МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Н.В. МОКРИЦЬКА, Т.Д. ПАНАЙОТОВА - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 2007р. Н.В. МОКРИЦЬКА, Т.Д. ПАНАЙОТОВА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ (для студентів 1

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 24 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 2007р. Н.В. МОКРИЦЬКА, Т.Д. ПАНАЙОТОВА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ (для студентів 1 2 курсів денної форм навчання за напрямом підготовки Менеджмент ) Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу Харків ХНАМГ 2010 Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни Хімія (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки Менеджмент )./Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад.: Н.В. Мокрицька, Т.Д. Панайотова, Х.: ХНАМГ, с. Укладачі Н.В. Мокрицька Т.Д. Панайотова Програма побудована за вимигами кредитно-модульної системи організіції навчального процесу. Рецензент: зав.кафедри Менеджменту та маркетингу у міському господарстві проф. Є.М. Кайлюк Затверджено на засіданні кафедри хімії протокол 1 від 7 вересня 2010 р. 2 ЗМІСТ ВСТУП ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Мета, предмет та місце дисципліни Мета та завдання вивчення дисципліни Предмет вивчення дисципліни Місце дисципліни в структурно-логічній підготовці фахівця Інформаційний обсяг дисципліни Освітньо-кваліфікаційні вимоги Рекомендована література Анотації програми навчальної дисципліни 8 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Загальний обсяг навчальної роботи студента за спеціальностями, спеціалізаціями освітньо-кваліфікаційними рівнями Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної роботи Зміст дисципліни Розподіл навчального часу та форми навчальної роботи студента Розподіл часу за модулями і змістовими модулями Лекційний курс Лабораторні заняття Самостійна навчальна робота студента Засоби контролю та структура залікового кредиту Методи та критерії оцінювання знань Інформаційно-методичне забезпечення. 17 3 ВСТУП Дисципліна Хімія належить до фундаментальних загальноосвітніх дисциплін. Вивчення цієї дисципліни повинне бути базою для вивчення основних дисциплін у відповідності до програми навчання студентів, які спеціалізуються у галузі електромеханіки і електротехнологій, а також для формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студента. За освітньо-професійною програмою (ОПП) ця дисципліна є за вибором ХНАМГ (обов язкова) для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки Менеджмент . Загальна кількість кредитів/годин 2/72. Форма підсумкового контролю залік. Програма навчальної дисципліни побудована за вимогами кредитно модульної системи організації навчального процесу. Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни володіти знаннями з основ хімії в обсязі середньої освіти, а також основ елементарної математики і фізики Програма розроблена на основі СВО ХНАМГ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра з напряму підготовки Менеджмент ,2007р. СВО ХНАМГ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки Менеджмент ,2007р. Програма ухвалена кафедрою хімії (протокол 1 від 1 вересня 2010 р.) та Вченою радою факультету Інженерної екології міст (протокол 1 від 7 вересня 2010 р.) 4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП) Мета та завдання вивчення дисципліни Метою вивчення дисципліни є формування у студентів навичок наукового експериментування і дослідницького підходу до вивчення предмету та закріплення теоретичного матеріалу. Програма курсу повинна бути базою для вивчення основних дисциплін у відповідності до програми навчання студентів, які спеціалізуються у галузі менеджмента організацій паливно-енергетичного комплексу. Завданнями є: - формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студента; - надання уявлень про витоки і сучасність теоретичних передумов хімії; - досягнення міцного і свідомого засвоєння наріжних хімічних понять; - сприяння розвитку у студентів навичок роботи в лабораторії і постановки хімічного експерименту Предмет вивчення у дисципліні Вивчення загальних хімічних закономірностей, засад і фундаментальних основ загальної хімії, фізико-хімічних процесів у розчинах, окисно-відновних реакцій, електрохімічних процесів, хімічних джерел струму і корозії металів,хімічні властивості органічних палив Місце дисципліни в структурно-логічній підготовці фахівця Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни Основи хімії в обсязі середньої освіти, а також основи елементарної математики і фізики Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну Конструкційні матеріали, ресурсосбереження та інші за фахом менеджменту організацій 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Модуль 1. Хімія.( 2 кр./72 год.) З.М.1.1 Властивості елементів та фізико-хімічні процеси у розчинах (1 кредит ЕСТS/36 год.) Основні поняття і закони хімії. Будова атома. Будова електронної оболонки атома, електронографічні формули. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Залежність властивостей хімічних елементів від будови електронної оболонки атома. Кінетика хімічних реакцій. Розчини. Способи визначення концентрації розчиненої речовини у розчині. Колігативні властивості розчинів. Розчини електролітів. Електролітична дисоціація, ступінь дисоціації, закон розведення Оствальда. Іонно-молекулярні рівняння. Водневий показник, гідроліз солей. З.М.1.2. Електрохімічні процеси. (1 кредит ЕСТS/36 год.) Окисно-відновні реакції. Найважливіші окисники і відновники. Окис но-відновні потенціали електрохімічних систем. Рівняння Нернста. Хімічні джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори. Корозія металів. Фактори, що впливають на швидкість корозійних прцесів. Механізм атмосферної і грунтової корозії металів. Класифікація методів захисту металів від корозії. Класифікація органічних сполук. Хімічні властивості вуглеводнів: алканів,алкенів та гомологів бензолу. Органічні палива. 6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги Вміння (за рівнями сформованості) та знання Понятійно-аналітичний рівень формування знань: означення, формування і пояснення основних законів і правил Предметно-аналітичний рівень формування знань: методи дослідження хімічної взаємодії і висновки Сфери діяльності (виробнича, соціальновиробнича, соціальнопобутова) соціально- соціально- Виробнича, виробнича, побутова соціально- соціально- Виробнича, виробнича, побутова Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна та інші) Проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська Проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна Предметно-практичний рівень формування умінь: навички користування періодичною системою, таблицею розчинності та іншими довідково-допоміжними матеріалами, навички складання хімічних рівнянь і математичних розрахунків за ними, а також кількісного визначення наслідків хімічної взаємодії Ознайомлювальноорієнтовний рівень формування знань: моделювання конкретних хімічних обставин, прогнозування їх розвитку, складання відповідних задач та вибір методів їх розв язування соціально- соціально- соціально- Виробнича, виробнича, побутова Виробнича, виробнича Проектувальна, управлінська, виконавська, технічна та інші Проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна 7 1.4. Рекомендована література 1 Глинка Н.Л. Общая химия [Текст] / Н.Л. Глинка. Л.: Хімія, с. 2 Глинка Н.Л. Задания и упражнения по общей химии [Текст] / Н.Л. Глинка. Л.: Химия, с. 3. Курс общей химии [Текст]: учебник / под ред. Н.В. Коровина. М.: Выш. шк., с. 4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія [Текст]: підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Романова. Київ; Ірпінь: ВТФ Перун , с. 5. Основи загальної хімії [Текст]: підручник / В.С. Телегус, О.І. Бодак, О. Заречнюк, В. Кінжибало. Львів: вид. «Світ», с.рганічна хімія. Навчальний посібник. К.: Либідь, с. 1.5.Анотація програми навчальної дисципліни ХІМІЯ Мета: формування у майбутніх фахівців хімічних знань, необхідних для вивчення подальших дисциплін за фахом. Предмет: вивчення загальних законів і засад хімії, їх використання в дослідженнях і розв язуванні конкретних задач за фахом. Зміст: періодичний закон Менделєєва, кінетика хімічних реакцій, хімічна рівновага, фізико-хімічні процеси у розчинах, електрохімічні процеси. 8 Аннотация программы учебной дисциплины ХИМИЯ Цель: формирование у будущих специалистов химических знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин по специальности. Предмет: изучение общих законов и положений химии, их использование в изучении и решениях конкретных задач по специальности. Содержание: периодический закон Менделеева, кинетика химических реакций, химическое равновесие, физико-химические процессы в растворах, электрохимические процессы. Annotation of the program of educational discipline CHEMISTRY Purpose: forming of chemistry knowledge of future specialist that is necessary for the studying of further disciplines. Subject: studying of fundamental laws and basics of chemistry, their use to research and to solve special tasks of speciality. Content: Mendeleev's periodic low, kinetics of chemical reactions, chemical equilibrium, рhysico-chemical processes in solutions, еlectrochemical processes.. 9 2.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2.1.Загальний обсяг навчальної роботи студента за спеціальностями, спеціалізація ми, освітньо-кваліфікаційними рівнями Професійне спрямування Освітньокваліфікаційний рівень Дата затвердження ректором робочого навчального плану Статус дисципліни Всього, кредит/ годин МО бакалавр 2010 р. О 2/72 За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н нормативна, О за вибором ХНАМГ (обов язкова), В за вибором студента 2.2.Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами Професійне спрямування МО Всього, кредит / годин навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної форми навчання) Семестри Аудиторні Лекції Години у тому числі Практичні, семінари Лабораторні Самостійна робота Контр. роб. у тому числі 2 / КП / КР РГР Іспит (семестр) Залік (семестр) 2.3.Зміст дисципліни Модуль 1. Хімія (2кр./72год.) З.М.1.1 Властивості елементів та фізико-хімічні процеси у розчинах (1 кредит ЕСТS/36 год.) Основні поняття і закони хімії. Будова атома. Будова електронної оболонки атома, електронографічні формули. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Залежність властивостей хімічних елементів від будови електронної оболонки атома. Кінетика хімічних реакцій. 10 Розчини. Способи визначення концентрації розчиненої речовини у розчині. Колігативні властивості розчинів. Розчини електролітів. Електролітична дисоціація, ступінь дисоціації, закон розведення Оствальда. Іонно-молекулярні рівняння. Водневий показник, гідроліз солей. З.М.1.2. Електрохімічні процеси. (1 кредит ЕСТS/36 год.) Окисно-відновні реакції. Найважливіші окисники і відновники. Окисно-відновні потенціали електрохімічних систем. Рівняння Нернста. Хімічні джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори. Корозія металів. Фактори, що впливають на швидкість корозійних процесів. Механізм атмосферної і грунтової корозії металів. Класифікація методів захисту металів від корозії.класифікація органічних сполук.хімічні властивості вуглеводнів:алканів,алкенів та гомологів бензолу.органічні палива. 2.4.Розподіл нав
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks