Міністерство освіти і науки України. Харківська національна академія міського господарства. С.Б. Тимофієва - PDF

Description
Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства С.Б. Тимофієва ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МІКРОЕКОНОМІКА для студентів

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 27 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства С.Б. Тимофієва ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МІКРОЕКОНОМІКА для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування напряму підготовки Менеджмент P D MC P1 A ATC Q1 МR Q2 D Q Харків ХНАМГ 2009 Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Мікроекономіка для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування напряму підготовки Менеджмент. Харків: ХНАМГ, с. Укладач : С.Б.Тимофієва Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: доцент, кандидат економічних наук Островський І.А. Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол 9 від 5 травня 2009 С.Б. Тимофієва, ХНАМГ, Зміст Стор. Вступ 4 1. Програма навчальної дисципліни Мета, предмет та місце дисципліни Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Освітньо-кваліфікаційні вимоги Рекомендована основна навчальна література Анотації програми навчальної дисципліни Робоча програма навчальної дисципліни Структура навчальної дисципліни Тематичний план навчальної дисципліни Розподіл часу за змістовими модулями та формами навчальної роботи 2.4. Організація самостійної роботи Засоби контролю та структура залікового кредиту Порядок та критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів 2.7. Інформаційно методичне забезпечення Додатки Вступ Будь-яка економічна діяльність, у кінцевому підсумку, зводиться до прийняття рішень про те, що, як, скільки і для кого виробляти продукт, що задовольняє різноманітні людські потреби. Економічні суб'єкти інтуїтивно прагнуть звести свої витрати до мінімуму і отримати максимальний зиск. Необхідність вибору обумовлена наявністю постійних суперечностей між потребами й бажаннями, з одного боку, і можливостями їх задоволення, з другого. Від чого ж залежать рішення, що приймаються? Чи існують які-небудь закономірності, що визначають вибір економічних суб'єктів? Відповідь на ці та інші запитання дає мікроекономічний аналіз. У зв язку з цим важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які могли би ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності; на підставі моделей поведінки споживача прогнозувати максимізацію загальної корисності та платоспроможності домашнього господарства за фактичних бюджетних обмежень; формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо конкурентного середовища підприємства; опрацьовувати параметри становища підприємства в порівнянні з конкурентами, визначати конкурентні переваги. Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій навчання, яка значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам. Вона спрямована на підвищення виховної ролі навчальної дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи. Рейтингова система містить в собі не тільки оцінку успішності навчання, але й активізує студентів на придбання заохочувальних балів, посилює соціально-психологічні стимули, враховує несумлінність у навчальні за допомогою штрафних балів. Одним з елементів рейтингової системи є тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів, який дозволяє ефективно і об єктивно оцінювати успішність студентів. 4 Дисципліна Мікроекономіка є нормативною дисципліною для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування напряму підготовки Менеджмент Програма розроблена на основі: - Галузевого стандарту вищої освіти: ОКХ напряму підготовки 0502 Менеджмент 2001 р. - Галузевого стандарту вищої освіти: ОПП напряму підготовки 0502 Менеджмент 2001 р. - Навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом напряму підготовки Менеджмент, 2007 р. Програма ухвалена кафедрою економічної теорії (протокол 1 від 30 серпня 2007 р.) та Вченою радою факультету Економіки і підприємництва. 5 1. П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О І Д И С Ц И П Л І Н И Мета, предмет та місце дисципліни Мета вивчення: пізнання методологічних принципів мікроекономічного аналізу економічної поведінки суб єктів ринку. Завдання вивчення: оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень; пізнання закономірностей функціонування мікросистем (індивідів, домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях; характеристика та аналіз основних типів ринкових структур досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії; розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; визначення впливу загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економіці, дослідження причин обмеженої недостатності ринкового регулювання, критерії добробуту, необхідності втручання в економіку. Предмет вивчення у дисципліні: економічні відносини між суб єктами господарювання в умовах обмеженості ресурсів, економічна поведінка виробників, споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни Основи економічної теорії Макроекономіка Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну Міжнародні економічні відносини Основи зовнішньоекономічної діяльності 6 1. 2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Модуль Мікроекономіка ( 4,5 / 162 ) ЗМ 1. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. Обов язкові укрупнені навчальні елементи (теми) Тема 1.1. Вступ до мікроекономіки. 1. Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів, Крива виробничих можливостей, її значення в мікроекономічному аналізі. Економічні чинники, що обумовлюють діяльність суб єктів господарювання. 2. Предмет і функції мікроекономіки. 3. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделювання, графічний аналіз. Тема 1.2. Теорія споживання. 1. Свобода вибору та суверенітет споживача. Економічні чинники, що визначають пріоритети споживачів. 2. Поняття корисність. Загальна та гранична корисність, їх графічний аналіз. Закон спадної граничної корисності. 3. Теорія поведінки споживача: кардиналістський та ординалістський підходи. 4. Реакція споживача на зміни доходу і цін (Аналіз ліній доход-споживання та ціна-споживання. Криві Енгеля. 5. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена. Тема 1.3. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Теорія еластичності. 1. Попит його крива та закон. Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміни у пропиті та величини попиту. 2. Пропозиція, її крива та закон. Фактори пропозиції. Зміна у пропозиції та її величини. 3. Ринкова рівновага, проблема її сталості. 4. Поняття еластичність та її детермінанти. Еластичність попиту, її ступені та коефіцієнти. Еластичність пропозиції, її фактори та коефіцієнти. 7 ЗМ 2. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ. Обов язкові укрупнені навчальні елементи (теми) Тема 2.1. Теорія виробництва. 1. Економічні чинники, що визначають пріоритети виробників. Мікроекономічна модель підприємства. 2. Поняття і параметри виробничої функції, її ізокванта та ізокоста 3. Динаміка загального, середнього та граничного продуктів для виробничої функції з одним змінним ресурсом. Тема 2.2. Витрати виробництва. 1. Фактори виробництва в мікроекономічному аналізі. Сутність і структура економічних та бухгалтерських витрат. 2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді, їх динаміка та закон спадної віддачі. 3. Оптимальна комбінація ресурсів у довгостроковому періоді. ЗМ 3. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР. РИНКИ РЕСУРСІВ. Обов язкові укрупнені навчальні елементи (теми) Тема 3.1. Ринок досконалої конкуренції. 1. Поняття ринкова структура. Кількісні методи оцінки структури ринку. 2. Ознаки й умови досконалої конкуренції. 3. Конкурентна політика фірми у короткостроковому та довгостроковому періодах. 4. Ефективність досконалої конкуренції. Тема 3.2. Монополія і олігополія. 1. Модель чистої монополії та її характеристика. 2. Монополія у короткостроковому періоді. Оптимум монополії у довгостроковому періоді. 3. Цінова дискримінація., її умови та види. 4. Олігополія: сутність та основні ознаки. 8 5. Основні моделі олігопольної поведінки. Ефективність олігополії. Тема 3.3. Ринок монополістичної конкуренції. 1. Сутність і основні риси монополістичної конкуренції. Диференціація продукту, її фактори. 2. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. 3. Монополістична конкуренція та ефективність. Тема 3.4. Ринки ресурсів. 1. Попит на ресурси, його похідний характер. Зміна у попиті на ресурси, його еластичність. 2. Ціноутворення на ринку праці. 3. Ринок капіталу. Економічні чинники, що визначають пріоритети власників фінансових ресурсів та цінних паперів. Фактори економічного ризику. Рентабельність інвестицій. Дисконтування. 4. Ринок природних ресурсів. ЗМ 4. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА І ЕФЕКТИВНІСТЬ. Обов язкові укрупнені навчальні елементи (теми) Тема 4.1. Економічна ефективність та добробут. 1. Засади загальної рівноваги. Модель загальної рівноваги: класична та кейнсіанська. 2. Критерії та оптимум Парето. 3. Теорія загальної рівноваги та політика добробуту. Критерії оцінки добробуту. Тема 4.2. Інституціональні аспекти ринкового господарювання. 1. Зовнішні ефекти: сутність, форми прояву, методи корекції. 2. Суспільні блага та ефективність. Оптимізація суспільного вибору. Економічна ефективність суспільних проектів. 9 1. 3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги (відповідно до галузей стандартів ОКХ та засобів діагностики (ЗД): виборниці функції, типові задачі діяльності та вміння (за рівнями сформованості), якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни) Вміння (за рівнями сформованості) та знання Репродуктивний рівень. Ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності Алгоритмічний рівень На підставі моделей поведінки споживача прогнозувати максимізацію загальної корисності та платоспроможності домашнього господарства за фактичних бюджетних обмежень. Формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо конкурентного середовища підприємства. Визначати ціни та обсяг виробництва в умовах конкуренції. Евристичний рівень Прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий періоди. Опрацьовувати параметри становища підприємства в порівнянні з конкурентами, визначати конкурентні переваги. Сфери діяльності ( виробнича, Соціально-виробнича, Соціально-побутова) Виробнича Виробнича Виробнича Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші) Організаційна Організаційна Організаційна 10 1.4. Рекомендована основна навчальна література 1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка: підручник. К.: Знання, с. 2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: Учебник в 2-х частях. СПб.: Питер, Задоя А.О. Мікроекономіка, Курс лекцій та вправи, - К.: Знання, с. 4. Мак
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks