЮБЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ДЗЮБЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК [ : ](477) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 34 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ДЗЮБЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК [ : ](477) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Спеціальність економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент СЕНИШИН ОКСАНА СТЕПЕНІВНА Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри менеджменту. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник ОСТАШКО ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України завідувача відділу секторальних прогнозів та кон юнктури ринків кандидат економічних наук, доцент ТОМАНЕВИЧ ЛЕСЯ МИРОНІВНА, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри економіки та економічної безпеки. Захист відбудеться 2015 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, аудиторія 115. З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 5. Автореферат розісланий 2014 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради В.Й. Плиса ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку людства з одного боку характеризується невпинним зростанням чисельності населення і їх потреб у продуктах харчування і питній воді, а з іншого боку - відбувається постійне скорочення площ, придатних для обробітку ґрунту й вирощування сільськогосподарських культур, посилюється негативний вплив глобальних кліматичних змін на урожайність, загострюється проблема вибору між вирощуванням зерна для харчових потреб і виробництвом біопалива. Розгортання цих тенденцій призводить до виникнення і загострення проблеми забезпечення світової спільноти продуктами харчування. З огляду на це, перед Україною - державою зі значним аграрним потенціалом, виникає не лише завдання якнайповнішого забезпечення своїх громадян якісною і економічно доступною продовольчою продукцією, але й розкриваються можливості підвищення темпів економічного зростання за рахунок експорту сільськогосподарської сировини та продовольства. Вирішенню проблеми продовольчого забезпечення та реалізації експортних можливостей у значній мірі сприяє соціально-економічне прогнозування як ефективний механізм розвитку продовольчого ринку, результати якого дають можливість уряду країни підготуватися до потенційних продовольчих загроз, сформувати оптимальну структуру продовольчих резервів, ефективно керувати експортно-імпортними операціями, а бізнесу - пристосуватися до змін споживчого попиту, перенаправити ресурси у більш рентабельні сфери продовольчого виробництва, визначити перспективні напрямки виробничо-господарської та комерційної діяльності на продовольчому ринку. Проблемам формування та функціонування цивілізованого продовольчого ринку присвячено праці відомих вчених-економістів О. В. Березіна, Т. В. Гомелько, Б. А. Дадашева, М. Я. Дем яненка, М. І. Долішнього, 3. М. Ільїни, Н. В. Карпенко, Т. М. Лозинської, Т. О. Осташко, П. Т. Саблука, Л. В. Страшинської, Л. М. Томаневич, О. М. Шпичака, О. О. Шубіна та багатьох інших. Дослідженням проблем прогнозування займалися такі науковці як О. М. Азарян, М. П. Галущак, Т. М. Гладун, С.В. Глівенко, Б. С. Грабовецький, В. Т. Доля, Г. С. Домарадзька, О. В. Лозова, М. Т. Пашута, М. М. Петрушенко, Г. В. Присенко, О. С. Сенишин, В. Є. Снитюк, О.М. Теліженко, М. 3. Швиденко, Р. В. Фещур. Незважаючи на значний внесок відомих науковців у формування теорії та практики функціонування й прогнозування продовольчого ринку не всі аспекти даного багатопланового феномену всебічно досліджені. Досі недостатньо розкрито та обґрунтовано ряд теоретичних та практичних проблем: не запропоновано механізм соціальноекономічного прогнозування розвитку продовольчого ринку; не досліджено стан та тенденцію розвитку ринків продовольчих товарів протягом останніх років; не вивчено динаміку споживання продуктів харчування, цінові коливання продовольчої продукції; кількісно не оцінено основні фактори споживчого попиту на продовольство; не здійснено прогнозування обсягів споживання продовольчих товарів населенням на середньострокову перспективу; не побудовано прогнозні моделі обсягів реалізації продовольчої продукції через торгівельні мережі підприємств України та інші. Значущість і актуальність наведених проблем та недостатнє їх вивчення зумовило вибір тематики дослідження, а також визначили його мету і завдання. Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов язана з тематикою загальнотеоретичних досліджень проблем структурно-інноваційного процесу в регіоні, які розробляються на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у межах реалізації прикладної держбюджетної теми Управління структурно-інноваційними процесами в регіоні (шифр 0112 О ). Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретико-методологічних положень соціально-економічного прогнозування розвитку продовольчого ринку та подання практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності розвитку продовольчого ринку України. Реалізація поставленої мети зумовила постановку та вирішення таких завдань: - дослідити й систематизувати теоретичні положення щодо з ясування сутності та структури продовольчого ринку; - розглянути методологічні принципи соціально-економічного прогнозування та визначити економічний зміст механізму соціально-економічного прогнозування розвитку продовольчого ринку; - проаналізувати нормативно-правове забезпечення формування і розвитку механізму соціально-економічного прогнозування розвитку продовольчого ринку; - провести оцінку місця і значення ринків продовольчої продукції у системі сільськогосподарського виробництва країни; - охарактеризувати зміну обсягів і структури споживання продовольчої продукції населенням України та визначити чинники індивідуального споживання; - здійснити аналіз цінових тенденцій на ринку продовольчої й сільськогосподарської продукції; - здійснити прогнозування обсягів споживання населенням України основних продуктів харчування; - побудувати моделі прогнозування обсягів реалізації продовольчої продукції в торговельних мережах; - розробити пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку вітчизняного продовольчого ринку. Об єктом дослідження є процес функціонування і розвитку продовольчого ринку України. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти проблеми соціально-економічного прогнозування розвитку продовольчого ринку. Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувались такі методи досліджень: діалектичний метод пізнання економічних явищ, який дав можливість з ясувати сутність ключових понять цього дослідження; порівняльний метод використано для зіставлення показників, які визначають рівень розвитку вітчизняних ринків продовольчих товарів; економікостатистичний метод - дав можливість дослідити стан та тенденції розвитку основних ринків продовольчої продукції України, визначити їх основні проблеми і перешкоди для розвитку; метод графічної інтерпретації дав можливість оброблені статистичні дані розвитку вітчизняного продовольчого ринку ізографічно відобразити у вигляді рисунків, діаграм, схем тощо; метод факторного аналізу - використано для визначення кількісної оцінки впливу факторів на обсяги виробництва зернових і зернобобових культур; метод індексного аналізу - застосовано для аналізу реалізації основних видів сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами; метод кореляційно-регресійного аналізу - використано для вивчення впливу чинників на рівень споживання населенням продовольчої продукції; для побудови прогнозних моделей обсягів реалізації продовольчої продукції в торгівельній мережі підприємств України; метод трендового аналізу - дав можливість на основі врахування закономірностей споживання спрогнозувати тенденції, що вказують майбутні обсяги сукупного споживання населенням України основних груп продовольства. Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретикометодологічних основ та практично-прикладних засад щодо визначення механізму функціонування й розвитку продовольчого ринку України. Основні положення, що становлять наукову новизну полягають у наступному: вперше: - розроблено теоретичну модель механізму соціально-економічного прогнозування як відображення сукупності методів, важелів, чинників, взаємодія між якими з урахуванням споживчих продовольчих інтересів дозволяє підвищити точність, достовірність передбачення потреби у продовольстві та ефективність державного регулювання для розвитку вітчизняного продовольчого ринку. удосконалено: - теоретичний зміст таких понять як: продовольчий ринок, розвиток продовольчого ринку, соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого ринку, що дозволило поглибити наукові знання про стан та тенденції розвитку ринку продовольчої продукції; - теоретико-методологічний підхід до структуризації продовольчого ринку, що на основі розкриття продуктової і функціональної структур дав змогу виявити та оптимізувати взаємозв язки між виробничою та переробною галузями АПК та ринками сільськогосподарської сировини та готової продовольчої продукції; - організаційно-функціональну модель сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що дозволяє визначити основні шляхи підвищення ефективності процесу виробництва й реалізації сільськогосподарської сировини й продовольчої продукції дрібними фермерськими й одноосібними селянськими господарствами; - обґрунтовано моделі прогнозування обсягів реалізації основних видів продовольчої продукції в торгових мережах України, що враховують зміну величини реального доходу населення, зміну частки населення з доходами в межах прожиткового мінімуму, динаміку чисельності постійного населення та величину середньорічних цін на продовольство, що стало основою для розрахунку прогнозних значень обсягів реалізації цієї продукції на найближчу перспективу як вартісному так і в натуральному виразі. набули подальшого розвитку: - підходи до комплексного системного вивчення і оцінки впливу вагомих чинників (рівня врожайності та обсягу посівних площ), що дозволив кількісно оцінити вплив рівня врожайності та обсягу посівних площ на величину валового збору зернових і зернобобових культур; - науково-методичний підхід до індексного аналізу реалізації основних видів продовольчої продукції
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks